منتخب بازارچه

پهلوان

محل سکونت
زورخونه

امضا

خدا گفت: و چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام برخاستی!

:(:(:(

چقدر انسان ها حقیرند
انسانیت را به سکه ای زنگ زده میفروشند
بالا