منتخب بازارچه

Arianna

Officially dead!

امضا


به سراغ من اگر می آیید،

نرم و آهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.
بالا