منتخب بازارچه

Recent Content by r0b0

  1. R

    دانلود پروژه های گردآوری شده AVR

    لیست کلیه پروژه های AVR: 0000-9999 2 line X 16 char LCD display 20pin atmel microprocessor marquee 2ch_temp_sensor 4 canal 232 4-Colours LED 5 × 7 LED dot matrix pong 8_way_nalyzer_with_90S1200 8051 CDROM PLAYER-AL 8051 In Citcuit Real Time EmulatorProgrammer 8051 Keypad with time 8051SBC v1.0...
بالا