منتخب بازارچه

Recent Content by samane33

  1. S

    لوله پلی اتیلن

    پلی اتیلن یکی از فرآورده های پتروشیمی است.که به خاطر استحکام و توانایی های زیاد آن،امروزه به مقدار زیادی در جهان تولید می شود. به طوری که همه ی انسان ها هر روز بی در طرح ها و با آن سرو کار دارند و به حضور آن در زندگی خود عادت کرده اند. پلی اتیلن، هم به صورت نرم . انعطاف پذیر و هم به صورت سفت و...
بالا