منتخب بازارچه

variable

امضا

*** بز خری ممنوع ***
حرفهای من هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط تراواشات ذهنی خودم هست
بالا