سایت ساز وبزی

آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت اول) 2010

آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است

 1. learninweb
  یکی از پرکاربردترین امکانات نرم افزار اکسل استفاده از توابع و فرمول های ریاضی و منطقی و... است. بسیاری از کاربران در رشته های حسابداری , مهندسی , شیمی , ریاضی و ... اهمیت این امکان در اکسل را میدانند و برای فراگیری آن تلاش میکنند.

  001.jpg

  فصل اول : توابع کار با متن در اکسل ( رایگان )
  مقدمه
  تابع چیست؟

  توابع حذف کاراکتر‌های اضافی
  CLEAN : حذف تمام کاراکتر‌های غیر قابل چاپ.
  TRIM : حذف فاصله‌های اضافی و فاصله‌ها در آغاز و پایان عبارت.

  توابع تبدیل حروف کوچک و بزرگ
  LOWER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
  PROPER : کاراکتر‌های موجود در یک متن را به حالت استاندارد تبدیل می‌کند.
  UPPER : تمامی کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

  تبدیل حروف به اعداد به یکدیگر
  CHAR : تبدیل کد ASCII به حروف.
  CODE : تبدیل حروف به کد ASCII.

  جایگزین کردن قسمتی از یک رشته متن
  REPLACE : جای کاراکتر مورد نظر کاراکتر دیگری را قرار می‌دهد.
  SUBSTITUTE : جای عبارت درج شده در یک جمله عبارت دیگری را قرار می‌دهد.

  توابع دستیابی به قسمتی از یک رشته
  CONCATENATE : به هم چسباندن دو یا چند متن.
  LEFT : نمایش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
  MID : نمایش بخشی از یک کلمه.
  RIGHT : نمایش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
  REPT : تکرار عبارتی خاص را به تعداد مشخص.

  توابع اطلاعاتی
  LEN : شمارش تعداد کاراکترهای موجود در یک سلول.
  FIND : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت(حساس به کوچکی و بزرگی).
  SEARCH : پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت.
  EXACT : مقایسه عبارت موجود در دو سلول.
  T : تشخیص متن بودن.

  توابع تبدیل انواع داده‌ها در اکسل
  VALUE :
  TEXT :
  FIXED :

  F1-1.jpg

  F1-2.jpg

  فصل دوم : توابع منطقی ( رایگان )


  توابع عملگر بولی
  AND : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
  OR : گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن یکی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
  NOT : اگر مقدار‌های وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمی‌گرداند.

  توابع شرطی
  IF : تابع شرطی.
  IFERROR : طرح یه معادله و درصورت اشتباه بودن پیغام مورد نظر به نمایش در بیاید.

  توابع بازگرداننده مقادیر ثابت منطقی
  TRUE : مقدار True را برمی‌گرداند.
  FALSE : مقدار False را برمی‌گرداند.

  F2-1.jpg

  F2-2.jpg
  فصل سوم : توابع اطلاعاتی


  توابع اطلاعات خطا
  ISERROR : اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمی‌گرداند.
  ERROR.TYPE : به جای نمایش error یک عدد نمایش می‌دهد.

  توابع اطلاعاتی عددی
  ISNUMBER : تشخیص عدد بودن یا متن بودن.
  ISEVEN : تشخیص زوج بودن.
  ISODD : تشخیص فرد بودن.
  N : تبدیل هر عبارتی به عدد.

  توابع دیگر انواع داده
  ISBLANK : تشخیص خالی بودن یک سلول.
  ISLOGICAL : اگر جواب یک معادله درستی یا نادرستی بود عبارت true را نمایش می‌دهد د ر غیر این صورت عبارت false را نشان می‌دهد.
  ISTEXT : شناسایی توابعی که دارای متن می‌باشد.
  ISNONTEXT : مخالف تابع ISTEXT می‌باشد.
  ISREF : مشخص می‌کند که عبارت وارد شده یک محدوده از سلول ها است یا خیر.
  TYPE : مشخص کرد در داخل هر سلول چه نوع کاراکتری وجود دارد.
  (text، number، error value و ...)

  تابع اطلاعات عمومی
  CELL : هر نوع اطلاعاتی که در مورد سلول مورد نظر بخواهیم در اختیار ما قرار می‌دهد.
  INFO : نمایش مشخصات سیستم.

  توابع بازگرداننده مقادیر ثابت
  NA : نمایش پیغام خطای #N/A .


  فصل چهارم : توابع تاریخ و زمان

  توابع تاریخ و زمان
  DATE : تاریخ مورد نظر.
  TIME : زمان مورد نظر.

  توابع تاریخ و زمان فعلی
  NOW : نمایش تاریخ و زمان جاری سیستم.
  TODAY : نمایش تاریخ جاری سیستم.

  توابع سازنده زمان
  HOUR : از زمان فقط ساعت را نمایش می‌دهد.
  MINUTE : از زمان فقط دقیقه را نمایش می‌دهد.
  SECOND : از زمان فقط ثانیه را نمایش می‌دهد.

  توابع سازنده تاریخ
  DAY : از تاریخ فقط روز را نمایش می‌دهد.
  MONTH : از تاریخ فقط ماه را نمایش می‌دهد.
  YEAR : از تاریخ فقط سال را نمایش می‌دهد.
  WEEKNUM : مشخص می‌کند که در چندمین هفته از سال قرار داریم.
  WEEKDAY : مشخص می‌کند که در چندمین روز از هفته قرار داریم.

  توابع محاسباتی تاریخ
  EDATE : تاریخ را به عقب یا جلو ببریم.
  EOMONTH : مشابه تابع EDATE ولی با این تفاوت که وقتی تاریخ را به جلو می‌بریم آخرین روز آن ماه را به نمایش در می‌آورد.
  WORKDAY : شمارش روزهای کاری.
  WORKDAY.INTL : کاری مشابه با تابع WORKDAY را انجام می‌دهد، با این تفاوت که روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.
  DAYS360 : شمارش روز‌های بین دو تاریخ.
  NETWORKDAYS : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
  NETWORKDAYS.INTL : شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
  (روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.)

  فصل پنجم : توابع آدرس دهی و جستجو

  توابع آدرس دهی به سلول
  ADDRESS : آدرس دهی در اکسل.
  INDEX : برای ارجاع از یک یا چند سلول استفاده می‌شود.
  INDIRECT : با وارد کردن یک رشته آن را تبدیل به یک مرجع سلول می‌کند.
  OFFSET : تعیین محدوده‌ای از سلول ها می‌باشد.

  اطلاعات سطر، ستون و محدوده
  ROW : مشخص می‌کند در چندمین ردیف قرار داریم.
  COLUMN : مشخص می‌کند در چندمین ستون قرار داریم.
  ROWS : همانند تابع ROW می‌باشد، ولی با این تفاوت که شما می‌توانید مقدار چندین سلول را وارد نمایید.
  COLUMNS : همانند تابع ROWS عمل می‌کند ولی با این تفاوت که مجموعه ردیف‌ها را شمارش می‌کند.
  AREAS : وظیفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

  توابع جستجوی داده
  HLOOKUP : به صورت افقی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
  VLOOKUP : به صورت عمودی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
  LOOKUP : در یک مجموعه از داده‌ها به دنبال یک مقدار می‌گردد
  CHOOSE : در یک لیست به صورت رشته شما با وارد کردن یک عدد رشته مورد نظر در لیست را به نمایش در می‌آورد.
  MATCH : موقعیت نسبی موردی را در یک آرایه مشخص می‌کند.

  سایر توابع مربوط به این بخش
  HYPERLINK : لینک دادن به یک سلول.


  فصل ششم : توابع ریاضی در اکسل قسمت اول

  اطلاعات اولیه اعداد
  ABS : محاسبه عملیات قدر مطلق .
  SIGN : تشخیص مثبت یا منفی بودن عدد.
  GCD : بزرگترین مقسوم علیه دو یا چند عدد را بدست می‌آورید
  LCM : کوچکترین مضرب مشترک دو یا چند عدد را نمایش می‌دهد.

  عملگرهای ریاضی
  SUM : محاسبه عملیات جمع.
  POWER : عدد اول را به توان عدد دوم می‌رساند.
  SQRT : محاسبه جذر عدد مورد نظر.
  QUOTIENT : استفاده از این تابع می‌توان قسمت صحیح تقسیم دو عدد را بدست آورد.
  MOD : محاسبه باقیمانده دو عدد.
  AGGREGATE : مجموعه چندین تابع.
  SUBTOTAL : مجموعه چندین برنامه کاربردی.

  توابع گرد کننده
  CEILING : عدد ورودی اول را به ضریب بزرگتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
  EVEN : عدد را به اولین عدد بزرگ و زوج تبدیل می‌کند.
  FLOOR : عدد ورودی اول را به ضریب کوچکتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
  INT : عدد مورد نظر را گرد می‌کند و به صورت یک عدد صحیح نمایش می‌دهد.
  MROUND : عدد ورودی اول را به ضریب نزدیکترین عدد ورودی دوم در میاورد.
  ODD : تبدیل عدد به اولین عدد فرد.
  ROUND : گرد کردن اعداد.
  ROUNDDOWN : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت پایین را دارد.
  ROUNDUP : وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت بالا را دارد.
  TRUNC : مقدار اعشار یا عدد صحیحی که می‌خواهیم نمایش بدهیم.


  فصل هفتم : توابع ریاضی در Excel قسمت دوم

  جمع شرطی
  SUMIF : جمع اعداد با شرایط مورد نظر.

  عملیات‌های پیشرفته ریاضی
  SUMPRODUCT : برای ضرب کردن اعداد استفاده می‌شود.
  SUMSQ : به توان دو رساندن اعداد.
  SUMX2MY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو از هم کم می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
  SUMX2PY2 : این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو با هم جمع می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
  SUMXMY2 : اعداد مورد نظر را اول از هم کم می‌کند و سپس به توان دو می‌رساند.
  SERIESSUM : مجموعه سری توانی.

  توابع ماترسی
  MDETERM : محاسبه دترمینال ماتریس.
  MINVERSE : معکوس یک ماتریس مربعی.
  MMULT : محاسبه ضرب دو ماتریس.

  محاسبه فاکتوریل
  FACT : محاسبه فاکتوریل.
  FACTDOUBLE : ضرب اعداد بین دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب می‌‌کند و بالعکس).
  MULTINOMIAL : محاسبه فرمول

  توابع متفرقه
  COMBIN : محاسبه تعداد جابجایی‌ها بدون توجه به ترتیب قرارگیری.
  ROMAN : عدد ورودی را به صورت لاتین نمایش می‌دهد.


  فصل هشتم : توابع ریاضی در اکسل قسمت سوم

  اعداد تصادفی
  RAND : یک عدد تصادفی بین صفر تا یک
  RANDBETWEEN : یک عدد تصادفی بین دو عدد مورد نظر ما

  توابع مثلثات
  PI : نمایش عدد پی.
  SQRTPI : عدد مورد نظر را در عدد π ضرب می‌کند و سپس جذر آن عدد را نمایش می‌دهد.
  DEGREES : تبدیل زاویه برحسب رادیان به درجه.
  RADIANS : تبدیل درجه را به رادیان.
  COS : محاسبه مقدار کسینوس یک عدد.
  ACOS : محاسبه آرک کسینوس.
  COSH : محاسبه کسینوس هیپر‌بلیک.
  ACOSH : محاسبه آرک کسینوس هیپر‌بلیک.
  SIN : محاسبه سینوس یک عدد.
  ASIN : محاسبه آرک سینوس.
  SINH : محاسبه سینوس هیپر‌بلیک.
  ASINH : محاسبه آرک سینوس هیپر‌بلیک.
  TAN : محاسبه تانژانت.
  ATAN : محاسبه آرک تانژانت.
  TANH : محاسبه تانژانت هیپر‌بلیک.
  ATANH : محاسبه آرک تانژانت هیپر‌بلیک.

  Images

  1. ICON.jpg
  barang, m343, shiana و 16 کاربر دیگر از این نوشته تشکر کرده اند.

Recent Reviews

 1. milani-m
  milani-m
  5/5,
  Version: 2010
  سلام ممنون
  لطفا آموزش های بیشتری قرار بدید اگر ممکن هست
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی