منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت دوم)

آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت دوم) 2010

No permission to download
یکی از پرکاربردترین امکانات نرم افزار اکسل استفاده از توابع و فرمول های ریاضی و منطقی و... است. بسیاری از کاربران در رشته های حسابداری , مهندسی , شیمی , ریاضی و ... اهمیت این امکان در اکسل را میدانند و برای فراگیری آن تلاش میکنند.

001.jpg


فصل اول : توابع آماری 1 ( رایگان )

توابع پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقدار
MAX : پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند سلول.
MAXA : همانند تابع MAX می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
MIN : پیدا کردن کوچکترین عدد بین چند سلول.
MINA : همانند تابع MIN می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
LARGE : پیدا کردن Nامین عدد بزرگ در یک لیست.
SMALL : پیدا کردن Nامین عدد کوچک در یک لیست.

توابع دیگر
PERMUT : محاسبه جایگشت.

شمارش سلول
COUNT : مشخص کردن اعداد و تاریخ موجود در یک محدوده.
COUNTA : شمارش سلول‌هایی که پر هستند.
COUNTBLANK : تعداد سلول های خالی را بدست می‌آورد.
COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS : شمارش سلول با شرایط مورد نظر

F1-1.jpg


F1-2.jpg


فصل دوم : توابع آماری 2 در اکسل ( رایگان )


میانگین، فراوانی و رتبه
AVERAGE : به دست آوردن میانگین.
AVERAGEA : به دست آوردن میانگین. (کاراکترهای متن هم شمارش می‌کند.)
AVERAGEIF : میانگین به صورت شرطی.
AVERAGEIFS : میانگین به صورت دو یا چند شرطی.
MODE : شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.SNGL : شناسایی عدد تکرار شده. (از Excel 2007 به بعد)
MODE.MULT : نمایش n عدد پر تکرار
GEOMEAN : محاسبه میانگین هندسی.
HARMEAN : محاسبه میانگین هارمونیک.
RANK : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.EQ : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست. (جدید در Excel 2010)
RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ می‌باشد، با این تفاوت که اگر در لیست اعداد دو عدد تکراری وجود داشته باشد میانگین دو عدد را نمایش می‌دهد.
KURT : درجه اوج در یک نمودار اماری را نشان می‌دهد.
PERCENTILE : محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امین صدک. (جدید در Excel 2010)
PERCENTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
PERCENTRANK : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.INC : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است. (جدید در Excel 2010)
PERCENTRANK.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTRANK.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
(جدید در Excel 2010)
QUARTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع QUARTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.

F2-1.jpg


F2-2.jpg


فصل سوم : توابع آماری 3


انحراف و واریانس
AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معیار .
STDEV : محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEV.S : محاسبه انحراف معیار نمونه. (جدید در Excel 2010)
STDEVP : محاسبه انحراف معیار جامعه.
STDEV.P : محاسبه انحراف معیار جامعه. (جدید در Excel 2010)
VAR : واریانس یک مجموعه داده
VAR.S : واریانس یک مجموعه داده(جدید در Excel 2010)
VARP : محاسبه واریانس جامعه.
VAR.P : محاسبه واریانس جامعه. (جدید در Excel 2010)
COVAR : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
COVARIANCE.P : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند. (جدید در Excel 2010)
CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه. (جدید در Excel 2010)
DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معیارها.

توابع خط روند
FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
INTERCEPT : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماری توصیف روند خط بهترین برازش، از طریق یک سری عرضه شده از X-Y
SLOPE : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
TREND : Trend یا سیر روند؛ نمایشی گرافیگی از روند سری داده‌هاست.
GROWTH : محاسبه رشد جمعیت.
LOGEST : پارامترهای یک روند نمایی برای عرضه مجموعه ای از x و y را برمی گرداند.
STEYX : محاسبه خطای استاندارد Y پیش‌بینی شده.


فصل چهارم : توابع آماری 4

توابع توزیع و آزمونهای احتمال
BETADIST : محاسبه توزیع بتا
BETA.DIST : محاسبه توزیع بتا (جدید در Excel 2010)
BETAINV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم.
BETA.INV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم. (جدید در Excel 2010)
BINOMDIST : محاسبه توزیع بینم
BINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم. (جدید در Excel 2010)
NEGBINOMDIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
NEGBINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم منفی. (جدید در Excel 2010)
CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام می‌دهد.
BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌ای را انجام می‌دهد. (جدید در Excel 2010)
CHIDIST : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
(جدید در Excel 2010)
CHISQ.DIST : محاسبه توزیع مجذور و مربع( یا همان توزیع تجمعی و چگالی احتمال) استفاده می‌کنیم
CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای. (جدید در Excel 2010)
CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزیع مجذور کای.
CHITEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square
CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square. (جدید در Excel 2010)
CORREL : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون.
EXPONDIST : محاسبه توزیع نمایی.
EXPON.DIST : محاسبه توزیع نمایی. (جدید در Excel 2010)
FDIST : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F . (جدید در Excel 2010)
FINV : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F. (جدید در Excel 2010)
F.INV : محاسبه معکوس توزیع تجمعی F.
FISHER : تبدیل فیشر.
FISHERINV : معکوس تبدیل فیشر
FTEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
F.TEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها. (جدید در Excel 2010)
GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین. (جدید در Excel 2010)
GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMAINV : معکوس توزیع گاما.
GAMMA.INV : معکوس توزیع گاما.
(جدید در Excel 2010)
GAMMALN : محاسبه لگاریتم طبیعی تابع گاما برای مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاریتم طبیعی توزیع گاما را باز می‌گرداند.
HYPGEOMDIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
HYPGEOM.DIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند. (جدید در Excel 2010)
LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند. (جدید در Excel 2010)
LOGINV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند. (جدید در Excel 2010)
NORMDIST : محاسبه توزیع نرمال.
NORM.DIST : محاسبه توزیع نرمال. (جدید در Excel 2010)
NORMINV : معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعی نرمال. (جدید در Excel 2010)
NORMSDIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد. (جدید در Excel 2010)
NORMSINV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
NORM.S.INV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
PEARSON : ضریب همبستگی پیرسون را با می‌گرداند با وارد کردن دو سری عدد می‌توان ضریب همبستگی آنها را بدست آورد.
RSQ : مجذور مقدار همبستگی پیرسون را باز می‌گرداند.
POISSON : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
POISSON.DIST : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند. (جدید در Excel 2010)
PROB : احتمالات متناظر با این محدوده داده شده را محاسبه می‌کند.
SKEW : برای تعیین میزان انحراف حول میانگین بکار می‌رود.
STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد یا اعدادی را با توجه به میانگین و انحراف معیار داده شده بدست می‌آورد‌.
TINV : به ازای مقدار احتمال داده شده و درجه آزادی معین، مقدار X را محاسبه می‌کند.
TTEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
T.TEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند. (جدید در Excel 2010)
WEIBULL : محاسبه مقدار توزیع ویبوال به کار می‌رود.
WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزیع ویبوال. (جدید در Excel 2010)
ZTEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.
Z.TEST : محاسبه آزمون z یک طرفه. (جدید در Excel 2010)

فصل پنجم : توابع پایگاه داده
توابع پایگاه داده
DAVERAGE : محاسبه میانگین مقادیر یک فیلد از یک لیست یا پایگاه داده.
DCOUNT : شمارش تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند.
DCOUNTA : تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند را باز می‌گرداند.
DGET : نشان دادن محتوای فقط یک سلول.
DMAX : بزرگترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DMIN : کوچکترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DPRODUCT : حاصل ضرب را برای یک مجموعه از سلولها محاسبه می‌کند.
DSTDEV : مقدار انحراف از معیار را بر حسب یک جمعیت نمونه محاسبه می‌کند.
DSTDEVP : این تابع همانند تابع DSTDEV عمل می‌کند و انحراف از معیار را محاسبه می‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلی این است که تابع DSTDEV انحراف از معیار را بر اساس یک جمعیت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه می‌کند اما این تابع انحراف از معیار را بر اساس کل جمعیت آماری محاسبه خواهد کرد.
DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادیر سلول‌های یک ستون.
DVAR : محاسبه واریانس مقادیری از سلول‌ها.
DVARP : این تابع مانند تابع DVAR عمل می‌کند با این تفاوت که واریانس را بر حسب کل جامعه آماری اندازیه گیری می‌کند.

فصل ششم : توابع مالی
توابع ارزش سرمایه گذاری
FV : محاسبه ارزش آینده سرمایه گذاری با پرداخت ثابت دوره و یک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE : این تابع مانند FV برای محاسبه ارزش سرمایه گذاری در آینده بکار می‌رود با این تفاوت که نرخ سود در زمانهای مختلف متغیر است.
NPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری.
PV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری(اقساط مساوی).
XNPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.

توابع پرداخت
PMT : برای محاسبه اقساط وام.
PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دریافتی بدون سود در هر دوره).
IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در یک دوره زمانی خاص.

توابع طول مدت
NPER : محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری .

محاسبه نرخ بازده داخلی
RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری.
XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.
MIRR : محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه.
ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق.
ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ین تفاوت که شما اطلاعی از زمان پرداخت بهره ندارید و یا اینکه تاریخ پرداخت بهره همزمان با تاریخ سررسید اوراق قرضه بطور یکجا می‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN : محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم.
SYD : محاسب هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB : محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.
DDB : محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین.
VDB : محاسبه دوره خاص هزینه استهلاك به روش نزولی.


فصل هفتم : توابع مهندسی
توابع اعداد مختلط
COMPLEX : تبدیل قسمت حقیقی و موهومی ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY : نمایش ضریب قسمت موهومی عدد مختلط.
IMARGUMENT : نمایش آرگومان Θ (زاویه بر حسب رادیان).
IMCONJUGATE : محاسبه قرینه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقیقی.
IMCOS : محاسبه کسینوس یک عدد مختلط.
IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسیم دو عدد مختلط.
IMEXP : محاسبه مقدار نمایی یک عدد مختلط.
IMLN : محاسبه لگاریتم طبیعی عدد مختلط.
IMLOG10 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 10.
IMLOG2 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 2.
IMPOWER : محاسبه توان خاصی از یک عدد مختلط.
IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL : نمایش ضریب قسمت حقیقی عدد مختلط.
IMSIN : محاسبه سینوس یک عدد مختلط.
IMSQRT : محاسبه ریشه دوم (جذر) یک عدد حقیقی.
IMSUB : محاسبه تفریق دو عدد مختلط.
IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری
CONVERT : تبدیل یک عدد از یک سیستم اندازه گیری به سیستم دیگر.

توابع تبدیل مبنا
BIN2DEC : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی ده
BIN2HEX : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی شانزده
BIN2OCT : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی هشت
DEC2BIN : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی دو
DEC2HEX : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی شانزده
DEC2OCT : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی هشت
HEX2BIN : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی دو
HEX2DEC : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی ده
HEX2OCT : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی هشت
OCT2BIN : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی دو
OCT2DEC : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی ده
OCT2HEX : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی شانزده
  • ICON.jpg
    ICON.jpg
    3.6 KB · نمایش ها: 1,218
نویسنده
learninweb
Downloads
181
نمایش ها
5,205
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from learninweb

بالا