خرید بک لینک

آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت دوم) 2010

آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است

 1. learninweb
  یکی از پرکاربردترین امکانات نرم افزار اکسل استفاده از توابع و فرمول های ریاضی و منطقی و... است. بسیاری از کاربران در رشته های حسابداری , مهندسی , شیمی , ریاضی و ... اهمیت این امکان در اکسل را میدانند و برای فراگیری آن تلاش میکنند.

  001.jpg

  فصل اول : توابع آماری 1 ( رایگان )

  توابع پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقدار
  MAX : پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند سلول.
  MAXA : همانند تابع MAX می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
  MIN : پیدا کردن کوچکترین عدد بین چند سلول.
  MINA : همانند تابع MIN می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
  LARGE : پیدا کردن Nامین عدد بزرگ در یک لیست.
  SMALL : پیدا کردن Nامین عدد کوچک در یک لیست.

  توابع دیگر
  PERMUT : محاسبه جایگشت.

  شمارش سلول
  COUNT : مشخص کردن اعداد و تاریخ موجود در یک محدوده.
  COUNTA : شمارش سلول‌هایی که پر هستند.
  COUNTBLANK : تعداد سلول های خالی را بدست می‌آورد.
  COUNTIF : شمارش سلول با شرط مورد نظر
  COUNTIFS : شمارش سلول با شرایط مورد نظر

  F1-1.jpg

  F1-2.jpg

  فصل دوم : توابع آماری 2 در اکسل ( رایگان )


  میانگین، فراوانی و رتبه
  AVERAGE : به دست آوردن میانگین.
  AVERAGEA : به دست آوردن میانگین. (کاراکترهای متن هم شمارش می‌کند.)
  AVERAGEIF : میانگین به صورت شرطی.
  AVERAGEIFS : میانگین به صورت دو یا چند شرطی.
  MODE : شناسایی عدد تکرار شده.
  MODE.SNGL : شناسایی عدد تکرار شده. (از Excel 2007 به بعد)
  MODE.MULT : نمایش n عدد پر تکرار
  GEOMEAN : محاسبه میانگین هندسی.
  HARMEAN : محاسبه میانگین هارمونیک.
  RANK : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
  RANK.EQ : رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست. (جدید در Excel 2010)
  RANK.AVG : مشابه تابع RANK.EQ می‌باشد، با این تفاوت که اگر در لیست اعداد دو عدد تکراری وجود داشته باشد میانگین دو عدد را نمایش می‌دهد.
  KURT : درجه اوج در یک نمودار اماری را نشان می‌دهد.
  PERCENTILE : محاسبه K‌امین صدک.
  PERCENTILE.INC : محاسبه K‌امین صدک. (جدید در Excel 2010)
  PERCENTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
  PERCENTRANK : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
  PERCENTRANK.INC : برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است. (جدید در Excel 2010)
  PERCENTRANK.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTRANK.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
  QUARTILE : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
  QUARTILE.INC : محاسبه چارك مجموعه ای از داده‌ها.
  (جدید در Excel 2010)
  QUARTILE.EXC : این تابع کاملا شبیه تابع QUARTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.

  F2-1.jpg

  F2-2.jpg

  فصل سوم : توابع آماری 3


  انحراف و واریانس
  AVEDEV : محاسبه متوسط انحراف معیار .
  STDEV : محاسبه انحراف معیار نمونه.
  STDEV.S : محاسبه انحراف معیار نمونه. (جدید در Excel 2010)
  STDEVP : محاسبه انحراف معیار جامعه.
  STDEV.P : محاسبه انحراف معیار جامعه. (جدید در Excel 2010)
  VAR : واریانس یک مجموعه داده
  VAR.S : واریانس یک مجموعه داده(جدید در Excel 2010)
  VARP : محاسبه واریانس جامعه.
  VAR.P : محاسبه واریانس جامعه. (جدید در Excel 2010)
  COVAR : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند.
  COVARIANCE.P : محاسبه كوواریانس است كه رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌كند. (جدید در Excel 2010)
  CONFIDENCE : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
  CONFIDENCE.NORM : محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه. (جدید در Excel 2010)
  DEVSQ : محاسبه مجموع مربعات انحراف از معیارها.

  توابع خط روند
  FORECAST : محاسبه محل نقطه y.
  INTERCEPT : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
  LINEST : بازگرداندن اطلاعات آماری توصیف روند خط بهترین برازش، از طریق یک سری عرضه شده از X-Y
  SLOPE : محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
  TREND : Trend یا سیر روند؛ نمایشی گرافیگی از روند سری داده‌هاست.
  GROWTH : محاسبه رشد جمعیت.
  LOGEST : پارامترهای یک روند نمایی برای عرضه مجموعه ای از x و y را برمی گرداند.
  STEYX : محاسبه خطای استاندارد Y پیش‌بینی شده.


  فصل چهارم : توابع آماری 4

  توابع توزیع و آزمونهای احتمال
  BETADIST : محاسبه توزیع بتا
  BETA.DIST : محاسبه توزیع بتا (جدید در Excel 2010)
  BETAINV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم.
  BETA.INV : محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم. (جدید در Excel 2010)
  BINOMDIST : محاسبه توزیع بینم
  BINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم. (جدید در Excel 2010)
  NEGBINOMDIST : محاسبه توزیع بینم منفی.
  NEGBINOM.DIST : محاسبه توزیع بینم منفی. (جدید در Excel 2010)
  CRITBINOM : مکمل تابع دو را انجام می‌دهد.
  BINOM.INV : کار مکمل تابع دو جمله‌ای را انجام می‌دهد. (جدید در Excel 2010)
  CHIDIST : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
  CHISQ.DIST.RT : احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
  (جدید در Excel 2010)
  CHISQ.DIST : محاسبه توزیع مجذور و مربع( یا همان توزیع تجمعی و چگالی احتمال) استفاده می‌کنیم
  CHIINV : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
  CHISQ.INV.RT : معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای. (جدید در Excel 2010)
  CHISQ.INV : معکوس احتمال دم سمت چپ توزیع مجذور کای.
  CHITEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square
  CHISQ.TEST : محاسبه آزمون چی یا Chi-Square. (جدید در Excel 2010)
  CORREL : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون.
  EXPONDIST : محاسبه توزیع نمایی.
  EXPON.DIST : محاسبه توزیع نمایی. (جدید در Excel 2010)
  FDIST : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
  F.DIST.RT : محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F . (جدید در Excel 2010)
  FINV : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
  F.INV.RT : محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F. (جدید در Excel 2010)
  F.INV : محاسبه معکوس توزیع تجمعی F.
  FISHER : تبدیل فیشر.
  FISHERINV : معکوس تبدیل فیشر
  FTEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
  F.TEST : انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها. (جدید در Excel 2010)
  GAMMADIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین. (جدید در Excel 2010)
  GAMMA.DIST : محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
  GAMMAINV : معکوس توزیع گاما.
  GAMMA.INV : معکوس توزیع گاما.
  (جدید در Excel 2010)
  GAMMALN : محاسبه لگاریتم طبیعی تابع گاما برای مقدار عرضه شده.
  GAMMALN.PRECISE : مقدار لگاریتم طبیعی توزیع گاما را باز می‌گرداند.
  HYPGEOMDIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
  HYPGEOM.DIST : توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند. (جدید در Excel 2010)
  LOGNORMDIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
  LOGNORM.DIST : برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند. (جدید در Excel 2010)
  LOGINV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
  LOGNORM.INV : مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند. (جدید در Excel 2010)
  NORMDIST : محاسبه توزیع نرمال.
  NORM.DIST : محاسبه توزیع نرمال. (جدید در Excel 2010)
  NORMINV : معکوس تابع تجمعی نرمال.
  NORM.INV : محاسبه معکوس تابع تجمعی نرمال. (جدید در Excel 2010)
  NORMSDIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
  NORM.S.DIST : محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد. (جدید در Excel 2010)
  NORMSINV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
  NORM.S.INV : مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
  PEARSON : ضریب همبستگی پیرسون را با می‌گرداند با وارد کردن دو سری عدد می‌توان ضریب همبستگی آنها را بدست آورد.
  RSQ : مجذور مقدار همبستگی پیرسون را باز می‌گرداند.
  POISSON : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
  POISSON.DIST : توزیع پواسن را محاسبه می‌کند. (جدید در Excel 2010)
  PROB : احتمالات متناظر با این محدوده داده شده را محاسبه می‌کند.
  SKEW : برای تعیین میزان انحراف حول میانگین بکار می‌رود.
  STANDARDIZE : مقدار استاندارد شده عدد یا اعدادی را با توجه به میانگین و انحراف معیار داده شده بدست می‌آورد‌.
  TINV : به ازای مقدار احتمال داده شده و درجه آزادی معین، مقدار X را محاسبه می‌کند.
  TTEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
  T.TEST : آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند. (جدید در Excel 2010)
  WEIBULL : محاسبه مقدار توزیع ویبوال به کار می‌رود.
  WEIBULL.DIST : محاسبه مقدار توزیع ویبوال. (جدید در Excel 2010)
  ZTEST : محاسبه آزمون z یک طرفه.
  Z.TEST : محاسبه آزمون z یک طرفه. (جدید در Excel 2010)

  فصل پنجم : توابع پایگاه داده
  توابع پایگاه داده
  DAVERAGE : محاسبه میانگین مقادیر یک فیلد از یک لیست یا پایگاه داده.
  DCOUNT : شمارش تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند.
  DCOUNTA : تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند را باز می‌گرداند.
  DGET : نشان دادن محتوای فقط یک سلول.
  DMAX : بزرگترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
  DMIN : کوچکترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
  DPRODUCT : حاصل ضرب را برای یک مجموعه از سلولها محاسبه می‌کند.
  DSTDEV : مقدار انحراف از معیار را بر حسب یک جمعیت نمونه محاسبه می‌کند.
  DSTDEVP : این تابع همانند تابع DSTDEV عمل می‌کند و انحراف از معیار را محاسبه می‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلی این است که تابع DSTDEV انحراف از معیار را بر اساس یک جمعیت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه می‌کند اما این تابع انحراف از معیار را بر اساس کل جمعیت آماری محاسبه خواهد کرد.
  DSUM : محاسبه حاصل جمع مقادیر سلول‌های یک ستون.
  DVAR : محاسبه واریانس مقادیری از سلول‌ها.
  DVARP : این تابع مانند تابع DVAR عمل می‌کند با این تفاوت که واریانس را بر حسب کل جامعه آماری اندازیه گیری می‌کند.

  فصل ششم : توابع مالی
  توابع ارزش سرمایه گذاری
  FV : محاسبه ارزش آینده سرمایه گذاری با پرداخت ثابت دوره و یک نرخ بهره ثابت.
  FVSCHEDULE : این تابع مانند FV برای محاسبه ارزش سرمایه گذاری در آینده بکار می‌رود با این تفاوت که نرخ سود در زمانهای مختلف متغیر است.
  NPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری.
  PV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری(اقساط مساوی).
  XNPV : محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.

  توابع پرداخت
  PMT : برای محاسبه اقساط وام.
  PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دریافتی بدون سود در هر دوره).
  IPMT : محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در یک دوره زمانی خاص.

  توابع طول مدت
  NPER : محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری .

  محاسبه نرخ بازده داخلی
  RATE : محاسبه نرخ بهره استفاده.
  IRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری.
  XIRR : محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.
  MIRR : محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه.
  ACCRINT : محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق.
  ACCRINTM : مشابه تابع ACCRINT است با ین تفاوت که شما اطلاعی از زمان پرداخت بهره ندارید و یا اینکه تاریخ پرداخت بهره همزمان با تاریخ سررسید اوراق قرضه بطور یکجا می‌باشد.

  توابع محاسبه استهلاک
  SLN : محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم.
  SYD : محاسب هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات.
  DB : محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.
  DDB : محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین.
  VDB : محاسبه دوره خاص هزینه استهلاك به روش نزولی.


  فصل هفتم : توابع مهندسی
  توابع اعداد مختلط
  COMPLEX : تبدیل قسمت حقیقی و موهومی ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
  IMABS : محاسبه اندازه عدد مختلط.
  IMAGINARY : نمایش ضریب قسمت موهومی عدد مختلط.
  IMARGUMENT : نمایش آرگومان Θ (زاویه بر حسب رادیان).
  IMCONJUGATE : محاسبه قرینه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقیقی.
  IMCOS : محاسبه کسینوس یک عدد مختلط.
  IMDIV : محاسبه خارج قسمت تقسیم دو عدد مختلط.
  IMEXP : محاسبه مقدار نمایی یک عدد مختلط.
  IMLN : محاسبه لگاریتم طبیعی عدد مختلط.
  IMLOG10 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 10.
  IMLOG2 : محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای 2.
  IMPOWER : محاسبه توان خاصی از یک عدد مختلط.
  IMPRODUCT : محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
  IMREAL : نمایش ضریب قسمت حقیقی عدد مختلط.
  IMSIN : محاسبه سینوس یک عدد مختلط.
  IMSQRT : محاسبه ریشه دوم (جذر) یک عدد حقیقی.
  IMSUB : محاسبه تفریق دو عدد مختلط.
  IMSUM : محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

  توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری
  CONVERT : تبدیل یک عدد از یک سیستم اندازه گیری به سیستم دیگر.

  توابع تبدیل مبنا
  BIN2DEC : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی ده
  BIN2HEX : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی شانزده
  BIN2OCT : تبدیل عدد مبنای دو به مبانی هشت
  DEC2BIN : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی دو
  DEC2HEX : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی شانزده
  DEC2OCT : تبدیل عدد مبنای ده به مبانی هشت
  HEX2BIN : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی دو
  HEX2DEC : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی ده
  HEX2OCT : تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی هشت
  OCT2BIN : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی دو
  OCT2DEC : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی ده
  OCT2HEX : تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی شانزده

  Images

  1. ICON.jpg
  hastina, un4g1v3n, h_kh_1367 و 11 کاربر دیگر از این نوشته تشکر کرده اند.
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی