• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کلیسای سیسترن استانبول

 1. ت

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 2. ت

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول یک کلیسای باقیمانده از دوران بیزانس است که در نزدیکی ایاصوفیه قرار گرفته است. این کلیسا که نام دیگر آن قصر سانکن است در زمان های دور به عنوان آب انبار استفاده می شده است و به همین دلیل به باسیلیکا سیسترن معروف شده است و هنوز هم در آن آب جریان دارد...
 3. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 4. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 5. T

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول یک کلیسای باقیمانده از دوران بیزانس است که در نزدیکی ایاصوفیه قرار گرفته است. این کلیسا که نام دیگر آن قصر سانکن است در زمان های دور به عنوان آب انبار استفاده می شده است و به همین دلیل به باسیلیکا سیسترن معروف شده است و هنوز هم در آن آب جریان دارد...
 6. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 7. ت

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن یا همان قصر سانکن ترکیه استانبول یک کلیسای بسیار بزرگ است که سازه آن 140 در 70 متر می باشد. علاوه بر این هنوز در راهروهای چوبی این کلیسای عظیم چند فوت آب جاری می باشد. کلیسای سیسترن ترکیه استانبول دارای 335 ستون است و سقف آن شبیه همین بنا را در بالا نگه...
 8. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 9. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 10. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 11. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 12. ت

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن یا همان قصر سانکن ترکیه استانبول یک کلیسای بسیار بزرگ است که سازه آن 140 در 70 متر می باشد. علاوه بر این هنوز در راهروهای چوبی این کلیسای عظیم چند فوت آب جاری می باشد. کلیسای سیسترن ترکیه استانبول دارای 335 ستون است و سقف آن شبیه همین بنا را در بالا نگه...
 13. N

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
 14. ت

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن یا همان قصر سانکن ترکیه استانبول یک کلیسای بسیار بزرگ است که سازه آن 140 در 70 متر می باشد. علاوه بر این هنوز در راهروهای چوبی این کلیسای عظیم چند فوت آب جاری می باشد. کلیسای سیسترن ترکیه استانبول دارای 335 ستون است و سقف آن شبیه همین بنا را در بالا نگه...
 15. I

  کلیسای سیسترن استانبول

  کلیسای سیسترن استانبول کلیسای سیسترن استانبول که نام دیگر آن قصر سانکن ترکیه استانبول می باشد یکی از کلیساهای بزرگ ترکیه محسوب می شود. این کلیسا دارای 335 ستون است. سازه این کلیسا 140 در 70 متر می باشد. به گردشگران تور ترکیه دیدن کلیسای سیسترن استانبول را پیشنهاد می کنیم زیرا نمای زیبا و جالبی...
بالا