سایت ساز وبزیخرید بک لینک

««تاريخ»» کمک کمک....

شروع موضوع توسط Mehdi Hamedali ‏1 آپریل 2004 در انجمن برنامه نویسی

 1. Mehdi Hamedali

  Mehdi Hamedali کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  267
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  مي خواهم برنامه تاريخ خود ويندوز رو چك كنه و بعد اونه به شمسي برشگردونه
  نمي خواهم دونبال چيزي بگردم پس تمام كد هاي برنامه نويسي شو اينجا بنويسيد
  زبان مورد نظر VB
  هرچه زود تر بهتر

  قربان شما
  م ح ع
   
 2. بازدیدیار - افزایش بازدید سایت و سیگنال های برندخرید بک لینک
 3. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  سلام
  كد رو يه سال پيش نوشتم منتها به وي بي 6 هست. خودت بايد به نت مهاجرتش بدي (متاسفانه من حوصله اين كارو ندارم)
  کد:
  'Convert Jalali date to Gregorian date.
  'Base on code for access wrotten by Saeed Aminian (from [url]http://saeedaminian.persianblog.com[/url] )
  
  'If this code work it was wrotten by me.
  'If not, I don't know who wrot it.
  
  'Little rabbit, 1382/4/30 - 2003/7/21
  
  
  
  Option Explicit
  
  Private Const mcDayOff = 226894
  
  Private mvarGDayTab
  Private mvarJDayTab
  Private mcSolar As Double
  
  Public Sub GetJalaliDate(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer, pJYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer, pDayName As String)
  
      
    Dim mGTotalDay As Long
    
    SetConstants
    
    mGTotalDay = GetDayFromFirstGregorianDay(vGYear, vGMonth, vGDay)
    pDayName = GetWeekDayName(mGTotalDay)
    GetJalaliYearMonthDay mGTotalDay, vGYear, vGMonth, vGDay
    pJDay = vGDay
    pJMonth = vGMonth
    pJYear = vGYear
  End Sub
  
  Private Sub SetConstants()
    
    mvarGDayTab = Array(Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31), Array(0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31))
    mvarJDayTab = Array(Array(0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29), Array(0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30))
    mcSolar = 365.25 - 0.25 / 33
    
  End Sub
  
  Private Function GetDayFromFirstGregorianDay(ByVal vGYaer As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer) As Long
    
    Dim mGYearDiv4 As Integer, mGYearDiv100 As Integer, mGYearDiv400 As Integer
    Dim mGTotalDays As Long
    
    mGYearDiv4 = vGYaer \ 4
    mGYearDiv100 = vGYaer \ 100
    mGYearDiv400 = vGYaer \ 400
    
    mGTotalDays = GetGDayFromBeginOfYear(vGYaer, vGMonth, vGDay)
    mGTotalDays = CLng(vGYaer - 1) * 365 + mGTotalDays + mGYearDiv4 - mGYearDiv100 + mGYearDiv400
    
    GetDayFromFirstGregorianDay = mGTotalDays
  End Function
  
  Private Function GetGDayFromBeginOfYear(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer) As Long
    Dim mGLeap As Integer
    Dim mCount As Integer
    
    GetGDayFromBeginOfYear = vGDay
    mGLeap = IsLeapGregorian(vGYear)
    For mCount = 1 To vGMonth - 1
      GetGDayFromBeginOfYear = GetGDayFromBeginOfYear + mvarGDayTab(mGLeap)(mCount)
    Next mCount
    
  End Function
  
  Private Function IsLeapGregorian(ByVal vGYear As Integer) As Integer
  
    If (vGYear Mod 4 = 0 And vGYear Mod 100 <> 0) Or (vGYear Mod 400 = 0) Then
      IsLeapGregorian = 1
    Else
      IsLeapGregorian = 0
    End If
  End Function
  
  Private Function GetJalaliYearMonthDay(vGTotalDay As Long, pJYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer)
    
    Dim mJTotalDay As Long
    Dim mJYear As Integer
    Dim mJDay As Integer
    Dim mJLeaps As Integer
    
    mJTotalDay = vGTotalDay - mcDayOff
    mJYear = mJTotalDay \ mcSolar
    
    mJLeaps = GetAllJalaliLeapFromBegin(mJYear)
    
    mJDay = mJTotalDay - (365 * CLng(mJYear) + mJLeaps)
    mJYear = mJYear + 1
  
    Do While mJDay <= 0
      mJYear = mJYear - 1
      If IsLeapJalali(mJYear) = 1 Then
        mJDay = mJDay + 366
      Else
        mJDay = mJDay + 365
      End If
    Loop
      
    If (mJDay = 366 And IsLeapJalali(mJYear) = 0) Then
      mJDay = 1
      mJYear = mJYear + 1
    End If
    pJYear = mJYear
    GetJalaliMonthDay mJYear, mJDay, pJMonth, pJDay
    
  End Function
  
  Private Function IsLeapJalali(ByVal vJYear As Integer) As Integer
    
    Dim mTemp As Integer
    
    mTemp = vJYear Mod 33
    If mTemp = 1 Or mTemp = 5 Or mTemp = 9 Or mTemp = 13 Or mTemp = 17 Or mTemp = 22 Or mTemp = 26 Or mTemp = 30 Then
      IsLeapJalali = 1
    Else
      IsLeapJalali = 0
    End If
  End Function
  
  Private Function GetAllJalaliLeapFromBegin(ByVal vJYear As Integer) As Integer
  
    Dim mJLeap As Integer
    Dim mCurrentCycle As Integer
    Dim mJDiv33 As Integer
    Dim mCount As Integer
    Dim mTemp As Integer
    
    mJDiv33 = vJYear \ 33
    mCurrentCycle = vJYear - (mJDiv33 * 33)
    mJLeap = mJDiv33 * 8
    If mCurrentCycle > 0 Then
      mTemp = IIf(mCurrentCycle <= 18, mCurrentCycle, 18)
      For mCount = 1 To mTemp Step 4
        mJLeap = mJLeap + 1
      Next
    End If
    
    If mCurrentCycle > 21 Then
      mTemp = IIf(mCurrentCycle <= 30, mCurrentCycle, 30)
      For mCount = 22 To mTemp Step 4
        mJLeap = mJLeap + 1
      Next
    End If
    GetAllJalaliLeapFromBegin = mJLeap
  
  End Function
  
  
  Private Sub GetJalaliMonthDay(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJDayOfYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer)
    Dim mCount As Integer
    Dim mJLeap As Integer
  
    mJLeap = IsLeapJalali(vJYear)
    mCount = 1
    Do While vJDayOfYear > mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)
      vJDayOfYear = vJDayOfYear - mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)
      mCount = mCount + 1
    Loop
    pJMonth = mCount
    pJDay = vJDayOfYear
  End Sub
  
  
  
  Private Function GetWeekDayName(DayFromBegin As Long) As String
    Dim Temp As Integer
    
    Temp = DayFromBegin Mod 7
    Select Case Temp
    
    Case 0
      GetWeekDayName = "1 Shanbe"
    Case 1
      GetWeekDayName = "2 Shanbe"
    Case 2
      GetWeekDayName = "3 Shanbe"
    Case 3
      GetWeekDayName = "4 Shanbe"
    Case 4
      GetWeekDayName = "5 Shanbe"
    Case 5
      GetWeekDayName = "Jomee"
    Case 6
      GetWeekDayName = "Shanbe"
    End Select
    
  End Function
  
  Public Sub GetGregorianDate(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJMonth As Integer, ByVal vJDay As Integer, ByRef pGYear As Integer, ByRef pGMonth As Integer, ByRef pGDay As Integer, pDayName As String)
    
    Dim mJTotalDays As Long
    Dim mGYear As Integer
    Dim mGMonth As Integer
    Dim mGDay As Integer
    
    SetConstants
    
    mJTotalDays = GetDayFromFirstJalaliDay(vJYear, vJMonth, vJDay)
    GetWeekDayName (mJTotalDays + mcDayOff)
    GetGregorianYearMonthDay mJTotalDays, mGYear, mGMonth, mGDay
    pGYear = mGYear
    pGMonth = mGMonth
    pGDay = mGDay
  End Sub
  
  Private Function GetDayFromFirstJalaliDay(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJMonth As Integer, ByVal vJDay As Integer) As Long
  
    Dim mJLeap As Integer
    Dim mTemp As Integer
  
    mJLeap = GetAllJalaliLeapFromBegin(vJYear - 1)
    mTemp = GetJDayFromBeginOfYear(vJYear, vJMonth, vJDay)
    GetDayFromFirstJalaliDay = CLng((vJYear - 1)) * 365 + mJLeap + mTemp
  
  End Function
  
  Private Function GetJDayFromBeginOfYear(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJMonth As Integer, ByVal vJDay As Integer) As Integer
  
    Dim mCount As Integer
    Dim mJLeap As Integer
    
    GetJDayFromBeginOfYear = vJDay
    mJLeap = IsLeapJalali(vJYear)
    For mCount = 1 To vJMonth - 1
      GetJDayFromBeginOfYear = GetJDayFromBeginOfYear + mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)
    Next mCount
  
  End Function
  
  Private Sub GetGregorianYearMonthDay(vJTotalDays As Long, pGYear As Integer, pGMonth As Integer, pGDay As Integer)
    
    Dim mGTotalDays As Long
  
    Dim mGDiv4 As Integer
    Dim mGDiv100 As Integer
    Dim mGDiv400 As Integer
    Dim mGDays As Integer
    
    mGTotalDays = vJTotalDays + mcDayOff
    pGYear = mGTotalDays \ mcSolar
    mGDiv4 = pGYear \ 4
    mGDiv100 = pGYear \ 100
    mGDiv400 = pGYear \ 400
    
    ' Find Gregorian day of year
    mGDays = mGTotalDays - (365 * CLng(pGYear)) - (mGDiv4 - mGDiv100 + mGDiv400)
    pGYear = pGYear + 1
    
    Do While mGDays <= 0
      pGYear = pGYear - 1
      If IsLeapGregorian(pGYear) = 1 Then
        mGDays = mGDays + 366
      Else
        mGDays = mGDays + 365
      End If
    Loop
    
    If (mGDays = 366 And IsLeapGregorian(pGYear) = 0) Then
      mGDays = 1
      pGYear = pGYear + 1
    End If
    GetGregorianMonthDay pGYear, mGDays, pGMonth, pGDay
  End Sub
  
  Private Sub GetGregorianMonthDay(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGDayOfYear As Integer, pGMonth As Integer, pGDay As Integer)
    Dim mCount As Integer
    Dim mGLeap
    
    mGLeap = IsLeapGregorian(vGYear)
    mCount = 1
    Do While vGDayOfYear > mvarGDayTab(mGLeap)(mCount)
      vGDayOfYear = vGDayOfYear - mvarGDayTab(mGLeap)(mCount)
      mCount = mCount + 1
    Loop
    pGMonth = mCount
    pGDay = vGDayOfYear
  End Sub

  فرود
   
 4. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  اي بابا چرا كد اينقدر بي ريخته؟ دست كم بايست راست به چپ ميشد بازم هوار از دست احسان!!!!!!!!
   
 5. Mehdi Hamedali

  Mehdi Hamedali کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  267
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  فرود جان دستت درد نكه فكر مي كنم كار رو راه بندازه
  راستي اين كد ها رو براي كد هاي 98 يا 6 مي خواستم
  به هر حال متشكر

  قربان شما
  MHa
   
 6. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  منظورت از 98 يا 6 چيه؟ من كه نفهميدم!!!
   
 7. Mehdi Hamedali

  Mehdi Hamedali کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  267
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  آقا فرود عزيز
  منظور من همون VB قديم بود نه VB.Net
  زیاد جدی نگیر

  قربان شما
  MHa
   
 8. Mehdi Hamedali

  Mehdi Hamedali کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  267
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  فرود جان خوشگل پسر آيا خودت اين كد ها رو امتحان كردي
  فكر كنم كار نكنه
  من كه نتونستم اين كار رو كنم
  جواب هاي مزخرفي ميده روز رو 78 نشون ميده يا ماه رو قبل از سال نشون ميده تازه سالش هم 3 سال عقبه
  يك امتحاني بكن
  تازه نگفتم كه اين قدر هم حرفه اي باشه
  من مي خواستم كه وقتي يك فرمي Lode ميشه تاريخ روز رو كه شمسيه تو يك textBox به نام DateN نمايش بده همين
  با اين حال دستت درد نكنه

  قربان شما
  MHa
   
 9. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  تست كردم جواب داد و درست هم جواب داد!!!كدي رو كه استفاده كردم همين جاست
   

  فایل های ضمیمه:

  • Date.zip
   اندازه فایل:
   3.2 KB
   نمایش ها:
   265
 10. Mehdi Hamedali

  Mehdi Hamedali کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  267
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  فرود جان
  با چه VB اين فرم رو نوشتي با 98 يعني همون VB6
  يك سئوال ديگه هم دارم اين كه تو اكسس 2000 يا XP يا Net. چي كار مي كنه
  ببخشيد اين رو مي پرسم چون مي سيستم رو تازه عوض كردم و مجبور شدم تمام سيستم عامل هام رو پاك كنم الان فقط برنامه Access.Net رو تو خونه و نرم افزار هاي Access 2000 & XP رو نصب دارم و تو شركت هم از نظر نصب نرم افزار هاي مختلف دستم رو بستند
  شرمنده
  :happy:
  ;)

  قربان شما
  MHa
   
 11. Mehdi Hamedali

  Mehdi Hamedali کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  267
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  فرود جان نگفتم برنامه مشكل داره
  البته مشكل جابجا نوشتن ماه سال از خودم بود ولي در كل به دليل جابجا شدن سال هاي كبيسه به مدت يك سال اين برنامه هم تاريخ را يك روز جلو تر و يا بهتر بگم تاريخ را تاريخ روز بعد نشان مي دهد
  يك نگاهي بنداز بعد نيست
  :D
  :happy:
  :cool:

  قربان شما
  MHA
   
 12. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  مرسي ديدم سعي ميكنم رفعش كنم اگه شد (وقت شد)
   
 13. Mehdi Hamedali

  Mehdi Hamedali کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  267
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  دوست عزيز آقا فرود من اين مشكل رو حل كردم اگه به خاطر من اين كار رو مي كني ممنون ولي اگه به خاطر بچه هاست حرفي ندارم
  اصلاح شده برنامه رو هم برات مي فرستم

  در هر حال از لطفت سپاسگزارم

  قربان شما
  :king:
  MHa
   
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی