آقا هر كي يه IP Address با port شو داره كمكم كنه

بالا