منتخب بازارچه

ابزارهای مورد نیاز یک طراح وب

هاست

کاربر تازه وارد
یک طراح وب به ابزارهای مختلفی جهت پیاده سازی وب سایت نیازمند است که در زیر لیستی تهیه نموده ایمColor:
Adobe Kuler (free)
Pictaculous (free)
Colorzilla (free)
Dribbble.com (free)
Hues ($2.99)

Typography:
Google Webfonts (free)
Font Squirrel (free)
Lost Type (from $1)
Typecast (from $29 per month)Wireframing:
Balsamiq (from $79)
moqups (free)
Mockflow (from free)
Google Drawing (free)
Photoshop/Indesign/Fireworks (from $49.99 per month)
Layout and Boilerplates
960 Grid (free)
1140 CSS Grid ($5 donation)
Bootstrap (free)
LessFramework 4 (free)
Skeleton (free)
Foundation by Zurb (free)
Reset CSS (free)

Content Management:
WordPress (free)
Joomla (free)
Expression Engine (from $299)
Drupal (free)
Radiant CMS (free)
Useful Apps, Actions, and Resources
iOS Photoshop Actions & Workflows (free)
By People (free)
Temboo (from free)
LittleIpsum (free)
awesome-fontstacks.com (free)

Code Editors:
Coda 2 (from $99)
SublimeText 2 ($70)
TextMate (from $59)
Aptana Studio (free)
BBEdit ($49.99)

FTP Clients:
CyberDuck ($23.99)
FileZilla (free)
Transmit ($34)
FireFTP (free)
 
بالا