• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

ایا این قولنامه کامل است؟

الهه.آتش

Registered User
تاریخ عضویت
19 دسامبر 2012
نوشته‌ها
4,783
لایک‌ها
2,400
سلام دوستان ایا این قولنامه کامل است؟ومستاجر نمیتونه دیگه ادعای بابت سرقفلی یا کسب و پیشه و غیره بکنه؟وایا اگه روزگاری مغازه رو تخلیه نکنه دادگاه با توجه به این قرارداد مغازه رو تخلیه میکنه و به مالک تحویل بده؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالی
قولنامه اجاره
‫اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮب 26 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1376 ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮاري اﺳﻼﻣﯽ در دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻤﺘﻦ و داراي اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مشخصات موجر:
موجر: ......................... ﻓﺮزﻧـﺪ ......................... ﺷـﻤﺎره ملی: ......................... ﺻـﺎدره از: ....................... ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ: ......................... ﺳﺎﮐﻦ: ......................... ﺗﻠﻔﻦ ......................... آدرس........................:

مشخصات مستاجر:
مستاجر: ......................... ﻓﺮزﻧﺪ: ......................... ﺷـﻤﺎره ملی: ......................... ﺻـﺎدره از: .........................‬‫ﻣﺘﻮﻟﺪ ......................... ﺳﺎﮐﻦ: ......................... ﺗﻠﻔﻦ: .......................آدرس.....................:

مشخصات مورد اجاره:
یک باب مغازه واقع در............................................................................................
دارای پلاک ثبتی............... و متراژ............ دارای امتیاز آب و برق و تلفن و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه صحیح و سالم که جهت استفاده به رويت مستأجر رسيده و مورد قبول ایشان قرار گرفته است .
اجاره بها و نحوه پرداخت:
ميزان اجاره بها ، از قرار ماهيانه مبلغ ........................ ريال مبلغ به حروف............................................................... که در تاریخ ........هر ماه به موجر پرداخت مي شود .
مبلغ....................... ریال مبلغ به حروف..............................................................ریال به رسم قرض الحسنه نقدا تحویل موجر گردید که در پایان مدت قرارداد تحویل مستأجر میگردد.
شرایط قرارداد- 11 یازده گانه:
-1مستأجر نمي تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد استفاده نمايد . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد.
-2 مستأجر نباید در ملک فوق مشاغلی ایجاد نماید که بر خلاف شرع و قانون است.
-3 مستأجر بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير را تحت هیچ شرایطی ندارد.
-4 در صورتيکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يک ماه تاخير نمايد ، موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد.
-5 ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻐﻼﺗﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻼك و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣـﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳـﺖ و ﻣـﺴﺘﺎﺟﺮ‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻌﺪي و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﻧﺪارد.
-6پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / تلفن از تاریخ عقد قرارداد تا پایان بر عهده مستأجر است و کلیه فیش های برق/آب/تلفن قبل از تحویل به مستاجر تصویه شده است و مستاجر بايد در موعد تخليه قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد .
-7 ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ واﮔﺬاري ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﻣﺸﺎﻋﺎً ﯾﺎ ﻣﻔﺮوزاً ، ﺟﺰﺋﺎً و ﯾﺎ ﮐﻼً ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬
‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ، ﺻﻠﺢ ﺣﻘﻮق و وﮐﺎﻟﺖ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺮﺑﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﻧﺪارد و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﻧﺪارد .‬
-8 ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻐﺎزه ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻮده و در ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ : ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ و ﯾﺎ ﺻﻨﻔﯽ ‫ﺑﺮاي ﻣﺪت اﺟﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻗﺮارداد و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﻗـﺮار و اﻋﺘـﺮاف ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣﻐـﺎزه ﻣـﺬﮐﻮر در اﯾـﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد را ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ صرﻓﺎً و ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺷـﻐﻞ نمایندگی بیمه از آن ﻃـﯽ‬ ‫ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده و ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ: ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ، ﺻﻨﻔﯽ ، ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ، ﭘﯿﺸﻪ ، ﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺑـﺖ اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ‬
‫ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻗـﺮارداد و ﯾـﺎ ﻓـﺴﺦ ﻗـﺮارداد ﻣﻐـﺎزه ﻣـﺬﮐﻮر را‬
‫ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺿﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﻤﺎید و مستاجر هیچ گونه حقی در قبال ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ و ﯾﺎ ﺻﻨﻔﯽ چه در زمان اجاره و چه در موقع تخلیه تحت هیچ شرایطی ندارد.
-9ماليات بر درآمد و مشاغل ( تجاري ، اداري ) بر عهده مستأجر مي باشد .
-10 ملک فوق صحیح و سالم تحویل مستأجر شد.
-11مدت تمدید قرارداد فقط با رضایت مستقیم موجر خواهد بود.
توضیحات:اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮوط آن ﺑﺮاي ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل و ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ آن‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﻗﺮارداد در دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻤﺘﻦ و داراي اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎن و واﺣﺪ ﺑﺎ -11 یازده ﺷﺮط در دو ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و ﺷﻬﻮد اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻻزم اﻹﺟﺮا اﺳﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ‬
‫اﻣﻀﺎي اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻐﺎزه ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻗﻔﻞ ﺑﻮده از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .‬


امضا موجر: امضا مستأجر: امضا شهود:
 
بالا