برنامه نویس حرفه ای با ++c

شروع موضوع توسط oranoos_mta ‏31 می 2007 در انجمن خانواده C++ , C

 1. oranoos_mta

  oranoos_mta Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏22 آپریل 2007
  نوشته ها:
  1,144
  تشکر شده:
  33
  میتونید مشکله این برنامه رو به من بگید
  کد:
  #include <iostream>
  #include <cstdlib>
  #include <cstring>
  #include <iomanip>
  #include <conio.h>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  struct Phone
  {
  	char name[15];
  	char family[15];
  	char tel[12];
  	
  	Phone *next;
  };
  
  Phone* Start_ptr = NULL;
  Phone* current = NULL;
  
  void Select ( int ); // which choice user selected;
  void Add_new();
  void Print_all();
  void Menu1();
  void Menu2();
  void Edit_current();
  void Uninstall();
  void Delete_current ();
  void Delete_all();
  void Tel_or_name( int );
  void Read_from_file();
  void Write_to_file();
  void Save_as_csv();
  void Sort_name( int );
  void Add_tail_from_file( Phone* );
  
  Phone* Search( char* , int);
  
  
  enum MENU{ ADD=1, SEARCH_NAME, SEARCH_NO, SORT_NAME, SORT_FAMIL, SHOW_ALL, SAVE, EXPORT_CSV, EXIT, UNINSTALL };
  
  int main()
  {
  	Read_from_file();
  	
  	int choice;
  	
  	do
  	{
  		Menu1();	
  		cin >> choice;
  		system("cls");
  		Select ( choice );
  		
  	}while ( choice != EXIT );
  	
  	Write_to_file();
  	
  	cout <<"Thank you\nSend your comment to [email protected]" << endl;
  	Delete_all();
  	
  	return 0;
  }
  
  /*===================Select=======================*/
  void Select( int choose )
  {	
  	switch ( choose )
  	{
  	case ADD :
  		Add_new();   break;
  		
  	case SEARCH_NAME :
  		Tel_or_name(1); break;
  		
  	case SEARCH_NO :
  		Tel_or_name(2); break;
  		
  	case SORT_NAME :
  		Sort_name(1);  break;
  		
  	case SORT_FAMIL :
  		Sort_name(2);  break;
  		
  	case SHOW_ALL :
  		Print_all();  break;
  
  	case SAVE :
  		Write_to_file();
  		cout <<"We will save your data automatically when your work finished" << endl;
  		system("pause");
  		break;
  		
  	case EXPORT_CSV :
  		Save_as_csv();	break;
  
  	case EXIT :
  		return;
  
  	case UNINSTALL :
  		Uninstall();  break;
  
  	default :
  		cout <<"Select again :" << endl;
  	}
  	return;
  }
  /*=================Add_new=====================*/
  void Add_new()
  {
  	Phone* temp = new Phone;
  	Phone* temp2 = Start_ptr;
  	
  	system("cls");
  	
  	cout << "Enter the name : ";
  	cin >> temp->name;
  	cout << "Family : ";
  	cin >> temp->family;
  	cout << "Phone number : ";
  	cin >> temp->tel;
  	
  	temp->next = NULL;
  	
  	if ( Start_ptr == NULL )
  	{
  		Start_ptr = temp;		
  	}
  	
  	else
  	{
  		while( temp2->next != NULL )
  		{
  			temp2 = temp2->next;
  		}
  		temp2->next = temp;
  	}
  	
  	return;
  }
  /*==============Print_all=======================*/
  void Print_all()
  {
  	Phone* temp = Start_ptr;
  	char show[35];
  	
  	if ( Start_ptr == NULL )
  	{
  		cout <<"The list is empty!" << endl;
  		system("pause");
  		return;
  	}
  	else
  	{
  		cout<<"\nName                Phone    "
  			<<"\n----------------------------------- ------------" << endl;
  		do
  		{
  			strcpy(show, "");
  			strcat(show, temp->family);
  			strcat(show, ", ");
  			strcat(show, temp->name);
  			show[0] = toupper(show[0]);
  			cout << setiosflags( ios::left )
  				<< setw(36) << show << setw(12) <<temp->tel <<endl;
  			
  			temp = temp->next;
  		}while(temp != NULL);
  	}
  	cout << endl;
  	system("pause"); 
  	return;
  }
  
  /*=================Search=======================*/
  Phone* Search( char* temp_search , int choice )
  {
  	/* If list is empty */
  	if ( Start_ptr == NULL )
  	{
  		cout <<"List is empty!" << endl;
  		return NULL;
  	}
  
  	/* Search by name */
  	if ( choice == 1 )
  	{
  		while( current != NULL && strcmp( current->name, temp_search ) != 0 )
  		{
  			current = current->next;
  		}
  	}
  
  	/* Search by tel */
  	if ( choice == 2 )
  	{
  		while( current != NULL && strcmp( current->tel, temp_search ) != 0 )
  		{
  			current = current->next;
  		}
  		
  	}
  
  	/* If record found */
  	if ( current != NULL )
  	{
  		cout << "Record found" << endl
  			<< current->name << " " << current->family << " : " << current->tel << endl;
  		
  		return current;
  	}
  
  	/* If record !found */
  	else
  	{
  		cout <<"Record NOT found" << endl;
  		current = Start_ptr; //move back the current pointer to fisrt node
  		return NULL;
  	}
  }
  
  /*====================Delete_current====================*/
  void Delete_current()
  {
  	Phone* temp = NULL;
  	Phone* prev = NULL;
  
  	/* If it`s the fisrt node */
  	if ( current == Start_ptr ) 
  	{
  		temp = Start_ptr;
  		Start_ptr = Start_ptr->next; //If we have only 1 node, start_ptr will point to NULL
  		delete temp;
  		temp = NULL;
  	}
  
  	/* If it`s in the middle of list or the last node */
  	else	
  	{
  		prev = Start_ptr;
  		while( prev->next != current )
  		{
  			prev = prev->next;
  		}
  		prev->next = current->next;// If it`s the last node prev will point to NULL
  		delete current;
  		current = Start_ptr;
  	}			
  }
  
  /*=================Delete_all=================*/
  void Delete_all()
  {
  	if ( Start_ptr == NULL )
  	{
  		return; // we have no memory allocated
  	}
  
  	Phone* temp = Start_ptr;
  	while( Start_ptr != NULL )
  	{
  		temp = Start_ptr;
  		Start_ptr = Start_ptr->next;
  		delete temp;
  	}
  }
  
  /*=================Tel_or_name================*/
  void Tel_or_name(int choose)
  {
  	Phone* temp_del = NULL;
  	char temp_search[15];
  	int choice;
  	
  	current = Start_ptr;
  		
  	cout <<"Enter the "<<(choose == 1 ? "name" : "tel") <<" to search : ";
  	cin >> temp_search;
  		
  	temp_del = Search( temp_search, choose );
  		
  	while ( temp_del != NULL )
  	{
  		Menu2();
  		cin >> choice;
  			
  		switch( choice )
  		{
  		case 1: current = current->next; temp_del = Search( temp_search, choose ); break;
  		case 2: Delete_current(); break;
  		case 3: Edit_current();  break;
  		case 4: return;
  		}
  	}
  	system("pause");
  	
  }
  /*==============Write_to_file=============================*/
  void Write_to_file()
  {
  	Phone* temp = Start_ptr;
  	ofstream outFile("Data.dat" , ios::out );
  	
  	if( !outFile )
  	{
  		cerr << "Some error ocured during writing to file." << endl;
  		system("pause");
  		return;
  	}
  	
  	while( temp != NULL )
  	{
  		outFile << temp->name << " " << temp->family << " " << temp->tel;
  		if( temp->next != NULL )
  		{
  			outFile << endl;
  		}
  		temp = temp->next;
  		
  	}
  
  	outFile.close();
  
  	cout <<"Data saved successfully." << endl;
  }
  /*===============Read_from_file=============================*/
  void Read_from_file()
  {
  	ifstream inputFile("Data.dat" , ios::in );
  	
  	if ( !inputFile )
  	{
  		cout << "Data couldn`t be loaded." << endl;
  		system("pause");
  		return;
  	}
  
  	do
  	{
  		Phone* temp = new Phone;
  		
  		inputFile >> temp->name;
  		inputFile >> temp->family;
  		inputFile >> temp->tel;
  		temp->next = NULL;
  		
  		Add_tail_from_file( temp );
  
  		//Where should I place delete temp?????	
  	}while( !inputFile.eof() );
  
  	cout <<"Data loaded successfully" << endl;
  }
  /*================Save_as_csv===========================*/
  void Save_as_csv()
  {
  	ofstream outputFile;
  	cout << "Enter the path you want to save your file.\nExample : c:\\\\program\\\\yourfile.csv" << endl;
  	char path[100]="";
  	cin>>path;
  	
  	outputFile.open( path, ios::out );
  	
  	if( !outputFile )
  	{
  		cerr << "Some error ocured during writing to file." << endl;
  		exit(1);
  	}
  	
  	outputFile << "Name" << ';' << "Family" << ';' <<"Tel" <<endl;
  	
  	Phone* temp = Start_ptr;
  	
  	while( temp != NULL )
  	{
  		outputFile << temp->name << ';' << temp->family << ';' << temp->tel << endl;
  		temp = temp->next;
  	}
  	outputFile.close();
  	cout << "Data saved successfully at " << path << endl;
  	system("pause");
  	
  }
  /*==============Add_tail_from_file=================*/
  void Add_tail_from_file( Phone* temp )
  {
  	
  	if ( Start_ptr == NULL )
  	{
  		Start_ptr = temp;	
  	}
  	else
  	{
  		Phone* temp2 = Start_ptr;
  		while ( temp2->next != NULL )
  		{
  			temp2 = temp2->next;
  		}
  		temp2->next = temp;
  	}
  }
  
  /*================Sort_name=================================*/
  
  void Sort_name(int choice)
  {
  	/* If list is empty */
  	if ( Start_ptr == NULL )
  	{
  		cout <<"The list is empty!" << endl;
  		system("pause");
  		return;
  	}
  	
  	/* Determine the size of list */
  	int counter = 1;
  	Phone* temp = Start_ptr;
  	
  	while( temp->next != NULL )
  	{
  		temp = temp->next;
  		counter++;
  	}
  	
  	/* an Array of pointers to struct Phone. I couldn`t do this part by dynamic memory
  	allocation i.e Phone* sort = new Phone[counter] 
  	or some thing like that. if you could help, please send me your suggestion .*/
  	Phone* sort[1000];
  	
  	sort[0] = Start_ptr;
  	for ( int cnt = 1; cnt < counter; cnt++ )
  	{
  		sort[cnt] = sort[cnt-1]->next;
  	}
  	sort[counter] = NULL;
  	
  	/* bubble sort */
  	/* This part could be better too.for example if user enter capital 'F' it comes
  	  before 'a'. I had to change all letter to lower case but has no time. */
  	
  	for ( int i = 0; i < counter; i++ )
  	{
  		for ( int j = 0; j < counter - i - 1; j++)
  		{
  			/* Sort by name */
  			if ( choice == 1 )
  			{
  				if ( strcmp(sort[j]->name, sort[j+1]->name) > 0 )
  				{
  					Phone* temp2 = sort[j];
  					sort[j] = sort[j+1];
  					sort[j+1] = temp2;
  				}
  			}
  
  			/* Sort by family */
  			else
  			{
  				if ( strcmp(sort[j]->family, sort[j+1]->family) > 0 )
  				{
  					Phone* temp2 = sort[j];
  					sort[j] = sort[j+1];
  					sort[j+1] = temp2;
  				}
  			}
  		}
  	}
  	
  	/* Showing sorted list */	
  	char show[35];
  	int index= 0;
  	
  	cout<<"\nName                Phone    "
  		<<"\n----------------------------------- ------------" << endl;
  	do
  	{
  		strcpy(show, "");
  		strcat(show, sort[index]->family);
  		strcat(show, ", ");
  		strcat(show, sort[index]->name);
  		show[0] = toupper(show[0]);
  		cout << setiosflags( ios::left )
  			<< setw(36) << show << setw(12) <<sort[index]->tel <<endl;
  		
  	}while(sort[++index] != NULL);
  	
  	cout << endl;
  	system("pause");
  	return;
  }
  /*====================Menu1=======================*/
  void Menu1()
  {
  	system("cls");
  		cout << "1. Add new phone"
  			<<"\n2. Search for name"
  			<<"\n3. Search for number"
  			<<"\n4. Sort by name"
  			<<"\n5. Sort by family"
  			<<"\n6. Show all list"
  			<<"\n7. Save data"
  			<<"\n8. Export as CSV ( Comma Separated Values )"
  			<<"\n9. Exit"
  			<<"\n10. Uninstall"
  			<<"\n\nYour choice : ";
  }
  
  /*====================Menu2=======================*/
  void Menu2()
  {
  	cout << "\n1. Find next"
  		<<"\n2. Delete current person"
  		<<"\n3. Edit current person"
  		<<"\n4. continue" << endl
  		<<"\nYour choice : ";
  }
  
  /*====================Uninstall===================*/
  void Uninstall()
  {
  	char answer = 'n';
  	cout <<"Are you sure you want to delete all files include your saved data ? ( y or n)" << endl;
  
  	cin >> answer;
  
  	if ( toupper( answer ) == 'Y' )
  	{
  
  	system("cls");
  	cout << "Uninstalling...\n";
  	remove("Phonebook.cpp");
  	remove("Phonebook.plg");
  	remove("Phonebook.dsp");
  	remove("Phonebook.ncb");
  	remove("Phonebook.exe");
  	remove("Data.dat");
  	cout <<"Some files couldn`t be deleted. remove them manually." << endl;
  	system("pause");
  	Delete_all();
  	exit(1);
  	}
  }
  
  /*====================Edit_current================*/
  void Edit_current()
  {
  	strcpy(current->name,"");
  	strcpy(current->family,"");
  
  	cout << "Enter the name : ";
  	cin >> current->name;
  	cout << "Family : ";
  	cin >> current->family;
  	cout << "Phone number : ";
  	cin >> current->tel;
  
  	system("cls");
  }
  /*====================End=========================*/
  
  
   
 2. m3hrz4d

  m3hrz4d Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏21 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  620
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  اصفهان
  کامپایل که میشه ظاهر کار هم میکنه ولی همه ی آپشن هاش رو تست نکردم.بهتر بود میگفتی مشکلت چیه؟!
   
 3. oranoos_mta

  oranoos_mta Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏22 آپریل 2007
  نوشته ها:
  1,144
  تشکر شده:
  33
  تو کامپایلر من 4 تا ارور میده
   
 4. Arash_j13

  Arash_j13 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏18 فوریه 2005
  نوشته ها:
  778
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  مشهد
 5. oranoos_mta

  oranoos_mta Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏22 آپریل 2007
  نوشته ها:
  1,144
  تشکر شده:
  33
  turbo 4.5
   
 6. Arash_j13

  Arash_j13 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏18 فوریه 2005
  نوشته ها:
  778
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  مشهد
  خب مشکلتون همین کامپایلر هست یکی قدیمی شده و این برنامه با استاندارد های جدید نوشته شده بهتر کامپایلرتون رو به روز کنید
   
 7. خرید بیت کوین
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیavanak همکاری در فروش