برنامه ویرایشگر متن

شروع موضوع توسط r2_irooni ‏23 ژانویه 2010 در انجمن خانواده C++ , C

 1. r2_irooni

  r2_irooni Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏18 دسامبر 2005
  نوشته ها:
  397
  تشکر شده:
  54
  محل سکونت:
  تو خونمون که پیش خونتونه
  سلام دوستان
  من یه برنامه با زبان اسمبلی نوشتم نمیدونستم کجا سوالم رو مطرح کنم
  وقتی کامپایل میکنم syntax error میده
  و البته نمیدونم چطوری باید از برنامه فایل exe بگیرم:(
  میشه کمکم کنید؟

  کد:
  ;produc by reza mohebiyan & javad abdi
  .model small 
  .stack 64
  .data
   i db 0
   return_X db ?
   return_Y db ?
   text db 82 dup(' '),'$' 
   spac db 79 dup(' '),'$'
   BSx db ?
   BSy db ?
   space db ?
   y db ?   
   first_char db 0
   last_char db 0
   help db "f1=Save$"
  
  .code
   main proc
    mov ax,@data
    mov ds,ax
    mov ah,2h
    mov bh,0
    mov dx,0000h
    int 10h 
    mov ah,06h
    mov bh,10011110b
    mov cx,0000h
    mov dh,00h
    mov dl,79
    mov al,1
    int 10h
    mov ah,09h
    mov dx,offset help
    int 21h
    call C1 
    mov ah,4ch
    int 21h 
  main endp   
        
  
  C1 proc
    
    call menu 
    mov ah,2h
    mov bh,0
    mov dx,0100h
    int 10h
     
     
   for:
     
    mov ah,00h
    int 16h
    cmp al,0
    jne print
    cmp ah,83
    jne Array_label
    call Delete
    jmp for 
    Array_Label:
    call Array_Keys
    jmp for 
    print:
    cmp al,13
    jne print1
    call Enter
    jmp for 
    print1: 
    cmp al,8
    jne Positon_Get
    call backspace1
    jmp for ;later delete all end1:
    positon_Get:
    mov ah,03h
    int 10h 
    cmp dl,79
    jne escape
    inc dh  
    mov ah,02h
    mov dl,0
    int 10h  
    jmp continue   
    escape:
    cmp al,27  
    je end2
    continue: 
    
    mov first_char,al
    mov ah,03h 
    int 10h
    mov return_x,dh 
    mov return_y,dl
    mov bsx,dh
    mov bsy,dl 
    mov ah,08h
    int 10h
    cmp al,0
    je One_char 
    cmp al,32
    je One_char
    cmp dl,78     ;new add *
    jne N78
    mov last_char,al 
    mov ah,09h
    mov cx,1
    mov al,32
    mov bh,0
    mov bl,00001111b
    int 10h  
    cmp al,0 
    jmp tail_next
    cmp al,32
    jmp tail_next  ;new add *
    N78: lea si,text 
    mov ah,02
    mov dh,bsx
    mov dl,bsy
    mov bh,0
    int 10h
    insert:
     mov ah,08h
     int 10h
    cmp al,0
     je stop
    cmp al,32
     je stop
     mov [si],al
     inc si
     inc dl 
     mov ah,02h
     int 10h
    cmp dl,78
     jb insert 
     mov ah,08h
     int 10h 
     mov last_char,al 
     jmp stop1 
     tail_next:
     lea si,text
     mov al,last_char
     mov [si],al
     inc si
     inc bsx
     mov bsy,0
     mov dh,bsx
     mov dl,0 
     mov ah,02h
     mov bh,0
     int 10h
     mov first_char,0
     jmp insert
    stop:
     mov last_char,0
    stop1: 
     mov [si],36
     mov ah,02h
     mov dh,bsx
     mov dl,bsy
     int 10h
     cmp first_char,0 ;input char
     je Go 
     mov al,first_char
     mov ah,09h
     mov cx,1
     mov bh,0 
     mov bl,00001111b
     int 10h
     inc dl 
     GO: 
     mov ah,02h
     mov bh,0
     int 10h
     mov ah,09h
     lea dx,text 
     int 21h
     cmp last_char,0
     je end_Shift
     cmp last_char,32
     je end_Shift
     jmp tail_next
     end_Shift:
     cmp return_y,78
      jb add_y
      inc return_x
      mov return_y,0
      mov dl,0
      jmp conti_Add:
     add_y:
      mov dl,return_y
      inc dl
     conti_Add:
     mov ah,02h  
     mov dh,return_x 
     mov bh,0
     int 10h
     jmp for: 
     
     one_char: 
     mov al,first_char
     mov ah,09h
     mov cx,1
     mov bh,0
     mov bl,00001111b
     int 10h 
     mov ah,02h
     inc dl
     int 10h
     jmp for
    
    end2:
     ret 
  C1 endp
  
  
  backspace1 proc
    
    mov ah,03h ;cursor
    mov bh,0 
    int 10h 
   cmp dl,79
    jne B79
    dec dl
    mov ah,02h
    int 10h 
    mov ah,02h
    mov dl,32
    int 21h
    mov dl,77
    mov ah,02h
    int 10h
    jmp conti 
   B79:
   cmp dl,0
    jne start
   cmp dh,1
    je conti
    dec dh
    mov dl,79
    mov bh,0
    mov ah,02h
    int 10h
    jmp conti
    start:  
    mov BSx,dh
    mov BSy,dl
    lea si,text
       
   SR: 
    mov ah,02h
    mov bh,0
    int 10h
    mov ah,08h 
    mov bh,0 
    int 10h
    cmp al,00h  
    je and2
    mov [si],al
    inc si 
    inc i
    inc dl
    cmp dl,79
    jbe SR
   and2:
   cmp i,0
    ja Reposition
    dec dl
    mov ah,2
    mov dh,BSx
    mov bh,0
    int 10h
    mov cl,dl
    mov ah,02h
    mov dl,32
    int 21h
    mov dl,cl 
    mov ah,2
    mov dh,BSx
    mov bh,0
    int 10h
    jmp conti
   Reposition:
    dec bsy
    mov ah,2 ;return first Position
    mov dh,BSx
    mov dl,BSy
    mov bh,0
    int 10h 
    lea si,text
    mov bl,i
    mov bh,0
    mov [si+bx],32 
    inc bx 
    mov [si+bx],'$'
    lea si,text
    inc i
    mov cl,i 
    mov ch,00h
    
    mov ah,09
    lea dx,text
    int 21h
    mov ah,2 ;return first Position
    mov dh,BSx
    mov dl,BSy
    mov bh,0
    int 10h 
    mov i,0
     
   conti:
     
    ret
  backspace1 endp   
  
  
  
  Array_Keys proc 
   cmp ah,75
    jne array_Right
    mov ah,03h
    mov bh,0
    int 10h
   cmp dh,0 
    jne L_up 
   cmp dl,0
    je Array_Exit
    dec dl
    mov ah,02h
    mov bh,0
    int 10h
    jmp Array_Exit
   L_up:
   cmp dl,0
    jne L_back 
    dec dh 
    mov dl,79
    mov ah,02h
    mov bh,0
    int 10h 
    jmp Array_Exit
   L_back:
    dec dl
    mov ah,02h
    int 10h 
    jmp Array_Exit
    
   array_Right:
    mov bh,0 
   cmp ah,77 
    jne Array_Top: ;= later Array_Top
    mov ah,03
    int 10h
   cmp dl,79
    jne forward
    inc dh
    mov ah,02
    mov dl,0
    int 10h
    jmp Array_Exit
    forward:
    inc dl
    mov ah,02
    int 10h
    jmp Array_Exit
   Array_Top:cmp ah,72
    jne Array_Down
    dec dh
    mov ah,02
    int 10h
    jmp Array_Exit 
   Array_Down:
    inc dh
    mov ah,02
    int 10h
    Array_Exit:
    ret
  Array_Keys endp 
  
  
  
  Delete proc 
    mov space,0
    mov bh,0
    mov dl,32
    mov ah,02
    int 21h
    mov ah,03h
    int 10h
    dec dl
    ;mov ah,02
    ;int 10h 
    mov bsx,dh
    mov bsy,dl 
    inc dl
    lea si,text
    
   for1:
    mov ah,02
    int 10h
    mov ah,08h 
    int 10h
    cmp al,00h
    je check
    cmp al,32
    je continue1
    inc Space
    continue1:
    mov [si],al
    inc si
    inc dl
    cmp dl,79
    je check
    jmp for1 
    check:cmp space,0
    je move_Display_Top
    mov [si],' '
    inc si
    mov [si],'$' ;36=$
    mov dh,bsx
    mov dl,bsy
    mov ah,02
    int 10h
    mov ah,09
    mov dx,offset text
    int 21h 
    mov dh,bsx
    mov dl,bsy
    mov ah,02
    int 10h
    jmp Delete_Exit 
    move_Display_Top:
    cmp bsy,0
    jne tail
    mov dh,bsx
    mov dl,bsy
    mov ah,02
    int 10h
    mov bh,00001111b 
    mov ah,06
    mov al,1
    mov ch,bsx
    mov cl,bsy
    mov dh,24
    mov dl,79
    int 10h  
    jmp Delete_Exit 
    
    tail: 
    mov ch,0
    mov cl,79
    sub cl,bsy
    dec cl 
    mov bl,cl
    mov dl,0
    mov dh,bsx
    inc dh
    mov bh,0 ;Page Number 
    lea si,text
    for_t:
    mov ah,02h
    int 10h
    mov ah,08h
    int 10h
    mov [si],al
    inc si
    inc dl
    loop for_t
    mov [si],'$'
    mov dl,bsy
    dec dh
    mov ah,02h
    int 10h
    mov ah,09h
    lea dx,text
    int 21h    ;Print
    mov dl,bl
    mov dh,bsx
    inc dh
    lea si,text
    for_t1:
    mov ah,02h
    int 10h
    mov ah,08h
    int 10h
    mov [si],al
    inc si
    inc dl
    cmp dl,79
    jb for_t1 
    mov [si],'$'
    mov bl,dh ;bl=row
    mov dl,0
    mov ah,02h
    int 10h
    lea dx,spac
    mov ah,09h
    int 21h
    mov dh,bl
    mov dl,0
    mov ah,02h
    int 10h
    lea dx,text
    mov ah,09h
    int 21h
    mov dh,bl 
    dec dh
    mov dl,bsy
    mov ah,02h
    int 10h
    Delete_Exit: 
    ret
  Delete endp  
    
  
  
  Enter proc 
    mov ah,03
    int 10h
    mov bsx,dh 
    mov bsy,dl
    mov ah,07h
    mov ch,0
    mov cl,0
    mov dh,24
    mov dl,79
    mov al,1 
    mov bh,00001111b
    int 10h 
    call menu
    mov bh,0
    cmp bsy,0
    jne Problem
    cmp bsx,0
    jne problem
    inc bsx
    mov ah,02h
    mov dh,bsx
    mov dl,bsy
    int 10h
    jmp E_Exit
    
    Problem:
    mov dh,2 ;bl = row 
    cmp bsx,1
    je line_Enter
    inc bsx
    Row:
    lea si,text
    mov dl,-1 ;dl = column
    Column: 
    inc dl 
    cmp dl,bsy
    jne E_Nxt
    cmp dh,bsx
    je Print_top
    E_Nxt:cmp dl,79 
    je Print_top
    mov ah,02h
    int 10h
    mov ah,08h
    int 10h
    mov [si],al
    inc si
    jmp Column
    
    Print_top:
    mov y,dh
    mov dl,0
    mov ah,02h
    mov bh,0
    int 10h
    mov ah,09h
    lea dx,spac
    int 21h 
    mov dh,y
    dec dh
    mov dl,0 
    mov ah,02h
    mov bh,0
    int 10h 
    mov [si],36
    lea dx,text
    mov ah,09h
    int 21h
    mov dh,y
    inc dh
    mov ah,02
    mov dl,0
    mov bh,0
    int 10h
    cmp dh,bsx
    jb row 
    
    line_Enter: 
    mov dl,0    
    mov ah,02h ;line Enter
    int 10h
    lea si,text
    
    part1:
    cmp dl,bsy
    je Print_part1
    mov ah,02h
    mov bh,0
    int 10h
    mov ah,08
    int 10h
    mov [si],al
    inc si 
    inc dl
    jmp part1
    Print_part1:
    mov [si],36
    mov y,dh
    dec dh ; line up
    mov dl,0
    mov ah,02h
    int 10h
    mov ah,09h
    lea dx,text
    int 21h
    mov dh,y 
    mov dl,bsy
    mov ah,02h
    int 10h
    lea si,text
    part2:
    cmp dl,79
    je E_Print_Part2 
    mov ah,08h
    mov bh,0
    int 10h
    cmp al,00h
    je E_Print_Part2
    mov [si],al
    inc si 
    inc dl
    mov ah,02
    mov bh,0
    int 10h
    jmp part2
    E_print_Part2:   
    mov [si],36
    mov ah,02
    mov dl,0
    mov bh,0
    int 10h 
    mov y,dh
    lea dx,spac
    mov ah,09
    int 21h 
    mov dh,y
    mov ah,02
    mov dl,0
    mov bh,0
    int 10h
    lea dx,text
    mov ah,09
    int 21h 
    mov ah,02h
    mov bh,0
    mov dl,0
    mov dh,y
    int 10h
    E_Exit:
    ret
  Enter endp  
    
  menu proc  
    mov ah,2h
    mov bh,0
    mov dx,0000h
    int 10h 
    mov ah,06h
    mov bh,11101001b ;color menu
    mov cx,0000h
    mov dh,00h
    mov dl,79
    mov al,1
    int 10h
    mov ah,09h
    mov dx,offset help
    int 21h 
    mov ah,06h
    mov bh,00001111b
    mov cx,0100h
    mov dh,01h
    mov dl,79
    mov al,1
    int 10h
    ret 
  menu endp 
  
   
  Last edited: ‏23 ژانویه 2010
 2. برترین مرکز خرید و فروش وب سایت
 3. asadiweb

  asadiweb Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏8 مارس 2009
  نوشته ها:
  963
  تشکر شده:
  135
  اینو با چه برنامه ای کامپایل می کنی همونم اگزه میکنه دیگه

  واسه آی سی (مدار منطقی ) نوشتی نه :rolleyes:
   
 4. r2_irooni

  r2_irooni Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏18 دسامبر 2005
  نوشته ها:
  397
  تشکر شده:
  54
  محل سکونت:
  تو خونمون که پیش خونتونه
  سلام
  آقا والا من اینو خودم ننوشتم
  مال دوستمه
  با Masm کامپایل کردم:)
   
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیavanak همکاری در فروش