.دوستي هاي خواهر, برادري. ):

كم پشت

کاربر تازه وارد
به يكي گفتم با من ازدواج مي كني؟ + اونم برگشت با ناراحتي گفت: تو مثل داداشم مي موني. خلاصه تو دلم گفتم زكي ما رو بگو رو درخت كي ياد گاري نوشتيم. آخه دوختر خوب داداش آدم كه با آبجيش..
 

كم پشت

کاربر تازه وارد
البته اون هم حق داشت اين فكر رو بكنه آخه دوستي ما باهم زيادي سالم بود :D :D
 

black_jack_of_black_city

Registered User
بر منكرش نعلت
 
بالا