منتخب بازارچه

راهنمایی برای چسباندن متن در اکسل

Business plan

Registered User
اکسل را درنظر بگیرید, میخوام متن هایی که در ستون دوم نوشته شده بچسبن به متن های ستون اول یعنی متن سلول سطر اول و ستون دوم به متن سلول سطر اول ستون اول اضافه بشه و یکی بشن
 
بالا