سایت ساز وبزیکسب درآمد

سوال

شروع موضوع توسط hichkas021 ‏3 مارس 2007 در انجمن Visual Basic 6

 1. hichkas021

  hichkas021 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏7 می 2006
  نوشته ها:
  189
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  No Where
  می خواستم ببینم می شه برنامه رو با vb از لیست processes از توی task manager حذف کرد؟
  اگه می شه ، چطوری می شه؟:happy:
   
 2. بازدیدیار - افزایش بازدید سایت و سیگنال های برندخرید بک لینک
 3. saeedsmk

  saeedsmk مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت:
  ‏6 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  1,518
  تشکر شده:
  4
  سلام
  خوب هستيد
  بله ميشه براي اين كار شما بايد task mager رو hijack كنيد يعني بيان و هندل پنجره تكس منيجرو بدست بياوريد و بعد هندل list view ان را استخراج كرده و بعد كلوم مورد نظرتون رو پاك كنيد

  اميدوارم كمك كنه
   
 4. Mojgan110

  Mojgan110 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏5 مارس 2006
  نوشته ها:
  240
  تشکر شده:
  12
  محل سکونت:
  www.DotNetSource.com
  کد:
  Option Explicit
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lparam As Any) As Long
  Private Declare Function WinExec Lib "kernel32" (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Long) As Long
  
  Private Const SW_SHOWNORMAL = 1
  Private Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3
  
  
  '**************************************************************
  '* Function: Checks to see is specified app is running, if  *
  '*      not, will start application if specified.    *
  '*                              *
  '*                              *
  '* Usage: IsAppRunning("<app title>", "<app path to launch>") *
  '**************************************************************
  
  Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias _
          "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
          ByVal wParam As Long, lparam As Any) As Long
  
  Private Const WM_CLOSE = &H10
  Private Const GWL_STYLE = (-16)
  Private Const WS_DISABLED = &H8000000
  
  Private Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Long
  Private Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As Long
  Private Declare Function RegisterServiceProcess Lib "kernel32" (ByVal dwProcessId As Long, ByVal dwType As Long) As Long
  Private Const RSP_SIMPLE_SERVICE = 1
  Private Const RSP_UNREGISTER_SERVICE = 0
  
  Private AppRunning As Boolean
  
  '**************************************************************
  '* Function: Checks to see is specified app is running, if  *
  '*      it is, it will close it.             *
  '*                              *
  '*                              *
  '* Usage: EndTask("<app title>")               *
  '**************************************************************
  
  Private Declare Function IsWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  
  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" ( _
    ByVal hwnd As Long, _
    ByVal nIndex As Long) As Long
  
  
  Private Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
  
  Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" _
   (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, _
    ByVal dwProcessId As Long) As Long
  
  Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _
    (ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long
  
  Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" _
    (ByVal hProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long
    
    
    '''''''
    Private Type PROCESSENTRY32
   dwSize As Long
   cntUsage As Long
   th32ProcessID As Long
   th32DefaultHeapID As Long
   th32ModuleID As Long
   cntThreads As Long
   th32ParentProcessID As Long
   pcPriClassBase As Long
   dwFlags As Long
   szExeFile As String * 260
  End Type
  
  Private Type OSVERSIONINFO
   dwOSVersionInfoSize As Long
   dwMajorVersion As Long
   dwMinorVersion As Long
   dwBuildNumber As Long
   dwPlatformId As Long
   szCSDVersion As String * 128
  End Type
  
  Private Declare Function Process32First Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long
  Private Declare Function Process32Next Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long
  Private Declare Function CloseHandle Lib "Kernel32.dll" (ByVal Handle As Long) As Long
  Private Declare Function EnumProcesses Lib "psapi.dll" (ByRef lpidProcess As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
  Private Declare Function GetModuleFileNameExA Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long
  Private Declare Function EnumProcessModules Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
  Private Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "kernel32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal th32ProcessID As Long) As Long
  Private Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long
  
  Private Const PROCESS_TERMINATE = &H1
  Private Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1
  Private Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = 1024
  Private Const PROCESS_VM_READ = 16
  Private Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2
  Private EXEName As String
  Private EXEAVG As String
  
  Private Function GetEXEProcessID(ByVal sEXE As String) As Long
   Dim aPID() As Long
   Dim lProcesses As Long
   Dim lProcess As Long
   Dim lModule As Long
   Dim sName As String
   Dim iIndex As Integer
   Dim bCopied As Long
   Dim lSnapShot As Long
   Dim tPE As PROCESSENTRY32
   Dim bDone As Boolean
   Dim lRet As Long
   
   If CheckVersion() = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then
    'Windows 9x
    'Create a SnapShot of the Currently Running Processes
    lSnapShot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0)
    If lSnapShot < 0 Then Exit Function
    tPE.dwSize = Len(tPE)
    'Buffer the First Processes Info..
    bCopied = Process32First(lSnapShot, tPE)
    Do While bCopied
     'While there are Processes List them..
     sName = Left$(tPE.szExeFile, InStr(tPE.szExeFile, Chr(0)) - 1)
     sName = Mid(sName, InStrRev(sName, "\") + 1)
     If InStr(sName, Chr(0)) Then
      sName = Left(sName, InStr(sName, Chr(0)) - 1)
     End If
     bCopied = Process32Next(lSnapShot, tPE)
     If StrComp(sEXE, sName, vbTextCompare) = 0 Then
      GetEXEProcessID = tPE.th32ProcessID
      Exit Do
     End If
    Loop
    
   Else
    'Windows NT
    'The EnumProcesses Function doesn't indicate how many Process there are,
    'so you need to pass a large array and trim off the empty elements
    'as cbNeeded will return the no. of Processes copied.
    ReDim aPID(255)
    Call EnumProcesses(aPID(0), 1024, lProcesses)
    lProcesses = lProcesses / 4
    ReDim Preserve aPID(lProcesses)
    
    For iIndex = 0 To lProcesses - 1
     'Get the Process Handle, by Opening the Process
     lProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION Or PROCESS_VM_READ, 0, aPID(iIndex))
     If lProcess Then
      'Just get the First Module, all we need is the Handle to get
      'the Filename..
      If EnumProcessModules(lProcess, lModule, 4, 0&) Then
       sName = Space(260)
       Call GetModuleFileNameExA(lProcess, lModule, sName, Len(sName))
       If InStr(sName, "\") > 0 Then
        sName = Mid(sName, InStrRev(sName, "\") + 1)
       End If
       If InStr(sName, Chr(0)) Then
        sName = Left(sName, InStr(sName, Chr(0)) - 1)
       End If
       If StrComp(sEXE, sName, vbTextCompare) = 0 Then
        GetEXEProcessID = aPID(iIndex)
        bDone = True
       End If
      End If
      'Close the Process Handle
      lRet = CloseHandle(lProcess)
      If bDone Then Exit For
     End If
    Next
   End If
  End Function
  
  Private Function TerminateEXE(ByVal sEXE As String) As Boolean
   Dim lPID As Long
   Dim lProcess As Long
   
   lPID = GetEXEProcessID(sEXE)
   If lPID = 0 Then Exit Function
   lProcess = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, 0, lPID)
   Call TerminateProcess(lProcess, 0&)
   Call CloseHandle(lProcess)
   
   TerminateEXE = True
  End Function
  
  Private Function EndShelledProcess(ShellReturnValue As Long) _
    As Boolean
  
  'PURPOSE: End a process started with VB's Shell Statement
  'INPUT: Task ID returned by Shell
  'RETURNS: True if succesful, false otherwise
  
  On Error Resume Next
  
  Dim hInst As Long
  Dim hProcess As Long
  Dim lExitCode As Long
  Dim lRet As Long
  
  hInst = ShellReturnValue
  If hInst = 0 Then Exit Function
  
  'Get handle to process
  hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0&, hInst)
  If hProcess <> 0 Then
    'get exit code
    GetExitCodeProcess hProcess, lExitCode
      If lExitCode <> 0 Then
          'bye-bye
        lRet = TerminateProcess(hProcess, lExitCode)
        EndShelledProcess = lRet > 0
      End If
  End If
  
  End Function
  
  Private Function EndTask(sWindowName As String) As Integer
    Dim x As Long, ReturnVal As Long, TargetHwnd As Long
    
    'Find handle of the application
    TargetHwnd = FindWindow(0&, sWindowName)
    'MsgBox sWindowName
    If TargetHwnd = 0 Then Exit Function
  
    If IsWindow(TargetHwnd) = False Then
      GoTo EndTaskFail
    Else
    'Close application
      If Not (GetWindowLong(TargetHwnd, GWL_STYLE) And WS_DISABLED) Then
        x = PostMessage(TargetHwnd, WM_QUIT, 0, 0&)
        DoEvents
      End If
    End If
  
    GoTo EndTaskSucceed
  
  EndTaskFail:
    ReturnVal = False
    MsgBox "EndTask: cannot terminate " & sWindowName & " task"
    GoTo EndTaskEndSub
  
  EndTaskSucceed:
    ReturnVal = True
  
  EndTaskEndSub:
    EndTask% = ReturnVal
  End Function
  
  Private Function CheckVersion() As Long
   Dim tOS As OSVERSIONINFO
   tOS.dwOSVersionInfoSize = Len(tOS)
   Call GetVersionEx(tOS)
   CheckVersion = tOS.dwPlatformId
  End Function
  
  Private Sub Command2_Click()
   TerminateEXE EXEName
  End Sub
  
  Private Sub Command1_Click()
  'might have to click twice.
  
  EXEName = "Notepad.exe"
  WinExec "notepad.exe", 1
  End Sub
   
 5. Mojgan110

  Mojgan110 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏5 مارس 2006
  نوشته ها:
  240
  تشکر شده:
  12
  محل سکونت:
  www.DotNetSource.com
  اگه از قبل بدونيم چه پراسسي را ميخواين بكشيم ، يعني اسمش رو بدونيم

  مثلا اينجا اسمشو hl گذاشته بالفرض

  کد:
  Dim strComputer As String
  Dim objprocess, objWMIService, colProcessList As Object
  
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  strComputer = "."
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  
  Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = 'hl.exe'")
  
  For Each objprocess In colProcessList
  objprocess.Terminate
  Next
  End Sub
   
 6. Mojgan110

  Mojgan110 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏5 مارس 2006
  نوشته ها:
  240
  تشکر شده:
  12
  محل سکونت:
  www.DotNetSource.com
 7. hichkas021

  hichkas021 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏7 می 2006
  نوشته ها:
  189
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  No Where
  خیلی ممنون از راهنماییتون.
  می خواستم بدونم برای حذف یک سطر از list view از چه توابعی باید استفاده کنم ؟
   
 8. balabala

  balabala کاربر قدیمی پرشین تولز

  تاریخ عضویت:
  ‏22 می 2005
  نوشته ها:
  7,451
  تشکر شده:
  1,492
  محل سکونت:
  یه خورده اونورتر
  کد:
   
  ListView1.ListItems.Remove 
  
   
 9. m3hrz4d

  m3hrz4d Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏21 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  620
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  اصفهان
  balabala جان ظاهرا این دوستمون برای ListView ی خارج از برنامه میخواد.

  اون روشی که من بلدم اصولش اینه:
  شما باید اول هندل ِ ListView رو به هر طریقی به دست بیاری.
  بعد با استفاده از تابع ای پی آی SendMessage و ارسال پیغام ها متعدد LVM_GETITEMTEXT و گرفتن متن هر آیتم ,ایندکس آیتم مورد نظر رو پیدا کنی
  و بعد با پیغام LVM_DELETEITEM آیتم مورد نظر رو حذف کنی.
  منتها من یکبار این رو واسه ListView ی TaskManager تست کردم توی حذف آیتم یه مشکلی بود اما درست یادم نیست...
   
 10. balabala

  balabala کاربر قدیمی پرشین تولز

  تاریخ عضویت:
  ‏22 می 2005
  نوشته ها:
  7,451
  تشکر شده:
  1,492
  محل سکونت:
  یه خورده اونورتر
  اوه راست میگی :blush:
  تقریبا همونی هست که plus گفت. اینجوری میشه:
  کد:
   
  Const LVM_FIRST = &H1000
  Const LVM_DELETEITEM = (LVM_FIRST + 8)
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
   
  Function DeleteItem(Index As Long) As Boolean
  DeleteItem = SendMessage(m_Handler, LVM_DELETEITEM, ByVal Index, 0)
  End Function
  
  البته همونطور که plus گفت باید هندلر لیست ویو (اینجا m_Handler ) رو بگیری. هندلر خوده لیست ویو نه پرنتش رو.
   
 11. cracki

  cracki Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏23 مارس 2004
  نوشته ها:
  672
  تشکر شده:
  23
  چطوري مي شه هندل ليست ويو رو در آورد؟ مشتاقم بدونم !
   
 12. balabala

  balabala کاربر قدیمی پرشین تولز

  تاریخ عضویت:
  ‏22 می 2005
  نوشته ها:
  7,451
  تشکر شده:
  1,492
  محل سکونت:
  یه خورده اونورتر
  اگر با CreateWindow میسازید که خودش برمیگردونه. اگر از کنترل listview استفاده میکنید که hwndش هست وگرنه میشه با WindowFromDC یا Enum کردن کل پنجره ها و رسیدن به listview اونرو گرفت.
  کلا بستگی داره که کجا باشه :}
   
 13. saeedsmk

  saeedsmk مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت:
  ‏6 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  1,518
  تشکر شده:
  4
  سلام حوب هستيد شما براي اين كار همانطور كه بلا بلا گفت بايد هندل پنجره رو پيدا كنيد يك راهش همان enum هست كه يك ذره مشكل داره چون براي بدست اوردن كلوم مورد نظر شما نميتويد از حافظه معمولي استفاده كنيد چون حافظه شما بصورت شير با برنامه مرود نظر نيست در نتيجه وقتي داريد سعي ميكند ايندكس اون را بر اساس نوشتش در بياريد بايد يك بافري براي گرفتن اسم هر سطر به تابع getwindowtexta يا getdlgitemtexta يا با استفاده از sendmessgae اختصاص بديد و از انجايي كه اين بافر بافر برنامه حودتونه در نتيجه اين توابع با مشكل بر ميخورتد و جواب نمي دهند ( فكر كنم دستمون plus هم به همين مشكل بر خورده بود ) براي حل اين مشكل بايد با استفاده از openproccess بيان و پروسس مورد نظر رو باز كنيد و سپس با استفاده از تابع VirtualAllocEx يك بافر درون خود حافظه برنامه با قابليت شير بسازيد و ....
  سپس متن مورد نظر تون رو پيدا بدست اورده و ادامه ماجرا

  براي بدست اوردن هندل برنامه ها ميتونيد از برنامه the customiser و يا برنامه PAT or JK's API SPY 5.0 براي جنريت كد ها توي وي بي براي پيدا كردن پنجره ها و هندلاشون استفاده كنيد

  اگه دوست داريد بگيد تا يك آموزش در موردش بنويسيم

  به اميد ديدار
   
 14. cracki

  cracki Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏23 مارس 2004
  نوشته ها:
  672
  تشکر شده:
  23
  روش خيلي خوبيه. ممنونم
  با اين روش به نظرم بشه كاراي خاصي كرد كه گاهي حسابي به كمك مياد
  سعيد جان من واقعا ممنون مي شم اگه يه آموزش براش بنويسي
   
 15. m3hrz4d

  m3hrz4d Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏21 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  620
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  اصفهان
  خیلی عالی بود.ممنون
   
 16. hichkas021

  hichkas021 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏7 می 2006
  نوشته ها:
  189
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  No Where
  میشه یک کم بیشتر توضیح بدی ؟:eek:
   
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی