برگزیده های پرشین تولز

سورس های کاربردی و پیشرفته

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
شماره گیری با مودم توسط ویژوال بیسیک :

PHP:
MsComm1.CommPort = "3"
If MsComm1.PortOpen = False Then
  MsComm1.PortOpen = True 
MsComm1.Settings = "9600,N,8,1"
MsComm1.Output = "ATP" & "2518085" & vbCrlf
End If
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
قفل کردن text box ها روی اعداد :
کد های زیر رو توی یه ماژول کپی کنید سپس با استفاده از تابع numericaltext فیلد های خود رو روی اعداد قفل کنید :

PHP:
NumericalText YourTxtName, True

'Import Necessary API Function
  
  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
  Alias "GetWindowLongA" _
  (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
  Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
  "SetWindowLongA" _
  (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
  ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Private Const GWL_STYLE = (-16)
  Private Const ES_NUMBER = &H2000&
Public Function NumericalText(YourTextBox As TextBox, Flag As Boolean)
  
'Set The Text Box To Numerical
  
  Dim CurStyle As Long
  Dim NewStyle As Long
  CurStyle = GetWindowLong(YourTextBox.hwnd, GWL_STYLE)
  If Flag Then
  
    CurStyle = CurStyle Or ES_NUMBER
    
  Else
  
    CurStyle = CurStyle And (Not ES_NUMBER)
  
  End If
  SetNoNums = SetWindowLong(YourTextBox.hwnd, GWL_STYLE, CurStyle)
  
  YourTextBox.Refresh
  
End Function
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
غیر فعال کردن task manager :
یه check Box اضافه کنید به فرم :
PHP:
Private Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Private Const REG_SZ = 1
Private Const REG_BINARY = 3
Private Const REG_DWORD = 4
Private Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001

Private Sub SaveStringWORD(hKey As Long, strPath As String, strValue As String, strData As String)
'----------------------------------------------------------------------------
'Argument    :  Handlekey, Name of the Value in side the key
'Return Value  :  Nil
'Function    :  To store the value into a key in the Registry
'Comments    :  None
'----------------------------------------------------------------------------

  Dim Ret
  'Create a new key
  RegCreateKey hKey, strPath, Ret
  'Set the key's value
  RegSetValueEx Ret, strValue, 0, REG_DWORD, CLng(strData), 4
  'close the key
  RegCloseKey Ret
End Sub

Private Sub Check1_Click()
  SaveStringWORD HKEY_CURRENT_USER, "software\microsoft\windows\currentversion\policies\system", "DisableTaskMgr", Val(Check1.Value)
End Sub

Private Sub Form_Load()
  Check1.Caption = "Disable Task Manager"
end sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
قرار دادن آیکون برنامه کنار ساعت ویندوز :
اینها رو تو ماژول کپی کنید :


PHP:
Public Const WM_RBUTTONUP = &H205
Global Const WM_MOUSEMOVE = &H200
Global Const NIM_ADD = 0
Global Const NIM_DELETE = 2
Global Const NIM_MODIFY = 1
Global Const NIF_ICON = 2
Global Const NIF_MESSAGE = 1
Global Const ABM_GETTASKBARPOS = &H5
Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hwnd As Long
uID As Long
uFlags As Long
uCallbackMessage As Long
hIcon As Long
szTip As String * 64
End Type
Type APPBARDATA
cbSize As Long
hwnd As Long
uCallbackMessage As Long
uEdge As Long
rc As RECT
lParam As Long
End Type
Global Notify As NOTIFYICONDATA
Global BarData As APPBARDATA
Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32.dll" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, lpData As NOTIFYICONDATA) As Long
Private Declare Function SHAppBarMessage Lib "shell32.dll" (ByVal dwMessage As Long, pData As APPBARDATA) As Long
Sub AddIcon(Form1 As Form, IconID As Long, Icon As Object, ToolTip As String)
Dim Result As Long
BarData.cbSize = 36&
Result = SHAppBarMessage(ABM_GETTASKBARPOS, BarData)
Notify.cbSize = 88&
Notify.hwnd = Form1.hwnd
Notify.uID = IconID
Notify.uFlags = NIF_ICON Or NIF_MESSAGE Or NIF_TIP
Notify.uCallbackMessage = WM_MOUSEMOVE
Notify.hIcon = Icon
Notify.szTip = ToolTip & Chr$(0)
Result = Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, Notify)
End Sub
Sub delIcon(IconID As Long)
Dim Result As Long
Notify.uID = IconID
Result = Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, Notify)
End Sub

حالا اینها رو تو فرمتون کپی کنید :
PHP:
Public IconObject As Object
اینها رو هم تو لود کپی کنید :
PHP:
Set IconObject = Form1.Icon
AddIcon Form1, IconObject.Handle, IconObject, "TrayIcon"
Me.Popup.Visible = False
توی unload :

PHP:
delIcon IconObject.Handle
delIcon Form1.Icon.Handle
یه منو درست کنید و اسمشو بزاری popup بعد تو قسمت فرم و مشخصه mouse move اینو بنویسید :
PHP:
Static Message As Long
Message = X / Screen.TwipsPerPixelX
Select Case Message
Case WM_RBUTTONUP:
Me.PopupMenu Popup
End Select
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
گرفتن Screen Resolution :
PHP:
ResWidth = Screen.Width \ Screen.TwipsPerPixelX
ResHeight = Screen.Height \ Screen.TwipsPerPixelY
ScreenRes = ResWidth & "x" & ResHeight
MsgBox (ScreenRes
)
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تشخیص فشرده شدن کلیک :
این تابع را بازخوانی کنید :
user32.dl
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal
vKey As Long) As Integerl
حالا تو event یک تایمر اینو بنویسید :
For i = 1 To 255
results = 0
results = GetAsyncKeyState(i)
If results <> 0 Then
Msgbox(Chr(i))
End If
Next
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
چگونه از اجراي مجدد يک برنامه در ويژوال بيسيک جلوگيري شود ؟
خوب با استفاده از تيکه کد زير در فرم اصلي برنامه تان مي توانيد از اجراي مجدد (Duplicate) برنامه جلوگيري کني
PHP:
Private Sub Form_Load() If App.PrevInstance = True Then Dim Result As Integer Result = MsgBox("برنامه در حال اجراست", vbInformation, "Warnnig") Unload Me End If End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
چگونه می توان متن دلخواهی را در Statusbar قرار داد ؟
PHP:
StatusBar1.Panels(شماره پنل مورد نظر).Text = "ساعت جاری " & Format(Time, "hh:mm:ss")
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
توابع Dial-Up :
Name
Description
InternetGetConnectedState
Retrieves the current state of the Internet connection
InternetAutodial
Initiates an unattended dial-up connection
InternetAutodialHangup
Disconnects a modem connection initiated by
InternetDial
Initiates a dial-up connection
InternetHangUp
Disconnects a modem connection initiated by InternetDial
InternetGoOnline
Prompts the user for permission to initiate a dial-up connection to the given URL
InternetSetDialState
Sets the current state of the Internet connection
توابع عمومی اينترنت :
Name
Description
InternetOpen
Initializes the Win32 Internet functions
InternetConnect
Opens an FTP, Gopher, or HTTP session for a given site
InternetCloseHandle
Closes a single Internet handle or a subtree of Internet handles
InternetErrorDlg
Displays a dialog box for the error that is passed to InternetErrorDlg
InternetFindNextFile
Continues a file search started as a result of a previous call to FtpFindFirstFile or GopherFindFirstFile
InternetGetLastResponseInfo
Retrieves the last Win32 Internet function error description or server response on the thread calling this function
InternetLockRequestFile
Allows the user to place a lock on the file being used
InternetQueryDataAvailable
Queries the amount of data available
InternetQueryOption
Queries an Internet option on the specified handle
InternetReadFile
Reads data from a handle opened by the InternetOpenURL, FtpOpenFile, GopherOpenFile, or HttpOpenRequest function
InternetReadFileEx
Reads data from a handle opened by the InternetOpenURL, FtpOpenFile, GopherOpenFile, or HttpOpenRequest function
InternetSetFilePointer
Sets a file position for InternetReadFile
InternetSetOption
Sets an Internet option
InternetSetStatusCallback
Sets up a callback function that Win32 Internet functions can call as progress is made during an operation
InternetStatusCallback
Placeholder for the application-defined status callback function
InternetTimeFromSystemTime
Formats a date and time according to the specified RFC format (as specified in the HTTP version 1.0 specification)
InternetTimeToSystemTime
Takes an HTTP time/date string and converts it to a SYSTEMTIME structure
InternetUnlockRequestFile
Unlocks a file that was locked using InternetLockRequestFile
InternetWriteFile
Writes data to an open Internet file
InternetConfirmZoneCrossing
Checks for changes between secure and nonsecure URLs
توابع URL :
Name
Description
InternetCanonicalizeUrl
Canonicalizes a URL, which includes converting unsafe characters and spaces into escape sequences.
InternetCombineUrl
Combines a base and relative URL into a single URL. The resultant URL will be canonicalized.
InternetCrackUrl
Cracks a URL into its component parts.
InternetCreateUrl
Creates a URL from its component parts.
InternetOpenUrl
Begins reading a complete FTP, Gopher, or HTTP URL.
توابع FTP :
Name
Description
FtpCreateDirectory
Creates a new directory on the FTP server
FtpDeleteFile
Deletes a file stored on the FTP server
FtpFindFirstFile
Searches the specified directory of the given FTP session
FtpGetCurrentDirectory
Retrieves the current directory for the given FTP session
FtpGetFile
Retrieves a file from the FTP server and stores it under the specified file name, creating a new local file in the process
FtpPutFile
Stores a file on the FTP server
FtpRemoveDirectory
Removes the specified directory on the FTP server
FtpRenameFile
Renames a file stored on the FTP server
FtpSetCurrentDirectory
Changes to a different working directory on the FTP server
توابع HTTP :
Name
Description
HttpAddRequestHeaders
Adds one or more HTTP request headers to the HTTP request handle
HttpEndRequest
Ends an HTTP request
HttpOpenRequest
Opens an HTTP request handle
HttpQueryInfo
Queries for information about an HTTP request
HttpSendRequest
Sends the specified request to the HTTP server
HttpSendRequestEx
Sends the specified request to the HTTP server
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
چه طور می توان کاری کرد که مثلا عدد 12345 رو از هم جدا کرد و هر کدوم از عدد ها رو روی یک لیبل نشون داد

براي اين كار ما ميتونيم از توابع left ,right ,mid استفاده كنيم

مواد مورد نياز :command ,textbox و 5 تا Label
PHP:
Dim anystring, mystr
Private Sub Command1_Click()
anystring = Text1.Text
Label1 = Left(anystring, 1)
Label3 = Right(anystring, 1)
Label2 = Mid(anystring, 2, 1)
Label4 = Mid(anystring, 3, 1)
Label5 = Mid(anystring, 4, 1)
End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
با اين سورس كد مي توانيد افكت زيبايي را در فرمتان ايجاد كنيد. واقعا زيباست.

PHP:
Private Sub Form_Load()
Me.AutoRedraw = True
For i = 0 To Height
Me.Line (0, i)-(Width, i), -RGB(0, i / 20, 0)
Next
End Sub

Private Sub Form_Resize()
Form_Load
End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
توسط این سورس کد می توانید از صفحه دسکتاب خودتان فیلم بگیرید.


PHP:
Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
AutoRedraw = True
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Dim handel, DC As Long
handel = GetDesktopWindow
DC = GetDC(handel)
StretchBlt Me.hdc, 0, 0, Width, Height, DC, 0, 0, Screen.Width, Screen.Height, vbSrcCopy
Refresh
End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه تان کل سیستم را به هنگ می اندازد؟

در وی بی یک تابع به نام Doevents موجود می باشد که اگر برنامه شما حتی هنگ کند سیستم عامل در نهایت سلامت(بدون هنگ کردن) کار میکند و خیلی راحت برای کاربران این امکان وجود دارد که برنامه هنگ کرده شما را ببندند .چه خوب نه؟

نکته: البته اگر از این تابع زیاد استفاده کنید برنامه شما کند می شود

نحوه کار به صورتی است که مثلا در یک حلقه پردازشگر کارها را یکی پس از دیگری انجام می دهد و وقتی به این تابع رسید مروری بر فرمان هایی که به سیستم عامل داده شده است را اجرا میکند(به کارهای سیستم عامل رسیدگی می کند) که این سیستم مانع از هنگ کردن سیستم عامل می شود.


12- کپی اطلاعات به کلیپ برد و استخراج اطلاعات از آن


با تابع settext از شی clipboard می توان یک رشته به کلیپ برد خالی کپی کرد به صورت زیر:

Clipboard.SetText "salam"

*نکته: برای کپی یک متن باید حتما کلیپ برد ویندوز شما خالی باشد.


با تابع gettext از شی clipboard می توان به اطلاعات داخل کلیپ برد دسترسی پیدا کرد


mohsen = Clipboard.GetText

MsgBox mohsen, vbInformation


برای خالی کردن کلیپ برد به این صورت عمل کنید.

Clipboard.Clear
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
کردن فرم :

مثالی از کاربرد کد :

میتونید کاری کنید که توی پروژه شما وقتی روی یک Label کلید کردن قابلیت جابجایی صفحه اجرا

بشه !!!

PHP:
API های زیر را از API Viewer ویژوال بیسیک بازخوانی کنید !

SendMessage + ReleaseCaptureکد زیر رو تو قابلیت MouseDown در Label قرار بدید !

MousePointer = 15

Call ReleaseCapture

(&Call SendMessage(hWnd,&HA1,2,0
MousePointer = 1
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تبدیل تاریخ سیستم به هجری شمسیPHP:
Function mil2shams(miladi_mm_dd_yyyy As String) As String
Dim iran(12), CHRIS(12)
CHRIS(1) = 31: CHRIS(2) = 28: CHRIS(3) = 31
CHRIS(4) = 30: CHRIS(5) = 31: CHRIS(6) = 30
CHRIS(7) = 31: CHRIS(8) = 31: CHRIS(9) = 30
CHRIS(10) = 31: CHRIS(11) = 30: CHRIS(12) = 31
For i = 1 To 12: iran(i) = 31 - (i \ 7) - (i \ 12): Next
mo = Val(Left(miladi_mm_dd_yyyy, 2))
miladi_mm_dd_yyyyy1 = Val(Mid(miladi_mm_dd_yyyy, 4, 2))
Year1 = Val(Mid(miladi_mm_dd_yyyy, 7, 4))
leap1 = Int((Year1 - 1) / 400)
leap2 = Year1 - 1 - 400 * leap1
leap3 = leap2 \ 100
leap4 = leap2 Mod 100
leap5 = leap4 \ 4
CHRIS(2) = 28
If ((Year1 Mod 4) = 0 And (Year1 Mod 100) <> 0) Or _
(Year1 Mod 400) = 0 Then CHRIS(2) = 29
miladi_mm_dd_yyyyy11 = miladi_mm_dd_yyyyy1
For i = 1 To mo - 1
miladi_mm_dd_yyyyy11 = miladi_mm_dd_yyyyy11 + CHRIS(i)
Next i
miladi_mm_dd_yyyyy1num = 365 * (Year1 - 1) + _
miladi_mm_dd_yyyyy11 + 97 * leap1 + 24 * leap3 + leap5
miladi_mm_dd_yyyyy1num = miladi_mm_dd_yyyyy1num - 221056!
iry1 = Int(miladi_mm_dd_yyyyy1num / 12053)
iry2 = miladi_mm_dd_yyyyy1num - 12053 * iry1
iry = 33 * iry1 - 16
If iry2 > 365 Then iry = iry + 1: iry2 = iry2 - 365
iry3 = iry2 \ 1461
iry4 = iry2 Mod 1461
iry5 = iry4 \ 365
iry6 = iry4 Mod 365
iry = iry + 1 + 4 * iry3 + iry5
iran(12) = 29
esfand = (8 * iry + 22) / 33 - 0.001
esfand = esfand - Int(esfand)
If esfand > 0.77 Then iran(12) = 30
For i = 1 To 12
If iry6 > iran(i) Then iry6 = iry6 - iran(i) _
Else irm = i: miladi_mm_dd_yyyyy11 = iry6: Exit For
Next i
miladi_mm_dd_yyyyy11 = miladi_mm_dd_yyyyy11 + 5
If miladi_mm_dd_yyyyy11 > iran(irm) Then
miladi_mm_dd_yyyyy11 = miladi_mm_dd_yyyyy11 - iran(irm)
irm = irm + 1
If irm > 12 Then irm = 1: iry = iry + 1
End If
eirmiladi_mm_dd_yyyye = 3 * irm - 3
If irm > 7 Then eirmiladi_mm_dd_yyyye = _
eirmiladi_mm_dd_yyyye - irm + 7
girmiladi_mm_dd_yyyye = (8 * iry + 22) / 33 - 0.001
cirmiladi_mm_dd_yyyye = Int(girmiladi_mm_dd_yyyye) _
+ iry + eirmiladi_mm_dd_yyyye - miladi_mm_dd_yyyyy11 + 3
cirmiladi_mm_dd_yyyye = cirmiladi_mm_dd_yyyye Mod 7
If irm < 10 Then mo = "0" + LTrim(Str(irm)) Else _
mo = LTrim(Str(irm))
If miladi_mm_dd_yyyyy11 < 10 Then d = "0" + _
LTrim(Str(miladi_mm_dd_yyyyy11)) Else _
d = LTrim(Str(miladi_mm_dd_yyyyy11))
mil2shams = LTrim(Str(iry)) + "/" + mo + "/" + d
End Function
Private Sub Form_Load()
MsgBox "Emrooz=" + mil2shams(Format(Now, "mm/dd/yyyy")), _
vbInformation _
, "Miladi-miladi_mm_dd_yyyyte -> Shamsi-miladi_mm_dd_yyyyte"
End Sub
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
ساختن فایل در وی بی


تا حالا شده دوست داشته با شین که برنامه تون یک مقدار رو توی یک فایل ذخیره کنه ؟

خب اگه دوشت دارین با ما همراه بشین...

ابتدا باید فایل را با روش خاصی و با شماره منحصر بفردی باز کرد تا با توابع دیگر بتوان بر روی آن اطلاعاتی نوشت.

Open "c:\s.txt" for binary as 1

این طوری فایل باز میشه که اسم فایل (اس.تکست ) است و روش باز کردن آن دودویی است یعنی هم برای خواندن اطلاعات و هم برای ذخیره اطلاعات.


با این کد می توان سلام را در فایل شماره 1 نوشت

Put #1,1,"salam"


بعضی مواقع هم می خواهیم اطلاعات نوشته شده در فایل را بخوانیم که به صورت زیر است


Open "c:\s.txt" For Binary As 1

Input #1, sa


MsgBox sa

این فایل باز شد و اطلاعان خط اول آن در متغیر سا ذخیره شد


حالا نوبت به بستن فایل است

Close #1
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
چگونه یک عدد صد رقمی را در سه رقمی با استفاده از آرایه ها ضرب کنیم.

در حالت عادی ضرب عددی صد رقمی در سه رقمی باعث ایجاد خطای Over Flow می گردد. جهت برطرف نمودن این مشکل ما از الگوریتم زیر استفاده می نمائیم.
ابتدا باید عدد 100 رقمی و 3 رقمی گرفته شود سپس ارقام آن به طور جداگانه در خانه های آرایه قرار گیرد. سپس عملیات ضرب را آغاز می کنیم.
PHP:
Option Base 1    '  باعث می شود اندیس آرایه از یک شروع شود
F=false
Help2[1]=0
Help3[1]=0
Help3[2]=0
I=0
Temp=Val(InputBox("Enter First Number: ")) ' عدد صد رقمی را وارد کنید
Do While temp>0
  I=i+1
  Hundred[i]=Temp mod 10
 Temp=Temp\10
Loop
Indx=0
Temp=Val(InputBox("Enter Second Number: ")) 'عدد سه رقمی را وارد کنید
Do While Indx<=3
  Indx=Indx+1
  Three[Indx]=Temp mod 10
  Temp=Temp\10
Loop
 
For k=1 to 3
 For j=1 to i
  If overf=true then
     Temp=(Three[k]*Hundred[j])+sec
     Overf=false
  Else:
     Temp=Three[k]*Hundred[j]
  End if
Select case k
Case 1:
If (Temp>9) and (j
     Help1[j]=Temp mod 10
     Sec=temp\10
     Overf=True
Else if (Temp>9) and (j=i) then
     Help1[j]=temp mod 10
     Help1[j+1]=temp\10
     Overf=false
Else
     Help1[j]=temp
End If
Case 2:
If (Temp>9) and (j
    Help2[j+1]=Temp mod 10
    Sec=Temp\10
    Overf=true
Else if (Temp>9) and (j=i) then
    Help2[j+1]=Temp mod 10
    Help2[j+2]=Temp\10
    Overf=False
Else
    Help2[j+1]=Temp
End If
Case 3:
If (Temp>9) and (j< SPAN>
   Help3[j+2]=Temp mod 10
   Sec=Temp\10
   Overf=True
Else if (Temp>9) And (j=i) then
Help3[j+2]=Temp mod10 
Help3[j+3]=Temp\10
Overf=False
LP=J+3
Else
    Help3[j+2]=Temp
End if
End Select
Next j
Next k
For z=1 to LP
   If (overf=true) then
       Temp=(Help1[z]+Help2[z]+Help3[z])+Sec)
   Else
       Temp=(Help1[z]+Help2[z]+Help3[z])
 End if
If (Temp>9) and (z=LP) then
    Final[z]=Temp mod 10
    Final[z+1]=Temp\10
Else
    Final[z]=Temp
    Overf=False
End if
Next z
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تبدیل کد رنگ vb به html :
ویژوال بیسیک کد رنگ را به صورت BBGGRR ذخیره می کند ؛ ما باید قالب رنگ را به RRGGBB# تبدیل کنیم ؛ یعنی جای کد رنگ قرمز با آبی باید عوض شود. تابع زیر اینکار را انجام می دهد:
PHP:
Function VB2HTMLColor(color As Long) As String
Dim aux As String
aux = Right("00000" & Hex(color), 6)
VB2HTMLColor = "#" & Right(aux, 2) & Mid(aux, 3, 2) & Left(aux, 2)
End Function
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
دست آوردن IP و نام سيستم ميزبان

برای امروز قصد دارم يک پروژه ساده را به شما معرفی کنم.

شما ظرف چند دقيقه ميتوانيد اين پروژه را در ويژوال بيسيک بسازيد.

ابتدا ويژوال بيسيک را باز کنيد سپس کنترلر های زير را روی فرم قرار دهيد :

دو عدد TextBox و دو عدد WinSock

حالا روی فرم دو بار کليک کرده و در رويداد لود فرم کدهای زير را وارد کنيد :

PHP:
Text1.Text = Winsock1.LocalIP
Text2.Text = Winsock2.LocalHostName

برنامه را اجرا کنيد . اين برنامه آی پی و پورت سيستم ميزبان را در اختيار شما قرار ميدهد.
لازم به ذکر است بعدا که به مرحله ساخت اسب های تراوا رسيديم
خدمت شما عرض خواهم کرد که کاربرد اين برنامه در هک سيستم قربانيان چيست
 
بالا