خرید بک لینک,خرید رپورتاژ آگهی
zula

سورس های کاربردی و پیشرفته

شروع موضوع توسط >-->O ‏9 آپریل 2010 در انجمن Visual Basic 6

 1. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  شماره گیری با مودم توسط ویژوال بیسیک :

  PHP:
  MsComm1.CommPort "3"
  If MsComm1.PortOpen False Then
      MsComm1
  .PortOpen True 
  MsComm1
  .Settings "9600,N,8,1"
  MsComm1.Output "ATP" "2518085" vbCrlf
  End 
  If
   
  sepehri302 از این نوشته تشکر کرده است.
 2. کوتاه کننده لینک
 3. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  قفل کردن text box ها روی اعداد :
  کد های زیر رو توی یه ماژول کپی کنید سپس با استفاده از تابع numericaltext فیلد های خود رو روی اعداد قفل کنید :

  PHP:

  NumericalText YourTxtName
  True

  'Import Necessary API Function
      
      Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
      Alias "GetWindowLongA" _
      (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
      Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
      "SetWindowLongA" _
      (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
      ByVal dwNewLong As Long) As Long
      Private Const GWL_STYLE = (-16)
      Private Const ES_NUMBER = &H2000&
  Public Function NumericalText(YourTextBox As TextBox, Flag As Boolean)
      
  '
  Set The Text Box To Numerical
      
      Dim CurStyle 
  As Long
      Dim NewStyle 
  As Long
      CurStyle 
  GetWindowLong(YourTextBox.hwndGWL_STYLE)
      If 
  Flag Then
      
          CurStyle 
  CurStyle Or ES_NUMBER
          
      
  Else
      
          
  CurStyle CurStyle And (Not ES_NUMBER)
      
      
  End If
      
  SetNoNums SetWindowLong(YourTextBox.hwndGWL_STYLECurStyle)
      
      
  YourTextBox.Refresh
      
  End 
  Function
   
 4. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  غیر فعال کردن task manager :
  یه check Box اضافه کنید به فرم :
  PHP:
  Private Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal hKey As LongByVal lpSubKey As StringphkResult As Long) As Long
  Private Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As LongByVal lpValueName As StringByVal Reserved As LongByVal dwType As LonglpData As AnyByVal cbData As Long) As Long
  Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
  Private Const REG_SZ 1
  Private Const REG_BINARY 3
  Private Const REG_DWORD 4
  Private Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001

  Private Sub SaveStringWORD(hKey As LongstrPath As StringstrValue As StringstrData As String)
  '----------------------------------------------------------------------------
  '
  Argument       :   HandlekeyName of the Value in side the key
  'Return Value   :   Nil
  '
  Function       :   To store the value into a key in the Registry
  'Comments       :   None
  '
  ----------------------------------------------------------------------------

      
  Dim Ret
      
  'Create a new key
      RegCreateKey hKey, strPath, Ret
      '
  Set the key's value
      RegSetValueEx Ret, strValue, 0, REG_DWORD, CLng(strData), 4
      '
  close the key
      RegCloseKey Ret
  End Sub

  Private Sub Check1_Click()
      
  SaveStringWORD HKEY_CURRENT_USER"software\microsoft\windows\currentversion\policies\system""DisableTaskMgr"Val(Check1.Value)
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
      
  Check1.Caption "Disable Task Manager"
  end sub
   
 5. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  قرار دادن آیکون برنامه کنار ساعت ویندوز :
  اینها رو تو ماژول کپی کنید :


  PHP:
  Public Const WM_RBUTTONUP = &H205
  Global Const WM_MOUSEMOVE = &H200
  Global Const NIM_ADD 0
  Global Const NIM_DELETE 2
  Global Const NIM_MODIFY 1
  Global Const NIF_ICON 2
  Global Const NIF_MESSAGE 1
  Global Const ABM_GETTASKBARPOS = &H5
  Type RECT
  Left 
  As Long
  Top 
  As Long
  Right 
  As Long
  Bottom 
  As Long
  End Type
  Type NOTIFYICONDATA
  cbSize 
  As Long
  hwnd 
  As Long
  uID 
  As Long
  uFlags 
  As Long
  uCallbackMessage 
  As Long
  hIcon 
  As Long
  szTip 
  As String 64
  End Type
  Type APPBARDATA
  cbSize 
  As Long
  hwnd 
  As Long
  uCallbackMessage 
  As Long
  uEdge 
  As Long
  rc 
  As RECT
  lParam 
  As Long
  End Type
  Global Notify As NOTIFYICONDATA
  Global BarData As APPBARDATA
  Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32.dll" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As LonglpData As NOTIFYICONDATA) As Long
  Private Declare Function SHAppBarMessage Lib "shell32.dll" (ByVal dwMessage As LongpData As APPBARDATA) As Long
  Sub AddIcon
  (Form1 As FormIconID As LongIcon As ObjectToolTip As String)
  Dim Result As Long
  BarData
  .cbSize 36&
  Result SHAppBarMessage(ABM_GETTASKBARPOSBarData)
  Notify.cbSize 88&
  Notify.hwnd Form1.hwnd
  Notify
  .uID IconID
  Notify
  .uFlags NIF_ICON Or NIF_MESSAGE Or NIF_TIP
  Notify
  .uCallbackMessage WM_MOUSEMOVE
  Notify
  .hIcon Icon
  Notify
  .szTip ToolTip Chr$(0)
  Result Shell_NotifyIcon(NIM_ADDNotify)
  End Sub
  Sub delIcon
  (IconID As Long)
  Dim Result As Long
  Notify
  .uID IconID
  Result 
  Shell_NotifyIcon(NIM_DELETENotify)
  End Sub
  حالا اینها رو تو فرمتون کپی کنید :
  PHP:
  Public IconObject As Object
  اینها رو هم تو لود کپی کنید :
  PHP:
  Set IconObject Form1.Icon
  AddIcon Form1
  IconObject.HandleIconObject"TrayIcon"
  Me.Popup.Visible False
  توی unload :

  PHP:
  delIcon IconObject.Handle
  delIcon Form1
  .Icon.Handle
  یه منو درست کنید و اسمشو بزاری popup بعد تو قسمت فرم و مشخصه mouse move اینو بنویسید :
  PHP:
  Static Message As Long
  Message 
  Screen.TwipsPerPixelX
  Select 
  Case Message
  Case WM_RBUTTONUP:
  Me.PopupMenu Popup
  End Select
   
 6. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
 7. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  تشخیص فشرده شدن کلیک :
  این تابع را بازخوانی کنید :
  user32.dl
  Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal
  vKey As Long) As Integerl
  حالا تو event یک تایمر اینو بنویسید :
  For i = 1 To 255
  results = 0
  results = GetAsyncKeyState(i)
  If results <> 0 Then
  Msgbox(Chr(i))
  End If
  Next
   
 8. خرید بیت کوین
 9. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  چگونه از اجراي مجدد يک برنامه در ويژوال بيسيک جلوگيري شود ؟
  خوب با استفاده از تيکه کد زير در فرم اصلي برنامه تان مي توانيد از اجراي مجدد (Duplicate) برنامه جلوگيري کني
  PHP:
  Private Sub Form_Load() If App.PrevInstance True Then Dim Result As Integer Result MsgBox("برنامه در حال اجراست"vbInformation"Warnnig"Unload Me End If End Sub
   
  hakiran16 از این نوشته تشکر کرده است.
 10. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
 11. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  توابع Dial-Up :
  Name
  Description
  InternetGetConnectedState
  Retrieves the current state of the Internet connection
  InternetAutodial
  Initiates an unattended dial-up connection
  InternetAutodialHangup
  Disconnects a modem connection initiated by
  InternetDial
  Initiates a dial-up connection
  InternetHangUp
  Disconnects a modem connection initiated by InternetDial
  InternetGoOnline
  Prompts the user for permission to initiate a dial-up connection to the given URL
  InternetSetDialState
  Sets the current state of the Internet connection
  توابع عمومی اينترنت :
  Name
  Description
  InternetOpen
  Initializes the Win32 Internet functions
  InternetConnect
  Opens an FTP, Gopher, or HTTP session for a given site
  InternetCloseHandle
  Closes a single Internet handle or a subtree of Internet handles
  InternetErrorDlg
  Displays a dialog box for the error that is passed to InternetErrorDlg
  InternetFindNextFile
  Continues a file search started as a result of a previous call to FtpFindFirstFile or GopherFindFirstFile
  InternetGetLastResponseInfo
  Retrieves the last Win32 Internet function error description or server response on the thread calling this function
  InternetLockRequestFile
  Allows the user to place a lock on the file being used
  InternetQueryDataAvailable
  Queries the amount of data available
  InternetQueryOption
  Queries an Internet option on the specified handle
  InternetReadFile
  Reads data from a handle opened by the InternetOpenURL, FtpOpenFile, GopherOpenFile, or HttpOpenRequest function
  InternetReadFileEx
  Reads data from a handle opened by the InternetOpenURL, FtpOpenFile, GopherOpenFile, or HttpOpenRequest function
  InternetSetFilePointer
  Sets a file position for InternetReadFile
  InternetSetOption
  Sets an Internet option
  InternetSetStatusCallback
  Sets up a callback function that Win32 Internet functions can call as progress is made during an operation
  InternetStatusCallback
  Placeholder for the application-defined status callback function
  InternetTimeFromSystemTime
  Formats a date and time according to the specified RFC format (as specified in the HTTP version 1.0 specification)
  InternetTimeToSystemTime
  Takes an HTTP time/date string and converts it to a SYSTEMTIME structure
  InternetUnlockRequestFile
  Unlocks a file that was locked using InternetLockRequestFile
  InternetWriteFile
  Writes data to an open Internet file
  InternetConfirmZoneCrossing
  Checks for changes between secure and nonsecure URLs
  توابع URL :
  Name
  Description
  InternetCanonicalizeUrl
  Canonicalizes a URL, which includes converting unsafe characters and spaces into escape sequences.
  InternetCombineUrl
  Combines a base and relative URL into a single URL. The resultant URL will be canonicalized.
  InternetCrackUrl
  Cracks a URL into its component parts.
  InternetCreateUrl
  Creates a URL from its component parts.
  InternetOpenUrl
  Begins reading a complete FTP, Gopher, or HTTP URL.
  توابع FTP :
  Name
  Description
  FtpCreateDirectory
  Creates a new directory on the FTP server
  FtpDeleteFile
  Deletes a file stored on the FTP server
  FtpFindFirstFile
  Searches the specified directory of the given FTP session
  FtpGetCurrentDirectory
  Retrieves the current directory for the given FTP session
  FtpGetFile
  Retrieves a file from the FTP server and stores it under the specified file name, creating a new local file in the process
  FtpPutFile
  Stores a file on the FTP server
  FtpRemoveDirectory
  Removes the specified directory on the FTP server
  FtpRenameFile
  Renames a file stored on the FTP server
  FtpSetCurrentDirectory
  Changes to a different working directory on the FTP server
  توابع HTTP :
  Name
  Description
  HttpAddRequestHeaders
  Adds one or more HTTP request headers to the HTTP request handle
  HttpEndRequest
  Ends an HTTP request
  HttpOpenRequest
  Opens an HTTP request handle
  HttpQueryInfo
  Queries for information about an HTTP request
  HttpSendRequest
  Sends the specified request to the HTTP server
  HttpSendRequestEx
  Sends the specified request to the HTTP server
   
 12. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  چه طور می توان کاری کرد که مثلا عدد 12345 رو از هم جدا کرد و هر کدوم از عدد ها رو روی یک لیبل نشون داد

  براي اين كار ما ميتونيم از توابع left ,right ,mid استفاده كنيم

  مواد مورد نياز :command ,textbox و 5 تا Label
  PHP:
  Dim anystringmystr
  Private Sub Command1_Click()
  anystring Text1.Text
  Label1 
  Left(anystring1)
  Label3 Right(anystring1)
  Label2 Mid(anystring21)
  Label4 Mid(anystring31)
  Label5 Mid(anystring41)
  End Sub
   
 13. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  با اين سورس كد مي توانيد افكت زيبايي را در فرمتان ايجاد كنيد. واقعا زيباست.

  PHP:
  Private Sub Form_Load()
  Me.AutoRedraw True
  For 0 To Height
  Me
  .Line (0i)-(Widthi), -RGB(0200)
  Next
  End Sub

  Private Sub Form_Resize()
  Form_Load
  End Sub
   
 14. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  توسط این سورس کد می توانید از صفحه دسکتاب خودتان فیلم بگیرید.


  PHP:
  Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32" (ByVal hdc As LongByVal x As LongByVal y As LongByVal nWidth As LongByVal nHeight As LongByVal hSrcDC As LongByVal xSrc As LongByVal ySrc As LongByVal nSrcWidth As LongByVal nSrcHeight As LongByVal dwRop As Long) As Long
  Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

  Private Sub Form_Load()
  AutoRedraw True
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  Dim handelDC As Long
  handel 
  GetDesktopWindow
  DC 
  GetDC(handel)
  StretchBlt Me.hdc00WidthHeightDC00Screen.WidthScreen.HeightvbSrcCopy
  Refresh
  End Sub
   
  sepehri302 از این نوشته تشکر کرده است.
 15. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  برنامه تان کل سیستم را به هنگ می اندازد؟

  در وی بی یک تابع به نام Doevents موجود می باشد که اگر برنامه شما حتی هنگ کند سیستم عامل در نهایت سلامت(بدون هنگ کردن) کار میکند و خیلی راحت برای کاربران این امکان وجود دارد که برنامه هنگ کرده شما را ببندند .چه خوب نه؟

  نکته: البته اگر از این تابع زیاد استفاده کنید برنامه شما کند می شود

  نحوه کار به صورتی است که مثلا در یک حلقه پردازشگر کارها را یکی پس از دیگری انجام می دهد و وقتی به این تابع رسید مروری بر فرمان هایی که به سیستم عامل داده شده است را اجرا میکند(به کارهای سیستم عامل رسیدگی می کند) که این سیستم مانع از هنگ کردن سیستم عامل می شود.


  12- کپی اطلاعات به کلیپ برد و استخراج اطلاعات از آن


  با تابع settext از شی clipboard می توان یک رشته به کلیپ برد خالی کپی کرد به صورت زیر:

  Clipboard.SetText "salam"

  *نکته: برای کپی یک متن باید حتما کلیپ برد ویندوز شما خالی باشد.


  با تابع gettext از شی clipboard می توان به اطلاعات داخل کلیپ برد دسترسی پیدا کرد


  mohsen = Clipboard.GetText

  MsgBox mohsen, vbInformation


  برای خالی کردن کلیپ برد به این صورت عمل کنید.

  Clipboard.Clear
   
 16. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  کردن فرم :

  مثالی از کاربرد کد :

  میتونید کاری کنید که توی پروژه شما وقتی روی یک Label کلید کردن قابلیت جابجایی صفحه اجرا

  بشه !!!

  PHP:
  API های زیر را از API Viewer ویژوال بیسیک بازخوانی کنید !

  SendMessage ReleaseCapture  کد زیر رو تو قابلیت MouseDown در Label قرار بدید 
  !

  MousePointer 15

  Call ReleaseCapture

  (&Call SendMessage(hWnd,&HA1,2,0
  MousePointer 
  1
   
 17. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  تبدیل تاریخ سیستم به هجری شمسی  PHP:
  Function mil2shams(miladi_mm_dd_yyyy As String) As String
  Dim iran
  (12), CHRIS(12)
  CHRIS(1) = 31CHRIS(2) = 28CHRIS(3) = 31
  CHRIS
  (4) = 30CHRIS(5) = 31CHRIS(6) = 30
  CHRIS
  (7) = 31CHRIS(8) = 31CHRIS(9) = 30
  CHRIS
  (10) = 31CHRIS(11) = 30CHRIS(12) = 31
  For 1 To 12iran(i) = 31 - (7) - (12): Next
  mo 
  Val(Left(miladi_mm_dd_yyyy2))
  miladi_mm_dd_yyyyy1 Val(Mid(miladi_mm_dd_yyyy42))
  Year1 Val(Mid(miladi_mm_dd_yyyy74))
  leap1 Int((Year1 1) / 400)
  leap2 Year1 400 leap1
  leap3 
  leap2 100
  leap4 
  leap2 Mod 100
  leap5 
  leap4 4
  CHRIS
  (2) = 28
  If ((Year1 Mod 4) = And (Year1 Mod 100) <> 0) Or _
  (Year1 Mod 400) = 0 Then CHRIS(2) = 29
  miladi_mm_dd_yyyyy11 
  miladi_mm_dd_yyyyy1
  For 1 To mo 1
  miladi_mm_dd_yyyyy11 
  miladi_mm_dd_yyyyy11 CHRIS(i)
  Next i
  miladi_mm_dd_yyyyy1num 
  365 * (Year1 1) + _
  miladi_mm_dd_yyyyy11 
  97 leap1 24 leap3 leap5
  miladi_mm_dd_yyyyy1num 
  miladi_mm_dd_yyyyy1num 221056!
  iry1 Int(miladi_mm_dd_yyyyy1num 12053)
  iry2 miladi_mm_dd_yyyyy1num 12053 iry1
  iry 
  33 iry1 16
  If iry2 365 Then iry iry 1iry2 iry2 365
  iry3 
  iry2 1461
  iry4 
  iry2 Mod 1461
  iry5 
  iry4 365
  iry6 
  iry4 Mod 365
  iry 
  iry iry3 iry5
  iran
  (12) = 29
  esfand 
  = (iry 22) / 33 0.001
  esfand 
  esfand Int(esfand)
  If 
  esfand 0.77 Then iran(12) = 30
  For 1 To 12
  If iry6 iran(iThen iry6 iry6 iran(i_
  Else irm imiladi_mm_dd_yyyyy11 iry6: Exit For
  Next i
  miladi_mm_dd_yyyyy11 
  miladi_mm_dd_yyyyy11 5
  If miladi_mm_dd_yyyyy11 iran(irmThen
  miladi_mm_dd_yyyyy11 
  miladi_mm_dd_yyyyy11 iran(irm)
  irm irm 1
  If irm 12 Then irm 1iry iry 1
  End 
  If
  eirmiladi_mm_dd_yyyye irm 3
  If irm 7 Then eirmiladi_mm_dd_yyyye _
  eirmiladi_mm_dd_yyyye 
  irm 7
  girmiladi_mm_dd_yyyye 
  = (iry 22) / 33 0.001
  cirmiladi_mm_dd_yyyye 
  Int(girmiladi_mm_dd_yyyye_
  iry eirmiladi_mm_dd_yyyye miladi_mm_dd_yyyyy11 3
  cirmiladi_mm_dd_yyyye 
  cirmiladi_mm_dd_yyyye Mod 7
  If irm 10 Then mo "0" LTrim(Str(irm)) Else _
  mo 
  LTrim(Str(irm))
  If 
  miladi_mm_dd_yyyyy11 10 Then d "0" _
  LTrim
  (Str(miladi_mm_dd_yyyyy11)) Else _
  LTrim(Str(miladi_mm_dd_yyyyy11))
  mil2shams LTrim(Str(iry)) + "/" mo "/" d
  End 
  Function
  Private 
  Sub Form_Load()
  MsgBox "Emrooz=" mil2shams(Format(Now"mm/dd/yyyy")), _
  vbInformation _
  "Miladi-miladi_mm_dd_yyyyte -> Shamsi-miladi_mm_dd_yyyyte"
  End Sub
   
  farshad-fr4 از این نوشته تشکر کرده است.
 18. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  ساختن فایل در وی بی


  تا حالا شده دوست داشته با شین که برنامه تون یک مقدار رو توی یک فایل ذخیره کنه ؟

  خب اگه دوشت دارین با ما همراه بشین...

  ابتدا باید فایل را با روش خاصی و با شماره منحصر بفردی باز کرد تا با توابع دیگر بتوان بر روی آن اطلاعاتی نوشت.

  Open "c:\s.txt" for binary as 1

  این طوری فایل باز میشه که اسم فایل (اس.تکست ) است و روش باز کردن آن دودویی است یعنی هم برای خواندن اطلاعات و هم برای ذخیره اطلاعات.


  با این کد می توان سلام را در فایل شماره 1 نوشت

  Put #1,1,"salam"


  بعضی مواقع هم می خواهیم اطلاعات نوشته شده در فایل را بخوانیم که به صورت زیر است


  Open "c:\s.txt" For Binary As 1

  Input #1, sa


  MsgBox sa

  این فایل باز شد و اطلاعان خط اول آن در متغیر سا ذخیره شد


  حالا نوبت به بستن فایل است

  Close #1
   
 19. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  چگونه یک عدد صد رقمی را در سه رقمی با استفاده از آرایه ها ضرب کنیم.

  در حالت عادی ضرب عددی صد رقمی در سه رقمی باعث ایجاد خطای Over Flow می گردد. جهت برطرف نمودن این مشکل ما از الگوریتم زیر استفاده می نمائیم.
  ابتدا باید عدد 100 رقمی و 3 رقمی گرفته شود سپس ارقام آن به طور جداگانه در خانه های آرایه قرار گیرد. سپس عملیات ضرب را آغاز می کنیم.
  PHP:
  Option Base 1        '   باعث می شود اندیس آرایه از یک شروع شود
  F=false
  Help2[1]=0
  Help3[1]=0
  Help3[2]=0
  I=0
  Temp=Val(InputBox("Enter First Number: ")) ' 
  عدد صد رقمی را  وارد کنید
  Do While temp>0
     I
  =i+1
     Hundred
  [i]=Temp mod 10
    Temp
  =Temp\10
  Loop
  Indx
  =0
  Temp
  =Val(InputBox("Enter Second Number: ")) 'عدد سه رقمی را  وارد کنید
  Do While Indx<=3
      Indx=Indx+1
      Three[Indx]=Temp mod 10
      Temp=Temp\10
  Loop
   
  For k=1 to 3
   For j=1 to i
      If overf=true then
           Temp=(Three[k]*Hundred[j])+sec
           Overf=false
      Else:
           Temp=Three[k]*Hundred[j]
     End if
  Select case k
  Case 1:
  If (Temp>9) and (j
            Help1[j]=Temp mod 10
            Sec=temp\10
            Overf=True
  Else if (Temp>9) and (j=i) then
            Help1[j]=temp mod 10
            Help1[j+1]=temp\10
           Overf=false
  Else
           Help1[j]=temp
  End If
  Case 2:
  If (Temp>9) and (j
          Help2[j+1]=Temp mod 10
          Sec=Temp\10
          Overf=true
  Else if (Temp>9) and (j=i) then
          Help2[j+1]=Temp mod 10
          Help2[j+2]=Temp\10
          Overf=False
  Else
         Help2[j+1]=Temp
  End If
  Case 3:
  If (Temp>9) and (j< SPAN>
        Help3[j+2]=Temp mod 10
        Sec=Temp\10
        Overf=True
  Else if  (Temp>9) And (j=i) then
  Help3[j+2]=Temp mod10  
  Help3[j+3]=Temp\10
  Overf=False
  LP=J+3
  Else
         Help3[j+2]=Temp
  End if
  End Select
  Next j
  Next k
  For z=1 to LP
        If  (overf=true) then
                Temp=(Help1[z]+Help2[z]+Help3[z])+Sec)
       Else
                Temp=(Help1[z]+Help2[z]+Help3[z])
   End if
  If (Temp>9) and (z=LP) then
          Final[z]=Temp mod 10
          Final[z+1]=Temp\10
  Else
         Final[z]=Temp
         Overf=False
  End if
  Next z
   
 20. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  تبدیل کد رنگ vb به html :
  ویژوال بیسیک کد رنگ را به صورت BBGGRR ذخیره می کند ؛ ما باید قالب رنگ را به RRGGBB# تبدیل کنیم ؛ یعنی جای کد رنگ قرمز با آبی باید عوض شود. تابع زیر اینکار را انجام می دهد:
  PHP:
  Function VB2HTMLColor(color As Long) As String
  Dim aux 
  As String
  aux 
  Right("00000" Hex(color), 6)
  VB2HTMLColor "#" Right(aux2) & Mid(aux32) & Left(aux2)
  End Function
   
 21. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
  دست آوردن IP و نام سيستم ميزبان

  برای امروز قصد دارم يک پروژه ساده را به شما معرفی کنم.

  شما ظرف چند دقيقه ميتوانيد اين پروژه را در ويژوال بيسيک بسازيد.

  ابتدا ويژوال بيسيک را باز کنيد سپس کنترلر های زير را روی فرم قرار دهيد :

  دو عدد TextBox و دو عدد WinSock

  حالا روی فرم دو بار کليک کرده و در رويداد لود فرم کدهای زير را وارد کنيد :

  PHP:
  Text1.Text Winsock1.LocalIP
  Text2
  .Text Winsock2.LocalHostName
  برنامه را اجرا کنيد . اين برنامه آی پی و پورت سيستم ميزبان را در اختيار شما قرار ميدهد.
  لازم به ذکر است بعدا که به مرحله ساخت اسب های تراوا رسيديم
  خدمت شما عرض خواهم کرد که کاربرد اين برنامه در هک سيستم قربانيان چيست
   
 22. >-->O

  >-->O همکار برنامه نویسی و بازارچه همکار انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2009
  نوشته ها:
  2,498
  تشکر شده:
  462
  محل سکونت:
  ㋡ همین جا ㋡
avanak عسل طبیعی و گرده گل ایرانی همکاری در فروش