منتخب بازارچه

سکه های قدیمی کشور ایتالیا

وضعیت
موضوع بسته شده است.

albatross.ir

کاربر تازه وارد
امتیاز - 97.3%
109   3   0

مجموعه اول 11 سکه
از بالا راست اولی 200 لیره ، 1980
از بالا راست دومی 20 لیره 1957
از بالا راست سومی 5 لیره 1950
از بالا راست چهارمی 2 لیره 1940
از وسط راست اولی 10 لیره 1955
از وسط راست دومی 100 لیره 1975
از وسط راست سومی 5 لیره 1954
از وسط راست چهارمی 50 لیره 1974
از پایین راست اولی 5 لیره 1955
از پایین راست دومی 100 لیره 1978
از پایین راست سومی 10 لیره 1956

تمامی سکه ها تمیز شده و داخل طلق پرس شده اند
قیمت پایه 20 هزار تومان

مجموعه دوم 9 سکه
از بالا راست اولی 10 لیره سال 1956
از بالا راست دومی 100 لیره سال 1978
از بالا راست سومی 200 لیره سال 1978
از بالا راست چهارمی 50 لیره سال 1967
وسط 5 لیره سال 1954
از پایین راست اولی 10 لیره سال 1982
از پایین راست دومی 10 لیره سال 1954
از پایین راست سومی 200 لیره 1979
از پایین راست چهارمی 5 لیره 1955
قیمت پایه 15 هزار تومان

مجموعه سوم 9 سکه
از بالا راست اولی 200 لیره سال 1979
از بالا راست دومی 10 لیره سال 1952
از بالا راست سومی 100 لیره سال 1966
از بالا راست چهارمی 50 لیره سال 1974
وسط راست 5 لیره سال 1954
وسط چپ 20 لیره سال 1957
از پایین راست اولی 10 لیره سال 1954
از پایین راست دومی 10 لیره سال 1955
از پایین راست سومی 5 لیره سال 1955

تمامی سکه ها تمیز شده و داخل طلق پرس شده اند
قیمت پایه 15 هزار تومان


مجموعه چهارم 9 سکه
بالا از راست اولی 20 لیره سال 1957
بالا از راست دومی 50 لیره 1979
بالا از راست سومی ،، 100لیره 1977
بالا از راست چهارمی 10 لیره 1955
وسط راست 5 لیره 1952
وسط چپ 200 لیره 1978
پایین از راست اولی 10 لیره 1977
پایین از راست دومی 100 لیره 1963
پایین از راست سومی 10 لیره 1951
تمامی سکه ها تمیز شده و داخل طلق پرس شده اند
قیمت پایه 15 هزار تومان
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا