منتخب بازارچه

فروش اسکریپت وبلاگدهی با بیشترین امکانات با قیمت باورنکردنی

noor14

کاربر تازه وارد
امتیاز - 0%
0   0   0
تاریخ عضویت
3 آپریل 2013
نوشته‌ها
16
لایک‌ها
0
اسکریپت سرویس پربازدهی با کمترین قیمت و با بیشترین امکانات فروخته میشود.
امکانات:

(ااختصاص ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻭﺑﻼﮒ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮ ﻭﺑﻼﮒ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯼﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ، ﻟﯿﻨﻜﺴﺘﺎﻥ ، ﺁﻣﺎﺭﮔﯿﺮ ، ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻭ ...
اﻣﻜﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻭﺑﻼﮒ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻋﻀﺎ
اﻣﻜﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺑﻼﮒ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ )ﻭﺑﻼﮒ ﮔﺮﻭﻫﯽ(
اﻣﮑﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻭﺑﻼﮔﻬﺎ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ )ﺟﺪﯾﺪ( ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭼﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﺑﻼﮔﻬﺎ )ﺟﺪﯾﺪ(
اﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭﺑﻼﮔﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ سرویس بﻼﮒ )ﺟﺪﯾﺪ(
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻭﺑﻼﮒ
اﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎﯼ ﻭﺑﻼﮒ ﺩﻫﯽ )ﺟﺪﯾﺪ(
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ،ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻭﺑﻼﮒ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪﯼ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺑﻼﮒ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ
اﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﺝ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ
اﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﺷﺪﻩ )ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﺑﺖ(
اﻣﮑﺎﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
اﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ
امﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ )ﺟﺪﯾﺪ(
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﺝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﯾﮕﺮ
اﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﺝ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ، ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﯾﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ
امکان ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺍﺩﯾﺘﻮﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭﺑﻼﮒ


قیمت اسکریپت فقط 30 هزار تومان بدون نصب
نسخه ی دیکد یعنی کد نشده به شما داده میشود.
پس از واریز پول بلافاصله برایتان ارسال میشود.
دمو : zibablog.ir
با همین قالب است.
09387496262
به برخی دوستان معتبر هم بعد از تحویل اسکریپت پول گرفته میشود.
اگر دامین یا اسکریپت دیگری دارید تعویض میکنیم.
 

7irani

کاربر تازه وارد
امتیاز - 33.3%
1   2   0
تاریخ عضویت
22 دسامبر 2012
نوشته‌ها
53
لایک‌ها
1
این کلاه برداره نخرید من خریدم ندادش
 

noor14

کاربر تازه وارد
امتیاز - 0%
0   0   0
تاریخ عضویت
3 آپریل 2013
نوشته‌ها
16
لایک‌ها
0
عزیز من
به این شکل به کسی تهمت نزنید
شاید کسی دیگه بوده
شاید مشکلی بوده
شاید سر بنده شلوغ بوده
شمارتون رو لطف کنید الان مسئله حل بشود

شما که تهمت میزنید اطلاعات بدید اگه واقعا خرقانین درست باشه

شما که تهمت میزنید اطلاعات بدید اگه واقعا حرفاتوندرست باشه قطعا فوری اسکریپت بهتون داده میشه
 

ZxGroup

Registered User
امتیاز - 100%
35   0   0
تاریخ عضویت
12 آگوست 2010
نوشته‌ها
692
لایک‌ها
174
این سایت هم برای خودتون هست ؟؟؟

پ.خ شد ...
 
بالا