برگزیده های پرشین تولز

قانون جدید و سختگیرانه برای درگاه های واسط از سوی اینماد

hdsd

Registered User
تاریخ عضویت
10 جولای 2009
نوشته‌ها
636
لایک‌ها
321
محل سکونت
میگن ایران بوده
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﻣﺎده 1 ﺗﻌﺎرﯾﻒ

1-1 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮقی که راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ می باشد و ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮداﺧت ﻫﺎ از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻋﺪ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﮐﺸﻮر و اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ(CoD) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر (ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰيي ج.ا.ا ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

2-1 اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ (PSP) ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

3-1 ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺴب و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎز و داراي ﺷﻨﺎﺳﻪ (ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ اي از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد.) ﯾﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت CoD از ﺧﺮﯾﺪاران درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه داراي ﻧﻤﺎد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.

4-1 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ: دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﻧﺎﺟﺎ، واﺟﺎ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده 2 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:

1-2 از اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري و ﯾﺎ واﮔﺬاري ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 1) و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2-2 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

2-3 ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

2-4 ﺧﺪﻣﺎت درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ اي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

2-5 ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ورودي را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ وارﯾﺰ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2-6 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

روﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 7) ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2-7 ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 7)، ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 5) را ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮي ﺷﺎﭘﺮك اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

2-8 ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن از ﺣﯿﺚ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد، ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻣﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ اي ﺑﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ وارد ﺷﻮد، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ دارد.

2-9 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎي ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﻮد، ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2-10 ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ وي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮرا ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ذﯾﺮﺑﻂ رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ذﯾﺼﻼح ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه اﺧﺬ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ اﺳﮑﻦ ﻣﺪارك از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاران را ﻧﺪارد

ﻣﺎده 3 اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ (PSP) ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:


3-1 ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 5 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ اي اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

3-2 در ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3-3 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3-4 ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 7، ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮي ﺷﺎﭘﺮك اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

3-5 ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه از ﺣﯿﺚ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد، ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻣﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ اي ﺑﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وي در ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ وارد ﺷﻮد ، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه دارد.

3-6 ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ وي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮرا ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ذﯾﺮﺑﻂ رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ذﯾﺼﻼح ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 4 ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:

4-1 از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﺒﻮده و واﮔﺬاري آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

4-2 از اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وي ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4-3 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﺤﻮه ي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮوش و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ.

4-4 ﮐﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را در ﻣﺘﺎﺗﮓ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺎده 5 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:

5-1 ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

5-2 ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎي ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5-3 ﻫﻮﯾﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ را اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ.

5-4 وب ﺳﺮوﯾﺲ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻋﺪم ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

5-5 ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎنِ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎي ﻓﺮدي، ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ (اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﻨﺎﺳﻪ اي اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ آن ﺑﺮاي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

ﺳﻄﺢ اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و ﻣﻌﺎدل 60 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﻨﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل وب ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر و اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻄﺢ دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اول، ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ و آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮدي از ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﻧﯿﺰ، اﺳﺘﻌﻼم و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن داراي ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اول و دوم، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎي ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه درر دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮدي از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


ﺳﻄﻮح اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اول:

ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ: 60 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﻧﻮع اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ: ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ

ﺳﻄﻮح اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوم:

ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ: 120 میلیون ریال

ﻧﻮع اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ: ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺳﺘﻌﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮدي از ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎ

ﺳﻄﻮح اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ سوم:

ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ: ﺑﺎﻻﺗﺮ از 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﻧﻮع اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ: ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ، ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه دردﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ و اﺳﺘﻌﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮدي از ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎﻣﺎده 6 وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت (ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ) ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:

6-1 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ و ﺛﺎﺑﺖ (ﺑﻨﺪ 5-5 ﻣﺎده 5 اﯾﻦ ﺳﻨﺪ) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺎده 7 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:

7-1 ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7-2 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺳﻘﻒ ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و روﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ وﺟﻮه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7-3 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺎده 5 اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7-4 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن (ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻣﺒﻠﻎ، ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ) ﻧﺰد واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ (FIU) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7-5 اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7-6 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 8 ﻧﻈﺎرت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت:

8-1 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺬﮐﺮ، در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎي ﻧﻤﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرت اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎد، ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

8-2 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ از ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻋﻼم ﺷﻮد آن ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﻄﺎر، ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
 

فایل های ضمیمه

  • 11.pdf
    702.7 KB · نمایش ها: 4

zafarian

Registered User
تاریخ عضویت
9 اکتبر 2015
نوشته‌ها
186
لایک‌ها
112
همون کلا جمعش کنن بهتره با این قوانین مسخره!
"2-2 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد."
اگه بخوام نماد بگیرم خب از همون psp مستقیم درگاه میگیرم مگه مریضم این وسط کارمزد به درگاه واسط بدم؟
با سطوح احراز هویتی که چیدن بازم همون مستقیم از psp درگاه بگیری هم کمتر وقت میگیره هم راحت تری!
 

amir7310

همکار بازارچه - مبانی سئو
همکار انجمن
تاریخ عضویت
12 مارس 2013
نوشته‌ها
5,822
لایک‌ها
17,102
انصافا خیلی زیاده..نمیشه خوند:D

چکیده ی مطلب چی میشه؟>
 

exiz.ir

Registered User
تاریخ عضویت
22 سپتامبر 2016
نوشته‌ها
160
لایک‌ها
427
سن
38
خیلی زیاد بود ولی نصفشو خوندم
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
اینو یکم بازترش نکرده . کسی میتونه توضیح بده؟
 

zafarian

Registered User
تاریخ عضویت
9 اکتبر 2015
نوشته‌ها
186
لایک‌ها
112
خیلی زیاد بود ولی نصفشو خوندم
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
اینو یکم بازترش نکرده . کسی میتونه توضیح بده؟
یعنی درگاه واسط فقط به سایتی میتونه درگاه بده که اون سایت نماد داشته باشه:general502:
 

mort3za

Registered User
تاریخ عضویت
12 جولای 2012
نوشته‌ها
385
لایک‌ها
152
مظمعن باشید اگه فروشندگان و ارایه دهندگان درگاه واسط اعتراض نکنن هر دو ضرر می کنن و باید جمع کنن بریم نماد بگیریم خودمون میایم درگاه بگیریم مریضیم مگه کارمزد بدیم اقایون ارایه دهنده مطمعن باشید درامد شما صفر میشه و باید جمع کنید برید با دبیر انجمن صنفی حرفاتونو بزنید مشکل سایتای قماره خوب سایتای قمار توی ساماندهی ثبت نمی کنن پس باید به اونایی که تو ساماندهی ثبت نیستن نماید خدمات داد نه اونایی که نماد ندارن کسبو کار خرد شرایط دریافت و هزینه ی نمادو نداره مسثولین محترم
 
بالا