كلمات اختصاصي براي چت كردن

كم پشت

کاربر تازه وارد
يه روز رفتم چت روم بعد براي يكي پي ام دادم بعدطرف نوشت "ASL" منم گفتم نوكرتم عزيزم عسل خودتي. بعد طرف چنتا فحش برام فرستاد و رفت.

اينارو اگه بلدي كه هيچ ولي ياد داشتنش ضلر نداره(ضرر)
معنی به فارسی
کلمه یا جمله اصلی اختصار در چت
سلام Hi There HT
حالت چطوره؟ How Are You?
HRU
سن/ جنس /مکان Age/Sex/Location: ASL
چت را ترک کرده has left the chat :poof
تا آنجایی که من می دانم Az Far As I Know :AFAIK
به زودی As Soon As Possible :ASAP
اه خدای من Oh My God: OMG
دوست پسر Boy Friend :BF
دوست دختر Girl Friend :gf
راستی By The Way :BTW
از طرف دیگر On The Other Hand :OTOH
پیغام الکترونیکی Email Message :EMSG
رو در رو Face to Face: F2F
متشکر از شما Tank You :TY
در هر صورت In Any Event :IAE
عجب . فهمیدم Oh I See :OIC
فهمیدم I See :IC
به نظر من In My Oponion: IMO
متاسفم I`m Sorry :IMS
برای همیشه دوستت دارم Love You Foreve: LYF
دوستت دارم Love :Ya LY
دوستت دارم I Love You :ILY
جهت اطلاع تو For Your Information :FYI
به بیان دیگر In Othere Word :IOW
شوخی می کنم Just Kidding: JK
پوزخند شیطانی Evil Grin: EG
خنده شدید شیطانی Big Evil Grin: BEG
خنده Laugh L
خندیدن با صدای بلند Laugh Out Loud: LOL
لبخند Smile S
از خنده رو زمین غلط زدن Rolling On Floor Laughing: ROFL
از خنده رو زمین غلط زدن Rolls On The Floor Laughing :ROTFL
پیغام خصوصی Private Message :pM
بوسه بر گونه Kiss On Cheek: KOC
بسه زدن و بغل کردن Hug and Kiss: H&K
متشکر Thanks :TNX
بوسه روی لبها زدن Kiss On Lips: KOL
بعدا Later :L8R
دعا کردن Fingers Crossed: FC
زود جواب نامه را بده Write Back Soon :WBS
جواب نامه را نده Don't Write Back :DWB
برای مدت طولانی بی خبر بودن Long Time No See: LTNS
الان بر میگردم Be Right Back :BRB
زود بر میگردم Be Back Soon: BBS
بعدا بر می گردم Be Back Later :BBL
بعدا به تو می گویم Talk To You Later :TTYL
به فکر تو هستم Thinking Of You :TOY
تا دفعه بعد Till Next Time :TNT
بعدا می بینمت See You Later: SYL8TR

به زودی می بینمت See You Soon: SYS

می بینمت See You :CU
فعلا میروم Gone For Now: GFN
از دیدن تو خوشحال شدم Glad To See You :GTSY
از دیدن تو خوشحال شدم Nice To See You: Nice 2 C U
دور از صفحه کلید Away From Keyboard :AFK
موفق باشی Good Luck: GL
فعلا خداحافظ Ta Ta For Now: TTFN
خداحافظ Bye Bye Now: BBN
خداحافظ Bye For Now: BFN

اگه گفتي منبعش كجاست؟
 

faridbahal

Registered User
من که فقط 5-6 تاش رو میدونستم و استفاده میکردم!
راستی" یاد داشتن " غلطه "بلد بودن" درسته به دلایل دستور زبان فارسی!
 

black_jack_of_black_city

Registered User
GB اگه گفتين چي ميشه؟
 

shankimout

Registered User
گوز بيبو:D:D:D
 

zero

کاربر تازه وارد
الله بير سيز لر سنه گت حمام سيز لارم گوشكوب لاروم ايحسانون ايشك لاروم
 
بالا