آژانس هواپیمایی
tanki

كمك UPLOAD FIle

شروع موضوع توسط amin1us ‏30 اکتبر 2005 در انجمن asp , ASP.NET

 1. amin1us

  amin1us کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏2 ژوئن 2004
  نوشته ها:
  199
  تشکر شده:
  0
  سلام
  من يه مشكل كوچك با اين upload دارم
  من كد upload بدون كامپوننتو دارم فقط مشكلش اينكه مقاديري كه تو database مي گيره فقط از راه session يعني من بايد اول يه فرم واسه مقادير بسازم بعد اونارو بريزم تو session بعد فايل رو upload كنم:(
  مي خواستم ببنينم كسي كد ديگه بلد كه مستقيما از request مقدار ده بشه:wacko: :wacko:
   
 2. amironline

  amironline Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  674
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  Tabriz
  اينم جواب شما

  دوتا صفحه داريم كه به هم لينك دارن اين يكيش به نام upload_class.asp

  کد:
  <%
  '+--------------------------------+
  '|Class:	FileUpload	 |
  '|Date:		11:01 PM 7/23/2002|
  '|By:		M.Meijer	 |
  '|Version:	1.0		 |
  '+--------------------------------+
  '
  'To upload and save a file submitted within a html form
  '
  '**Remarks:
  'Uploading files with this class is not recommended for huge files, 
  'it takes alot of time saving the file to a textstream (as it the function 'save' does).
  'It takes 7.812ms to upload a file from 'localhost', with a size of 40,000 bytes.
  'Saving this file however costs 1078.125ms, and it takes 145828.1ms to save a file of 5.5Mb.
  'Conclusion don't save big files, use the maxfilesize property to limit the filesize.
  'The class can only handly one file on a submission.
  'The file will be saved in the specified 'Path', if there is no 'path' set, it can't save the file. (doh!)
  '
  'Properties:
  '-----------
  '	
  '	ContentType	string	read		Content-Type of the file
  '	Filename	string	read/write	Name of the file
  '	Path		string	read/write	A path to a directory with permissions to write the file
  '	Size		long	read		The size of the file in bytes
  '	AllowedFiles	string 	read/write	Allowed file extension(s), multiple seperated with a comma
  '	Maxfilesize	long	read/write	Maximum allowed size of the file
  '	Error		string	read		The explenation of an error if occured
  '
  'Methods
  '-------
  '
  '	Upload() = Status
  '		Copies the result of Request.Binaryread to a file
  '
  '		Status 		integer		0	Upload success
  '						1	A file has not been posted
  '						2	File exceeds the maximum allowed filesize
  '						3	Type is not allowed
  '
  '	Save(Overwrite)	= Satus
  '		Slaat de bytearray op in een bestand met de in Filename gedefineerde bestandsnaam,
  '		in de in Path gedefineerde diretorie.
  '		
  '		Overwrite 	boolean		true	If the file exists it will be overwritten
  '						false  If the file exists it will not be overwritten
  '
  '		Status		integer		0	The file has been saved
  '						1	The binary value could not be written to a file
  '						2	There is no binary value
  '						3	The filename is empty
  '						4	An error already occured, can't continue
  '	
  '	
  '
  'Code:
  '-----------------------------------------------------------------------------------
  Class FileUpload
  	Private strContentType
  	Private bytData
  	Private strFilename
  	Private strPath
  	Private lngTotalbytes
  	Private strAllowedFiles
  	Private lngMaxFileSize
  	Private strError
  	
  	Private Sub Class_initialize()
  		strContentType	= ""
  		bytData		= chrB(10)
  		strFilename	= ""
  		strPath		= ""
  		lngTotalbytes	= 0
  		strAllowedFiles	= ""
  		lngMaxFileSize	= 0
  		strError	= ""
  	End Sub
  	
  	Private Sub CLass_Terminate()
  		bytData = Null
  	End Sub
  
  	Public Property Get Size
  		Size = lngTotalbytes
  	End Property
  
  	Public Property Let MaxFileSize(byval vData)
  		If isNumeric(vData) > 0 Then
  			lngMaxFileSize = vData
  		End If
  	End Property
  
  	Public Property Get MaxFilesize
  		MaxFilesize = lngMaxFileSize
  	End Property
  
  	Public Property Let AllowedFiles(byval vData)
  		If Len(vData) > 0 Then
  			strAllowedFiles = vData
  		End If
  	End Property
  
  	Public Property Get AllowedFiles
  		AllowedFiles = strAllowedFiles
  	End Property
  
  	Public Property Get Error
  		Error = strError
  	End Property
  
  	Public Property Get ContentType
  		ContentType = strContentType
  	End Property
  	
  	Public Property Let Path(byval vData)
  		If Len(vData) > 0 Then
  			strPath = vData
  		End If	
  	End Property
  
  	Public Property Get Path
  		Path = strPath
  	End Property
  
  	Public Property Let Filename(byval vData)
  		If Len(vData) > 0 Then
  			strFilename = vData
  		End If	
  	End Property
  
  	Public Property Get Filename
  		Filename = strFilename
  	End Property
  	
  	
  	Public Function Upload()' as integer
  		Dim bytAllData
  		lngTotalbytes = Request.Totalbytes
  		If lngTotalbytes > 0 Then
  			If lngMaxFilesize <> 0 Then
  				If lngTotalBytes > lngMaxFileSize Then
  					strError = "The file exceeds the allowed capacity."
  					Upload = 2
  					Exit Function
  				End If
  			End If
  			bytAllData = Request.BinaryRead(lngTotalbytes)
  			strContentType 	= GetContentType(bytAllData)
  			strFilename	= GetFilename(bytAllData)
  			If strAllowedFiles <> "" Then
  				If Not AllowedFile(strFilename) Then
  					strError = "Filetype is not allowed."
  					Upload = 3
  					Exit Function
  				End If
  			End If
  			bytData		= GetData(bytAllData)
  			Upload = 0
  		Else
  			Upload = 1
  			strError = "No data recieved."
  		End If
  	End Function
  
  	Public Function Save(byval bOverwrite)
  		If strError <> "" Then
  			Save = 4
  			Exit Function
  		End If
  		If strPath <> "" Then
  			If Mid(strPath,Len(strPath)-1,1) <> "\" Then strPath = strPath & "\"
  			If strFilename <> "" Then
  				If LenB(bytData) > 1 Then
  					If SaveBinaryData(bytData,strPath & strFilename,bOverwrite) Then
  						Save = 0
  					Else
  						Save = 1 
  					End If
  				Else
  					Save = 2
  					strError = "No data."
  				End If
  			Else
  				Save = 3 
  				strError = "Not a valid filename specified."
  			End If
  		Else
  			Save = 4 
  			strError = "No path specified."
  		End If
  	End Function
  
  	Private Function AllowedFile(byval sFilename)'as boolean
  		Dim arrAllowedFiles, intCount
  		Dim strExtension
  		If Len(sFilename) > 0 Then 
  			If inStr(sFilename,".") > 0 Then
  				strExtension = Mid(sFilename,Len(sFilename) - inStr(strReverse(sFilename),".")+2)
  				arrAllowedFiles = Split(strAllowedFiles,",")
  				AllowedFile = False
  				For intCount = 0 To Ubound(arrAllowedFiles)
  					If arrAllowedFiles(intCount) <> "" Then
  						If Lcase(strExtension) = Lcase(Trim(arrAllowedFiles(intCount))) Then
  							AllowedFile = True
  							Exit For
  						End If
  					End If
  				Next
  			Else
  				AllowedFile = False
  			End If
  		Else
  			AllowedFile = False
  		End If
  	End Function 
  
  	Private Function SaveBinaryData(byval bData, byval sFilename, byval bOverwrite) 'as boolean
  		Dim objFs, objTextFile
  		Dim intCount, strFile
  		If LenB(bData) < 2 Then
  			strError = "No data."
  			SaveBinaryData = False
  			Exit Function
  		End If
  
  		Set objFs = Server.CreateObject("scripting.filesystemobject")
  		If Not objFs.FolderExists(strPath) Then
  			strError = "Directory does not exists."
  			SaveBinaryData = False
  			Exit Function
  		End If
  
  		If Not bOverwrite And objFs.FileExists(sFilename) Then
  			strError = "File already exists."
  			SaveBinaryData = False
  			Exit Function
  		End If
  
  		Set objTextFile = objFs.CreateTextFile(sFilename,True,False)
  	
  		For intCount = 1 To LenB(bData)
  			objTextFile.Write Chr(AscB(MidB(bData,intCount,1)))
  		Next
  	
  		objTextFile.Close
  		Set objTextFile = Nothing
  		Set objFs = Nothing
  		Session("file") = Null
  		SaveBinaryData = True
  	End Function	
  
  	Private Function GetData(byval bFile)'as bytearray
  		Dim intStart, intEnd
  	
  		If LenB(bFile) < 1 Then
  			GetData = ChrB(10)
  			Exit Function
  		End If
  		intStart = inStrB(bFile,ChrB(13) & ChrB(10) & ChrB(13) & ChrB(10)) + 4
  		intEnd = inStrB(bFile,ChrB(13) & ChrB(10) & ChrB(45) & ChrB(45)& ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45))
  		If intStart > 0 Then
  			If intStart < intEnd Then
  				GetData = MidB(bFile, intStart, intEnd - intStart)
  			Else
  				GetData = ChrB(10)
  			End If
  		Else
  			GetData = ChrB(10)
  		End If
  	End Function
  
  	Private Function GetFilename(byval bFile)' as string
  		Dim bytFilename, bytChar, strFilename
  		Dim intStart, intCount	
  
  		If LenB(bFile) < 1 Then
  			GetFilename = ""
  			Exit Function
  		End If
  
  		If LenB(bFile) > 0 Then
  			If inStrB(bFile,ChrB(102) & ChrB(105) & ChrB(108) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(97) & ChrB(109) & ChrB(101) & ChrB(61)) Then
  				intStart = inStrB(bFile, ChrB(102) & ChrB(105) & ChrB(108) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(97) & ChrB(109) & ChrB(101) & ChrB(61)) + 10
  				For intCount = intStart To LenB(bFile)
  					bytChar = MidB(bFile, intCount,1)
  					If bytChar = ChrB(34) Then
  						Exit For
  					End If
  					bytFilename = bytFilename & bytChar
  				Next
  			End If
  		End If
  		For intCount = 1 To LenB(bytFilename)
  			strFilename = strFilename & Chr(AscB(MidB(bytFilename,intCount,1)))
  		Next
  		strFilename = Mid(strFilename,Len(strFilename) - inStr(strReverse(strFilename),"\")+2)
  		GetFilename = strFilename
  	End Function
  
  	Private Function GetContentType(byval bFile)
  		Dim bytContentType, strContentType, bytChar
  		Dim intStart, intCount
  
  		If LenB(bFile) < 1 Then
  			GetContentType = ""
  			Exit Function
  		End If
  
  		If inStrB(bFile,ChrB(67) & ChrB(111) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(45) & ChrB(84) & ChrB(121) & ChrB(112) & ChrB(101) & ChrB(58)) > 0 Then
  			intStart = inStrB(bFile,ChrB(67) & ChrB(111) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(45) & ChrB(84) & ChrB(121) & ChrB(112) & ChrB(101) & ChrB(58)) + 14
  			For intCount = intStart To LenB(bFile)
  				bytChar = MidB(bFile, intCount,1)
  				If bytChar = ChrB(13) Then
  					Exit For
  				End If
  				bytContentType = bytContentType & bytChar
  			Next
  		End If
  		For intCount = 1 To LenB(bytContentType)
  			strContentType = strContentType & Chr(AscB(MidB(bytContentType,intCount,1)))
  		Next
  		GetContentType = strContentType
  	End Function
  End Class
  '-----------------------------------------------------------------------------------
  
  %>
  
  
   
 3. amironline

  amironline Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  674
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  Tabriz
  و اينم صفحه دوم به نام upload_page.asp

  اگه مشكلي بود بپرس


  کد:
  <!-- #include file="upload_class.asp" -->
  <%
  Server.ScriptTimeout = 300 'now i can upload and save files upto ~8Mb
  Dim intLevel, intUpload, intSave, strError, strContenType, strFilename, lngFileSize
  Dim objUpload
  Dim lngTime, lngUploadTime, lngSaveTime
  intLevel = Request.QueryString("level")
  '--------------------------------------
  wrHead
  If intLevel = 1 Then
  	Set objUpload = New FileUpload
  	With objUpload
  		.Path = "F:\Inetpub\wwwroot\test"
  		lngTime = Timer()
  		intUpload = .Upload
  		lngUploadTime = Round((Timer() - lngTime) * 1000,3)
  		lngTime = Timer()
  		intSave = .Save(true)
  		lngSaveTime = Round((Timer() - lngTime) * 1000,3)
  		strError = .Error
  		strFilename = .Filename
  		lngFilesize = .Size
  		strContentType= .ContentType
  	End With
  	Set objUpload = Nothing
  End If
  
  wrForm
  wr "<hr style=""height:1px;width:100%;"" />"
  wr "Upload = " & intUpload & "<br />"
  wr "Save = " & intSave & "<br />"
  wr "Error = " & strError & "<br />"
  wr "Filename = " & strFilename & "<br />"
  wr "Filesize = " & lngFilesize & "<br />"
  wr "Content-Type = " & strContentType & "<br />"
  wr "Upload time = " & lngUploadTime & " ms<br />"
  wr "Save time = " & lngSaveTime & " ms <br />"
  wr "<hr style=""height:1px;width:100%;"" />"
  wrFoot
  '--------------------------------------
  
  
  
  Sub wrForm
  	wr "<form method=""post"" enctype=""multipart/form-data"" action=""?level=1"">"
  	wr "<input type=""file"" name=""file""></input>"
  	wr "<input type=""submit""></input>"
  	wr "</form>"
  End Sub
  
  Sub wrHead
  	wr "<html>"
  	wr "<head>"
  	wr "<title>upload</title>"
  	wr "</head>"
  	wr "<body>"
  End Sub
  
  Sub wrFoot
  	wr "</body>"
  	wr "</html>"
  	Response.End
  End Sub
  
  Sub wr(byval sText)
  	If sText <> "" Then Response.Write sText & vbNewLine
  End Sub
  %>
  
  
   
 4. amin1us

  amin1us کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏2 ژوئن 2004
  نوشته ها:
  199
  تشکر شده:
  0
  مرسي ولي منظورم اين بود تو فرم ارسال بجز browser مثلا چندتا textbox داشته باشيم و همزمان هم فايل upload بشه هم اطلاعات تو database ذخيره بشه:eek:
   
 5. amin1us

  amin1us کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏2 ژوئن 2004
  نوشته ها:
  199
  تشکر شده:
  0
  آقا يكي كمك كنه!!
   
 6. amironline

  amironline Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏25 نوامبر 2003
  نوشته ها:
  674
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  Tabriz
  يكم صبر كن اونم ميزارم اينجا
  خودتو نكش
   
 7. خرید بیت کوین
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانی