من ميخوام محتواي index.xml رو تو يه صفحه html قرار بدم

بالا