منتخب بازارچه

fariba1983

Registered User
موزه نسل کشی ایروان ارمنستان
موزه بزرگداشت نسل کشی در Tsitsernakaberd "پرستو قلعه"در مکان قلعه عصر آهن قرار دارد . این موزه برای بزرگداشت کشتار سال" 1915 "جامعه ی ارامنه آناتولی شرقی با ترکان عثمانی است. این اثر قدیمی به رنگ تیره است و نماد قدرت است. منار مخروطی" riven "سمبل" sundering "از شاخه های شرقی و غربی ارامنه است.
 
بالا