منتخب بازارچه

چطوري شماره سريال سخت افزارها يا هر چيزي كه مختص هر كامپيوتر باشه رو بخونم

Mammad Khafan

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
9 ژوئن 2004
نوشته‌ها
5
لایک‌ها
0
مي خواستم بدونم چطوري ميشه يه مشخصه اي كه براي هر كامپيوتر منحصر به فرد باشه رو از طريق C بخونم
 

cracki

Registered User
تاریخ عضویت
23 مارس 2004
نوشته‌ها
671
لایک‌ها
23
سن
34
مل كه توي ويژوال بيسيك براي هارد از اين استفاد ه مي كنيم:
کد:
Public Declare Function GetVolumeInformation& Lib "kernel32" _
  Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName _
  As String, ByVal pVolumeNameBuffer As String, ByVal _
  nVolumeNameSize As Long, lpVolumeSerialNumber As Long, _
  lpMaximumComponentLength As Long, lpFileSystemFlags As _
  Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal _
  nFileSystemNameSize As Long)
 

littlerabbit

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
13 جولای 2003
نوشته‌ها
667
لایک‌ها
5
سن
38
محل سکونت
Iran
اين كه مختص سخت افزار نيست! با هر فرمت عوض ميشه. ميتوني از دستور CPUID استفاده کنی. این دستور شماره سی پی یو رو تو eax و ebx و ecx میذاره. من دلفیشو زیاد استفاده میکنم. اگه دلفی بکارت میاد بنویسمش؟
 

littlerabbit

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
13 جولای 2003
نوشته‌ها
667
لایک‌ها
5
سن
38
محل سکونت
Iran
اینم کد سی پدرم در اومد تا نوشتمش!! با ویژوال سی میشه کامپایلش کرد اما بگم این رو سی پی یو های خیلی قدیمی کار نمیکنه البته یه قسمتشم نتونستم بنویسم!Manufactorer رو هم میشه گرفت اما با سی نتونستم.

کد:
#include <stdio.h>

//Written By : F0ruD
//No waranty at all!!!

struct cpuid_struct
{
  unsigned long id0;
  unsigned long id1;
  unsigned long id2;
  unsigned long id3;
};

inline cpuid_struct getCPUID(unsigned long func_idx)
{
  cpuid_struct id;
  __asm{ 
    mov eax, func_idx
    cpuid
    mov id.id0, eax
    mov id.id1, ebx
    mov id.id2, ecx
    mov id.id3, edx
  }
  return id;
}

void main()
{
  for(int j=0; j<2; j++)
  {
    for(int i=0; i<4; i++)
    {
      unsigned long k=i+(j?0x80000000:0);
      cpuid_struct id=getCPUID(k);
      printf("your CPU id is: [0x%xH]%x-%x-%x-%x\n", k, id.id0, id.id1, id.id2, id.id3);
    }
  }
}
 

فایل های ضمیمه

 • 454 بایت نمایش ها: 181

cracki

Registered User
تاریخ عضویت
23 مارس 2004
نوشته‌ها
671
لایک‌ها
23
سن
34
خب براي ويژوال چي ؟
چي ساراع داري كه وابسته به فرمت نباشه ؟
مثلا CPU ؟!؟!
 

Mammad Khafan

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
9 ژوئن 2004
نوشته‌ها
5
لایک‌ها
0
به نقل از littlerabbit :
اين كه مختص سخت افزار نيست! با هر فرمت عوض ميشه. ميتوني از دستور CPUID استفاده کنی. این دستور شماره سی پی یو رو تو eax و ebx و ecx میذاره. من دلفیشو زیاد استفاده میکنم. اگه دلفی بکارت میاد بنویسمش؟
قربون مرامت همون دلفي رو واسمون بفرست كارمون رو راه ميندازه.
راستی این دستور سی که فرستادی هشت تا سی پی یو آی دی می ده کدومش از همه مهمتره.
 

cracki

Registered User
تاریخ عضویت
23 مارس 2004
نوشته‌ها
671
لایک‌ها
23
سن
34
جواب منم بده
يه دستور بگو كه به فورمت بستگي نداشته باشه و مستقل به هارد باشه
من منتظرم
 

littlerabbit

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
13 جولای 2003
نوشته‌ها
667
لایک‌ها
5
سن
38
محل سکونت
Iran
به نقل از cracki :
جواب منم بده
يه دستور بگو كه به فورمت بستگي نداشته باشه و مستقل به هارد باشه
من منتظرم
1- اون هشت تا شماره همش درسته . تو سایت Amd خوندم همش مهمه. (اونا که صفره بیخیال شو)
2- [دا خیرتون بده این تابع که تو ویژوالم قابل استفادست!!!
3- هاردم به چشم کرکی جان ببخشید دیر شد
کد:
unit Unit2;
{
	Author : F0ruD
}
interface
uses
 Windows,SysUtils;
type
 TSerialNumber = String;
 THDDResult = record
  HDDSerial : TSerialNumber;
  HDDRevision : TSerialNumber;
  HDDModel : TSerialNumber;
  end;

function GetIdeSerialNumber : THDDResult; 
implementation
// Get first IDE harddisk serial number

function GetIdeSerialNumber : THDDResult;
const IDENTIFY_BUFFER_SIZE = 512;
type
 TIDERegs = packed record
 bFeaturesReg   : BYTE; // Used for specifying SMART "commands".
 bSectorCountReg : BYTE; // IDE sector count register
 bSectorNumberReg : BYTE; // IDE sector number register
 bCylLowReg    : BYTE; // IDE low order cylinder value
 bCylHighReg   : BYTE; // IDE high order cylinder value
 bDriveHeadReg  : BYTE; // IDE drive/head register
 bCommandReg   : BYTE; // Actual IDE command.
 bReserved    : BYTE; // reserved for future use. Must be zero.
 end;
 TSendCmdInParams = packed record
 // Buffer size in bytes
 cBufferSize : DWORD;
 // Structure with drive register values.
 irDriveRegs : TIDERegs;
 // Physical drive number to send command to (0,1,2,3).
 bDriveNumber : BYTE;
 bReserved  : array[0..2] of Byte;
 dwReserved  : array[0..3] of DWORD;
 bBuffer   : array[0..0] of Byte; // Input buffer.
 end;
 TIdSector = packed record
 wGenConfig         : Word;
 wNumCyls          : Word;
 wReserved         : Word;
 wNumHeads         : Word;
 wBytesPerTrack       : Word;
 wBytesPerSector      : Word;
 wSectorsPerTrack      : Word;
 wVendorUnique       : array[0..2] of Word;
 sSerialNumber       : array[0..19] of CHAR;
 wBufferType        : Word;
 wBufferSize        : Word;
 wECCSize          : Word;
 sFirmwareRev        : array[0..7] of Char;
 sModelNumber        : array[0..39] of Char;
 wMoreVendorUnique     : Word;
 wDoubleWordIO       : Word;
 wCapabilities       : Word;
 wReserved1         : Word;
 wPIOTiming         : Word;
 wDMATiming         : Word;
 wBS            : Word;
 wNumCurrentCyls      : Word;
 wNumCurrentHeads      : Word;
 wNumCurrentSectorsPerTrack : Word;
 ulCurrentSectorCapacity  : DWORD;
 wMultSectorStuff      : Word;
 ulTotalAddressableSectors : DWORD;
 wSingleWordDMA       : Word;
 wMultiWordDMA       : Word;
 bReserved         : array[0..127] of BYTE;
 end;
 PIdSector = ^TIdSector;
 TDriverStatus = packed record
 // Error code from driver, or 0 if no error.
 bDriverError : Byte;
 // Contents of IDE Error register.
 // Only valid when bDriverError is SMART_IDE_ERROR.
 bIDEStatus  : Byte;
 bReserved  : Array[0..1] of Byte;
 dwReserved  : Array[0..1] of DWORD;
 end;
 TSendCmdOutParams = packed record
 // Size of bBuffer in bytes
 cBufferSize : DWORD;
 // Driver status structure.
 DriverStatus : TDriverStatus;
 // Buffer of arbitrary length in which to store the data read from the drive.
 bBuffer   : Array[0..0] of BYTE;
 end;

var hDevice : THandle;
 cbBytesReturned : DWORD;
// ptr : PChar;
 SCIP : TSendCmdInParams;
 aIdOutCmd : array [0..(SizeOf(TSendCmdOutParams)+IDENTIFY_BUFFER_SIZE-1)-1]of Byte;
 IdOutCmd : TSendCmdOutParams absolute aIdOutCmd;

 procedure ChangeByteOrder( var Data; Size : Integer );
 var ptr : PChar;
  i : Integer;
  c : Char;
 begin
 ptr := @Data;
 for i := 0 to (Size shr 1)-1 do
 begin
  c := ptr^;
  ptr^ := (ptr+1)^;
  (ptr+1)^ := c;
  Inc(ptr,2);
 end;
 end;
var
 Tmp : TIdSector;
 Res : array [0..40] of Char;
begin
// Result := ''; // return empty string on error

 if SysUtils.Win32Platform=VER_PLATFORM_WIN32_NT then // WinNT, Win2000
 begin
  // warning! change name for other drives:
  // ex.: second drive '\\.\PhysicalDrive1\'
  hDevice := CreateFile( '\\.\PhysicalDrive0', GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,
  FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE, nil, OPEN_EXISTING, 0, 0 );
 end
 else // Version Windows 95 OSR2, Windows 98
 hDevice := CreateFile( '\\.\SMARTVSD', 0, 0, nil, CREATE_NEW, 0, 0 );
 if hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE then Exit;
 try
 FillChar(SCIP,SizeOf(TSendCmdInParams)-1,#0);
 FillChar(aIdOutCmd,SizeOf(aIdOutCmd),#0);
 cbBytesReturned := 0;
 // Set up data structures for IDENTIFY command.
 with SCIP do
 begin
  cBufferSize := IDENTIFY_BUFFER_SIZE;
//  bDriveNumber := 0;
  with irDriveRegs do
  begin
  bSectorCountReg := 1;
  bSectorNumberReg := 1;
//  if Win32Platform=VER_PLATFORM_WIN32_NT then bDriveHeadReg := $A0
//  else bDriveHeadReg := $A0 or ((bDriveNum and 1) shl 4);
  bDriveHeadReg  := $A0;
  bCommandReg   := $EC;
  end;
 end;


 if not DeviceIoControl( hDevice,$0007c088, @SCIP,SizeOf(TSendCmdInParams)-1,
  @aIdOutCmd, SizeOf(aIdOutCmd), cbBytesReturned, nil ) then Exit;
 finally
 CloseHandle(hDevice);
 end;
 Tmp:=PIdSector(@IdOutCmd.bBuffer)^;
 with Tmp do
 begin
 ChangeByteOrder( sSerialNumber, SizeOf(sSerialNumber) );
 ChangeByteOrder( sFirmwareRev ,SizeOf(sFirmwareRev) );
 ChangeByteOrder( sModelNumber , SizeOf(sModelNumber) );
// (PChar(@sSerialNumber)+SizeOf(sSerialNumber))^ := #0;
// (PChar(@sFirmwareRev)+SizeOf(sFirmwareRev))^:=#0;
// (PChar(@sModelNumber)+ SizeOf(sModelNumber))^:=#0;

 FillChar(Res,sizeof(Res),0);
 StrLCopy(Res,PChar(@sSerialNumber),SizeOf(sSerialNumber));
 Result.HDDSerial:=Trim(Res);
 FillChar(Res,sizeof(Res),0);
 StrLCopy(Res,PChar(@sFirmwareRev),SizeOf(sFirmwareRev));
 Result.HDDRevision:=Trim(Res);
 FillChar(Res,sizeof(Res),0);
 StrLCopy(Res,PChar(@sModelNumber),SizeOf(sModelNumber)); 
 Result.HDDModel:=Trim(Res);
// Result := PChar(@sSerialNumber);
 end;
end;

end.
ولی نون ما رو آجر نکنید من ار اینا واسه قفل گذاشتن رو کارایی که تحویل میدم استفاده میکنم :D ;)

اما اینم CPU واسه دلفی :

کد:
unit fMain;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, AppEvnts;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure CustomHint1ShowHint(var HintStr: String;
   var CanShow: Boolean; var HintInfo: THintInfo);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
const
   ID_BIT   =   $200000;        // EFLAGS ID bit
type
   TCPUID   = array[1..4] of Longint;
   TVendor   = array [0..11] of char;

function IsCPUID_Available : Boolean;
asm
 MOV Result,False    {Set initial result to false}
 PUSHFD         {direct access to flags no possible, only via stack}
 POP   EAX      {flags to EAX}
 MOV   EDX,EAX    {save current flags}
 XOR   EAX,ID_BIT   {not ID bit}
 PUSH  EAX      {onto stack}
 POPFD         {from stack to flags, with not ID bit}
 PUSHFD         {back to stack}
 POP   EAX      {get back to EAX}
 XOR   EAX,EDX    {check if ID bit affected}
 JZ   @exit     {no, CPUID not availavle}
 MOV   Result,True  {Result=True}
@exit:
end;

function GetCPUID(Index : Integer) : TCPUID;
asm
 PUSH  EBX     {Save affected register}
 PUSH  EDI
 MOV   EDI,Result {Move result to EDI}
 MOV   EAX,Index
 DW   $A20F    {CPUID Command we can use CPUID}

 STOSD        {CPUID[1]}
 MOV   EAX,EBX
 STOSD        {CPUID[2]}
 MOV   EAX,ECX
 STOSD        {CPUID[3]}
 MOV   EAX,EDX
 STOSD        {CPUID[4]}
 POP   EDI     {Restore registers}
 POP   EBX
end;

function GetCPUVendor : TVendor;
asm
 PUSH  EBX     {Save affected register}
 PUSH  EDI
 MOV   EDI,Result  {@Result (TVendor)}
 MOV   EAX,0
 DW   $A20F    {CPUID Command}

 MOV   EAX,EBX
 XCHG  EBX,ECX   {save ECX result}
 MOV   ECX,4
@1:
 STOSB
 SHR   EAX,8
 LOOP  @1
 MOV   EAX,EDX
 MOV   ECX,4
@2:
 STOSB
 SHR   EAX,8
 LOOP  @2
 MOV   EAX,EBX
 MOV   ECX,4
@3:
 STOSB
 SHR   EAX,8
 LOOP  @3
 POP   EDI     {Restore registers}
 POP   EBX
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 S : TCPUID;
 I : Cardinal;
begin
 Memo1.Clear;
 if IsCPUID_Available then begin
  for I:=0 to 3 do begin
   S:=GetCPUID(I);
   Memo1.Lines.Add(Format('%x-%x-%x-%x',[S[1],S[2],S[3],S[4]]));
  end;
  for I:=$80000000 to $80000003 do begin
   S:=GetCPUID(I);
   Memo1.Lines.Add(Format('%x-%x-%x-%x',[S[1],S[2],S[3],S[4]]));
  end;  
  Memo1.Lines.Add(GetCPUVendor)
 end
 else
  Memo1.Lines.Add('CPUID Not available')

end;
بازم میگم : اینا کار منه و ممکنه درست کار نکنه!! با مسئولیت خودتون استفاده کنید! تابع CPU تو CPU اینتل قدیمی (وان و قدیمی تر ) جواب نمیده.
 

littlerabbit

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
13 جولای 2003
نوشته‌ها
667
لایک‌ها
5
سن
38
محل سکونت
Iran
حالا شما بگيد چي تو چنته داريد. براي گرفتن شماره كارت شبكه (در صورت وجود ) راهي ميشنايسيد؟
 

littlerabbit

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
13 جولای 2003
نوشته‌ها
667
لایک‌ها
5
سن
38
محل سکونت
Iran
مثل اينكه ديگه جوابي نيست اينو به بخش مقالات منتقل ميكنم.
 

Flash_MX

Registered User
تاریخ عضویت
22 دسامبر 2002
نوشته‌ها
54
لایک‌ها
2
سن
38
سلام به دوستان
چطور ميشه با VB يك سريال منحصر به فرد براي يك سيستم بدست آورد .
دقيق تر بخوام توضيح بدم درست مثل برنامه CDهاي آموزشي كه وقتي بالا مياد يك كدي رو اختصاص ميده بايد اون رو به شركت اعلام كرد تا كليد مربوط به اون رو در اختيارتون قرار بدن .

پيشاپيش از كمكتون ممنونم.
 

mostafa_gm

Registered User
تاریخ عضویت
4 آپریل 2005
نوشته‌ها
1,863
لایک‌ها
437
محل سکونت
My House
ميشه اطلاعات ويندوز، مقدار رم، سرعت CPU ، حافظه كارت گرافيكي و يه همچين اطلاعاتي رو به رقم تبديل كرد و يه شماره سريال منحصر به فرد براي هر سيستم بدست آورد.
 

Piter1356

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
11 اکتبر 2004
نوشته‌ها
395
لایک‌ها
0
محل سکونت
tehran
همه این پارامترها تغییر میکنه و صلاحیت این کار رو ندارند .
باید کدی داشته باشیم که مثلا سریال CPU یا مادر برد رو بخونه .

حتی سریال هارد هم به درد نمیخوره .
من پی گیرش بودم ولی با مشکلات زیادی روبرو شدم .
 

Flash_MX

Registered User
تاریخ عضویت
22 دسامبر 2002
نوشته‌ها
54
لایک‌ها
2
سن
38
من هم با شماره سريال مادربرد از همه موافق ترم ولي چطور ميشه اون رو بدست آورد ؟؟؟؟!!!!!!!
 

mostafa_gm

Registered User
تاریخ عضویت
4 آپریل 2005
نوشته‌ها
1,863
لایک‌ها
437
محل سکونت
My House
به نظر من هم سریال mainboard انتخاب خوبیه. شماره سریال هارد هم بد نیست.
برای گرفتن این شماره سریالها میتونید از این کدها استفاده کنید:
کد:
Private Declare Function GetVolumeInformation Lib "kernel32.dll" Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName As String, ByVal lpVolumeNameBuffer As String, ByVal nVolumeNameSize As Integer, lpVolumeSerialNumber As Long, lpMaximumComponentLength As Long, lpFileSystemFlags As Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal nFileSystemNameSize As Long) As Long

Private Sub Command1_Click()
Dim objs
Dim obj
Dim WMI

Set WMI = GetObject("WinMgmts:")
Set objs = WMI.InstancesOf("Win32_BaseBoard")
For Each obj In objs
 Label2.Caption = "MotherBoard Num: " & obj.SerialNumber
Next
 Label1.Caption = "HDD Serial Num: " & GetSerialNumber("C:\")
 
End Sub

Function GetSerialNumber(strDrive As String) As Long

 Dim SerialNum As Long
 Dim Res As Long
 Dim Temp1 As String
 Dim Temp2 As String

 Temp1 = String$(255, Chr$(0))
 Temp2 = String$(255, Chr$(0))
 Res = GetVolumeInformation(strDrive, Temp1, Len(Temp1), SerialNum, 0, 0, Temp2, Len(Temp2))

 GetSerialNumber = SerialNum
 
End Function
 

littlerabbit

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
13 جولای 2003
نوشته‌ها
667
لایک‌ها
5
سن
38
محل سکونت
Iran
شما اصلا سزی به بخش مقالات زدید؟؟؟ اونجا نوشتم. برای گرفتن شماره CPU نیاز به اسمبلی هست. اما وی بی نمیتونه میتونید با دلفی به صورت دی ال ال بنویسید و تو وی بی فراخوانی کنید
 

Niloufar

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
26 فوریه 2005
نوشته‌ها
102
لایک‌ها
0
سلام
آقا فرود، اگه شما مي تونيد، اين بخش را جلو ببريد. كمك مفيديه و فكر مي كنم به درد همه بخوره. البته فكر ميكنم خيلي ها يه سري ايده داشته باشند ولي معمولا هيچكدام در همه جا جواب بده نيست. اگه بتونيم با كمك همه، يه چيز خوب در بياريم خيلي خوبه. (چي گفتم: اگه يه چيز خوب ... خيلي خوبه :) )
 

mostafa_gm

Registered User
تاریخ عضویت
4 آپریل 2005
نوشته‌ها
1,863
لایک‌ها
437
محل سکونت
My House
به نقل از littlerabbit :
شما اصلا سزی به بخش مقالات زدید؟؟؟ اونجا نوشتم. برای گرفتن شماره CPU نیاز به اسمبلی هست. اما وی بی نمیتونه میتونید با دلفی به صورت دی ال ال بنویسید و تو وی بی فراخوانی کنید
ما هم درباره سريال CPU حرفي نزديم. در ضمن وقتي ميشه سريال مادربرد رو با دو تا خط VB درآورد چه نيازي به نوشتن اسمبلي يا يه DLL ديگه براي گرفتن سریال CPU هست؟
 

Niloufar

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
26 فوریه 2005
نوشته‌ها
102
لایک‌ها
0
سلام
آقا مصطفي (يا به قول فرود: آقاي آرنولد)، ما كه كد شما را نوشتيم و اجرا كرديم ولي هيچ چي به عنوان سريال مادربورد برنگردوند (البته باور كنيد كه كامپيوترم مادربورد داره :) )
در مورد CPU يا هر چيز ديگه هم بالاخره بودنش بهتر از نبودنشه و اگه بشه آدم چند تا سريال رو بگيره بهتر از اينه كه يه سريال رو بگيره (از لحاظ امنيتي بهتره)، تازه اگه آدم مطمئن باشه كه اونايي كه داره رو همه سيستم ها جواب ميده (نه مثل اين كد كه همين الان رو مادربورد من كه جواب نداد، بقيه رو نميدونم)
در مورد شماره هارد هم بايد اونا افراد مختلف، روي هاردهاي مختلف آزمايش كنند و نتيجه رو اينجا بذارند تا ببينيم چقدر ميشه بهش اعتماد كرد (خصوصا روي هارد ساتا و همينطور خصوصا اگه هارد رو در حالت هاي مختلف Master و Slave و Primary و ... تست كنيم. ضمن اينكه اگه پارتيشن بندي تغيير كنه هم بايد جواب بده). اگه دوستان نتيجه هايشونو اينجا بذارند ممنون ميشم.
آقا فرود هم اگه بتونند در مورد CPU يا هر سخت افزار به درد بخور ديگه اي كمك كنند (البته اگه رو همه حتي AMD يا روي NoteBook هم جواب بده) ممنون ميشم. (البته نگي كه بخش مقالات را نخوندي، خوندم ولي اولا هر چي داشتي واسه سي يا دلفي بود و ثانيا معلوم نكرده بودي كه حيطه كاركردن آن چقدر است (البته غير از اينكه گفته بودي CPU براي قديمي ها كار نميكنه).
ساير دوستان هم اگه ايده اي دارند بگن تا ببينيم به كجا ميرسيم.
خلاصه اگه هر كي هر چي داره اينجا بريزه تا همه دوستان (كه مطمئنا هر كي يه نوع سخت افزار داره) اونا رو تست كنند و جواب بدند تا بتونيم يه چيز خوب و همه جا كار كن گير بياريم. (فكر كنم به درد همه بخوره)
ممنون
 

mostafa_gm

Registered User
تاریخ عضویت
4 آپریل 2005
نوشته‌ها
1,863
لایک‌ها
437
محل سکونت
My House
به نقل از Niloufar :
سلام
آقا مصطفي (يا به قول فرود: آقاي آرنولد)، ما كه كد شما را نوشتيم و اجرا كرديم ولي هيچ چي به عنوان سريال مادربورد برنگردوند (البته باور كنيد كه كامپيوترم مادربورد داره :) )
در مورد CPU يا هر چيز ديگه هم بالاخره بودنش بهتر از نبودنشه و اگه بشه آدم چند تا سريال رو بگيره بهتر از اينه كه يه سريال رو بگيره (از لحاظ امنيتي بهتره)، تازه اگه آدم مطمئن باشه كه اونايي كه داره رو همه سيستم ها جواب ميده (نه مثل اين كد كه همين الان رو مادربورد من كه جواب نداد، بقيه رو نميدونم)
در مورد شماره هارد هم بايد اونا افراد مختلف، روي هاردهاي مختلف آزمايش كنند و نتيجه رو اينجا بذارند تا ببينيم چقدر ميشه بهش اعتماد كرد (خصوصا روي هارد ساتا و همينطور خصوصا اگه هارد رو در حالت هاي مختلف Master و Slave و Primary و ... تست كنيم. ضمن اينكه اگه پارتيشن بندي تغيير كنه هم بايد جواب بده). اگه دوستان نتيجه هايشونو اينجا بذارند ممنون ميشم.
آقا فرود هم اگه بتونند در مورد CPU يا هر سخت افزار به درد بخور ديگه اي كمك كنند (البته اگه رو همه حتي AMD يا روي NoteBook هم جواب بده) ممنون ميشم. (البته نگي كه بخش مقالات را نخوندي، خوندم ولي اولا هر چي داشتي واسه سي يا دلفي بود و ثانيا معلوم نكرده بودي كه حيطه كاركردن آن چقدر است (البته غير از اينكه گفته بودي CPU براي قديمي ها كار نميكنه).
ساير دوستان هم اگه ايده اي دارند بگن تا ببينيم به كجا ميرسيم.
خلاصه اگه هر كي هر چي داره اينجا بريزه تا همه دوستان (كه مطمئنا هر كي يه نوع سخت افزار داره) اونا رو تست كنند و جواب بدند تا بتونيم يه چيز خوب و همه جا كار كن گير بياريم. (فكر كنم به درد همه بخوره)
ممنون
چون اينجا به مباحث VB مربوط میشه من هم کد VB نوشتم اگه هم مجبور به گرفتن سریال CPU بشم این کار رو با دلفی نمیکنم چون اصلا نمیدونم چی هست.
ترجیح میدم از ++VC و كد اسمبلي استفاده كنم چون شخصا اسمبلي رو به همه زبونها ترجیح میدم(واقعا زبان جالبیه) ولی خوب بدون UI کاری نمیشه باهاش کرد الا گرفتن همون شماره سریال CPU.
 
بالا