سایت ساز وبزیخرید بک لینک

یه اسکریپت برای بکاپ گیری از دیتابیس:کسی داره

شروع موضوع توسط hossein_asp ‏1 فوریه 2007 در انجمن Script آماده

 1. hossein_asp

  hossein_asp کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏31 مارس 2005
  نوشته ها:
  637
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  جایی که خدا نباشد
  یه اسکریپت ساده برای بکاپ گیری از دیتابیسم(mysql) لازم دارم . خیلی گشتم اما چیز به درد بخوری پیدانکردم اگه کسی داره یه کمکی به ما بکنه ثواب داره.
   
 2. بازدیدیار - افزایش بازدید سایت و سیگنال های برندخرید بک لینک
 3. hossein_asp

  hossein_asp کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏31 مارس 2005
  نوشته ها:
  637
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  جایی که خدا نباشد
  بالاخره یکی دو تا یافتم که کار میکنه یه نمونشم این کد زیری اما بکاپ های که رو لوکال میگیرم خالی هست 0kb چرا؟؟؟ :(
  PHP:
  <?php
  // configure your database variables below:
  $dbhost 'localhost'// Server address of your MySQL Server
  $dbuser 'your_username'// Username to access MySQL database
  $dbpass 'yourpass'// Password to access MySQL database
  $dbname 'database_name'// Database Name

  // Optional Options You May Optionally Configure

  $use_gzip "yes";  // Set to No if you don't want the files sent in .gz format
  $remove_sql_file "yes"// Set this to yes if you want to remove the .sql file after gzipping. Yes is recommended.
  $remove_gzip_file "no"// Set this to yes if you want to delete the gzip file also. I recommend leaving it to "no"
   
  // Configure the path that this script resides on your server.

  $savepath "/www/htdocs/dbsender"// Full path to this directory. Do not use trailing slash!

  $send_email "yes";  // Do you want this database backup sent to your email? Fill out the next 2 lines
  $to      "[email protected]";  // Who to send the emails to
  $from    "[email protected]"// Who should the emails be sent from?

  $senddate date("j F Y");

  $subject "MySQL Database Backup - $senddate"// Subject in the email to be sent.
  $message "Your MySQL database has been backed up and is attached to this email"// Brief Message.


  $use_ftp "yes"// Do you want this database backup uploaded to an ftp server? Fill out the next 4 lines
  $ftp_server "localhost"// FTP hostname
  $ftp_user_name "ftp_username"// FTP username
  $ftp_user_pass "ftp_password"// FTP password
  $ftp_path "/"// This is the path to upload on your ftp server!

  // Do not Modify below this line! It will void your warranty!

      
  $date date("mdy-hia");
      
  $filename "$savepath/$dbname-$date.sql";    
      
  passthru("mysqldump --opt -h$dbhost -u$dbuser -p$dbpass $dbname >$filename");
      
      if(
  $use_gzip=="yes"){
          
  $zipline "tar -czf ".$dbname."-".$date."_sql.tar.gz $dbname-$date.sql";
          
  shell_exec($zipline);
      }
      if(
  $remove_sql_file=="yes"){
          
  exec("rm -r -f $filename");
      }
      
      if(
  $use_gzip=="yes"){
          
  $filename2 "$savepath/".$dbname."-".$date."_sql.tar.gz";
      } else {
          
  $filename2 "$savepath/$dbname-$date.sql";
      }
      
      
      if(
  $send_email == "yes" ){
          
  $fileatt_type filetype($filename2);
          
  $fileatt_name "".$dbname."-".$date."_sql.tar.gz";
          
          
  $headers "From: $from";
          
          
  // Read the file to be attached ('rb' = read binary)
          
  $file fopen($filename2,'rb');
          
  $data fread($file,filesize($filename2));
          
  fclose($file);
      
          
  // Generate a boundary string
          
  $semi_rand md5(time());
          
  $mime_boundary "==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x";
      
          
  // Add the headers for a file attachment
          
  $headers .= "\nMIME-Version: 1.0\n" ."Content-Type: multipart/mixed;\n" ." boundary=\"{$mime_boundary}\"";
      
          
  // Add a multipart boundary above the plain message
          
  $message "This is a multi-part message in MIME format.\n\n" ."--{$mime_boundary}\n" ."Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-1\"\n" ."Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n" .
          
  $message "\n\n";
      
          
  // Base64 encode the file data
          
  $data chunk_split(base64_encode($data));
      
          
  // Add file attachment to the message
          
  $message .= "--{$mime_boundary}\n" ."Content-Type: {$fileatt_type};\n" ." name=\"{$fileatt_name}\"\n" ."Content-Disposition: attachment;\n" ." filename=\"{$fileatt_name}\"\n" ."Content-Transfer-Encoding: base64\n\n" .
          
  $data "\n\n" ."--{$mime_boundary}--\n";
      
          
  // Send the message
          
  $ok = @mail($to$subject$message$headers);
          if (
  $ok) {
              echo 
  "<h4><center>Database backup created and sent! File name $filename2</center></h4>";
          } else {
              echo 
  "<h4><center>Mail could not be sent. Sorry!</center></h4>";
          }
      }
      
      if(
  $use_ftp == "yes"){
          
  $ftpconnect "ncftpput -u $ftp_user_name -p $ftp_user_pass -d debsender_ftplog.log -e dbsender_ftplog2.log -a -E -V $ftp_server $ftp_path $filename2";
          
  shell_exec($ftpconnect);
          echo 
  "<h4><center>$filename2 Was created and uploaded to your FTP server!</center></h4>";
      
      }
      
      if(
  $remove_gzip_file=="yes"){
          
  exec("rm -r -f $filename2");
      }

  ?>
   
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی