منتخب بازارچه

google و عکس هايش

en2fa

Pocket PC کاربر فعال
کاربر فعال
آقا ما الان computer رو از standby در اورديم ديديم اين صفحه باز هست.....
در نتيجه اينکه لينک از کجا امده رو نميدونم....

اما داشتم فکر ميکردم بعضی از مردم جداً بيکار هستن ها....

يک نگاهی به اين عکس های google به مناسبت های مختلف بکنيد...جالب بيد...
عکس های بيشتر در
http://forums.fark.com/cgi/fark/comments.pl?idlink=824183


National Blind Awarenessمن با اين خيلی حال کردم....
... national snoop dogg day ...


 

fotocopy

مدیر بازنشسته
جالبن!
 
بالا