برگزیده های پرشین تولز

آبگیرهای قشم

 1. Z

  آبگیرهای قشم

  آبگیرهای قشم یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و مهم قشم می توان به آبگیرهای قشم اشاره نمود. در زمانهای گذشته با درست کردن سد در تنگه‌ ها, آب‌ هاي شيرين در فصل های باراني را جمع‌ آوري می کردند و به تدريج برای مصرف شرب و كشت استفاده می کردند. از سدهاي ديدني و قدیمی و تاريخي قشم سد پي‌ پشت می باشد. در...
 2. Z

  آبگیرهای قشم

  آبگیرهای قشم یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و مهم قشم می توان به آبگیرهای قشم اشاره نمود. در زمانهای گذشته با درست کردن سد در تنگه‌ ها, آب‌ هاي شيرين در فصل های باراني را جمع‌ آوري می کردند و به تدريج برای مصرف شرب و كشت استفاده می کردند. از سدهاي ديدني و قدیمی و تاريخي قشم سد پي‌ پشت می باشد. در...
 3. Z

  آبگیرهای قشم

  آبگیرهای قشم یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و مهم قشم می توان به آبگیرهای قشم اشاره نمود. در زمانهای گذشته با درست کردن سد در تنگه‌ ها, آب‌ هاي شيرين در فصل های باراني را جمع‌ آوري می کردند و به تدريج برای مصرف شرب و كشت استفاده می کردند. از سدهاي ديدني و قدیمی و تاريخي قشم سد پي‌ پشت می باشد. در...
 4. Z

  آبگیرهای قشم

  آبگیرهای قشم یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و مهم قشم می توان به آبگیرهای قشم اشاره نمود. در زمانهای گذشته با درست کردن سد در تنگه‌ ها, آب‌ هاي شيرين در فصل های باراني را جمع‌ آوري می کردند و به تدريج برای مصرف شرب و كشت استفاده می کردند. از سدهاي ديدني و قدیمی و تاريخي قشم سد پي‌ پشت می باشد. در...
 5. Z

  آبگیرهای قشم

  آبگیرهای قشم یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و مهم قشم می توان به آبگیرهای قشم اشاره نمود. در زمانهای گذشته با درست کردن سد در تنگه‌ ها, آب‌ هاي شيرين در فصل های باراني را جمع‌ آوري می کردند و به تدريج برای مصرف شرب و كشت استفاده می کردند. از سدهاي ديدني و قدیمی و تاريخي قشم سد پي‌ پشت می باشد. در...
 6. S

  آبگیرهای قشم

  آبگیرهای قشم آب شيرين براي نوشيدن انسان و حيوان و رشد گياهان در قشم ارزش حياتي زیادی دارد. در زمانهای گذشته با درست کردن سد در تنگه‌ها، آب‌هاي شيرين در فصلهای باراني را جمع‌آوري می کردند و به تدريج برای مصرف شرب و كشت استفاده می کردند. از سدهاي ديدني و قدیمی و تاريخي قشم سد پي‌پشت می باشد که...
بالا