برگزیده های پرشین تولز

جنگل دریایی حرا قشم

 1. Z

  جنگل دریایی حرا قشم

  جنگل دریایی حرا قشم جنگل دریایی حرا یکی از جاذبه های گردشگری قشم می باشد. حرا اسم علمي و اصلی آن به حكيم و فيلسوف ايراني ابوعلي سینا نسبت داده شده است, درختچه‌ اي می باشد که در اندازه‌ هاي مختلف 3 تا 6 متر, با شاخ و برگ سبز رنگ روشن می باشد. حرا درختي می باشد که در آب شورزي در زمان مد دريا تا...
 2. Z

  جنگل دریایی حرا قشم

  جنگل دریایی حرا قشم جنگل دریایی حرا یکی از جاذبه های گردشگری قشم می باشد. حرا اسم علمي و اصلی آن به حكيم و فيلسوف ايراني ابوعلي سینا نسبت داده شده است, درختچه‌ اي می باشد که در اندازه‌ هاي مختلف 3 تا 6 متر, با شاخ و برگ سبز رنگ روشن می باشد. حرا درختي می باشد که در آب شورزي در زمان مد دريا تا...
 3. Z

  جنگل دریایی حرا قشم

  جنگل دریایی حرا قشم جنگل دریایی حرا یکی از جاذبه های گردشگری قشم می باشد. حرا اسم علمي و اصلی آن به حكيم و فيلسوف ايراني ابوعلي سینا نسبت داده شده است, درختچه‌ اي می باشد که در اندازه‌ هاي مختلف 3 تا 6 متر, با شاخ و برگ سبز رنگ روشن می باشد. حرا درختي می باشد که در آب شورزي در زمان مد دريا تا...
 4. Z

  جنگل دریایی حرا قشم

  جنگل دریایی حرا قشم جنگل دریایی حرا یکی از جاذبه های گردشگری قشم می باشد. حرا اسم علمي و اصلی آن به حكيم و فيلسوف ايراني ابوعلي سینا نسبت داده شده است, درختچه‌ اي می باشد که در اندازه‌ هاي مختلف 3 تا 6 متر, با شاخ و برگ سبز رنگ روشن می باشد. حرا درختي می باشد که در آب شورزي در زمان مد دريا تا...
 5. Z

  جنگل دریایی حرا قشم

  جنگل دریایی حرا قشم جنگل دریایی حرا یکی از جاذبه های گردشگری قشم می باشد. حرا اسم علمي و اصلی آن به حكيم و فيلسوف ايراني ابوعلي سینا نسبت داده شده است, درختچه‌ اي می باشد که در اندازه‌ هاي مختلف 3 تا 6 متر, با شاخ و برگ سبز رنگ روشن می باشد. حرا درختي می باشد که در آب شورزي در زمان مد دريا تا...
 6. S

  جنگل دریایی حرا قشم

  جنگل دریایی حرا قشم نوع حرا كه اسم علمي و اصلی آن به حكيم و فيلسوف ايراني ابوعلي سینا نسبت داده شده است . درختچه‌اي می باشد که در اندازه‌هاي مختلف 3 تا 6 متر، با شاخ و برگ سبز رنگ روشن می باشد. حرا درختي می باشد که در آب شورزي در زمان مد دريا تا گلوگاه داخل آب می رود و با خاصيت تصفيه‌اي كه...
بالا