برگزیده های پرشین تولز

منطقه دولاب قشم

 1. S

  منطقه دولاب قشم

  منطقه دولاب قشم منطقه دولاب قشم بر روی کوهپایه های شمالی گنبد نمکی قرار دارد که به علت باران و تغییر آب و هوایی فصلی ، آبراهه و رود خانه های فصلی را به وجود آورده است که دارای عمقی در حدود 20 متر می باشد و همچنین حفره های وشیارهایی در رودخانه به چشم می خورد. قابل ذکر است که این شبکه آبراهه خیلی...
 2. S

  منطقه دولاب قشم

  منطقه دولاب قشم منطقه دولاب قشم بر روی کوهپایه های شمالی گنبد نمکی قرار دارد که به علت باران و تغییر آب و هوایی فصلی ، آبراهه و رود خانه های فصلی را به وجود آورده است که دارای عمقی در حدود 20 متر می باشد و همچنین حفره های وشیارهایی در رودخانه به چشم می خورد. قابل ذکر است که این شبکه آبراهه خیلی...
 3. S

  منطقه دولاب قشم

  منطقه دولاب قشم منطقه دولاب قشم بر روی کوهپایه های شمالی گنبد نمکی قرار دارد که به علت باران و تغییر آب و هوایی فصلی ، آبراهه و رود خانه های فصلی را به وجود آورده است که دارای عمقی در حدود 20 متر می باشد و همچنین حفره های وشیارهایی در رودخانه به چشم می خورد. قابل ذکر است که این شبکه آبراهه خیلی...
 4. S

  منطقه دولاب قشم

  منطقه دولاب قشم منطقه دولاب قشم بر روی کوهپایه های شمالی گنبد نمکی قرار دارد که به علت باران و تغییر آب و هوایی فصلی ، آبراهه و رود خانه های فصلی را به وجود آورده است که دارای عمقی در حدود 20 متر می باشد و همچنین حفره های وشیارهایی در رودخانه به چشم می خورد. قابل ذکر است که این شبکه آبراهه خیلی...
بالا