مهریه پس از فوت همسر

  1. آسایش گستران

    زن چگونه میتواند مهریه خود را پس از فوت همسر مطالبه کن

    در نظر داشته باشیم ، چنانچه مردی فوت کند و اموالی از او برجای مانده باشد، بدهی ها و دیون او باید در اولیت پرداخت قرارگیرند . و پس از آن ماتریک یاقیمانده بین وارثان تقسیم شود . ادامه مطلب سهم الارث ...
بالا