تغذیه پت

  1. karchidari

    برای حیوانات خانگی، غذای خشک بهتر است یا تر؟

    غذای حیوان خانگی یا پت شامل دو گروه اصلی خانگی و صنعتی است که به سه زیر مجموعه خشک، نیمه خشک یا مرطوب و کنسرو شده تقسیم می‌‌شود؛ درست به میزانی که غذای صنعتی پت حائز اهمیت است، غذای خانگی نیز مهم تلقی شده و در رشد او نقش بسزایی دارد اما نکته مهمی که بیش از هر نکته دیگری قابل توجه است، این است که...
بالا