• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

پروژه آمار دبیرستان

  1. T

    پروژه آمار سال دوم و سوم دبیرستان

    پروژه های آماری باید شامل مباحث زیر جهت ارائه به دبیر باشد جدول فراوانی،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودارمستطیلی،نمودار چندبر،نمودارساقه و برگ،نمودار جعبه ای، مد، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات پرسشنامه ها و داده های زیر به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میگیرید...
بالا