منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

انتخاب فرم با استفاده از radio button

hamid.xsky

Registered User
تاریخ عضویت
25 دسامبر 2006
نوشته‌ها
77
لایک‌ها
0
محل سکونت
اصفهان
سلام به همه ی دوستان
من 2 تا فرم دارم.می خوام با استفاده از 2 تا radio button کنترل بشن.به این صورت که در صورت انتخاب radio button اول فرم 1 و در صورت انتخاب radio button دوم فرم 2 به نمایش در بیاد
دقیقا مثل این فرم :​
کد:
http://online.shatel.ir/public/register.aspx

فرم ها:​
کد:
<!-- BEGIN Record corporates_orders -->
<form id="corporates_orders" method="post" name="{HTMLFormName}" action="{Action}">
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="style1" dir="rtl" style="width: 490px" align="center">
  <tr>
   <td valign="top">
    <table style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" class="Header" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
      <td class="HeaderLeft"><img border="0" alt="" src="Styles/SandBeach1/Images/Spacer.gif" /></td> 
      <th style="text-align:right">فرم سفارش حقوقی</th>
 
      <td class="HeaderRight"><img border="0" alt="" src="Styles/SandBeach1/Images/Spacer.gif" /></td>
     </tr>
    </table>
 
    <table class="Record" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
     <!-- BEGIN Error -->
     <tr class="Error">
      <td style="text-align:right" colspan="2">{Error}</td>
     </tr>
     <!-- END Error -->
     <tr class="Controls">
      <th><span lang="fa">نام شرکت:</span></th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderscompany_name" value="{company_name}" maxlength="250" size="30" name="{company_name_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th><span lang="fa">نام لاتین شرکت:</span></th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderslatin_company_name" value="{latin_company_name}" maxlength="250" size="30" name="{latin_company_name_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th><span lang="fa">شماره ثبت:</span></th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersregistration_number" value="{registration_number}" maxlength="10" size="10" name="{registration_number_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th><span lang="fa">تاریخ ثبت:</span></th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersdate_of_registration" value="{date_of_registration}" maxlength="20" name="{date_of_registration_Name}" size="20" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th><span lang="fa">محل ثبت:</span></th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersplace_of_registration" value="{place_of_registration}" maxlength="128" size="30" name="{place_of_registration_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th><span lang="fa">ز<span class="DataBgColor">مینه فعالیت:</span></span></th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersfields" value="{fields}" maxlength="128" size="30" name="{fields_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th><span lang="fa">مدیرعامل:</span></th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersceo" value="{ceo}" maxlength="128" size="30" name="{ceo_Name}" /></td>
     </tr> 
 
     <tr class="Controls">
      <th>نام رابط:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderscontact_firstname" value="{contact_firstname}" maxlength="128" size="30" name="{contact_firstname_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نام خانوادگی رابط:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderscontact_lastname" value="{contact_lastname}" maxlength="128" size="30" name="{contact_lastname_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نام لاتین رابط:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderslatin_contact_firstname" value="{latin_contact_firstname}" maxlength="128" size="30" name="{latin_contact_firstname_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نام خانوادگی رابط:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderslatin_contact_lastname" value="{latin_contact_lastname}" maxlength="128" size="30" name="{latin_contact_lastname_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تلفن رابط:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderscontact_phone" value="{contact_phone}" maxlength="10" size="10" name="{contact_phone_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نوع فاکتور:</th>
 
      <td style="text-align:right">
       <select id="corporates_ordersfactor" name="{factor_Name}">
        <option selected="selected" value=""></option>
        {factor_Options}
       </select>
 </td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تلفن:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersphone" value="{phone}" maxlength="10" size="10" name="{phone_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>فکس:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersfax" value="{fax}" maxlength="10" size="10" name="{fax_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>ایمیل:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersemail" value="{email}" maxlength="250" size="30" name="{email_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>کدپستی:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderszip" value="{zip}" maxlength="10" size="10" name="{zip_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>آدرس قرار داد:</th>
 
      <td style="text-align:right"><textarea id="corporates_orderscontract_address" rows="3" cols="40" name="{contract_address_Name}">{contract_address}</textarea></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>آدرس محل نصب:</th>
 
      <td style="text-align:right"><textarea id="corporates_orderssetup_address" rows="3" cols="40" name="{setup_address_Name}">{setup_address}</textarea></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تلفن سرویس:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersservice_phone" value="{service_phone}" maxlength="10" size="10" name="{service_phone_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تلفن مالک:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_ordersphone_owner" value="{phone_owner}" maxlength="128" name="{phone_owner_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نوع سرویس:</th>
 
      <td style="text-align:right">
       <select id="corporates_orderstype_of_service" name="{type_of_service_Name}">
        <option selected="selected" value=""></option>
        {type_of_service_Options}
       </select>
 </td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>&nbsp;</th>
 
      <td style="text-align:right"><img src="captcha_gen1.php"/></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>کد امنیتی:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="corporates_orderssec_code" value="{sec_code}" name="{sec_code_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Bottom">
      <td colspan="2" align="right">
       <!-- BEGIN Button Button_Insert -->
			 <input id="corporates_ordersButton_Insert" class="Button" value="ارسال" alt="Add" type="submit" name="{Button_Name}" /><!-- END Button Button_Insert --></td>
     </tr>
    </table>
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>
<!-- END Record corporates_orders --> 
  <!-- BEGIN Record individuals_orders -->
<form id="individuals_orders" method="post" name="{HTMLFormName}" action="{Action}">
 <table style="width: 490px;" cellspacing="0" cellpadding="0" class="style1" dir="rtl" align="center">
  <tr>
   <td valign="top">
    <table style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" class="Header" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
      <td class="HeaderLeft"><img border="0" alt="" src="Styles/SandBeach1/Images/Spacer.gif" /></td> 
      <th style="text-align:right">فرم سفارش حقیقی</th>
 
      <td class="HeaderRight"><img border="0" alt="" src="Styles/SandBeach1/Images/Spacer.gif" /></td>
     </tr>
    </table>
 
    <table class="Record" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
     <!-- BEGIN Error -->
     <tr class="Error">
      <td style="text-align:right"colspan="2">{Error}</td>
     </tr>
     <!-- END Error -->
     <tr class="Controls">
      <th>نام:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersfirst_name" value="{first_name}" maxlength="128" size="30" name="{first_name_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th >نام خانوادگی:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_orderslast_name" value="{last_name}" maxlength="128" size="30" name="{last_name_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نام لاتین:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_orderslatin_first_name" value="{latin_first_name}" maxlength="128" size="30" name="{latin_first_name_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نام خانوادگی لاتین:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_orderslatin_last_name" value="{latin_last_name}" maxlength="128" size="30" name="{latin_last_name_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نام پدر:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersfather_name" value="{father_name}" maxlength="128" size="30" name="{father_name_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تاریخ تولد:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersbirth_date" value="{birth_date}" maxlength="50" name="{birth_date_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>شماره شناسنامه:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersid_number" value="{id_number}" maxlength="10" size="10" name="{id_number_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>محل صدود:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersplace_of_exp" value="{place_of_exp}" maxlength="128" size="30" name="{place_of_exp_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>جنسیت:</th>
 
      <td style="text-align:right">
       <select id="individuals_ordersgender" name="{gender_Name}">
        <option selected="selected" value=""></option>
        {gender_Options}
       </select>
 </td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>شغل:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersjob" value="{job}" maxlength="128" size="30" name="{job_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تحصیلات:</th>
 
      <td style="text-align:right">
       <select id="individuals_orderseducation" name="{education_Name}">
        <option selected="selected" value=""></option>
        {education_Options}
       </select>
 </td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>کدملی:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersnational_code" value="{national_code}" maxlength="10" size="10" name="{national_code_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>شماره همراه:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_orderscell_number" value="{cell_number}" maxlength="10" size="10" name="{cell_number_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نوع فاکتور:</th>
 
      <td style="text-align:right">
       <select id="individuals_ordersfactor" name="{factor_Name}">
        <option selected="selected" value=""></option>
        {factor_Options}
       </select>
 </td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تلفن:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersphone" value="{phone}" maxlength="10" size="10" name="{phone_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>فکس:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersfax" value="{fax}" maxlength="10" size="10" name="{fax_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>ایمیل:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersemail" value="{email}" maxlength="250" size="30" name="{email_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>کدپستی:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_orderszipcode" value="{zipcode}" maxlength="10" size="10" name="{zipcode_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>آدرس محل نصب:</th>
 
      <td style="text-align:right"><textarea id="individuals_orderssetup_address" rows="3" cols="40" name="{setup_address_Name}">{setup_address}</textarea></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>آدرس قرارداد:</th>
 
      <td style="text-align:right"><textarea id="individuals_orderscontract_address" rows="3" cols="40" name="{contract_address_Name}">{contract_address}</textarea></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تلفن سرویس:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersservice_phone" value="{service_phone}" maxlength="10" size="10" name="{service_phone_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>تلفن مالک:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_ordersphone_owner" value="{phone_owner}" maxlength="128" name="{phone_owner_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>نوع سرویس:</th>
 
      <td style="text-align:right"> 
       <select id="individuals_orderstype_of_service" name="{type_of_service_Name}">
        <option selected="selected" value=""></option>
        {type_of_service_Options}
       </select>
 </td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>&nbsp;</th>
 
      <td style="text-align:right"><img src="captcha_gen2.php"/></td>
     </tr>
 
     <tr class="Controls">
      <th>کد امنیتی:</th>
 
      <td style="text-align:right"><input id="individuals_orderssec_code" value="{sec_code}" name="{sec_code_Name}" /></td>
     </tr>
 
     <tr class="Bottom">
      <td colspan="2" align="right">
       <!-- BEGIN Button Button_Insert -->
			 <input id="individuals_ordersButton_Insert" class="Button" value="ارسال" alt="Add" type="submit" name="{Button_Name}" /><!-- END Button Button_Insert -->
       <!-- BEGIN Button Button_Cancel -->
			 <input id="individuals_ordersButton_Cancel" class="Button" value="صرف نظر" alt="Cancel" type="submit" name="{Button_Name}" /><!-- END Button Button_Cancel --></td>
     </tr>
    </table>
   </td>
  </tr>
 </table>
</form>
<!-- END Record individuals_orders -->
بسیار ممنونم​
 

hamekareh

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
18 دسامبر 2006
نوشته‌ها
457
لایک‌ها
0
سلام به همه ی دوستان
من 2 تا فرم دارم.می خوام با استفاده از 2 تا radio button کنترل بشن.به این صورت که در صورت انتخاب radio button اول فرم 1 و در صورت انتخاب radio button دوم فرم 2 به نمایش در بیاد
دقیقا مثل این فرم :​
کد:
http://online.shatel.ir/public/register.aspx


سلام دوست عزیزم .
این کار زیر رو بکن ..

PHP:
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <script>
    function show(alo)
    {
      if ( alo == "Result1")
      {
        document.getElementById("Result1").style.visibility = "";
        document.getElementById("Result2").style.visibility = "hidden";
      }else{
        document.getElementById("Result1").style.visibility = "hidden";
        document.getElementById("Result2").style.visibility = "";
      }
      return false;
    }
  </script>
</head>

<body>
  <input type=radio name="AAA" onchange="show('Result1');return false">
  <input type=radio name="AAA" onchange="show('Result2');return false">
  
  <div id="Result1" style="visibility: hidden">Mohammad</div>
  <div id="Result2" style="visibility: hidden">Majid</div>
</body>
این یه مثال هست . حالا خودت مقادیر رو جابجا کن .:happy:
 

hamid.xsky

Registered User
تاریخ عضویت
25 دسامبر 2006
نوشته‌ها
77
لایک‌ها
0
محل سکونت
اصفهان
سلام.
از راهنماییتون بسیار ممنونم ولی این اسکریپت یک نقصی داره و اون هم اینه که با انتخاب radio button خودکار نمایش داده نمیشه و یک کلیک لازم داره.امکان تصحیح این وجود داره؟

بابت پاسخ و توجهی که داشتید بسیار ممنونم
 

hamekareh

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
18 دسامبر 2006
نوشته‌ها
457
لایک‌ها
0
سلام.
از راهنماییتون بسیار ممنونم ولی این اسکریپت یک نقصی داره و اون هم اینه که با انتخاب radio button خودکار نمایش داده نمیشه و یک کلیک لازم داره.امکان تصحیح این وجود داره؟

بابت پاسخ و توجهی که داشتید بسیار ممنونم

ولی با من این مشکل پیش نمی آد . در هر صورت من که فکر کنم این باید درست باشه . اگر نیست ؛ رفقا نظر بدن .. ;)
 

hamid.xsky

Registered User
تاریخ عضویت
25 دسامبر 2006
نوشته‌ها
77
لایک‌ها
0
محل سکونت
اصفهان
onchange رو به onclick تغییر بده و return false رو بردار

سلام.بسیار ممنون دوست عزیز
یک مشکل دیگه فقط هست و اون اینکه بعد از انتخاب radio button ای که Majid رو به نمایش در میاره div ای که Mohammad رو به نمایش در میاره فضای خالی میمونه.میشه این فضا را حذف کرد؟
ممنون
 

hamekareh

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
18 دسامبر 2006
نوشته‌ها
457
لایک‌ها
0
سلام.بسیار ممنون دوست عزیز
یک مشکل دیگه فقط هست و اون اینکه بعد از انتخاب radio button ای که Majid رو به نمایش در میاره div ای که Mohammad رو به نمایش در میاره فضای خالی میمونه.میشه این فضا را حذف کرد؟
ممنون


بفرما ... ;)
PHP:
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <script>
    function show(alo)
    {
      if ( alo == "Result1")
      {
        document.getElementById("Result1").style.visibility = "";
        document.getElementById("Result2").style.visibility = "hidden";
      }else{
        document.getElementById("Result1").style.visibility = "hidden";
        document.getElementById("Result2").style.visibility = "";
      }
      return false;
    }
  </script>
</head>

<body>
  <input type=radio name="AAA" onclick="show('Result1');">
  <input type=radio name="AAA" onclick="show('Result2');">
  <br>
  <div id="Result1" style="visibility: hidden; position: absolute;">Mohammad</div>
  <div id="Result2" style="visibility: hidden; position: absolute;">Majid</div>
</body>
 

hamid.xsky

Registered User
تاریخ عضویت
25 دسامبر 2006
نوشته‌ها
77
لایک‌ها
0
محل سکونت
اصفهان
خیلی ممنون دوست عزیز
برای شما در YM آف گذاشتم
 
بالا