آژانس هواپیمایی
tanki

تعيين دقيق سن شما !

شروع موضوع توسط Azemati ‏25 فوریه 2003 در انجمن بایگانی

 1. Azemati

  Azemati کاربر فعال مووبل تایپ<br> فروشنده معتبر [<a title= کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏18 فوریه 2003
  نوشته ها:
  3,366
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  wp-config.php
  سلام ! با اين اسكريپ مي تونيد سن دقيق خودتون رو بدست بياوريد ! البته يه كمي سخته . چون به ميلاديه !
  روز و ماه و سال تولد رو وارد مي كنين ! و سن دقيق رو تحويل مي ده !
  اول اين ها را بين تگ هاي </head> و <head> قرار دهيد :
  [code:1]&#60;SCRIPT LANGUAGE=&#34;JavaScript&#34;&#62;

  &#60;!-- Original&#58; &nbsp;Glub, Un-Inc. --&#62;

  &#60;!-- Begin

  var mm = prompt&#40;'What month were you born in?','1-12'&#41;;

  var bday = prompt&#40;'What day were you born on?','1-31'&#41;;

  var byear = prompt&#40;'What year were you born in?','1975'&#41;;

  var year = new Date&#40;&#41;;

  var year2 = year.getYear&#40;&#41;;

  var year3 = &#40;year &#60; 2000&#41; ? year2 + 1900 &#58; year2;

  thedate = new Date&#40;&#41;;

  mm2 = thedate.getMonth&#40;&#41; + 1;

  dd2 = thedate.getDate&#40;&#41;;

  yy2 = thedate.getYear&#40;&#41;;

  if &#40;yy2 &#60; 100&#41; yy2 += 1900

  yourage = yy2 - byear;

  if &#40;mm2 &#60; mm&#41; yourage--;

  if &#40;&#40;mm2 == mm&#41; && &#40;dd2 &#60; bday&#41;&#41; yourage--;

  TMonth = new Array&#40;

  'January','February','March',

  'April','May','June','July',

  'August','September','October',

  'November','December'

  &#41;;

  CurMonth = mm - 1;

  bmonth = TMonth&#91;CurMonth&#93;;

  var age2 = yourage + 1;

  var timerID;

  var timerRunning = false;

  var today = new Date&#40;&#41;;

  var startday = new Date&#40;&#41;;

  var enday = new Date&#40;&#41;;

  var secPerDay = 0;

  var minPerDay = 0;

  var hourPerDay = 0;

  var secsLeft = 0;

  var secsRound = 0;

  var secsRemain = 0;

  var minLeft = 0;

  var minRound = 0;

  var minRemain = 0;

  var timeRemain = 0;

  function stopclock&#40;&#41; &#123;

  if&#40;timerRunning&#41;

  clearTimeout&#40;timerID&#41;;

  timerRunning = false;

  &#125;

  function startclock&#40;&#41; &#123;

  stopclock&#40;&#41;;

  showtime&#40;&#41;;

  showtime1&#40;&#41;;

  &#125;

  function showtime&#40;&#41; &#123;

  today = new Date&#40;&#41;;

  enday = new Date&#40;&#34;&#34;+bmonth+&#34;, &#34;+bday+&#34; &#34;+year3+&#34; 00&#58;00&#34;&#41;;

  enday.setYear&#40;&#34;&#34;+year3+&#34;&#34;&#41;;

  secsPerDay = 1000&#59;

  minPerDay = 60 * 1000&#59;

  hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;

  PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;

  secsLeft = &#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / minPerDay;

  secsRound = Math.round&#40;secsLeft&#41;;

  secsRemain = secsLeft - secsRound;

  secsRemain = &#40;secsRemain &#60; 0&#41; ? secsRemain = 60 - &#40;&#40;secsRound - secsLeft&#41; * 60&#41; &#58; secsRemain = &#40;secsLeft - secsRound&#41; * 60;

  secsRemain = Math.round&#40;secsRemain&#41;;

  minLeft = &#40;&#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / hoursPerDay&#41;;

  minRound = Math.round&#40;minLeft&#41;;

  minRemain = minLeft - minRound;

  minRemain = &#40;minRemain &#60; 0&#41; ? minRemain = 60 - &#40;&#40;minRound - minLeft&#41; &nbsp;* 60&#41; &#58; minRemain = &#40;&#40;minLeft - minRound&#41; * 60&#41;;

  minRemain = Math.round&#40;minRemain - 0.495&#41;;

  hoursLeft = &#40;&#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

  hoursRound = Math.round&#40;hoursLeft&#41;;

  hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;

  hoursRemain = &#40;hoursRemain &#60; 0&#41; ? hoursRemain = 24 - &#40;&#40;hoursRound - hoursLeft&#41; &nbsp;* 24&#41; &#58; hoursRemain = &#40;&#40;hoursLeft - hoursRound&#41; * 24&#41;;

  hoursRemain = Math.round&#40;hoursRemain - 0.5&#41;;

  daysLeft = &#40;&#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

  daysLeft = &#40;daysLeft - 0.5&#41;;

  daysRound = Math.round&#40;daysLeft&#41;;

  daysRemain = daysRound;

  if &#40;daysRemain == 1&#41; day_rem = &#34; day, &#34;

  else day_rem = &#34; days, &#34;

  if &#40;hoursRemain == 1&#41; hour_rem = &#34; hour, &#34;

  else hour_rem = &#34; hours, &#34;

  if &#40;minRemain == 1&#41; min_rem = &#34; minute, &#34;

  else min_rem = &#34; minutes, &#34;

  if &#40;secsRemain == 1&#41; sec_rem = &#34; second&#34;

  else sec_rem = &#34; seconds&#34;

  timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain + min_rem + secsRemain + sec_rem;

  document.down.face.value = timeRemain;

  timerID = setTimeout&#40;&#34;showtime&#40;&#41;&#34;,1000&#41;;

  timerRunning = true;

  if &#40;daysRemain &#60; 0&#41; year3 = year3 + 1

  &#125;

  function showtime1&#40;&#41; &#123;

  startday = new Date&#40;&#34;&#34;+bmonth+&#34; &#34;+bday+&#34;, &#34;+byear+&#34; 00&#58;00 EDT&#34;&#41;;

  startday.setYear&#40;&#34;&#34;+byear+&#34;&#34;&#41;;

  today = new Date&#40;&#41;;

  secsPerDay = 1000&#59;

  minPerDay = 60 * 1000&#59;

  hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;

  PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;

  secsLeft = &#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / minPerDay;

  secsRound = Math.round&#40;secsLeft&#41;;

  secsRemain = secsLeft - secsRound;

  secsRemain = &#40;secsRemain &#60; 0&#41; ? secsRemain = 60 - &#40;&#40;secsRound - secsLeft&#41; * 60&#41; &#58; secsRemain = &#40;secsLeft - secsRound&#41; * 60;

  secsRemain = Math.round&#40;secsRemain&#41;;

  minLeft = &#40;&#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / hoursPerDay&#41;;

  minRound = Math.round&#40;minLeft&#41;;

  minRemain = minLeft - minRound;

  minRemain = &#40;minRemain &#60; 0&#41; ? minRemain = 60 - &#40;&#40;minRound - minLeft&#41; * 60&#41; &#58; minRemain = &#40;&#40;minLeft - minRound&#41; * 60&#41;;

  minRemain = Math.round&#40;minRemain - 0.495&#41;;

  hoursLeft = &#40;&#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

  hoursRound = Math.round&#40;hoursLeft&#41;;

  hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;

  hoursRemain = &#40;hoursRemain &#60; 0&#41; ? hoursRemain = 24 - &#40;&#40;hoursRound - hoursLeft&#41; * 24&#41; &nbsp;&#58; hoursRemain = &#40;&#40;hoursLeft - hoursRound&#41; * 24&#41;;

  hoursRemain = Math.round&#40;hoursRemain - 0.5&#41;;

  daysLeft = &#40;&#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

  daysLeft = &#40;daysLeft - 0.5&#41;;

  daysRound = Math.round&#40;daysLeft&#41;;

  daysRemain = daysRound;

  if &#40;daysRemain == 1&#41; day_rem = &#34; day, &#34;

  else day_rem = &#34; days, &#34;

  if &#40;hoursRemain == 1&#41; hour_rem = &#34; hour, &#34;

  else hour_rem = &#34; hours, &#34;

  if &#40;minRemain == 1&#41; min_rem = &#34; minute, &#34;

  else min_rem = &#34; minutes, &#34;

  if &#40;secsRemain == 1&#41; sec_rem = &#34; second&#34;

  else sec_rem = &#34; seconds&#34;

  timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain + min_rem + secsRemain + sec_rem;

  document.up.face.value = timeRemain;

  timerID = setTimeout&#40;&#34;showtime1&#40;&#41;&#34;,1000&#41;;

  timerRunning = true;

  &#125;

  // &nbsp;End --&#62;

  &#60;/script&#62;[/code:1]
  و اين ها را بين تگ هاي </body> و <body> قرار دهيد
  [code:1]&#60;script Language=&#34;JavaScript&#34;&#62;

  document.write&#40;&#34;&#60;b&#62;I was born &#34;+bmonth+&#34; &#34;+bday+&#34;, &#34;+byear+&#34;. &nbsp;&#40;&#34;+mm+&#34;/&#34;+bday+&#34;/&#34;+byear+&#34;&#41;&#60;/b&#62;&#34;&#41;;

  document.write&#40;&#34;&#60;br&#62;&#60;br&#62;I am &#34;+yourage+&#34; years old, and will turn &#34;+age2+&#34; in&#58;&#34;&#41;;

  &#60;/script&#62;[/code:1]
  از اونجايي كه محاسبه سن دقيق !‌يه خورده فقط يه خوره سخته .مي خواستم ببينم كسي مي تونه اين اسكريپت رو
  جوري تغيير بده كه بشه از اون براي تاريخ شمسي استفاده كرد !
  يعني روز و ماه و سال تولد رو به هجري شمسي وارد كنيم و بعد سن دقيق رو خروجي بده ؟
  كسي مي تونه؟
   
 2. آموزش لینک سازی 2018
 3. rmb_ali

  rmb_ali Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏15 مارس 2003
  نوشته ها:
  1,218
  تشکر شده:
  21
  خوب اين خوبه كه سن دقيق رو با دادن تاريخ تولد حساب كني ولي يه چيز بهتر اينه كه تاريخ تولدتو به شمس بدي معادل دقيق اون به ميلادي يا قمري برگردونه خيلي وقته كه من خواهان اينم كه يه جوري تاريخ تولد خودمو به ميلادي يا هجري بدونم
   
 4. weblogger

  weblogger Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏24 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  506
  تشکر شده:
  6
  سلام ببين زياد سخت نيستش

  1) سال تولدت رو به خورشيدي بنويس
  2)دو رقم اول رو به اضافه 21 كن
  3)دو رقم آخر رو هم به جاي 19 عوض كن به 13

  مثلا 1360 مي شه 1981

  براي ماه و روز هم كه كافيه يه تقويم داشته باشي و ماه تولدت رو پيدا كني و روزش رو و ببيني كه معادل چه روزي هست به ميلادي
   
 5. rmb_ali

  rmb_ali Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏15 مارس 2003
  نوشته ها:
  1,218
  تشکر شده:
  21
  اره ولي اين روش دقيقي تيست چون هميشه اول ژانويه يه روز شمسي مشخصي نيست
   
 6. weblogger

  weblogger Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏24 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  506
  تشکر شده:
  6
  بله اين مشكل هست ولي براي كاري كه مي خاهي كار راه انداز هست و گر نه كه بايد اون شرط معروف رو بگذاري كه كبيسه رو لحاظ كنه
   
 7. Ghazmar

  Ghazmar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏27 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  758
  تشکر شده:
  3
  اين چند تا لينك:
  <a href='http://www.iranphp.net/articles/10.html' target='_blank'>http://www.iranphp.net/articles/10.html</a>
  <a href='http://persianblog.com/?date=13811105&blog=netkadeh' target='_blank'>http://persianblog.com/?date=13811105&blog=netkadeh</a>
  سؤالات بيشتر را از خودشان بپرسيد. مثلاً همين نتكده، يادم است قديم‌ها يك تقويم 5000 ساله داشت.
  سايت‌هايي هم هست كه مي‌توني تاريخ شمسي رو وارد كرده و ميلادي يا قمري‌اش رو بگيري. اگه مي‌خواي مثلاً تاريخ تولدت رو دربياري، اونا خيلي كمك مي‌كنه، اگه بدردت مي‌خوره، بگو از اون‌ها هم بنويسم.
   
 8. خرید بیت کوین
 9. mjme

  mjme Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏7 ژوئن 2003
  نوشته ها:
  474
  تشکر شده:
  11
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانیتبلیغات در گوگل