• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

تعيين دقيق سن شما !

Azemati

کاربر فعال
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
18 فوریه 2003
نوشته‌ها
3,366
لایک‌ها
4
محل سکونت
wp-config.php
سلام ! با اين اسكريپ مي تونيد سن دقيق خودتون رو بدست بياوريد ! البته يه كمي سخته . چون به ميلاديه !
روز و ماه و سال تولد رو وارد مي كنين ! و سن دقيق رو تحويل مي ده !
اول اين ها را بين تگ هاي </head> و <head> قرار دهيد :
[code:1]&#60;SCRIPT LANGUAGE=&#34;JavaScript&#34;&#62;

&#60;!-- Original&#58; &nbsp;Glub, Un-Inc. --&#62;

&#60;!-- Begin

var mm = prompt&#40;'What month were you born in?','1-12'&#41;;

var bday = prompt&#40;'What day were you born on?','1-31'&#41;;

var byear = prompt&#40;'What year were you born in?','1975'&#41;;

var year = new Date&#40;&#41;;

var year2 = year.getYear&#40;&#41;;

var year3 = &#40;year &#60; 2000&#41; ? year2 + 1900 &#58; year2;

thedate = new Date&#40;&#41;;

mm2 = thedate.getMonth&#40;&#41; + 1;

dd2 = thedate.getDate&#40;&#41;;

yy2 = thedate.getYear&#40;&#41;;

if &#40;yy2 &#60; 100&#41; yy2 += 1900

yourage = yy2 - byear;

if &#40;mm2 &#60; mm&#41; yourage--;

if &#40;&#40;mm2 == mm&#41; && &#40;dd2 &#60; bday&#41;&#41; yourage--;

TMonth = new Array&#40;

'January','February','March',

'April','May','June','July',

'August','September','October',

'November','December'

&#41;;

CurMonth = mm - 1;

bmonth = TMonth&#91;CurMonth&#93;;

var age2 = yourage + 1;

var timerID;

var timerRunning = false;

var today = new Date&#40;&#41;;

var startday = new Date&#40;&#41;;

var enday = new Date&#40;&#41;;

var secPerDay = 0;

var minPerDay = 0;

var hourPerDay = 0;

var secsLeft = 0;

var secsRound = 0;

var secsRemain = 0;

var minLeft = 0;

var minRound = 0;

var minRemain = 0;

var timeRemain = 0;

function stopclock&#40;&#41; &#123;

if&#40;timerRunning&#41;

clearTimeout&#40;timerID&#41;;

timerRunning = false;

&#125;

function startclock&#40;&#41; &#123;

stopclock&#40;&#41;;

showtime&#40;&#41;;

showtime1&#40;&#41;;

&#125;

function showtime&#40;&#41; &#123;

today = new Date&#40;&#41;;

enday = new Date&#40;&#34;&#34;+bmonth+&#34;, &#34;+bday+&#34; &#34;+year3+&#34; 00&#58;00&#34;&#41;;

enday.setYear&#40;&#34;&#34;+year3+&#34;&#34;&#41;;

secsPerDay = 1000&#59;

minPerDay = 60 * 1000&#59;

hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;

PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;

secsLeft = &#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / minPerDay;

secsRound = Math.round&#40;secsLeft&#41;;

secsRemain = secsLeft - secsRound;

secsRemain = &#40;secsRemain &#60; 0&#41; ? secsRemain = 60 - &#40;&#40;secsRound - secsLeft&#41; * 60&#41; &#58; secsRemain = &#40;secsLeft - secsRound&#41; * 60;

secsRemain = Math.round&#40;secsRemain&#41;;

minLeft = &#40;&#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / hoursPerDay&#41;;

minRound = Math.round&#40;minLeft&#41;;

minRemain = minLeft - minRound;

minRemain = &#40;minRemain &#60; 0&#41; ? minRemain = 60 - &#40;&#40;minRound - minLeft&#41; &nbsp;* 60&#41; &#58; minRemain = &#40;&#40;minLeft - minRound&#41; * 60&#41;;

minRemain = Math.round&#40;minRemain - 0.495&#41;;

hoursLeft = &#40;&#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

hoursRound = Math.round&#40;hoursLeft&#41;;

hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;

hoursRemain = &#40;hoursRemain &#60; 0&#41; ? hoursRemain = 24 - &#40;&#40;hoursRound - hoursLeft&#41; &nbsp;* 24&#41; &#58; hoursRemain = &#40;&#40;hoursLeft - hoursRound&#41; * 24&#41;;

hoursRemain = Math.round&#40;hoursRemain - 0.5&#41;;

daysLeft = &#40;&#40;enday.getTime&#40;&#41; - today.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

daysLeft = &#40;daysLeft - 0.5&#41;;

daysRound = Math.round&#40;daysLeft&#41;;

daysRemain = daysRound;

if &#40;daysRemain == 1&#41; day_rem = &#34; day, &#34;

else day_rem = &#34; days, &#34;

if &#40;hoursRemain == 1&#41; hour_rem = &#34; hour, &#34;

else hour_rem = &#34; hours, &#34;

if &#40;minRemain == 1&#41; min_rem = &#34; minute, &#34;

else min_rem = &#34; minutes, &#34;

if &#40;secsRemain == 1&#41; sec_rem = &#34; second&#34;

else sec_rem = &#34; seconds&#34;

timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain + min_rem + secsRemain + sec_rem;

document.down.face.value = timeRemain;

timerID = setTimeout&#40;&#34;showtime&#40;&#41;&#34;,1000&#41;;

timerRunning = true;

if &#40;daysRemain &#60; 0&#41; year3 = year3 + 1

&#125;

function showtime1&#40;&#41; &#123;

startday = new Date&#40;&#34;&#34;+bmonth+&#34; &#34;+bday+&#34;, &#34;+byear+&#34; 00&#58;00 EDT&#34;&#41;;

startday.setYear&#40;&#34;&#34;+byear+&#34;&#34;&#41;;

today = new Date&#40;&#41;;

secsPerDay = 1000&#59;

minPerDay = 60 * 1000&#59;

hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;

PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;

secsLeft = &#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / minPerDay;

secsRound = Math.round&#40;secsLeft&#41;;

secsRemain = secsLeft - secsRound;

secsRemain = &#40;secsRemain &#60; 0&#41; ? secsRemain = 60 - &#40;&#40;secsRound - secsLeft&#41; * 60&#41; &#58; secsRemain = &#40;secsLeft - secsRound&#41; * 60;

secsRemain = Math.round&#40;secsRemain&#41;;

minLeft = &#40;&#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / hoursPerDay&#41;;

minRound = Math.round&#40;minLeft&#41;;

minRemain = minLeft - minRound;

minRemain = &#40;minRemain &#60; 0&#41; ? minRemain = 60 - &#40;&#40;minRound - minLeft&#41; * 60&#41; &#58; minRemain = &#40;&#40;minLeft - minRound&#41; * 60&#41;;

minRemain = Math.round&#40;minRemain - 0.495&#41;;

hoursLeft = &#40;&#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

hoursRound = Math.round&#40;hoursLeft&#41;;

hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;

hoursRemain = &#40;hoursRemain &#60; 0&#41; ? hoursRemain = 24 - &#40;&#40;hoursRound - hoursLeft&#41; * 24&#41; &nbsp;&#58; hoursRemain = &#40;&#40;hoursLeft - hoursRound&#41; * 24&#41;;

hoursRemain = Math.round&#40;hoursRemain - 0.5&#41;;

daysLeft = &#40;&#40;today.getTime&#40;&#41; - startday.getTime&#40;&#41;&#41; / PerDay&#41;;

daysLeft = &#40;daysLeft - 0.5&#41;;

daysRound = Math.round&#40;daysLeft&#41;;

daysRemain = daysRound;

if &#40;daysRemain == 1&#41; day_rem = &#34; day, &#34;

else day_rem = &#34; days, &#34;

if &#40;hoursRemain == 1&#41; hour_rem = &#34; hour, &#34;

else hour_rem = &#34; hours, &#34;

if &#40;minRemain == 1&#41; min_rem = &#34; minute, &#34;

else min_rem = &#34; minutes, &#34;

if &#40;secsRemain == 1&#41; sec_rem = &#34; second&#34;

else sec_rem = &#34; seconds&#34;

timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain + min_rem + secsRemain + sec_rem;

document.up.face.value = timeRemain;

timerID = setTimeout&#40;&#34;showtime1&#40;&#41;&#34;,1000&#41;;

timerRunning = true;

&#125;

// &nbsp;End --&#62;

&#60;/script&#62;[/code:1]
و اين ها را بين تگ هاي </body> و <body> قرار دهيد
[code:1]&#60;script Language=&#34;JavaScript&#34;&#62;

document.write&#40;&#34;&#60;b&#62;I was born &#34;+bmonth+&#34; &#34;+bday+&#34;, &#34;+byear+&#34;. &nbsp;&#40;&#34;+mm+&#34;/&#34;+bday+&#34;/&#34;+byear+&#34;&#41;&#60;/b&#62;&#34;&#41;;

document.write&#40;&#34;&#60;br&#62;&#60;br&#62;I am &#34;+yourage+&#34; years old, and will turn &#34;+age2+&#34; in&#58;&#34;&#41;;

&#60;/script&#62;[/code:1]
از اونجايي كه محاسبه سن دقيق !‌يه خورده فقط يه خوره سخته .مي خواستم ببينم كسي مي تونه اين اسكريپت رو
جوري تغيير بده كه بشه از اون براي تاريخ شمسي استفاده كرد !
يعني روز و ماه و سال تولد رو به هجري شمسي وارد كنيم و بعد سن دقيق رو خروجي بده ؟
كسي مي تونه؟
 

rmb_ali

Registered User
تاریخ عضویت
15 مارس 2003
نوشته‌ها
1,218
لایک‌ها
21
خوب اين خوبه كه سن دقيق رو با دادن تاريخ تولد حساب كني ولي يه چيز بهتر اينه كه تاريخ تولدتو به شمس بدي معادل دقيق اون به ميلادي يا قمري برگردونه خيلي وقته كه من خواهان اينم كه يه جوري تاريخ تولد خودمو به ميلادي يا هجري بدونم
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
سلام ببين زياد سخت نيستش

1) سال تولدت رو به خورشيدي بنويس
2)دو رقم اول رو به اضافه 21 كن
3)دو رقم آخر رو هم به جاي 19 عوض كن به 13

مثلا 1360 مي شه 1981

براي ماه و روز هم كه كافيه يه تقويم داشته باشي و ماه تولدت رو پيدا كني و روزش رو و ببيني كه معادل چه روزي هست به ميلادي
 

rmb_ali

Registered User
تاریخ عضویت
15 مارس 2003
نوشته‌ها
1,218
لایک‌ها
21
اره ولي اين روش دقيقي تيست چون هميشه اول ژانويه يه روز شمسي مشخصي نيست
 

weblogger

Registered User
تاریخ عضویت
24 دسامبر 2002
نوشته‌ها
506
لایک‌ها
6
بله اين مشكل هست ولي براي كاري كه مي خاهي كار راه انداز هست و گر نه كه بايد اون شرط معروف رو بگذاري كه كبيسه رو لحاظ كنه
 

Ghazmar

Registered User
تاریخ عضویت
27 دسامبر 2002
نوشته‌ها
766
لایک‌ها
3
اين چند تا لينك:
<a href='http://www.iranphp.net/articles/10.html' target='_blank'>http://www.iranphp.net/articles/10.html</a>
<a href='http://persianblog.com/?date=13811105&blog=netkadeh' target='_blank'>http://persianblog.com/?date=13811105&blog=netkadeh</a>
سؤالات بيشتر را از خودشان بپرسيد. مثلاً همين نتكده، يادم است قديم‌ها يك تقويم 5000 ساله داشت.
سايت‌هايي هم هست كه مي‌توني تاريخ شمسي رو وارد كرده و ميلادي يا قمري‌اش رو بگيري. اگه مي‌خواي مثلاً تاريخ تولدت رو دربياري، اونا خيلي كمك مي‌كنه، اگه بدردت مي‌خوره، بگو از اون‌ها هم بنويسم.
 
بالا