آژانس هواپیمایی
tanki

نياز به راهنمايي

شروع موضوع توسط rf ‏4 جولای 2005 در انجمن Visual Basic 6

 1. rf

  rf Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 اکتبر 2003
  نوشته ها:
  119
  تشکر شده:
  5
  من با vb6 برنامه مي نويسم. حالا مي خوام براي يكي از برنامه هام يك installer بسازم (با Inno) كسي برنامه اي سراغ داره كه تمام فايل هايي رو (مانند dll & OCX) كه برنامه براي اجرا به اونها نياز داره رو مشخص بكنه؟
   
 2. saeedsmk

  saeedsmk مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت:
  ‏6 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  1,519
  تشکر شده:
  4
  از برنامه W32dsm استفاده كن و از منوي import تمامي لايبريهاي كه استفاده شده رو مي توني معين كني
   
 3. cracki

  cracki Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏23 مارس 2004
  نوشته ها:
  672
  تشکر شده:
  23
  پكيج ساز ويبي هنگام ساخت پكيج نشون مي ده كه به چي نياز داريد
  مي تونيد تا اون قسمتش پيش بريد و ببينيد
  ( مي دوني پكيج سازش كجاست كه ؟)
   
 4. khosro916

  khosro916 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏5 آپریل 2005
  نوشته ها:
  12
  تشکر شده:
  0
  ميتوانيد از برنامه زير استفاده نماييد
  ٍٍٍSetup Factory
   
 5. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  4
  محل سکونت:
  Iran
  من یه برنامه نوشتم و قبلا هم توی سایتم بود و قراره از این مخمصه ای که درش هستم بیرون بیام Open Source کنماونو اگه مشکلتون رفع نشد بگید یه جایی بذارم تا بگیریدش.
   
 6. saeedsmk

  saeedsmk مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت:
  ‏6 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  1,519
  تشکر شده:
  4
  توي برنامه هاي تو خونه اين برنامه رو پيدا كردم كه قبلا نوشته بودم
  اينم دقيقا همون كاري رو ميكنه كه مي خواي
  کد:
  'This Code need 2 TextBox and 2 Command button with this properties set
  '1st textbox.name=PathFile
  '2st textbox.name=Listview
  '2st textbox.ScrollBars=2-vertical
  '2st textbox.Multiline=true
  '1st command button.name=Browse
  '2st command button.name=Found
  Option Explicit
  Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
  End Type
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  Dim OFName As OPENFILENAME, ListDumm(1000) As String, Jc As Integer, ListADDCont As Integer
  Private Function ShowOpen() As String
    OFName.lStructSize = Len(OFName)
    OFName.hwndOwner = Me.hWnd
    OFName.hInstance = App.hInstance
    OFName.lpstrFilter = _
      "Windows Portable Executables" + Chr(0) + "*.exe;*.ocx;*.dll" + Chr(0) + _
      "All Files (*.*)" + Chr$(0) + "*.*" + Chr$(0)
    OFName.lpstrFile = Space$(254)
    OFName.nMaxFile = 255
    OFName.lpstrFileTitle = Space$(254)
    OFName.nMaxFileTitle = 255
    OFName.lpstrInitialDir = "C:\"
    OFName.lpstrTitle = "Open PE File "
    OFName.flags = 0
    If GetOpenFileName(OFName) Then
      ShowOpen = Trim$(OFName.lpstrFile)
    Else
      ShowOpen = ""
    End If
  End Function
  
  Private Sub Browse_Click()
    On Error GoTo Error_Section:
    Dim dumm As String
    dumm = ShowOpen
    If dumm <> "" And Dir(dumm) <> "" Then
      PathFile = dumm
      Found.Enabled = True
    Else
      Found.Enabled = False
    End If
    Exit Sub
  Error_Section:
    MsgBox Err.Source & " reports " & Err.Description, , "Error " & Err.Number
  End Sub
  
  Private Sub Form_Load()
    With Me
      .Visible = False
      .ScaleMode = 1
      .Width = 4800
      .Height = 3405
    End With
    With Found
      .Caption = "&Found"
      .Width = 735
      .Top = 600
      .Height = 375
      .Left = 3840
      .Enabled = False
    End With
    With PathFile
      .Top = 120
      .Height = 375
      .Width = 3735
      .Left = 120
    End With
    With Browse
      .Caption = "..."
      .Height = 375
      .Left = 4080
      .Top = 120
      .Width = 375
    End With
    With ListView
      .Width = 3615
      .Top = 600
      .Left = 120
      .Height = 2295
      .Locked = True
    End With
    Me.Visible = True
    Jc = 0
  End Sub
  
  Private Sub Found_Click()
    Dim tempStr As String
    If PathFile = "" Or Dir(PathFile) = "" Then Exit Sub
    tempStr = Me.Caption
    Me.Caption = tempStr + " : [Searching] Please wait . . ."
    ListView = ""
    Jc = 0
    GetImortFiles
    DoEvents
    RemoveUnNesseceryAdd
    UpdateList
    Me.Caption = tempStr + " : Done"
  End Sub
  
  Private Sub PathFile_Change()
    If PathFile <> "" And Dir(PathFile) <> "" Then
      Found.Enabled = True
    Else
      Found.Enabled = False
    End If
  End Sub
  Private Sub GetImortFiles()
    Dim Contents As String
    On Local Error Resume Next
    Jc = 0
    If Dir(PathFile) = "" Then
      Found.Enabled = False
      Exit Sub
    End If
    Open PathFile For Binary As #1
      Contents = Space$(LOF(1))
      Get #1, , Contents
    Close #1
    Contents = UCase$(Contents)
    ReadImportList Contents, ".DLL"
    DoEvents
    ReadImportList Contents, ".OCX"
  End Sub
  
  Private Sub ReadImportList(ByVal strContents As String, ByVal strFind As String)
    Dim lngExtLocation As Long, lngBlankLocation As Long, tempStr As String
    lngExtLocation = InStr(1, strContents, strFind)
    lngBlankLocation = lngExtLocation
    Do
      Do
        lngBlankLocation = lngBlankLocation - 1
        tempStr = Mid$(strContents, lngBlankLocation, 1)
        If Asc(tempStr) = 0 Or Trim$(tempStr) = "\" Then Exit Do
      Loop
      tempStr = Mid$(strContents, lngBlankLocation + 1, _
      lngExtLocation - lngBlankLocation + Len(strFind) - 1)
      ListDumm(Jc) = Trim$(tempStr)
      Jc = Jc + 1
      lngExtLocation = InStr(lngExtLocation + 4, strContents, strFind)
      lngBlankLocation = lngExtLocation
      DoEvents
    Loop While lngExtLocation > 0
  End Sub
  Private Sub RemoveUnNesseceryAdd()
    Dim str As String, i As Long, d As Long
    On Local Error Resume Next
    i = 0: d = 0
    Do While i < Jc
      str = UCase$(ListDumm(i))
      If LenB(str) Then
        d = 1 + i
        Do While d < Jc
          If str = UCase(ListDumm(d)) Then
            ListDumm(d) = ""
          End If
          d = d + 1
        Loop
      End If
      i = i + 1
      If Int(i / 40) = 0 Then DoEvents
    Loop
  End Sub
  Private Sub UpdateList()
    Dim i As Long
    ListADDCont = 0
    For i = 0 To Jc
      If ListDumm(i) <> vbNullString And Left$(Trim$(Right$(ListDumm(i), 4)), 1) = "." Then
        ListView = ListView + ListDumm(i) + Chr(13) + Chr(10)
        ListADDCont = ListADDCont + 1
      End If
    Next i
  End Sub
  
  
  
  
   
 7. خرید بیت کوین
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانیتبلیغات در گوگل