برگزیده های پرشین تولز

چگونه يك قالب بسازيم؟(html)

rasa

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
5 ژانویه 2003
نوشته‌ها
142
لایک‌ها
3
كمك كنيد.
والا ما هر روز كه پا ميشيم يه وبلاگ جديد ميزنيم و قالبش رو هم از اين ور اونور كش ميريم
و دو روز مينويسيم و ولش ميكنيم.(تا حالا بالغ بر 20 تا)
تا اين كه يه وبلاگي زديم از اسمش خوشمان آمد :D
بعدش باز يه شي بيكار بودم رفتم سراغ HTML همين جوري داشتم قرتي بازي ميكردم كه صفحه ايي ساختم كه از قيافه اش خوشم اومد! و گفتيم اينو بكنيم قالب همون وبلاگي كه خوشمان آمد.
والا ما تا حالا يه دونه قالب هم نساختيم(معمولا edit ميكرديم). اين اوليش هست! اين رو هم با دست خالي(note pad) ساختيم! واسه همين مشكلات زيادي و به front page هم دسترسي ندارم.
حالا اين همه مقدمه!!! اصل مطلب اينجاس:
آقا اين قالب ما يه مشكلي داره كه تا post اول درست كار ميكرد! اما از post دوم به بعد اون جداول كنار صفحه همراه post اول دارن ميرن پايين! !!!!!!!!!!
اين يه مشكل و مشكل بعدي اينكه بدون اينكه من از تگ blod استفاده كنم مطالب post ام رو blod ميكنه!!
اين هم اون وبلاگ كذايي <a href='http://chegoneh.blogspot.com' target='_blank'>http://chegoneh.blogspot.com</a>
و اين هم كدهاي قالب مفروض:
[code:1]

&#60;html&#62;

&#60;head&#62;

&#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34;

content=&#34;text/html; charset=utf-8&#34;&#62;

&#60;title&#62;Ma Chegone ma shodim?&#60;/title&#62;

&#60;style type=&#34;text/css&#34;&#62;

table &#123;align&#58;justify&#125;

a&#58;link &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#123; color&#58; #9966FF; text-decoration&#58; none &#125;

&#60;/style&#62;

&#60;/head&#62;

&#60;!--&#60;/head&#62;&#60;body&#62;--&#62;

&#60;body bgcolor=&#34;#FFFFFF&#34; topmargin=&#34;0&#34; leftmargin=&#34;0&#34; background=&#34;http&#58;//sharemation.com/rasasey/pics/back.gif&#34;&#62;&#60;table border=&#34;0&#34; cellpadding=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;0&#34; width=&#34;100%&#34; ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34;style=&#34;padding&#58;0; border-collapse&#58; collapse; &#34; width=&#34;754&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td colspan=&#34;2&#34;&#62;&#60;div align=&#34;center&#34;&#62;&#60;center&#62;&#60;table ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;border=&#34;1&#34; cellpadding=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;0&#34; width=&#34;100%&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bgcolor=&#34;#6A858E&#34; bordercolor=&#34;#000000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolordark=&#34;#800000&#34; bordercolorlight=&#34;#000000&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td align=&#34;center&#34;&#62;&#60;font size=&#34;7&#34; face=&#34;arial&#34;&#62;&#60;strong&#62;&#1605;&#1575;&#32;&#1670;&#1711;&#1608;&#1606;&#1607;&#32;&#1605;&#1575;&#32;&#1588;&#1583;&#1610;&#1605;&#1567;&#60;/strong&#62;&#60;/font&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/center&#62;&#60;/div&#62;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td colspan=&#34;2&#34;&#62;&#60;table border=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;1&#34; ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;th align=&#34;right&#34; valign=&#34;top&#34; width=&#34;560&#34; nowrap&#62;&#60;blogger&#62;&#60;p ALIGN=&#34;CENTER&#34;dir=&#34;rtl&#34;&#62;&#60;br&#62;&#60;font

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;color=&#34;#DADADA&#34; face=&#34;Tahoma&#34;&#62; &#60;BlogDateHeader&#62; &#60;center&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;table border=&#34;0&#34; width=&#34;58%&#34; align=&#34;left&#34; style=&#34; color&#58; #008000&#34; cellspacing=&#34;1&#34; bordercolor=&#34;#000000&#34; bordercolorlight=&#34;#000000&#34; bordercolordark=&#34;#000000&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td width=&#34;100%&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;p align=&#34;center&#34;&#62;&#60;font color=&#34;#000000&#34; size=4 face=&#34;Lucida Handwriting&#34;&#62;&#91;&#60;b&#62;&#60;$BlogDateHeaderDate$&#62;&#60;/b&#62;&#93;&#60;/font&#62;&#60;/td&#62; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#60;/BlogDateHeader&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/center&#62; &#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;p dir=&#34;rtl&#34;&#62; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;img SRC= &#34;http&#58;//sharemation.com/rasasey/pics/movies.gif&#34;&#62;&#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; SIZE=&#34;1&#34;&#62;&#60;$BlogItemBody$&#62;&#60;/font&#62;&#60;/p&#62;&#60;p&#62;&#60;font face=&#34;tahoma&#34; SIZE=&#34;1&#34;&#62;&#60;a &nbsp;TITLE=&#34;Link to this message&#34; HREF=&#34;&#60;$BlogItemNumber$&#62;&#34;&#62;&#91;Link&#93;&#60;/a&#62;&#60;/font&#62;&#60;hr COLOR=&#34;#008080&#34; ALIGN=&#34;RIGHT&#34; SIZE=&#34;1&#34; WIDTH=&#34;450&#34;&#62;&#60;/blogger&#62;&#60;/th&#62;&#60;/p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td&#62;&#60;table ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34; border=&#34;0&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td&#62;&#60;table ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34; border=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;1&#34; NOWRAP

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bgcolor=&#34;#800000&#34; bordercolor=&#34;#808000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolordark=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolorlight=&#34;#800000&#34; &#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td align=&#34;right&#34; width=&#34;200&#34;&#62;&#60;font

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;color=&#34;#FF8040&#34; face=&#34;Tahoma&#34;&#62;&#60;strong&#62;&#1578;&#1608;&#1590;&#1610;&#1581;&#1575;&#1578;&#60;/strong&#62;&#60;/font&#62;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td align=&#34;right&#34;&#62;&#60;p dir=&#34;rtl&#34;&#62;&#60;font

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;color=&#34;#FFB56A&#34; size=&#34;1&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;face=&#34;Tahoma&#34;&#62;&#1575;&#1587;&#1605;&#32;&#1575;&#1610;&#1606;&#32;&#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711;&#32;&#1576;&#1585;&#1711;&#1585;&#1601;&#1578;&#1607;&#32;&#1575;&#1586;&#32;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#60;br&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#1605;&#1575;&#32;&#1670;&#1711;&#1608;&#1606;&#1607;&#32;&#1605;&#1575;&#32;&#1588;&#1583;&#1610;&#1605;&#32;&#1575;&#1579;&#1585;&#32;&#1589;&#1575;&#1583;&#1602;&#32;&#1586;&#1610;&#1576;&#1575;&#32;&#1603;&#1604;&#1575;&#1605;&#32;&#1575;&#1587;&#1578;&#60;br&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#1608;&#32;&#1670;&#1608;&#1606;&#32;&#1605;&#1606;&#32;&#1576;&#1607;&#32;&#1588;&#1583;&#1578;&#32;&#1578;&#1581;&#1578;&#32;&#1578;&#1575;&#1579;&#1610;&#1585;&#60;br&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#1575;&#1610;&#1606;&#32;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#32;&#1602;&#1585;&#1575;&#1585;&#32;&#1711;&#1585;&#1601;&#1578;&#1605;&#1548;&#1606;&#1575;&#1605;&#60;br&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#1575;&#1610;&#1606;&#1580;&#1575;&#32;&#1576;&#1583;&#1610;&#1606;&#32;&#1587;&#1575;&#1606;&#32;&#1588;&#1583;&#32;&#1608;&#32;&#1605;&#1578;&#1584;&#1603;&#1585;&#60;br&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#1605;&#1610;&#1588;&#1608;&#1605;&#32;&#1603;&#1607;&#32;&#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1576;&#32;&#1575;&#1610;&#1606;&#1580;&#1575;&#32;&#1576;&#1575;&#32;&#1570;&#1606;&#60;br&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#32;&#1607;&#1610;&#1670;&#32;&#1587;&#1606;&#1582;&#1610;&#1578;&#1610;&#32;&#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1583;&#46;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/font&#62;&#60;/p&#62;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td&#62;&#60;table border=&#34;0&#34; bgcolor=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolor=&#34;#008000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolordark=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolorlight=&#34;#800000&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td align=&#34;right&#34; width=&#34;200&#34;&#62;&#60;p dir=&#34;rtl&#34; ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34;&#62;&#60;font

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;color=&#34;#FF8040&#34; face=&#34;Tahoma&#34;&#62;&#60;strong&#62;&#1578;&#1576;&#1604;&#1610;&#1594;&#1575;&#1578;&#60;/strong&#62;&#60;/font&#62;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td align=&#34;center&#34;&#62;&#60;p dir=&#34;rtl&#34; ALIGn=&#34;RIGHT&#34;&#62;&#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; SIZE=&#34;1&#34; COLOR=&#34;#FFB56A&#34;&#62;&#1605;&#1582;&#1604;&#1589;&#1610;&#1605;&#32;&#46;&#46;&#46;&#60;/font&#62;&#60;/p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;img SRC=&#34;http&#58;//www.sharemation.com/rasasey/pics/ma.gif&#34; ALIGN=&#34;MIDDLE&#34; BORDER=&#34;2&#34; STYLE=&#34;border-color=#999999&#34;&#62;&#60;br&#62;&#60;input type=&#34;text&#34; size=&#34;11&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;name=&#34;T1&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dir=&#34;ltr&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;style=&#34;border&#58;1px solid #F18001; font-family&#58; Tahoma; font-size&#58; 8pt; color&#58; #FFCC66; background-color&#58;#FF8040&#34; VALUE=&#34;&#60;a HREF=&#34;http&#58;//chegoneh.blogspot.com&#34;&#62;&#60;img BORDER=&#34;0&#34; SRC=&#34;http&#58;//www.sharemation.com/rasasey/pics/ma.gif&#34;&#62;&#60;/a&#62;&#34;&#62;&#60;br&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td&#62;&#60;table border=&#34;0&#34; bgcolor=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolor=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolordark=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolorlight=&#34;#800000&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td align=&#34;right&#34; width=&#34;200&#34;&#62;&#60;font

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;color=&#34;#FF8040&#34; face=&#34;Tahoma&#34;&#62;&#60;strong&#62;Links&#60;/strong&#62;&#60;/font&#62;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td&#62;&&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td&#62;&#60;table border=&#34;0&#34; bgcolor=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolor=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolordark=&#34;#800000&#34;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bordercolorlight=&#34;#800000&#34;&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td align=&#34;right&#34; width=&#34;200&#34;&#62;&#60;font

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;color=&#34;#FF8040&#34; face=&#34;Tahoma&#34;&#62;&#60;p dir=&#34;rtl&#34;&#62;&#60;b&#62;&#1608;&#32;&#1594;&#1610;&#1585;&#1607;...&#60;/b&#62;&#60;/font&#62;&#60;/p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;p dir=&#34;rtl&#34;&#62; &nbsp; &#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; SIZE=&#34;1&#34; COLOR=&#34;#FFFF00&#34;&#62;&#111;&#60;a HREF=&#34;http&#58;//chegoneh.blogspot.com/90510529&#34;&#62;&#32;&#1670;&#1585;&#1575;&#32;&#1605;&#1610;&#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1605;&#1567;&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;p dir=&#34;rtl&#34;&#62; &#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; SIZE=&#34;1&#34; COLOR=&#34;#FFFF00&#34;&#62;&#111;&#60;a HREF=&#34;http&#58;//chegoneh.blogspot.com/90510529&#34;&#62;&#32;&#1607;&#1605;&#1607;&#32;&#1670;&#1610;&#1586;&#32;&#1583;&#1585;&#32;&#1605;&#1608;&#1585;&#1583;&#32;&#1605;&#1606;&#1567;&#60;/a&#62;&#60;/font&#62;&#60;/p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;p dir=&#34;rtl&#34;&#62; &#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; SIZE=&#34;1&#34; COLOR=&#34;#FFFF00&#34;&#62;&#111;&#60;a HREF=&#34;http&#58;//www.geocities.com/loobia_nogas/shaks.htm&#34;&#62;&#32;&#1588;&#1582;&#1589;&#1610;&#1578;&#1607;&#1575;&#1610;&#32;&#1605;&#1581;&#1576;&#1608;&#1576;&#60;/a&#62;&#60;/font&#62;&#60;p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;p dir=&#34;rtl&#34;&#62; &#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; SIZE=&#34;1&#34; COLOR=&#34;#FFFF00&#34;&#62;&#111;&#60;a HREF=&#34;mailto&#58;[email protected]&#34;&#62; &#1578;&#1604;&#1711;&#1585;&#1575;&#1601;&#60;/a&#62;&#60;/font&#62;&#60;/p&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td&#62;&&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/table&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;tr&#62;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#60;td colspan=&#34;2&#34;&#62;&#60;p ALIGN=&#34;CENTER&#34; dir=&#34;rtl&#34;&#62;&#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; COLOR=&#34;#00FF00&#34;&#62;&#62;&#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; COLOR=&#34;#C0C000&#34;&#62;&#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1586;&#1607;&#32;&#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576;&#32;&#1576;&#1585;&#1575;&#1610;&#32;&#1605;&#1585;&#1608;&#1585;&#1711;&#1585;&#32;&#56;&#48;&#48;&#215;&#54;&#48;&#48;&#32;&#1605;&#1610;&#1576;&#1575;&#1588;&#1583;&#60;/font&#62;&#60;font FACE=&#34;tahoma&#34; COLOR=&#34;#FFFF00&#34;&#62;&#60;&#60;/font&#62;&#60;/p&#62;&#60;/td&#62;

&nbsp; &nbsp;&#60;/tr&#62;

&#60;/table&#62;

&#60;/body&#62;

&#60;/html&#62;

[/code:1]
حالا هركي كمك كرد و مشكل من رو حل كرد اجرش با خدا.
جون هركي دوست داريد كمك كنيد به خدا ثواب داره. :p [/quote]
 

ehsan

Administrator
مدیر انجمن
Administrator
تاریخ عضویت
5 دسامبر 2002
نوشته‌ها
7,945
لایک‌ها
3,881
محل سکونت
Internet
توي اون جدول كناري... يه Table جديد درست کن. بعدش نوشته هاي اون کنار رو بريز توي اون Table و بعدش هم valign اون رو بذار روي top . اينجوري مشکلت حل ميشه. اگه نفهميدي بگو که کدش رو بنويسم برات.
 

rasa

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
5 ژانویه 2003
نوشته‌ها
142
لایک‌ها
3
احسان!! من خيلي باحاش ور رفتم! هر كاريش كردم نشد كه نشد.
Table هم نتونستم بسازم! چونكه خودت ميبيني چه قاراش ميشي هست! من نميدونم.
ولي من اومدم اول تو table(خود نوشته هاي كناري تو يه table هستن) مربوط به نوشته هاي كنار از valign استفاده كردم! نشد
بعد اومدم تو همه تگهايtable از valign استفاده كردم! نشد كه نشد.front page ميخواد كه من ندارم
خلاصه نميدونم!!
والا اگر بتوني خودت تصحيح اش بكني خيلي خوب ميشه! اگر نشد كه اينو هم ول ميكنيم به امان خدا!!! چون پدرم رو در آورده! واسه همين مشكل! اعصابم رو خورد كرده.
راستي واسه چي الكي مطالبي رو كه مينويسم blod نشون ميده! من كه از اين تگ استفاده نكردم!
 

ehsan

Administrator
مدیر انجمن
Administrator
تاریخ عضویت
5 دسامبر 2002
نوشته‌ها
7,945
لایک‌ها
3,881
محل سکونت
Internet
اين خط رو توي همين سورس پيدا كن: (دقيقا همين خط رو... اولين مورد و تنها مورد همينه)
[code:1]&#60;td&#62;&#60;table ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34; border=&#34;0&#34;&#62; [/code:1]
و اونو به اين صورت عوض كن:
[code:1]&#60;td valign=&#34;top&#34;&#62;&#60;table ALIGN=&#34;JUSTIFY&#34; border=&#34;0&#34;&#62;[/code:1]
همين.

بازم مشكلي بود بنويس.
 

rasa

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
5 ژانویه 2003
نوشته‌ها
142
لایک‌ها
3
خيلي ممنون! خيلي! مشكل حل شدم! درست شد. مرسي
والا يه مشكل ديگه دارم نميدونم با چه رويي بپرسم ولي خوب ميپرسم :oops:
چرا متن چيزهاي رو كه مينويسم الكي blod نشون ميده! من اصلا از تگ b استفاده نميكنم ولي اين blod نشون ميده.
آخرش مجبور شدم front page رو هم نصب كنم.واقعا بدون office زندگي معنا نداره
 

ehsan

Administrator
مدیر انجمن
Administrator
تاریخ عضویت
5 دسامبر 2002
نوشته‌ها
7,945
لایک‌ها
3,881
محل سکونت
Internet
والا اينكه چرا bold ميشه چيزي نفهميدم. چون کدها که چيزي نشون نميداد.
بابا از FrontPage استفاده کن...
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خدا
بابا من هي اين Blod را می خواندم، یاد Blood و خون می افتادم. هی می گفتم این چه tag یا element یا Attribute ی ه که من بلد نیستم.
البته اون آخرش که گفت از تگ bاستفاده نمی کنه، مشخص شد.
ولی باید گفت که:
مجید جان! blod نه، bold !

ولی چه طوریه که به fromtpage دسترسی نداری؟
تا اونجایی که من میدونم، نمی ئونم توی کدوم Windoes ها frontpage express دیده ام(تناقض جمله را حال کن!). نمی دونم هم که به طور default هست یا نه. خلاصه اگر کسی می دونه، بگه بهش.

به امید ظهور

توضيح: آمدم چيز ديگري بنويسم، دیدم که خودم هم غلط تایپی داشتم. اگر کسی دیده باشه، آبرویم رفته! اشتباه ها تایپی بوده. مثلا در frontpage، من n را m زده بودم(چون کنار هم اند) و نیز در Windows، من w دوم را e زده بودم(آن هم به دلیل کنار هم بودن آن ها در صفحه کلید). از بدشانسی من این که هر دو مورد هم شبیه خواندن آن ها نوشته بودم. هر کی ندونه، فکر می کنه دیگه خیلی بی سواد بودم!
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خدا
خیلی جالبه!
من هم وقتی دیدم رسا رفته قالب ساخته، گفتم "مگر من از رسا کمترم؟! من هم قالب می سازم!" به این خاطر یک بلاگ در persianblog ساختم به نام <a href='http://alieseraj.persianblog.com' target='_blank'>http://alieseraj.persianblog.com</a> و یه قالب ساده براش ساخم. بعدش دقیقا همین مشکل رسا واسم پیش اومد. یعنی ستون کنار همیشه وسط قرار می گرفت و درنتیجه با مطالب پایین می رفت. خواستم این جا بنویسم که یهو یادم اومد یه مطلب در همین زمینه وجود داره. همون چیزی که گفتید را انجام دادم و درست شد! متشکر.
به امید ظهور
 

rasa

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
5 ژانویه 2003
نوشته‌ها
142
لایک‌ها
3
من متوجه يك مشكل ديگه شدم!
چرا قالب وبلاگم با صفحه درست فيت نميشه؟
مثلا چند وقت پيش از توي يه كامپيوتر ديگه كه مانيتور 17 اينچ داره.ديدم كه اندازه قالبم به اندازه كش نمياد! مشكل چيه؟
(در ضمن كاش اسم اينجا تغيير كنه و بشه چگونه قالب بسازيم؟)
 

alieseraj

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
19 فوریه 2003
نوشته‌ها
345
لایک‌ها
3
سن
37
به نام خدا
اولا ربطي به اينچ نمايشگر نداره، بلکه به تعداد pixel های آن وابسته است.
احتمالا رایانه ی شما 800X 600 است، ولی رایانه ی دوستتان چیزی بیشتر از این.
در ثانی: جواب سوال: 1. یه نگاهی به قالب کردم. ببینم خودت نشستی همه ی اینو نوشتی، یا با fontpage ی چیزی ساختی؟ یا این که یه قسمت هاییش را از جای دیگه paste کردی؟
2. احتمالا یه جاهایی برای width به جای درصد، از pixel استفاده کرده ای. یعنی مثلا به جای width=80% نوشته ای width=720 و به همین خاطر ه که وقتی صفحه pixel های بیشتری داشته باشد، ستون ها همان قدر می مانند.
عرض پنجره ی وبلاگ خودت را به صورت افقی کم کن. می بینی که scrollbar به صورت افقی ظاهر می شود.
خالا برو به وبلاگ جدید من و اون جا هم عرض صفحه را کم کن. می بینی که اون جا ستون ها خودشون عرضشون کم می شه. چون من اون ها را به صورت درصدی از صفحه تعریف کرده ام.
همین الان رفتم همه ی قالب های پرشین بلاگ را دیدم(تقریبا 20 مورد). خیلی هاشون عرض ستون ها ثابت بود و اگر صفحه بزرگتر بود کناره هاشون خالی می موند و اگر کوچیکتر بود، scroll افقی می شد. این ها احتمالا هر دو ستون را width=n نوشته اند.
بعضی هاشون هم ستون کناری اندازه اش ثابت بود ولی ستون اصلی(که مطالب را می نویسیم) بسته به عرض صفحه کم و زیاد می شد. این ها احتمالا ستون کنار را [code:1]width=&#34;n&#34;[/code:1] و ستون اصلی را [code:1]width=&#34;*&#34;[/code:1] گذاشته اند. وقتی مقدارش را برابر ستاره قرار دهی، قسمت باقی مانده را پر می کند.
موردی را ندیدم که مثل وبلاگ خودم هر دو ستون آن بسته به pixel های پنجره بزرگ و کوچک شود. نمی دونم شاید دلیلی داره که این کار را نمی کنند. ولی من که تا به حال در این کار ضعفی ندیده ام. من هر دو ستون را به صورت[code:1]width=&#34;n%&#34;[/code:1] تعریف کرده ام.
در مورد تعویض نام این جا: فکر کنم اکر نام اولین یادداشت را عوض کنی، نام کل این جا هم همان می شود.
به امید ظهور
 

rasa

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
5 ژانویه 2003
نوشته‌ها
142
لایک‌ها
3
مرسي از همه واسه راهنمايي ها!!! مرسي :D
 
بالا