سورس های نوشته شده به زبان C و ++C

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
سلام بر کاربران پی تی
از آنجائیکه زبان سی یک زبان پایه محسوب میشود برای برنامه نویسی و در اکثر دانشگاه ها به عنوان درسی 3 واحدی تدریس میگردد تصمیم بر آن گرفتم در این مکان و تاپیک یکسری سورس کد به زبان های سی و سی پلاس پلاس قرار بدهم
امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیرد و مورد استفاده
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
دفتر تلفن ساده همراه با کلاس ها

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
 
//=====================================
//=====================================
struct address {
    char name[30] ;
    char street[30] ;
    char city[20] ;
    char state[3] ;
    char number[14] ;
    struct address *next ;
    struct address *prior ;
} list_entry ;
//=====================================
//=====================================
struct address *start ;
struct address *last ;
 
void enter() , display() , search() ;
void list() , del();
void display(struct address *info, int *row);
 
struct address *find(char *);
int menu_select();
struct address *store(struct address *, struct address *);
//=====================================
//=====================================
 
 
 
 
//****************
 
int menu_select()
{
   char s[5];
   system("cls");
   gotoxy(25,4) ;
   printf("1. enter a name ") ;
   gotoxy(25,6) ;
   printf("2. delete a name ") ;
   gotoxy(25, 8) ;
   printf("3. list all files ") ;
   gotoxy(25, 10) ;
   printf("4. search ") ;
   gotoxy(25, 12) ;
   printf("5. quit ") ;
   do {
   gotoxy(20, 18) ;
   printf("enter your select--power By majid (1-5):");
   gets(s);
   } while (atoi(s) < 0 || atoi(s) > 5) ;
   return atoi(s) ;
}
//*********************
 
 
void enter ()
{
  struct address *info ;
  int i ;
  char ch ;
  system("cls") ;
  gotoxy(3, 2) ;
  printf("  name    street   city   state  number");
  gotoxy(3, 3) ;
  printf(" ------------ -------- ");
  printf("--------  ----- ------- ");
  i = 4 ;
  for (;;) {
   info = (struct address *)malloc(sizeof(list_entry)) ;
   if(!info) {
  printf("\n out of memory. press a key ") ;
  getch();
  return ;
   }
   gotoxy(3, i) ;
   gets(info -> name) ;
   if (!info -> name[0]) {
   gotoxy(15, i + 1) ;
   printf("press a key to continue");
   getch() ;
   break ;
   }//end of if
   gotoxy(18, i);
   gets(info -> street) ;
   gotoxy(28, i) ;
   gets(info -> city) ;
   gotoxy(38, i) ;
   gets(info -> state) ;
   gotoxy(45, i) ;
   gets(info -> number) ;
   i++ ;
   start = store(info, start) ;
   } /* entry loop */
  }
//**************
 
 
struct address *store(struct address *i, struct address *top)
{
  struct address *old, *p ;
  if(last == NULL) {
  i -> next = NULL ;
  i -> prior = NULL ;
  start = i;
  last = i ;
  return i ;
  }
  p = top ;
  old = NULL ;
  while (p != NULL) {
    if(strcmp(p -> name, i -> name) < 0) {
     old = p ;
     p = p -> next ;
    }//end of if
    else {
     if (p -> prior) {
     p -> prior -> next=i ;
     i -> next=p ;
     i -> prior=p -> prior;
     p -> prior=i ;
     return top ;
     }//end of if
     i -> next = p ;
     i -> prior = NULL ;
     p -> prior = i ;
     return i ;
    }//end of if
  } // end of while
  old -> next = i ;
  i -> next = NULL ;
  i -> prior = old ;
  last = i ;
  return start ;
}
//******************
 
 
void del()
{
  struct address *info;
  char name[80];
  gotoxy(20, 20) ;
  printf(" enter name for delete : ") ;
  gets(name) ;
  info = find(name) ;
  if(info == NULL) {
    gotoxy(10, 20) ;
    printf(" name not found! press a key to continue.");
    getch() ;
  }
  if (info)
   if (start == info)
  {
   start = info -> next ;
   if(start)
     start -> prior = NULL ;
   else
     last = NULL ;
  } //end of if
   else {
    info -> prior -> next = info -> next;
    if(info != last)
     info -> next -> prior = info -> prior;
    else
    last = info -> prior ;
   } //end of else
   free(info) ;
   gotoxy(10,20) ;
   printf("name deleted, press a key to continue.");
   getch() ;
}
//*******************************
 
 
struct address *find(char *name)
{
   struct address *info ;
   info = start ;
   while(info != NULL) {
  if (strcmp(name, info -> name) == 0)
    return info;
  info = info -> next ;
   }
   return NULL ;
}
//*****************
 
 
void list ()
{
  struct address *info ;
  int i ;
  info = start ;
  system("cls") ;
  gotoxy(3, 2) ;
  printf("  name    street   city   state  number");
  gotoxy(3, 3) ;
  printf(" ------------ -------- -");
  printf("-------  ----- ------- ");
  i = 4 ;
  while(info != NULL) {
  display(info, &i) ;
  info = info -> next ;
  }
  gotoxy(15, i + 2) ;
  printf("press a key to continue.");
  getch() ;
}
//*******************
 
 
void display(struct address *info, int *row)
{
   gotoxy(3, *row) ;
   printf("%s", info -> name) ;
   gotoxy(18, *row) ;
   printf("%s", info -> street) ;
   gotoxy(28, *row) ;
   printf("%s", info -> city) ;
   gotoxy(38, *row) ;
   printf(info -> state) ;
   gotoxy(47, *row) ;
   printf(info -> number) ;
   *row = *row + 1 ;
}
//**************************
 
 
void search()
{
   char name[40] ;
   int i ;
   struct address *info;
   gotoxy(20, 20) ;
   printf(" enter name to find : ");
   gets(name) ;
   info = find(name) ;
   if(info == NULL) {
   gotoxy(10, 20) ;
   printf(" name not found! press a key to continue.");
   getch() ;
   }//end of if
   else {
     system("cls") ;
     gotoxy(3, 2) ;
     printf("  name    street  city   state  number");
     gotoxy(3, 3) ;
     printf(" ------------ -------");
     printf("- --------  ----- ------- ") ;
     i = 4 ;
     display(info ,&i) ;
     gotoxy(15, i + 2) ;
     printf("press a key to continue.");
     getch() ;
   }//end of else
}
//*********************
 
int main()
{
    start = last = NULL ;
    for(;;) {
     switch(menu_select()) {
      case 1: enter(); break ;
      case 2 : del();  break ;
      case 3: list() ; break ;
      case 4: search(); break ;
      case 5: exit(0) ;
 
    }//end of switch
    }//end of for
}//end of main
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
مشخصات دانشجویان با امکان ورود اطلاعات حذف اطلاعات و جستجو

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
 
 
struct student{
  char name[20];
  char family[25];
  int id;
  student *next;
};
student *first,*last;
//////////////////////////
void input(){
student *temp=new student;
cout<<"plese enter the id : "<<endl;
cin>>temp->id;
cout<<"plese enter the name : "<<endl;
cin>>temp->name;
cout<<"plese enter the family : "<<endl;
cin>>temp->family;
if (first==NULL){
  first=last=temp;
}
else {
  temp->next=last;
  last=temp;
}
}
/////////////////////////////////
void output(){
student *temp=new student;
temp=first;
while(temp!=NULL){
  cout<<temp->id<<endl;
  cout<<temp->name<<endl;
  cout<<temp->family<<endl;
  cout<<"*************************************";
  temp=temp->next;
}
cout<<"end of record"<<endl;
}
/////////////////////////////////////
void search(int id){
student *temp=new student;
int find;
temp=first;
while(temp!=NULL){
  if (id==temp->id){
    cout<<temp->id<<endl;
    cout<<temp->name<<endl;
    cout<<temp->family<<endl;
    find=1;
    break;
    }
  else{
    find=0;
    temp=temp->next;
    }
}
  if (find==0){ cout<<"not find record"<<endl;}
}
////////////////////////////////////
void main(){
int stat;
for (;;){
system("cls");
cout<<"***************************************"<<e ndl;
cout<<"num 1 for input data " <<endl;
cout<<"num 2 for list data " <<endl;
cout<<"num 3 for search data " <<endl;
cout<<"num 4 for exit" <<endl;
cout<<"***************************************"<<e ndl ;
cin>>stat;
system("cls");
switch(stat){
  case 1:
    input();
    break;
  case 2:
    output();
    break;
  case 3:
    int key;
    cout<<"plese enter id for search : " ;
    cin>>key;
    search(key);
    break;
  case 4:
    exit(0);
}
}
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
این کد را که به اول برنامه اضافه کنید برنامه از قسمت application شما در task manager پاک می شود و به قسمت process ها می رود


کد:
//compile with visual c++ 6
 
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
 
void main() {
  HWND hWnd;
  AllocConsole();
  hWnd = FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  ShowWindow(hWnd,0);
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه کوچکی که عملکرد تابع scanf و cscanf رو در خواندن داده ها(رشته ای و عددی) شرح میده و باهم مقایسه میکند.

کد:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void clrscr(void)
{system("cls");//in unix os , command is "clear"
}
int main(void){
int x,y;
char t='a';
char m[30],z[30];
for(;;){
printf("\n***************Press Any Key To Start Program********************:");
getch();
clrscr();
  t++;
printf("\ntest the scanf function:");
scanf("%d",&x);//agar voroodi be soorate:[1223 5Enter] bashad
printf("\nx=%d",x);//inja [1223] chap mishavad
printf("\n test the cscanf function:");//dar in tabe amale kelidhaye Enter va Space moadele ham ast(yani payane voroodi)
cscanf("%d",&y);//inja [y] az voroodi gerefte mishavad 
printf("\ny=%d",y);//[y ]chap mishavad
printf("\n test the scanf function in strings:");
scanf("%s",m);/*dar inja adade [5] dar reshte gharar migirad ,zira dar buffer in etelaat mojood ast:[5Enter](bad az 5 moadele ascii enter ast) 
hala tabe scanf adade 5 ra mikhanad va be enter miresad va payane khandan anjam migirad*/
printf("\n m=%s",m);//dar inja charactere 5 chap mishavad !!!
printf("\n test the cscanf function in strings:");
cscanf("%s",z);//kelidhaye space va enter dar in tabe moadele ham ast
printf("\nz=%s",z);//reshte[z] chap mishavad
getch();
}
//stack...
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
کتابخانه با امکان ورود - ویرایش- حذف -به امانت گرفتن و پس دادن کتاب

کد:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
//===========================
//===========================
class book
{
 friend class library;
 
 private:
  char book_name[11];
  char explain[51];
  char aouther[11];
  char part;
 
  char user[11];  
   int reserved;
 
  book *next;
 
 public:
     book();
  void edit();
  void reserv();
  void getback();
}
//---------------------------
   book::book()
  {
   clrscr();
 
   cout<<"============ add a new book =================="
     <<"\n\nto insert new book ,enter flow informations:"
     <<"\n\nbook name?";
   gets(book_name);
   book_name[10]=NULL;
 
   cout<<"\naouther name?";
   gets(aouther);
   aouther[10]=NULL;
 
   cout<<"\nany explain?";
   gets(explain);
   explain[50]=NULL;
 
   part=book_name[0];
 
   reserved=0;
 
   next=NULL;
 
   cout<<"\n\ninformathions set!";
   getch();
  }
//---------------------------
void book::edit()
  {
cout<<"error ";
  }
//---------------------------
void book::reserv()
  {
   clrscr();
   cout<<"\n=========== reserving book ===================";
 
   if(reserved==0)
    {
     cout<<"\n\nuser name?";
     gets(user);
     user[11]=NULL;
 
     reserved=1;
    }
 
   if(reserved==0)
    {
     cout<<"\n\nsorry! book has been reserved befor"
       <<"by user:";
     puts(user);
    }
 
   getch();
  }
//---------------------------
void book::getback()
  {
   reserved=0;
 
   cout<<"\n\nbook got bak.";
   getch();
  }
//===========================
//===========================
class library
{
 public:
     library();
   void run_menu();
 
 private:
   book *parts[24];
   void insert(book*);
   void find();
   void search();
 
}
//---------------------------
   library::library()
  {
   for(int i=0;i<=23;i++)
    parts[i]=NULL;
 
  }
//---------------------------
void library::run_menu()
  {
 
   char ch='n';
 
   while(ch!='4')
    {
     clrscr();
 
     cout<<"================= LIBRARY =================="
       <<"\n\n1:add a new book."
       <<"\n2:find a book."
       <<"\n3:search a book."
       <<"\n4:exit."
       <<"press numbers:";
 
 
     ch=getch();
 
 
     if(ch=='1')
      {
       book *n=new book;
       insert(n);
      }
     if(ch=='2')
      {
       find();
      }
     if(ch=='3')
      {
       search();
      }
 
    }//while
  }
//---------------------------
void library::insert(book *s)
  {
   int d=s->part-97;
 
   if(parts[d]==NULL)
    {
     parts[d]=s;
    }
   else
    {
     book *p=parts[d],*q;
     while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,s->book_name)<0)
      {
       q=p;
       p=p->next;
      }
     q->next=s;
     s->next=p;
    }
 
  }
//---------------------------
void library::find()
  {
   clrscr();
 
   cout<<"=========== edit / delete books ============"
     <<"\nenter exact book name:";
   char name[11];
   gets(name);
   name[11]=NULL;
   int d=name[0]-97;
 
   book *p=parts[d],*q;
   while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,name)!=0)
    {
     q=p;
     p=p->next;
    }
   if(p==NULL)
    {
     cout<<"not found!";
    }
   if(p!=NULL)
    {
     cout<<"\n\ndelete it?('d') or edit?('e')"
       <<" or reserv?('r')  or getback?('g') :";
     char ch=getch();
     if(ch=='d')
       {
       q->next=p->next;
       delete p;
       }
     if(ch=='e')
       {
       p->edit();
       }
     if(ch=='r')
       {
       p->reserv();
       }
     if(ch=='g')
      {
       p->getback();
      }
    }
   getch();
  }
//---------------------------
void library::search()
  {
   char ch='6';
 
   while(ch!='4')
    {
     clrscr();
     cout<<"================== SEARCH ===================";
     cout<<"\n\n1:search for name."
       <<"\n2:search for aouther."
       <<"\n3:search for explanations."
       <<"\n4:back to main menu.(press numbers)";
 
     ch=getch();
 
     if(ch=='1')
      {
       cout<<"\n\nenter exact name:";
       char name[10];
       gets(name);
       name[11]=NULL;
 
       int d=name[0]-97;
       book *p=parts[d];
       while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,name)!=0)
        {
         p=p->next;
        }
       if(p==NULL)
        {
         cout<<"\nnot founded!";
        }
       else
        {
         cout<<"\n\n";
         cout<<"name:";puts(p->book_name);
         cout<<"aouther:";puts(p->aouther);
         cout<<"explain:";puts(p->explain);
         if(p->reserved==1)
          {
           cout<<"RESERVED by:";
           puts(p->user);
          }
         else
          {
           cout<<"NOT RESERVES";
          }
        }//else
       getch();
      }//1
     if(ch=='2')
      {
       cout<<"\n\nenter exact aouther name:";
       char name[11];
       gets(name);
       name[11]=NULL;
       int f=0;
 
       for(int i=0;i<=23;i++)
        {
        book *p=parts[i];
        while(p!=NULL)
        {
         if(strcmp(p->aouther,name)==0)
          {
           f++;
           cout<<"\n"<<f<<":";
           cout<<"name:";puts(p->book_name);
           cout<<"aouthor:";puts(p->aouther);
           cout<<"explain:";puts(p->explain);
           if(p->reserved==1)
            {
             cout<<"RESERVED BY";
             puts(p->user);
            }
           else
            {
             cout<<"NOT RESERVED";
            }
          }
 
         p=p->next;
        }//while
        }
       getch();
      }//2
     if(ch=='3')
      {
       cout<<"\n\nenter key(15char):";
       char name[16];
       gets(name);
       name[15]=NULL;
       int f=0;
 
       for(int i=0;i<=23;i++)
        {
        book *p=parts[i];
        while(p!=NULL)
        {
         char *tokenptr;
         tokenptr=strtok(p->explain," ");
         while(tokenptr!=NULL)
          {
           if(strcmp(tokenptr,name)==0)
            {
             f++;
 
             cout<<"\n"<<f<<":";
             cout<<"name:";puts(p->book_name);
             cout<<"aouthor:";puts(p->aouther);
             cout<<"explain:";puts(p->explain);
             if(p->reserved==1)
               {
               cout<<"RESERVED BY";
               puts(p->user);
               }
             else
               {
               cout<<"NOT RESERVED";
               }
            }
           tokenptr=strtok(NULL," ");
          }
 
         p=p->next;
        }//while
        }//for i
       getch();
      }//3
 
    }
 
  }
//===========================
//===========================
 int main()
  {
   clrscr();
 
   library l1;
   l1.run_menu();
 
   return(0);
  }
 

MihanV

مدیر بخش سیستمهای مدیریت محتوای وب سایت
مدیر انجمن
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
29 جولای 2010
نوشته‌ها
9,852
لایک‌ها
8,288
محل سکونت
کرج
سورس هایی که تو نت نیست رو بزار
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
سورس تبدیل عدد به حروف در سی پلاس پلاس

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
RE:clrscr();
int s=0,i2=0,x[99];
char y[99]={0};
//Daryaft Adad
cout<<"Lotfan yek adad Vared Konid:\n";
do
{
i2++;
y[i2]=getche();
}while(y[i2]!=13);
i2--;
//Tashkhis Argham
for(register int i=1;i2>=1;i2--)
{
x[i]=y[i2]-48;
i++;
}
i--;
//Namayesh Adad
clrscr();
cout<<"Adad Shoma: ";
for(register int i3=i;i3>=1;i3--)
cout<<x[i3];
cout<<endl<<"Hasel:\n";
//Tarjome adad be horof
for(;i>=1;i--)
{
if(s==1)
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<"";break;
case 1:cout<<"yazdah ";break;
case 2:cout<<"davazdah ";break;
case 3:cout<<"sizdah ";break;
case 4:cout<<"chahardah ";break;
case 5:cout<<"panzdah ";break;
case 6:cout<<"shanzdah ";break;
case 7:cout<<"hevdah ";break;
case 8:cout<<"hejdah ";break;
case 9:cout<<"nozdah ";break;
}
s=0;
}
else
{
if(i%3==2)
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<"";break;
case 1:s=1;break;
case 2:cout<<"bisto ";break;
case 3:cout<<"sio ";break;
case 4:cout<<"chehelo ";break;
case 5:cout<<"panjaho ";break;
case 6:cout<<"shasto ";break;
case 7:cout<<"haftado ";break;
case 8:cout<<"hashtado ";break;
case 9:cout<<"navado ";break;
}
}
else
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<"";break;
case 1:cout<<"yek ";break;
case 2:cout<<"do ";break;
case 3:cout<<"se ";break;
case 4:cout<<"chahar ";break;
case 5:cout<<"panj ";break;
case 6:cout<<"shesh ";break;
case 7:cout<<"haft ";break;
case 8:cout<<"hasht ";break;
case 9:cout<<"noh ";break;
default:goto ESC;
}
}
}
if((x[i+2]==0&&x[i]==0)||(x[i]==0&&x[i-2]==0))
{
cout<<"";
}
else
{
if(i%3==0)
cout<<"sado ";
else if(i==4)
cout<<"hezaro ";
else if(i==7)
cout<<"miliono ";
else if(i==10)
cout<<"triliardo ";
ESC:
}
}
gotoxy(0,22);
cout<<endl<<endl<<"Lotfan kelidi ra baraye tarjome adadi digar feshar dahid"<<endl;
getch();
goto RE;
}

//end
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
بازی اسنک

کد:
#include<iostream.h>
#include<graphics.h>
#include<iomanip.h>
#include<conio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<time.h>

void main()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, "//bgi");


clock_t start,end,r;
 int x,y,i,x1,y1,j,l,m,temp,tail,col,scr,scr1,tempo;

char scrn[10];
// char key=0;
 temp=30;tail=3;
  scr1=0;
int a[300],b[300];
 i=y=x=0;


const char up='w';
const char dw='s';
const char ls='a';
const char rs='d';

cout<<" RULES FOR THE GAME"<<endl;
cout<<"KEYS---"<<endl<<" w- FORWARD"<<endl<<" a- LEFT TURN"<<endl<<" d- RIGHT TURN"<<endl<<" s- DOWN"<<endl;
cout<<" Q- QUIT"<<endl;
cout<<" TURN CAPS LOCK OFF"<<endl;
cout<<" EAT THE INSECTS N LIVE...U DIE IF U CROSS THE LIMIT / MOVE OVER UR SELF /"<<endl;
cout<<" CROSS UR LEFTOVER SKIN."<<endl;
cout<<" SHEADS SKIN AFTER REGULAR INTERVALS.."<<endl;
cout<<" KEEP MOVING TO FIND FOOD ELSE U DIE"<<endl;
cout<<"	 POINTS ARE ADDED FOR EVERY INSECT YOU EAT,BUT EAT THE FIRST ONE BEFORE SECOND ONE COMES UP ELSE NO SCORE WILL BE ADDED UP"<<endl<<endl;
cout<<" PRESS MOVE(a) KEY TO CONTINUE.....";
getch();

cleardevice();
setbkcolor(9);
for(j=0;j<=7;j++)
a[j]=b[j]=0;

rectangle(20,21,600,441);
outtextxy(20,5,"SCORE..");
randomize();
l=(random(520)+60);
if(l<=99)
{l=l/10;
l=l*10;}
else {l=l/10;
l=l*10; }

m=(random(400)+40);
if(m<=99)
{m=m/10;
m=m*10; }
else {m=m/10;
m=m*10; }
outtextxy(l,m,"*");

char key;
do

{

setcolor(15);
rectangle(20,21,600,440);
if(i==60||i==120||i==190||i==270)
{
l=(random(520)+50);
if(l<=99)
{l=l/10;
l=l*10;}
else {l=l/10;
 l=l*10; }

m=(random(400)+30);
if(m<=99)
{m=m/10;
m=m*10; }
else {m=m/10;
 m=m*10; }

setcolor(15);
outtextxy(l,m,"ى");
sound(3800);

 }

start=clock();
 key=getch();
  end=clock();
  r=end-start;
  if(r>=15)
  { outtextxy(100,100,"YOU ARE TOO SLOW...:-( ");
  delay(1000);nosound();break;}

if (i==300 )
{ i=0;}

{
 if(key==up)
 { y-=10;}
 if(key==dw)
 { y+=10;}
 if(key==ls)
 { x-=10;}
 if(key==rs)
 { x+=10;}
 }
 setcolor(10);
 a[i]= x1=210+x;
 b[i]= y1=210+y;
if(x1==l && y1==m)
 { scr1++;
 scr=10*scr1;
 sprintf(scrn,"%d",scr);
  nosound();
  setcolor(0);
outtextxy(70,5,"غغ");
setcolor(15);
outtextxy(70,5,scrn);

 temp+=10;tail++; }

if(x1==20||x1==600||y1==20||y1==440)
{nosound();break;}

col=getpixel(x1,y1);
if(col>0)
 break;
 nosound();
 tempo=tail;

 if(i>=(299-tempo))
{ setcolor(4);
 tempo-- ;
}
 outtextxy(x1,y1,"X");
 setcolor(0);
 outtextxy(a[i-tail],b[i-tail],"X" );
i++;


} while (key !='q');

settextstyle(2,0,26);
outtextxy(210,210,"OUT");
 getch();
closegraph();

}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تغییر رنگ نوشته متن :

کامپایلر : Borland C++ 5.02

کد:
#include <iostream>
#include <conio>
int main(){
for(int i=1;i<=4;i++){
textcolor(i+8);
cprintf("Welcome to C++ World");
cout<<endl;}
getch();
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه ی مغلوب عدد طبیعی n

کد:
#include<iostream.h>
Main()
{
Int n,d,s=0;
Cout<<”please inter n”;
Cin>>n;
While(n>0){
D=n%10; 
N=n\10;
S=s*10+d;
}cout<<s;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
یک برنامه که یک پشته را پیاده سازی می کند و یه سری اطلاعات را داخل پشته میریزد و بعد دوباره آنها را خارج می کند

کد:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int top;
struct stack
{
  int data;
  struct stack *next;
};
bool isempty(struct stack *x)
{
  if(!top) return true;
  else return false;
}
 
int pop(struct stack *x,bool rm) 
{  if(!isempty(x))
  {
    struct stack *y=x;
    for(int i=0;i<top-1;i++) x = x->next;
    int data = x->data;
    if(rm)
    {
      for(int i=0;i<top-2;i++) y = y->next;
      y->next = NULL;
      x = y;
      top--;
    }
    return data;
  }else
  {
    printf("It is Empty!");
    return 0;
  }
}
void push(struct stack *x,int data) 
{
  for(int i = 0;i<top;i++) x = x->next;
  x->data = data;
  x->next = new struct stack;
  top++;
}
int main() 
{
  top = 0;
  struct stack *t = new struct stack;
  push(t,1);
  push(t,2);
  push(t,3);
  printf("%d",pop(t,true));
  printf("%d",pop(t,false));
  printf("%d",pop(t,true));
  printf("%d",pop(t,false));
  printf("%d",pop(t,false));
  getch();
  return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
این برنامه یه عدد میگیره و میگه اول هست یا نه و بعد تمام مقسوم علیه ها و همچنین مقسوم علیه های اول عدد رو به کاربر میگه
کد:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
int isprime(int);
main()
{
int n=0,div[999],sh=0,pdiv[999],count=0,s=0;
error:
cout<<"Please insert a number : "<<"\n";
cin>>n;
if(n<=0)
  {
    clrscr();
    cout<<"You are just aloud to enter numbers wich are bigger than 0 (zero) ! Please try again . OK ?"<<"\n";
    n=0;
    goto error;
  }
for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if((n%i)==0)
      {
        div[sh]=i;
        sh++;
      }
  }
if(sh==2)
  {
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    cout<<"This number is prime and has 2 divisors :"<<"\n "<<char(26)<<" {1 , "<<n<<"}"<<"\n";
   cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    getch();
    exit(1);
  }
else if(sh==1)
  {
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    cout<<"This number has ony 1 divisor :"<<"\n "<<char(26)<<" {1}"<<"\n";
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    getch();
    exit(1);
  }
else
  {
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    cout<<"This number is not prime and has "<<(sh)<<" divisors :"<<"\n "<<char(26)<<" {";
    for(int j=0;j<sh;j++)
      {
        if(j==(sh-1))
          {
            cout<<div[j]<<"}"<<"\n";
            goto con;
          }
        cout<<div[j]<<" , ";
      }
  }
con:
for(int k=0;k<sh;k++)
  {
    s=isprime(div[k]);
    if(s!=0)
      {
      pdiv[count]=s;
     s=0;
      count++;
      }
    else
      s=0;
  }
cout<<" "<<char(26)<<" Prime divisors : {";
for(int u=0;u<count;u++)
  {
    if(u==(count-1))
      {
        cout<<pdiv[u]<<"}"<<"\n";
        cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
        getch();
        exit(1);
      }
    cout<<pdiv[u]<<" , ";
  }
}
//================================================== ============================
int isprime(int a)
{
int pri=0;
for(int r=1;r<=a;r++)
  {
    if((a%r)==0)
      pri++;
  }
if(pri==2)
  return a;
else
  return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
دفترچه تلفن با روش فايلينگ همراه امكاناتي چون درج ويرايش حذف جستجو ليست كردن و ...
 

فایل های ضمیمه

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تشخیص متقارن بودن پارانتزها (به ازای هر پارانتز باز ، یک پارانتز بسته وجود دارد) با استفاده از پشته ها (STL)

کد:
#include <iostream>
#include <conio>
#include <stack>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
int main(){
string str = "(2+3*(5+6/2))+(3/(6+7*3))";
stack<char,vector<char>> s;
for(int i=0;i<str.size();i++){
 if(str[i]=='(')
 s.push('(');
 if(str[i]==')')
 s.pop();}
 if(s.empty())
 cout<<"True \n";
 else
 cout<<"False \n";
 getch();
 }
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
این برنامه تمام جایگشت های یک لیست عدد رو می دهد


کد:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <set>
#include <string>
#include <sstream> 
#include <stack>
#include <queue>
#include <map> 
#include <numeric>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <utility>
#include <functional>
#include <cstdio>
#include <ctime>
using namespace std ; 
int main () {
  //freopen ("in.in","r",stdin) ;
  int n ; cin >> n ;// number of inputs 
  vector <int> v (n) ; 
  for(int i = 0 ; i < n;i ++) cin >> v [i] ; 
  sort (v.begin(),v.end()) ; 
  do {
    for(int i = 0 ; i < n;i ++){ 
      if (i) printf (" ") ; 
      printf ("%d",v [i]) ; 
    } 
    printf ("\n"); 
  }while (next_permutation (v.begin(),v.end())) ; 
}
 
بالا