سورس های نوشته شده به زبان C و ++C

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
سلام بر کاربران پی تی
از آنجائیکه زبان سی یک زبان پایه محسوب میشود برای برنامه نویسی و در اکثر دانشگاه ها به عنوان درسی 3 واحدی تدریس میگردد تصمیم بر آن گرفتم در این مکان و تاپیک یکسری سورس کد به زبان های سی و سی پلاس پلاس قرار بدهم
امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیرد و مورد استفاده
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
دفتر تلفن ساده همراه با کلاس ها

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
 
//=====================================
//=====================================
struct address {
    char name[30] ;
    char street[30] ;
    char city[20] ;
    char state[3] ;
    char number[14] ;
    struct address *next ;
    struct address *prior ;
} list_entry ;
//=====================================
//=====================================
struct address *start ;
struct address *last ;
 
void enter() , display() , search() ;
void list() , del();
void display(struct address *info, int *row);
 
struct address *find(char *);
int menu_select();
struct address *store(struct address *, struct address *);
//=====================================
//=====================================
 
 
 
 
//****************
 
int menu_select()
{
   char s[5];
   system("cls");
   gotoxy(25,4) ;
   printf("1. enter a name ") ;
   gotoxy(25,6) ;
   printf("2. delete a name ") ;
   gotoxy(25, 8) ;
   printf("3. list all files ") ;
   gotoxy(25, 10) ;
   printf("4. search ") ;
   gotoxy(25, 12) ;
   printf("5. quit ") ;
   do {
   gotoxy(20, 18) ;
   printf("enter your select--power By majid (1-5):");
   gets(s);
   } while (atoi(s) < 0 || atoi(s) > 5) ;
   return atoi(s) ;
}
//*********************
 
 
void enter ()
{
  struct address *info ;
  int i ;
  char ch ;
  system("cls") ;
  gotoxy(3, 2) ;
  printf("  name    street   city   state  number");
  gotoxy(3, 3) ;
  printf(" ------------ -------- ");
  printf("--------  ----- ------- ");
  i = 4 ;
  for (;;) {
   info = (struct address *)malloc(sizeof(list_entry)) ;
   if(!info) {
  printf("\n out of memory. press a key ") ;
  getch();
  return ;
   }
   gotoxy(3, i) ;
   gets(info -> name) ;
   if (!info -> name[0]) {
   gotoxy(15, i + 1) ;
   printf("press a key to continue");
   getch() ;
   break ;
   }//end of if
   gotoxy(18, i);
   gets(info -> street) ;
   gotoxy(28, i) ;
   gets(info -> city) ;
   gotoxy(38, i) ;
   gets(info -> state) ;
   gotoxy(45, i) ;
   gets(info -> number) ;
   i++ ;
   start = store(info, start) ;
   } /* entry loop */
  }
//**************
 
 
struct address *store(struct address *i, struct address *top)
{
  struct address *old, *p ;
  if(last == NULL) {
  i -> next = NULL ;
  i -> prior = NULL ;
  start = i;
  last = i ;
  return i ;
  }
  p = top ;
  old = NULL ;
  while (p != NULL) {
    if(strcmp(p -> name, i -> name) < 0) {
     old = p ;
     p = p -> next ;
    }//end of if
    else {
     if (p -> prior) {
     p -> prior -> next=i ;
     i -> next=p ;
     i -> prior=p -> prior;
     p -> prior=i ;
     return top ;
     }//end of if
     i -> next = p ;
     i -> prior = NULL ;
     p -> prior = i ;
     return i ;
    }//end of if
  } // end of while
  old -> next = i ;
  i -> next = NULL ;
  i -> prior = old ;
  last = i ;
  return start ;
}
//******************
 
 
void del()
{
  struct address *info;
  char name[80];
  gotoxy(20, 20) ;
  printf(" enter name for delete : ") ;
  gets(name) ;
  info = find(name) ;
  if(info == NULL) {
    gotoxy(10, 20) ;
    printf(" name not found! press a key to continue.");
    getch() ;
  }
  if (info)
   if (start == info)
  {
   start = info -> next ;
   if(start)
     start -> prior = NULL ;
   else
     last = NULL ;
  } //end of if
   else {
    info -> prior -> next = info -> next;
    if(info != last)
     info -> next -> prior = info -> prior;
    else
    last = info -> prior ;
   } //end of else
   free(info) ;
   gotoxy(10,20) ;
   printf("name deleted, press a key to continue.");
   getch() ;
}
//*******************************
 
 
struct address *find(char *name)
{
   struct address *info ;
   info = start ;
   while(info != NULL) {
  if (strcmp(name, info -> name) == 0)
    return info;
  info = info -> next ;
   }
   return NULL ;
}
//*****************
 
 
void list ()
{
  struct address *info ;
  int i ;
  info = start ;
  system("cls") ;
  gotoxy(3, 2) ;
  printf("  name    street   city   state  number");
  gotoxy(3, 3) ;
  printf(" ------------ -------- -");
  printf("-------  ----- ------- ");
  i = 4 ;
  while(info != NULL) {
  display(info, &i) ;
  info = info -> next ;
  }
  gotoxy(15, i + 2) ;
  printf("press a key to continue.");
  getch() ;
}
//*******************
 
 
void display(struct address *info, int *row)
{
   gotoxy(3, *row) ;
   printf("%s", info -> name) ;
   gotoxy(18, *row) ;
   printf("%s", info -> street) ;
   gotoxy(28, *row) ;
   printf("%s", info -> city) ;
   gotoxy(38, *row) ;
   printf(info -> state) ;
   gotoxy(47, *row) ;
   printf(info -> number) ;
   *row = *row + 1 ;
}
//**************************
 
 
void search()
{
   char name[40] ;
   int i ;
   struct address *info;
   gotoxy(20, 20) ;
   printf(" enter name to find : ");
   gets(name) ;
   info = find(name) ;
   if(info == NULL) {
   gotoxy(10, 20) ;
   printf(" name not found! press a key to continue.");
   getch() ;
   }//end of if
   else {
     system("cls") ;
     gotoxy(3, 2) ;
     printf("  name    street  city   state  number");
     gotoxy(3, 3) ;
     printf(" ------------ -------");
     printf("- --------  ----- ------- ") ;
     i = 4 ;
     display(info ,&i) ;
     gotoxy(15, i + 2) ;
     printf("press a key to continue.");
     getch() ;
   }//end of else
}
//*********************
 
int main()
{
    start = last = NULL ;
    for(;;) {
     switch(menu_select()) {
      case 1: enter(); break ;
      case 2 : del();  break ;
      case 3: list() ; break ;
      case 4: search(); break ;
      case 5: exit(0) ;
 
    }//end of switch
    }//end of for
}//end of main
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
مشخصات دانشجویان با امکان ورود اطلاعات حذف اطلاعات و جستجو

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
 
 
struct student{
  char name[20];
  char family[25];
  int id;
  student *next;
};
student *first,*last;
//////////////////////////
void input(){
student *temp=new student;
cout<<"plese enter the id : "<<endl;
cin>>temp->id;
cout<<"plese enter the name : "<<endl;
cin>>temp->name;
cout<<"plese enter the family : "<<endl;
cin>>temp->family;
if (first==NULL){
  first=last=temp;
}
else {
  temp->next=last;
  last=temp;
}
}
/////////////////////////////////
void output(){
student *temp=new student;
temp=first;
while(temp!=NULL){
  cout<<temp->id<<endl;
  cout<<temp->name<<endl;
  cout<<temp->family<<endl;
  cout<<"*************************************";
  temp=temp->next;
}
cout<<"end of record"<<endl;
}
/////////////////////////////////////
void search(int id){
student *temp=new student;
int find;
temp=first;
while(temp!=NULL){
  if (id==temp->id){
    cout<<temp->id<<endl;
    cout<<temp->name<<endl;
    cout<<temp->family<<endl;
    find=1;
    break;
    }
  else{
    find=0;
    temp=temp->next;
    }
}
  if (find==0){ cout<<"not find record"<<endl;}
}
////////////////////////////////////
void main(){
int stat;
for (;;){
system("cls");
cout<<"***************************************"<<e ndl;
cout<<"num 1 for input data " <<endl;
cout<<"num 2 for list data " <<endl;
cout<<"num 3 for search data " <<endl;
cout<<"num 4 for exit" <<endl;
cout<<"***************************************"<<e ndl ;
cin>>stat;
system("cls");
switch(stat){
  case 1:
    input();
    break;
  case 2:
    output();
    break;
  case 3:
    int key;
    cout<<"plese enter id for search : " ;
    cin>>key;
    search(key);
    break;
  case 4:
    exit(0);
}
}
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
این کد را که به اول برنامه اضافه کنید برنامه از قسمت application شما در task manager پاک می شود و به قسمت process ها می رود


کد:
//compile with visual c++ 6
 
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
 
void main() {
  HWND hWnd;
  AllocConsole();
  hWnd = FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  ShowWindow(hWnd,0);
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه کوچکی که عملکرد تابع scanf و cscanf رو در خواندن داده ها(رشته ای و عددی) شرح میده و باهم مقایسه میکند.

کد:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void clrscr(void)
{system("cls");//in unix os , command is "clear"
}
int main(void){
int x,y;
char t='a';
char m[30],z[30];
for(;;){
printf("\n***************Press Any Key To Start Program********************:");
getch();
clrscr();
  t++;
printf("\ntest the scanf function:");
scanf("%d",&x);//agar voroodi be soorate:[1223 5Enter] bashad
printf("\nx=%d",x);//inja [1223] chap mishavad
printf("\n test the cscanf function:");//dar in tabe amale kelidhaye Enter va Space moadele ham ast(yani payane voroodi)
cscanf("%d",&y);//inja [y] az voroodi gerefte mishavad 
printf("\ny=%d",y);//[y ]chap mishavad
printf("\n test the scanf function in strings:");
scanf("%s",m);/*dar inja adade [5] dar reshte gharar migirad ,zira dar buffer in etelaat mojood ast:[5Enter](bad az 5 moadele ascii enter ast) 
hala tabe scanf adade 5 ra mikhanad va be enter miresad va payane khandan anjam migirad*/
printf("\n m=%s",m);//dar inja charactere 5 chap mishavad !!!
printf("\n test the cscanf function in strings:");
cscanf("%s",z);//kelidhaye space va enter dar in tabe moadele ham ast
printf("\nz=%s",z);//reshte[z] chap mishavad
getch();
}
//stack...
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
کتابخانه با امکان ورود - ویرایش- حذف -به امانت گرفتن و پس دادن کتاب

کد:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
//===========================
//===========================
class book
{
 friend class library;
 
 private:
  char book_name[11];
  char explain[51];
  char aouther[11];
  char part;
 
  char user[11];  
   int reserved;
 
  book *next;
 
 public:
     book();
  void edit();
  void reserv();
  void getback();
}
//---------------------------
   book::book()
  {
   clrscr();
 
   cout<<"============ add a new book =================="
     <<"\n\nto insert new book ,enter flow informations:"
     <<"\n\nbook name?";
   gets(book_name);
   book_name[10]=NULL;
 
   cout<<"\naouther name?";
   gets(aouther);
   aouther[10]=NULL;
 
   cout<<"\nany explain?";
   gets(explain);
   explain[50]=NULL;
 
   part=book_name[0];
 
   reserved=0;
 
   next=NULL;
 
   cout<<"\n\ninformathions set!";
   getch();
  }
//---------------------------
void book::edit()
  {
cout<<"error ";
  }
//---------------------------
void book::reserv()
  {
   clrscr();
   cout<<"\n=========== reserving book ===================";
 
   if(reserved==0)
    {
     cout<<"\n\nuser name?";
     gets(user);
     user[11]=NULL;
 
     reserved=1;
    }
 
   if(reserved==0)
    {
     cout<<"\n\nsorry! book has been reserved befor"
       <<"by user:";
     puts(user);
    }
 
   getch();
  }
//---------------------------
void book::getback()
  {
   reserved=0;
 
   cout<<"\n\nbook got bak.";
   getch();
  }
//===========================
//===========================
class library
{
 public:
     library();
   void run_menu();
 
 private:
   book *parts[24];
   void insert(book*);
   void find();
   void search();
 
}
//---------------------------
   library::library()
  {
   for(int i=0;i<=23;i++)
    parts[i]=NULL;
 
  }
//---------------------------
void library::run_menu()
  {
 
   char ch='n';
 
   while(ch!='4')
    {
     clrscr();
 
     cout<<"================= LIBRARY =================="
       <<"\n\n1:add a new book."
       <<"\n2:find a book."
       <<"\n3:search a book."
       <<"\n4:exit."
       <<"press numbers:";
 
 
     ch=getch();
 
 
     if(ch=='1')
      {
       book *n=new book;
       insert(n);
      }
     if(ch=='2')
      {
       find();
      }
     if(ch=='3')
      {
       search();
      }
 
    }//while
  }
//---------------------------
void library::insert(book *s)
  {
   int d=s->part-97;
 
   if(parts[d]==NULL)
    {
     parts[d]=s;
    }
   else
    {
     book *p=parts[d],*q;
     while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,s->book_name)<0)
      {
       q=p;
       p=p->next;
      }
     q->next=s;
     s->next=p;
    }
 
  }
//---------------------------
void library::find()
  {
   clrscr();
 
   cout<<"=========== edit / delete books ============"
     <<"\nenter exact book name:";
   char name[11];
   gets(name);
   name[11]=NULL;
   int d=name[0]-97;
 
   book *p=parts[d],*q;
   while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,name)!=0)
    {
     q=p;
     p=p->next;
    }
   if(p==NULL)
    {
     cout<<"not found!";
    }
   if(p!=NULL)
    {
     cout<<"\n\ndelete it?('d') or edit?('e')"
       <<" or reserv?('r')  or getback?('g') :";
     char ch=getch();
     if(ch=='d')
       {
       q->next=p->next;
       delete p;
       }
     if(ch=='e')
       {
       p->edit();
       }
     if(ch=='r')
       {
       p->reserv();
       }
     if(ch=='g')
      {
       p->getback();
      }
    }
   getch();
  }
//---------------------------
void library::search()
  {
   char ch='6';
 
   while(ch!='4')
    {
     clrscr();
     cout<<"================== SEARCH ===================";
     cout<<"\n\n1:search for name."
       <<"\n2:search for aouther."
       <<"\n3:search for explanations."
       <<"\n4:back to main menu.(press numbers)";
 
     ch=getch();
 
     if(ch=='1')
      {
       cout<<"\n\nenter exact name:";
       char name[10];
       gets(name);
       name[11]=NULL;
 
       int d=name[0]-97;
       book *p=parts[d];
       while(p!=NULL && strcmp(p->book_name,name)!=0)
        {
         p=p->next;
        }
       if(p==NULL)
        {
         cout<<"\nnot founded!";
        }
       else
        {
         cout<<"\n\n";
         cout<<"name:";puts(p->book_name);
         cout<<"aouther:";puts(p->aouther);
         cout<<"explain:";puts(p->explain);
         if(p->reserved==1)
          {
           cout<<"RESERVED by:";
           puts(p->user);
          }
         else
          {
           cout<<"NOT RESERVES";
          }
        }//else
       getch();
      }//1
     if(ch=='2')
      {
       cout<<"\n\nenter exact aouther name:";
       char name[11];
       gets(name);
       name[11]=NULL;
       int f=0;
 
       for(int i=0;i<=23;i++)
        {
        book *p=parts[i];
        while(p!=NULL)
        {
         if(strcmp(p->aouther,name)==0)
          {
           f++;
           cout<<"\n"<<f<<":";
           cout<<"name:";puts(p->book_name);
           cout<<"aouthor:";puts(p->aouther);
           cout<<"explain:";puts(p->explain);
           if(p->reserved==1)
            {
             cout<<"RESERVED BY";
             puts(p->user);
            }
           else
            {
             cout<<"NOT RESERVED";
            }
          }
 
         p=p->next;
        }//while
        }
       getch();
      }//2
     if(ch=='3')
      {
       cout<<"\n\nenter key(15char):";
       char name[16];
       gets(name);
       name[15]=NULL;
       int f=0;
 
       for(int i=0;i<=23;i++)
        {
        book *p=parts[i];
        while(p!=NULL)
        {
         char *tokenptr;
         tokenptr=strtok(p->explain," ");
         while(tokenptr!=NULL)
          {
           if(strcmp(tokenptr,name)==0)
            {
             f++;
 
             cout<<"\n"<<f<<":";
             cout<<"name:";puts(p->book_name);
             cout<<"aouthor:";puts(p->aouther);
             cout<<"explain:";puts(p->explain);
             if(p->reserved==1)
               {
               cout<<"RESERVED BY";
               puts(p->user);
               }
             else
               {
               cout<<"NOT RESERVED";
               }
            }
           tokenptr=strtok(NULL," ");
          }
 
         p=p->next;
        }//while
        }//for i
       getch();
      }//3
 
    }
 
  }
//===========================
//===========================
 int main()
  {
   clrscr();
 
   library l1;
   l1.run_menu();
 
   return(0);
  }
 

MihanV

مدیر بخش سیستمهای مدیریت محتوای وب سایت
مدیر انجمن
تاریخ عضویت
29 جولای 2010
نوشته‌ها
9,547
لایک‌ها
7,554
محل سکونت
کرج
سورس هایی که تو نت نیست رو بزار
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
سورس تبدیل عدد به حروف در سی پلاس پلاس

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
RE:clrscr();
int s=0,i2=0,x[99];
char y[99]={0};
//Daryaft Adad
cout<<"Lotfan yek adad Vared Konid:\n";
do
{
i2++;
y[i2]=getche();
}while(y[i2]!=13);
i2--;
//Tashkhis Argham
for(register int i=1;i2>=1;i2--)
{
x[i]=y[i2]-48;
i++;
}
i--;
//Namayesh Adad
clrscr();
cout<<"Adad Shoma: ";
for(register int i3=i;i3>=1;i3--)
cout<<x[i3];
cout<<endl<<"Hasel:\n";
//Tarjome adad be horof
for(;i>=1;i--)
{
if(s==1)
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<"";break;
case 1:cout<<"yazdah ";break;
case 2:cout<<"davazdah ";break;
case 3:cout<<"sizdah ";break;
case 4:cout<<"chahardah ";break;
case 5:cout<<"panzdah ";break;
case 6:cout<<"shanzdah ";break;
case 7:cout<<"hevdah ";break;
case 8:cout<<"hejdah ";break;
case 9:cout<<"nozdah ";break;
}
s=0;
}
else
{
if(i%3==2)
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<"";break;
case 1:s=1;break;
case 2:cout<<"bisto ";break;
case 3:cout<<"sio ";break;
case 4:cout<<"chehelo ";break;
case 5:cout<<"panjaho ";break;
case 6:cout<<"shasto ";break;
case 7:cout<<"haftado ";break;
case 8:cout<<"hashtado ";break;
case 9:cout<<"navado ";break;
}
}
else
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<"";break;
case 1:cout<<"yek ";break;
case 2:cout<<"do ";break;
case 3:cout<<"se ";break;
case 4:cout<<"chahar ";break;
case 5:cout<<"panj ";break;
case 6:cout<<"shesh ";break;
case 7:cout<<"haft ";break;
case 8:cout<<"hasht ";break;
case 9:cout<<"noh ";break;
default:goto ESC;
}
}
}
if((x[i+2]==0&&x[i]==0)||(x[i]==0&&x[i-2]==0))
{
cout<<"";
}
else
{
if(i%3==0)
cout<<"sado ";
else if(i==4)
cout<<"hezaro ";
else if(i==7)
cout<<"miliono ";
else if(i==10)
cout<<"triliardo ";
ESC:
}
}
gotoxy(0,22);
cout<<endl<<endl<<"Lotfan kelidi ra baraye tarjome adadi digar feshar dahid"<<endl;
getch();
goto RE;
}

//end
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
بازی اسنک

کد:
#include<iostream.h>
#include<graphics.h>
#include<iomanip.h>
#include<conio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<time.h>

void main()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, "//bgi");


clock_t start,end,r;
 int x,y,i,x1,y1,j,l,m,temp,tail,col,scr,scr1,tempo;

char scrn[10];
// char key=0;
 temp=30;tail=3;
  scr1=0;
int a[300],b[300];
 i=y=x=0;


const char up='w';
const char dw='s';
const char ls='a';
const char rs='d';

cout<<" RULES FOR THE GAME"<<endl;
cout<<"KEYS---"<<endl<<" w- FORWARD"<<endl<<" a- LEFT TURN"<<endl<<" d- RIGHT TURN"<<endl<<" s- DOWN"<<endl;
cout<<" Q- QUIT"<<endl;
cout<<" TURN CAPS LOCK OFF"<<endl;
cout<<" EAT THE INSECTS N LIVE...U DIE IF U CROSS THE LIMIT / MOVE OVER UR SELF /"<<endl;
cout<<" CROSS UR LEFTOVER SKIN."<<endl;
cout<<" SHEADS SKIN AFTER REGULAR INTERVALS.."<<endl;
cout<<" KEEP MOVING TO FIND FOOD ELSE U DIE"<<endl;
cout<<"	 POINTS ARE ADDED FOR EVERY INSECT YOU EAT,BUT EAT THE FIRST ONE BEFORE SECOND ONE COMES UP ELSE NO SCORE WILL BE ADDED UP"<<endl<<endl;
cout<<" PRESS MOVE(a) KEY TO CONTINUE.....";
getch();

cleardevice();
setbkcolor(9);
for(j=0;j<=7;j++)
a[j]=b[j]=0;

rectangle(20,21,600,441);
outtextxy(20,5,"SCORE..");
randomize();
l=(random(520)+60);
if(l<=99)
{l=l/10;
l=l*10;}
else {l=l/10;
l=l*10; }

m=(random(400)+40);
if(m<=99)
{m=m/10;
m=m*10; }
else {m=m/10;
m=m*10; }
outtextxy(l,m,"*");

char key;
do

{

setcolor(15);
rectangle(20,21,600,440);
if(i==60||i==120||i==190||i==270)
{
l=(random(520)+50);
if(l<=99)
{l=l/10;
l=l*10;}
else {l=l/10;
 l=l*10; }

m=(random(400)+30);
if(m<=99)
{m=m/10;
m=m*10; }
else {m=m/10;
 m=m*10; }

setcolor(15);
outtextxy(l,m,"ى");
sound(3800);

 }

start=clock();
 key=getch();
  end=clock();
  r=end-start;
  if(r>=15)
  { outtextxy(100,100,"YOU ARE TOO SLOW...:-( ");
  delay(1000);nosound();break;}

if (i==300 )
{ i=0;}

{
 if(key==up)
 { y-=10;}
 if(key==dw)
 { y+=10;}
 if(key==ls)
 { x-=10;}
 if(key==rs)
 { x+=10;}
 }
 setcolor(10);
 a[i]= x1=210+x;
 b[i]= y1=210+y;
if(x1==l && y1==m)
 { scr1++;
 scr=10*scr1;
 sprintf(scrn,"%d",scr);
  nosound();
  setcolor(0);
outtextxy(70,5,"غغ");
setcolor(15);
outtextxy(70,5,scrn);

 temp+=10;tail++; }

if(x1==20||x1==600||y1==20||y1==440)
{nosound();break;}

col=getpixel(x1,y1);
if(col>0)
 break;
 nosound();
 tempo=tail;

 if(i>=(299-tempo))
{ setcolor(4);
 tempo-- ;
}
 outtextxy(x1,y1,"X");
 setcolor(0);
 outtextxy(a[i-tail],b[i-tail],"X" );
i++;


} while (key !='q');

settextstyle(2,0,26);
outtextxy(210,210,"OUT");
 getch();
closegraph();

}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تغییر رنگ نوشته متن :

کامپایلر : Borland C++ 5.02

کد:
#include <iostream>
#include <conio>
int main(){
for(int i=1;i<=4;i++){
textcolor(i+8);
cprintf("Welcome to C++ World");
cout<<endl;}
getch();
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه ی مغلوب عدد طبیعی n

کد:
#include<iostream.h>
Main()
{
Int n,d,s=0;
Cout<<”please inter n”;
Cin>>n;
While(n>0){
D=n%10; 
N=n\10;
S=s*10+d;
}cout<<s;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
یک برنامه که یک پشته را پیاده سازی می کند و یه سری اطلاعات را داخل پشته میریزد و بعد دوباره آنها را خارج می کند

کد:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int top;
struct stack
{
  int data;
  struct stack *next;
};
bool isempty(struct stack *x)
{
  if(!top) return true;
  else return false;
}
 
int pop(struct stack *x,bool rm) 
{  if(!isempty(x))
  {
    struct stack *y=x;
    for(int i=0;i<top-1;i++) x = x->next;
    int data = x->data;
    if(rm)
    {
      for(int i=0;i<top-2;i++) y = y->next;
      y->next = NULL;
      x = y;
      top--;
    }
    return data;
  }else
  {
    printf("It is Empty!");
    return 0;
  }
}
void push(struct stack *x,int data) 
{
  for(int i = 0;i<top;i++) x = x->next;
  x->data = data;
  x->next = new struct stack;
  top++;
}
int main() 
{
  top = 0;
  struct stack *t = new struct stack;
  push(t,1);
  push(t,2);
  push(t,3);
  printf("%d",pop(t,true));
  printf("%d",pop(t,false));
  printf("%d",pop(t,true));
  printf("%d",pop(t,false));
  printf("%d",pop(t,false));
  getch();
  return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
این برنامه یه عدد میگیره و میگه اول هست یا نه و بعد تمام مقسوم علیه ها و همچنین مقسوم علیه های اول عدد رو به کاربر میگه
کد:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
int isprime(int);
main()
{
int n=0,div[999],sh=0,pdiv[999],count=0,s=0;
error:
cout<<"Please insert a number : "<<"\n";
cin>>n;
if(n<=0)
  {
    clrscr();
    cout<<"You are just aloud to enter numbers wich are bigger than 0 (zero) ! Please try again . OK ?"<<"\n";
    n=0;
    goto error;
  }
for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if((n%i)==0)
      {
        div[sh]=i;
        sh++;
      }
  }
if(sh==2)
  {
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    cout<<"This number is prime and has 2 divisors :"<<"\n "<<char(26)<<" {1 , "<<n<<"}"<<"\n";
   cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    getch();
    exit(1);
  }
else if(sh==1)
  {
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    cout<<"This number has ony 1 divisor :"<<"\n "<<char(26)<<" {1}"<<"\n";
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    getch();
    exit(1);
  }
else
  {
    cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
    cout<<"This number is not prime and has "<<(sh)<<" divisors :"<<"\n "<<char(26)<<" {";
    for(int j=0;j<sh;j++)
      {
        if(j==(sh-1))
          {
            cout<<div[j]<<"}"<<"\n";
            goto con;
          }
        cout<<div[j]<<" , ";
      }
  }
con:
for(int k=0;k<sh;k++)
  {
    s=isprime(div[k]);
    if(s!=0)
      {
      pdiv[count]=s;
     s=0;
      count++;
      }
    else
      s=0;
  }
cout<<" "<<char(26)<<" Prime divisors : {";
for(int u=0;u<count;u++)
  {
    if(u==(count-1))
      {
        cout<<pdiv[u]<<"}"<<"\n";
        cout<<"******************************************* *******"<<"\n";
        getch();
        exit(1);
      }
    cout<<pdiv[u]<<" , ";
  }
}
//================================================== ============================
int isprime(int a)
{
int pri=0;
for(int r=1;r<=a;r++)
  {
    if((a%r)==0)
      pri++;
  }
if(pri==2)
  return a;
else
  return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
دفترچه تلفن با روش فايلينگ همراه امكاناتي چون درج ويرايش حذف جستجو ليست كردن و ...
 

فایل های ضمیمه

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
تشخیص متقارن بودن پارانتزها (به ازای هر پارانتز باز ، یک پارانتز بسته وجود دارد) با استفاده از پشته ها (STL)

کد:
#include <iostream>
#include <conio>
#include <stack>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
int main(){
string str = "(2+3*(5+6/2))+(3/(6+7*3))";
stack<char,vector<char>> s;
for(int i=0;i<str.size();i++){
 if(str[i]=='(')
 s.push('(');
 if(str[i]==')')
 s.pop();}
 if(s.empty())
 cout<<"True \n";
 else
 cout<<"False \n";
 getch();
 }
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,499
لایک‌ها
466
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
این برنامه تمام جایگشت های یک لیست عدد رو می دهد


کد:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <set>
#include <string>
#include <sstream> 
#include <stack>
#include <queue>
#include <map> 
#include <numeric>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <utility>
#include <functional>
#include <cstdio>
#include <ctime>
using namespace std ; 
int main () {
  //freopen ("in.in","r",stdin) ;
  int n ; cin >> n ;// number of inputs 
  vector <int> v (n) ; 
  for(int i = 0 ; i < n;i ++) cin >> v [i] ; 
  sort (v.begin(),v.end()) ; 
  do {
    for(int i = 0 ; i < n;i ++){ 
      if (i) printf (" ") ; 
      printf ("%d",v [i]) ; 
    } 
    printf ("\n"); 
  }while (next_permutation (v.begin(),v.end())) ; 
}
 
بالا