سورس های نوشته شده به زبان C و ++C

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
این برنامه 12 عدد از کاربر میگیره نمودار خطی و میله ای رسم میکنه ترسیم خط بروش dda

کد:
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <iostream.h>
// Algoritm DDA
void linedda(int x1,int y1,int x2, int y2,int c)
{
  int dx=x2-x1;
  int dy=y2-y1;
  float x=x1;
  float y=y1;
  float xi,yi,step,k;
 
  if (fabs(dx)>fabs(dy))
    step=abs(dx);
  else
    step=abs(dy);
  xi=dx/step;
  yi=dy/step;
 
  for(k=0;k<=step;k++)
  {
    putpixel(floor(x),floor(y),c);
    x+=xi;
    y+=yi;
  }
}
void gui()
{
   /* request auto detection */
  int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
 
  /* initialize graphics mode */
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");
 
  /* read result of initialization */
  errorcode = graphresult();
 
  if (errorcode != grOk) /* an error occurred */
  {
   printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
   printf("Press any key to halt:");
   getch();
   exit(1);       /* return with error code */
  }
 
}
 
int guie()
{
   getch();
   closegraph();
   return 0;
}
void bound(int x,int y,int f,int b)
{
  int cu=getpixel(x,y);
  if (cu!=b)
    if(cu!=f)
    {
      putpixel(x,y,f);
      bound(x+1,y,f,b);
      bound(x,y+1,f,b);
      bound(x,y-1,f,b);
      bound(x-1,y,f,b);
    }
}
 
void bar(int b,int c)
{
  linedda(c,440,c,b,5);
  linedda(c+10,440,c+10,b,5);
  linedda(c,b,c+10,b,5);
  linedda(c,440,c+10,440,5);
  bound(c+1,439,10,5);
}
 
int main(void)
{
  const n=12;
  int v[n],i,j,x,x1;
  char *s;
 
 
  /* draw a line */
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    printf("Please enter number (%d): ",i+1);
    cin>>x;
    if (x<=100)
    v[i]=x;
    else
    v[i]=x%100;
  }
  gui();
  cleardevice();
  outtextxy(250,10,"In The Name of God");
  outtextxy(400,470,"(Zalaghi,Bonyadi,Mahdavi)");
 
  // bar diagram
  for(i=240,j=100;i<=420;i+=20,j-=10)
  {
  linedda(100,i,100,i+20,10);
  linedda(98,i,102,i,15);
  switch (j)
  {
    case 100:s="100";
       break;
    case 90 :s="90";
       break;
    case 80:s="80";
       break;
    case 70 :s="70";
       break;
    case 60:s="60";
       break;
    case 50 :s="50";
       break;
    case 40:s="40";
       break;
    case 30 :s="30";
       break;
    case 20:s="20";
       break;
    case 10 :s="10";
       break;
  }
 
  outtextxy(70,i-3,s);
  }
  linedda(98,440,102,440,15);
  outtextxy(70,437,"0");
  linedda(100,440,400,440,10);
  for(i=0,j=130;i<n;i++,j+=20)
  {
  x=v[i]/10*20+(v[i]%10)*2;
  bar(440-x,j);
  }
 
  // Linear Diagram
  for(i=20,j=100;i<=200;i+=20,j-=10)
  {
  linedda(100,i,100,i+20,10);
  linedda(98,i,102,i,15);
  switch (j)
  {
    case 100:s="100";
       break;
    case 90 :s="90";
       break;
    case 80:s="80";
       break;
    case 70 :s="70";
       break;
    case 60:s="60";
       break;
    case 50 :s="50";
       break;
    case 40:s="40";
       break;
    case 30 :s="30";
       break;
    case 20:s="20";
       break;
    case 10 :s="10";
       break;
  }
 
  outtextxy(70,i-3,s);
  }
  linedda(98,220,102,220,15);
  outtextxy(70,217,"0");
  linedda(100,220,400,220,10);
  for(i=0,j=130;i<n-1;i++,j+=20)
  {
  x=(v[i]/10)*20+(v[i]%10)*2;
  x1=(v[i+1]/10)*20+(v[i+1]%10)*2;
  //putpixel(j,220-x,15);
  linedda(j,220-x,j+20,220-x1,15);
 
 
  }
 
  /* clean up */
  guie();
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
مرتب کردن عناصر یک Vector

کد:
#include <iostream>
#include <conio>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main(){
vector<string> v;
v.push_back("salar");
v.push_back("ali");
v.push_back("hossain");
v.push_back("reza");
//----------------------
sort(v.begin(),v.end());
//----------------------
for(int i=0;i<v.size();i++)
cout<<v[i]<<endl;
getch();
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه اجرای بازی سنگ کاغذ قیچی با استفاده از دستور switch

PHP:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
main()
{
enum play{s,k,g};
play p1=s,p2=k,p3=g;
char f1,f2;
int m1,m2;
cout<<"\n please enter S for sang and K for kaghaz and G for gheychi";
cout<<"\n PLAYER01:please enter S or K or G:";
cin>>f1;
switch(f1)
{
 case's':m1=0;break;
 case'k':m1=1;break;
 case'g':m1=2;break;
}
cout<<"\n PLAYER02:please enter S or K or G:";
cin>>f2;
if(f1==f2)cout<<"\n error:please try again";
switch(f2)
 {
 case's':m2=0;break;
 case'k':m2=1;break;
 case'g':m2=2;break;
 }
if((m1==p2)&&(m2==p1))cout<<"\n barande: PLAYER01";
if((m1==p1)&&(m2==p3))cout<<"\n barande: PLAYER01";
if((m1==p3)&&(m2==p2))cout<<"\n barande: PLAYER01";
if((m1==p1)&&(m2==p2))cout<<"\n barande: PLAYER02";
if((m1==p3)&&(m2==p1))cout<<"\n barande: PLAYER02";
if((m1==p2)&&(m2==p3))cout<<"\n barande: PLAYER02";
getch();
clrscr();
return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه ای که بورد گرافیکی سیستم را تشخیص داده و محدوده ی وجه گرافیکی آن را تعیین میکند

کد:
#include "graphics.h"
#include "stdio.h"
int main(void)
{
  int driver,mode;
  int far *high,*low ;
  driver=DETECT;
  initgraph(&driver,&mode,"") ;
  getmoderange(driver,low,high);
  printf("\nmode range: %d-%d",low,high);
  return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه ای که تعداد رنگ های قابل استفاده در وجه گرافیکی تایین شده توسط ()initgraph را مشخص میکند.
کد:
#include "graphics.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
int main(void)
{
  int driver,mode;
  struct palettetype p;
  driver=DETECT;
  mode=0;
  initgraph(&driver,&mode," ");
  getpalette(&p);
  printf("\n number of color in ") ;
  printf(" palette:%d",p.size);
  getch();
  restorecrtmode();
return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
یک ماشین حساب ساده که دو عدد صحیح و یک کاراکتر را میگیرد و اگر + بود مجموع ، اگر - تفاضل ، اگر * حاصل ضرب ، اگر / حاصل تقسیم و اگر % بود باقیمانده تقسیم را چاپ میکند .
( با استفاده از دستورالعمل switch )

کد:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
 int main()
 {
 int d,a;
 float s;
 char ch;
 cout<<"please enter two integer numbers and one operator:";
 cin>>d>>a>>ch;
 switch(ch)
 {
case '+': s=d+a; break;
case '-': s=d-a; break;
case '*': s=d*a; break;
case '/': s=d/a; break;
case '%': s=d%a; break;
  }
  cout<<"\n s="<<s;
  getch();
  clrscr();
  return 0 ;
  }
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
سورس بازي تانك به زبان ++C
 

فایل های ضمیمه

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه ای که ماتریس مجاورت گراف را می سازد.
توضیح:
نخست طول آرایه تک بعدی را می دهیم. بعد سطر و ستون ماتریس را می دهیم.
اعداد(0 یا 1) بالا مثلثی را وارد و بعد برنامه ماتریس مجاورت را می دهد.

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
int i,j,k,ar[10],arr[5][5],num,a,b,c;
 
     cout<<"please enter columns number for A matrix[]=";
     cin>>a;
 
     cout<<"please enter columns and rows number for B matrix[][]=";
      cin>>b;
      c=b;
 
 
 
  for(i=1;i<=a;i++)
  {
  cout<<"enter matA["<<i<<"]=";
  cin>>num;
  ar[i]=num;
   }
 
     k=1;
     for(i=1;i<=b;i++)
 
      for(j=1;j<=c;j++)
      {
      if (i==j)
      arr[i][j]=0;
 
      else if(i<j)
      arr[i][j]=arr[j][i]=ar[k++];
 
      }
       cout<<endl;
      for(i=1;i<=b;i++)
      cout<<"\t"<<"matB["<<i<<"]";
 
 
      for(i=1;i<=b;i++){
      cout<<endl<<"matB["<<i<<"]";
      for(j=1;j<=c;j++)
      cout<<"\t"<<arr[i][j];
      }
 
getch();
return 0;
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
عددی از ورودی گرفته و با استفاده از یک حلقه while مجموع مربعات اعداد متوالی تا ان عدد را پیدا کند
کد:
#include<iostream.h>
main()
{
 int s=1,n,sum=0;
 cout<<"please enter a number:";
 cin>>n;
 while(s<=n)
  {
   sum+=s*s;
   s++;
  }
 cout<<"sum="<<sum;
 return 0;
 }
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
بارگذاری فایل های 8 بیت و 24 بیت RGB با پسوند bmp را در ++C
کد:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <memory.h>
 
#define IMG_OK       0x1
#define IMG_ERR_NO_FILE   0x2
#define IMG_ERR_MEM_FAIL  0x4
#define IMG_ERR_BAD_FORMAT 0x8
#define IMG_ERR_UNSUPPORTED 0x40
 
class BMPImg
 {
 public:
  BMPImg();
  ~BMPImg();
  int Load(char* szFilename);
  int GetBPP();
  int GetWidth();
  int GetHeight();
  unsigned char* GetImg();    // Return a pointer to image data
  unsigned char* GetPalette();  // Return a pointer to VGA palette
 
 private:
  unsigned int iWidth,iHeight,iEnc;
  short int iBPP,iPlanes;
  int iImgOffset,iDataSize;
  unsigned char *pImage, *pPalette, *pData;
  
  // Internal workers
  int GetFile(char* szFilename);
  int ReadBmpHeader();
  int LoadBmpRaw();
  int LoadBmpRLE8();
  int LoadBmpPalette();
  void FlipImg(); // Inverts image data, BMP is stored in reverse scanline order
 };
 
 
BMPImg::BMPImg()
 { 
 pImage=pPalette=pData=NULL;
 iWidth=iHeight=iBPP=iPlanes=iEnc=0;
 }
 
 
BMPImg::~BMPImg()
 {
 if(pImage)
  {
  delete [] pImage;
  pImage=NULL;
  }
 
 if(pPalette)
  {
  delete [] pPalette;
  pPalette=NULL;
  }
 
 if(pData)
  {
  delete [] pData;
  pData=NULL;
  }
 }
 
 
int BMPImg::Load(char* szFilename)
 {
 int iRet;
 
 // Clear out any existing image and palette
  if(pImage)
  {
   delete [] pImage;
   pImage=NULL;
  }
 
  if(pPalette)
  {
   delete [] pPalette;
   pPalette=NULL;
  }
 
 // Get the file into memory
 iRet=GetFile(szFilename);
 
  if(iRet!=IMG_OK)
  return iRet;
 
 // Process the header
 iRet=ReadBmpHeader();
 
  if(iRet!=IMG_OK)
  return iRet;
 
  if(iBPP<8) // We'll only bother with 8 bit and above
  return IMG_ERR_UNSUPPORTED;
 
 // Get the image data
  switch(iEnc)
  {
   case 0: // Uncompressed
    iRet=LoadBmpRaw(); // 8 / 24 Bit. (24 bit is in BGR order)
   break;
 
   case 1: // RLE 8 (Indexed 256 colour only)
    iRet=LoadBmpRLE8();
   break;
 
   case 2: // RLE 4 (16 Colour indexed, Outdated, not covered here)
   return IMG_ERR_UNSUPPORTED;
 
   case 3: // Bitfields (16/32 bit only, Rare, not covered here)
   return IMG_ERR_UNSUPPORTED;
 
   default:
   return IMG_ERR_UNSUPPORTED;
  }
 
  if(iRet!=IMG_OK)
  return iRet;
 
 // Flip image to correct scanline reversal
 FlipImg();
 
 // Load palette if present
 iRet=LoadBmpPalette();
 
  if(iRet!=IMG_OK)
  return iRet;
 
 // Free the file data
 delete [] pData;
 pData=NULL;
 
 return IMG_OK;
 }
 
 
int BMPImg::GetFile(char* szFilename)
 {
 using namespace std;
 ifstream fIn;
 unsigned long ulSize;
 
 // Open the specified file
 fIn.open(szFilename,ios::binary);
   
  if(fIn==NULL)
  return IMG_ERR_NO_FILE;
 
 // Get file size
 fIn.seekg(0,ios_base::end);
 ulSize=fIn.tellg();
 fIn.seekg(0,ios_base::beg);
 
 // Allocate some space
 // Check and clear pDat, just in case
  if(pData)
  {
   delete [] pData; 
   pData=NULL;
  }
 
 pData=new unsigned char[ulSize];
 
  if(pData==NULL)
  {
   fIn.close();
   return IMG_ERR_MEM_FAIL;
  }
 
 // Read the file into memory
 fIn.read((char*)pData,ulSize);
 
 fIn.close();
 
 return IMG_OK;
 }
 
 
int BMPImg::ReadBmpHeader()
 {
 int iInfo;
 
  if(pData==NULL)
  return IMG_ERR_NO_FILE;
 
  if(pData[0x0]!='B' || pData[0x1]!='M') // BMP ID Bytes, should be 'BM'
  return IMG_ERR_BAD_FORMAT;
 
 memcpy(&iImgOffset,&pData[0xA],4);  // Offset to image data
  
 memcpy(&iInfo,&pData[0xE],4);    // Info header size, should be 0x28
  if(iInfo!=0x28)
  return IMG_ERR_BAD_FORMAT;
 
 memcpy(&iWidth,&pData[0x12],4);  // Image width
 memcpy(&iHeight,&pData[0x16],4); // Image height
 memcpy(&iPlanes,&pData[0x1A],2); // Colour planes
 memcpy(&iBPP,&pData[0x1C],2);   // BPP
 memcpy(&iEnc,&pData[0x1E],4);   // Encoding
 
 iDataSize=(iWidth*iHeight*(iBPP/8)); // Calculate Image Data size
 
 return IMG_OK;
 }
 
 
int BMPImg::LoadBmpRaw()
 {
  if(pImage)
  {
   delete [] pImage;
   pImage=NULL;
  }
 
 // Allocate space for the image data
 pImage=new unsigned char[iDataSize];
 
  if(pImage==NULL)
  return IMG_ERR_MEM_FAIL;
 
 memcpy(pImage,&pData[iImgOffset],iDataSize);
 
 return IMG_OK;
 }
 
 
int BMPImg::LoadBmpRLE8()
 {
 unsigned char bOpCode,bVal;
 unsigned char *pSrc;
 int iDcode=1,iCount,iPos,iIndex;
 
 // Allocate space for the image 
  if(pImage)
  delete [] pImage;
 
 pImage=new unsigned char[iDataSize];
 
  if(pImage==NULL)
  return IMG_ERR_MEM_FAIL;
 
 // Get the start of the RLE data
 pSrc=&pData[iImgOffset];
 
 iPos=0;
 iIndex=0;
 
  while(iDcode)
  {
   // Stay on even bytes
   while(iPos%2)
    {
    iPos++;
    }
 
   bOpCode=pSrc[iPos];
   bVal=pSrc[iPos+1];
   iPos+=2;
 
   if(bOpCode>0) // Run mode, Repeat 'bVal' 'OpCode' times
    {
     for(iCount=0;iCount!=bOpCode;iCount++)
     {
      pImage[iIndex]=bVal;
      ++iIndex;
     }
    }
   else // Absolute Mode (Opcode=0), various options
    {
     switch(bVal)
     {
      case 0: // EOL, no action
      break;
 
      case 1: // EOF, STOP!
       iDcode=0;
      break;
 
      case 2: // Reposition, Never used
      break;
 
      default: // Copy the next 'bVal' bytes directly to the image
       for(iCount=bVal;iCount!=0;iCount--)
       {
        pImage[iIndex]=pSrc[iPos];
        ++iIndex;
        ++iPos;
       }
      break;
     }
 
  }
   if(iIndex>iDataSize) // Stop if image size exceeded.
    iDcode=0;
  }
  
 return IMG_OK;
 }
 
 
int BMPImg::LoadBmpPalette()
 {
 int iIndex;
 unsigned char *pPalPos, *pDatPos;
  
  if(pPalette)
  {
   delete [] pPalette;
   pPalette=NULL;
  }
 
  if(iBPP>8) // NULL Palette for RGB images
  return IMG_OK;
 
 // Create space for palette
 pPalette=new unsigned char[768];
 
  if(pPalette==NULL)
  return IMG_ERR_MEM_FAIL;
 
 // Set starting position for pointers
 pPalPos=pPalette;
 pDatPos=&pData[0x36];
 
 // Get colour values, skip redundant 4th value
  for(iIndex=0;iIndex!=256;++iIndex)
  {
   pPalPos[0]=pDatPos[2]; // Red
   pPalPos[1]=pDatPos[1]; // Green
   pPalPos[2]=pDatPos[0]; // Blue
 
   pPalPos+=3;
   pDatPos+=4;
  }
 
 return IMG_OK;
 }
 
 
void BMPImg::FlipImg(void)
 {
 unsigned char bTemp;
 unsigned char *pLine1, *pLine2;
 int iLineLen,iIndex;
 
 iLineLen=iWidth*(iBPP/8);
 pLine1=pImage;
 pLine2=&pImage[iLineLen * (iHeight - 1)];
 
  for( ;pLine1<pLine2;pLine2-=(iLineLen*2))
  {
   for(iIndex=0;iIndex!=iLineLen;pLine1++,pLine2++,iI ndex++)
   {
    bTemp=*pLine1;
    *pLine1=*pLine2;
    *pLine2=bTemp;    
   }
  } 
 
 }
 
 
int BMPImg::GetBPP()
 {
 return iBPP;
 }
 
 
int BMPImg::GetWidth()
 {
 return iWidth;
 }
 
 
int BMPImg::GetHeight()
 {
 return iHeight;
 }
 
 
unsigned char* BMPImg::GetImg()
 {
 return pImage;
 }
 
 
unsigned char* BMPImg::GetPalette()
 {
 return pPalette;
 }
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
برنامه تبدیل عبارت میانوندی (Infix) به پسوندی (Postfix)
 

فایل های ضمیمه

AR4SH66

کاربر قدیمی پرشین تولز
کاربر قدیمی پرشین تولز
تاریخ عضویت
28 می 2005
نوشته‌ها
793
لایک‌ها
194
محل سکونت
•Tehran▬
از شما ممنونیم، انجمن معترضین به نبود کلید تشکر
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
رسم دو لوزی در کنار هم
کد:
#include <iostream>
#include <conio>
void fasele(int n){
for(int i=1;i<=n;i++)
cout<<" ";
return;
}
//---------------------
int main(){
int n;
cout<<"Enter n\n";
cin>>n;
int a=n,b=n-1,c=n-1;
for(int i=1;i<=2*n-1;i+=2){
fasele(a);
 for(int j=1;j<=i;j++)
 cout<<"*";
 fasele(b);
 fasele(c);
 for(int k=1;k<=i;k++){
 
 cout<<"*";}
 cout<<endl;
 a--;
 b--;
 c--;
 }
int d=2,e=1,f=1;
for(int i=2*n-3;i>=1;i-=2){
 fasele(d);
 for(int j=1;j<=i;j++)
 cout<<"*";
 fasele(e);
 fasele(f);
 for(int k=1;k<=i;k++)
 cout<<"*";
 cout<<endl;
 e++;
 f++;
 d++;
 }
cout<<"---------------------------------------------------\n\n";
cout<<" Designer : Salar Ashgi\n";
 getch();
 }
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
سورس کد تشخیض آرایه زین اسبی در ساختمان داده ها ++C
 

فایل های ضمیمه

 • 480 بایت نمایش ها: 15

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
پیدا کردن ورژن سیستم عامل


کد:
#include <iostream>
#include <conio>
#include <stdlib>
int main(){
system("ver");
getch();
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
یک کد برای ترتیب نزولی بر اساس معدل دانشجو

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#define N 4
main()
{
int ave[N],i,j,t;
char name[N][20],str[20];
for(i=0;i<N;i++)
{
printf("Enter Name[%d]: ",i+1);
scanf("%s",name);
printf("Enter Average[%d]: ",i+1);
scanf("%d",&ave);
}
for(j=N;j>0;j--)
for(i=0;i<j-1;i++)
{
if(ave<ave[i+1])
{
t=ave;
ave=ave[i+1];
ave[i+1]=t;
strcpy(str,name);
strcpy(name,name[i+1]);
strcpy(name[i+1],str);
}
}
printf("\nSorted name acording to ave:\n");
for(i=0;i<N;i++)
{
printf("%s has average %d \n",name,ave );
}
getch();
}
 

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,500
لایک‌ها
467
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
چاپ مثلث

کد:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int n,i,j;
cout<< "Enter num:";
cin>> n;
for(i = n; i >= 1; --i){
  for(j = 1; j <= i; ++j)
    cout<< '*';
cout<< '\n';
}
getch();
return 0;
}
 
بالا