برگزیده های پرشین تولز

کمک پرستار یکساله

  1. A

    آموزش کمک پرستار یکساله در استان اصفهان آغاز شد

    تعریف دوره این دوره یکی از دوره های مهارتی زیر مجموعه پرستاری می باشد که از سه بخش آموزش نظری، عملی و کار آموزی بیمارستانی توسط مجری در مدت یک سال آموزش داده خواهد شد. و منتج به ارائه گواهی نامه مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فرا گیران خواهد شد. فرد آموزش دیده بعنوان کمک...
بالا