تقاضاي كمك درمورد پيغام error 678

mehrdad_dvd

Registered User
لطفا در مورد چگونگي بر طرف كردن پيغام error 678در هنگام اتصال به اينترنت به من راهنمايي كنيد..
اين پيغام چرا به وجود ميايد ؟؟؟ و چه كار كنم كه از شرش خلاص شوم؟؟
مرسي.
 
بالا