كي port اين IP Adress رو داره؟

artin

کاربر تازه وارد
برو تو گوگل یه سرچ کن دنباله پرت اسکنر
فکر نمی کنم بالایه دویست سی صد کیلو بایت باشه
 
بالا