آژانس هواپیمایی
tanki

چطور امکان داره کسی بتونه با کد نویسی سایت طراحی کنه؟

شروع موضوع توسط rezadignity ‏30 دسامبر 2005 در انجمن HTML

 1. rezadignity

  rezadignity کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  1,583
  تشکر شده:
  6
  محل سکونت:
  Iran
  من هر جور به کله ام فشار میارم نمی تونم تصور کنم که بشه یه وب سایت رو بدون استفاده از نرم افزار و بدون کمک یک سیستم مکانیزه طراحی کرد!
  آدم هر چه قدر هم که در زمینه HTML تسلط داشته باشه نمی تونه خروارها کد رو بدون اینکه به بن بست بخوره بنویسه و ازش به نتیجه دلخواه برسه!!:wacko:
  شده که سورس یک وب پیج رو نگاه کنید و از این همه کد دچار سرگیجه نشید؟:eek: اصلا میشه باور کرد که این همه کد رو یک نفر بدون استفاده از یک سیتم مکانیزه نوشته باشه؟ آدم توی این همه کد گم میشه!:blink:
  مثلا به این نمونه توجه کنید، این سورس یکی از صفحات خبری سایت آفتاب نیوز است.​

  کد:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  <html dir="rtl">
  <head>
  <title>خبرگزاری آفتاب - نگرانی اعراب از نزدیکی ایران وآمریکا</title>
  <meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
  <meta name="generator" content="News Studio, http://www.news-studio.com">
  <meta name="copyright" content="Copyright (c) Aftab News">
  <meta name="description" content="آفتاب : برخی از جریان های عربی که بر روی بحران زایی روابط ایران وامریکا سرمایه گذاری کرده ووجود این تنش را زمینه ساز ادامه فعالیت های سیاسی واقتصادی خود در منطقه می دانند از نزدیکی صورت گرفته بین آمریکا وایران وفاش شدن درخواست آمریکا از سفیر خود درعراق زلمای خلیل زاد برای سامان دادن به این تماس ها احساس خطر کرده وتحلیل های مختلفی در مطبوعات خود مدعی ضربه خوردن به منافع ملی اعراب از طریق ایران را سر دادند.  ">
  <meta name="keywords" content="اعراب,نگرانی,نزدیکی,ایران,وآمریکا,آفتاب,برخی,جریان,های,عربی,روی,بحران,زایی,روابط,وامریکا,سرمایه,گذاری,کرده,ووجود,این,تنش,زمینه,ساز,ادامه,فعالیت,سیاسی,واقتصادی,خود,منطقه,می,دانند,صورت,گرفته,بین,آمریکا,وایران,وفاش,شدن,درخواست,سفیر,درعراق,زلمای,خلیل,زاد,برای,سامان,دادن,تماس,احساس,خطر,وتحلیل,مختلفی,مطبوعات,مدعی,ضربه,خوردن,منافع,ملی,طریق,سر,دادند, خبرگزاری، آفتاب، خبرگزاري، خبر، اطلاعات، اطلاع رسانی، اخبار، تحليل، تحليلی، مقاله، مقالات، سند، اسناد، گفتگو، مصاحبه، تازه ها، رويداد، رخداد، سياست، امنيت، بين الملل، کشور، خارجی، محيط زيست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، اجتماعی، هسته ای، آژانس، ايران، فارسی">
  <meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW">
  <meta name="revisit-after" content="1 days"> 
  <meta name="rating" content="General">
  <meta name="author" content="Majid Salimi, BehNegar Design">
  <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://www.aftabnews.ir/images/favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="main_style.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="images/layout/fa/fa_css.css">
  
  
  			<script language='javascript' src='http://127.0.0.1:3004/js.cgi?pca&r=27644'></script>
  
  <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="script/layout.js"></script>
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#333333" link="#003399" vlink="#660099" alink="#ff3333" leftmargin="0" rightmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="768" align="center" dir='rtl'>
   <tr><td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
   codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,42,0"
   id="aftab" width="768" height="110">
   <param name="movie" value="images/layout/fa/fa_aftab.swf">
   <param name="bgcolor" value="#034880">
   <param name="quality" value="high">
   <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
   <embed type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    width="768" height="110"
    name="aftab" src="images/layout/fa/fa_aftab.swf"
    bgcolor="#034880" quality="high"
    swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
   ></embed>
  </object>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="768" align="center" dir='rtl'>
  <tr>
  <td>
  <table class="table-center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="page_line">
  <table class="table-center" cellpadding="0" cellspacing="0" border='0'>
  <tr>
  <td class="toolbar2" width='39'>
  <img src='images/layout/fa/fa_toolbar1.gif' border='0' align='top' width='39' height='21'></td>
  <td class="toolbar2" nowrap>
  <p class="today_paragraph"><font color='white'><font color='white'>چهارشنبه 9 آذر 1384</font></font></p></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="toolbar3_td" colspan='2'>
  <img src='images/layout/fa/fa_toolbar3.gif' border='0' align='top' width='41' height='31'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="toolbar4_td" colspan='2'>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="right">
  <tr>
  <td class="toolbar4">
  <img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='9' height='2'></td>
  <td width='100%'>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='20'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(0);" onmouseout="mouse_out(0);" onclick="javascript:window.open('vsne.er88hk4jzjb2z9jh8.ib.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell0'>
  <img name='toolbar_icon0' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell0' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>سياست&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(1);" onmouseout="mouse_out(1);" onclick="javascript:window.open('vsnc.05qqbyd2o2a,sl2bq.8a.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell1'>
  <img name='toolbar_icon1' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell1' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>ويژه&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="" onmouseout="" onclick="javascript:window.open('vsnhn-ynu31g2.fd3.tzn2t2.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell2'>
  <img name='toolbar_icon2' src='images/layout/fa/fa_clicked_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell2' width='100%' bgcolor='#E2E1E7'>
  <font class='menu_item_clicked'>سياست خارجی&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(3);" onmouseout="mouse_out(3);" onclick="javascript:window.open('vsni.pkaa1lntqtcxzbt1a.2c.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell3'>
  <img name='toolbar_icon3' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell3' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>هسته ای&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(4);" onmouseout="mouse_out(4);" onclick="javascript:window.open('vsnd.ol00tmcyzy2hfayt0.62.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell4'>
  <img name='toolbar_icon4' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell4' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>بين الملل&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(30);" onmouseout="mouse_out(30);" onclick="javascript:window.open('vsncqs5q,byd2.l8b.asq2a2.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell30'>
  <img name='toolbar_icon30' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell30' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>اقتصاد و صنعت&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(31);" onmouseout="mouse_out(31);" onclick="javascript:window.open('vsnjeobewq25u.szq.fveufu.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell31'>
  <img name='toolbar_icon31' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell31' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>فرهنگ و انديشه&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(32);" onmouseout="mouse_out(32);" onclick="javascript:window.open('vsnf.t,dd673wywipygw6d.ai.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell32'>
  <img name='toolbar_icon32' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell32' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>سينما و موسيقی&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(33);" onmouseout="mouse_out(33);" onclick="javascript:window.open('vsng.n199kjoaxarvqpak9.4r.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell33'>
  <img name='toolbar_icon33' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell33' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>حوادث و جامعه&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(34);" onmouseout="mouse_out(34);" onclick="javascript:window.open('vsni.wkaa1lnt5tcxzbt1a.2c.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell34'>
  <img name='toolbar_icon34' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell34' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>ورزش&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(35);" onmouseout="mouse_out(35);" onclick="javascript:window.open('vsnj.tbeeq25uaufwvsuqe.zf.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell35'>
  <img name='toolbar_icon35' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell35' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>فناوری اطلاعات&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(36);" onmouseout="mouse_out(36);" onclick="javascript:window.open('vsnh.mynn31g2x2tuzf23n.dt.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell36'>
  <img name='toolbar_icon36' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell36' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>طنز و کاريکاتور&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(37);" onmouseout="mouse_out(37);" onclick="javascript:window.open('vsne.nr88hk4j7jb2z9jh8.ib.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell37'>
  <img name='toolbar_icon37' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell37' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>دانستنيها&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(1001)" onmouseout="mouse_out(1001)" onclick="javascript:window.open('mpdbb2q.u0hrlrb,8r.l.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell1001'>
  <img name='toolbar_icon1001' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell1001' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>پربيننده ترين مطالب&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(1004)" onmouseout="mouse_out(1004)" onclick="javascript:window.open('view_feed_help.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell1004'>
  <img name='toolbar_icon1004' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell1004' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>اخبار در سايت شما&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(1005)" onmouseout="mouse_out(1005)" onclick="javascript:window.open('vsdj.peq549u9byu4qybu.evi.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell1005'>
  <img name='toolbar_icon1005' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell1005' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>سايتهای ديگر&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='5' height='1'></td>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr onmouseover="mouse_over(1007)" onmouseout="mouse_out(1007)" onclick="javascript:window.open('vsdfpbd6fnrwr`,w`36.-,n.ydexwx.html','_self');" style='CURSOR: Hand'>
  <td id='pic_cell1007'>
  <img name='toolbar_icon1007' src='images/layout/fa/fa_toolbar_icon.gif' border='0' align='middle' width='21' height='17'></td>
  <td nowrap id='section_cell1007' width='100%' bgcolor='#173A7E'>
  <font class='menu_item'>لينک به ما&nbsp;&nbsp;</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='10'></td></tr>
  <tr><td colspan='2' bgcolor='white'></td></tr></table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='1' height='4'></td></tr>
  <tr><td colspan='2'>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  
   <script>
   function CheckNull2()
   {
    if (search_form.elements['keywords'].value == '')
    {
     window.alert('لطفا کلمه مورد نظر را برای جستجو وارد کنيد');
     return false;
    }
    else
     return true;
   }
   </script>
   <tr><td></td></tr>
  <tr>
  <td rowspan='3'><img src='images/pixel.gif' border='0' align='middle' width='9' height='2'></td>
  <td height='1' colspan='2' background='images/layout/fa/fa_toolbar_border.gif' width='100%'>
  <img src='images/layout/fa/fa_toolbar_border.gif' border='0' align='middle' width='2' height='2'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='advertise_td' nowrap>
  <p class='international'>جستجو</p><form method='POST' action='search.html' name='search_form' onsubmit='return CheckNull2();'>
  <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='text' name='keywords' value='' id='input_class'>&nbsp;&nbsp;<input type='image' value='submit' src='images/layout/fa/fa_search.gif' width='16' height='16' align='middle' alt='جستجو'><p style='margin-top: 5px;margin-right: 3px'><a href='search.html?t=ad' class='second_level_doc'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;::جستجوی پيشرفته::</a></p></form>
  </td>
  <td class="toolbar7">
  <img src='images/layout/fa/fa_toolbar7.gif' border='0' align='middle' width='13' height='1'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="toolbar8">
  <img src='images/layout/fa/fa_toolbar8.gif' border='0' align='middle' width='1' height='14'></td>
  <td>
  <img src='images/layout/fa/fa_toolbar6.gif' border='0' align='middle' width='13' height='14'></td>
  </tr>
  </table>
  </td></tr></table>
  </td>
  <td>
  <table border='0' cellpadding="0" cellspacing="0" width='100%'>
  <tr>
  <td class="tonalite_bg">
  <img src='images/layout/fa/fa_tonalite_top.gif' hspace='2' vspace='0' border='0' align='right' width='94' height='16' style='margin-top: 1px; position:absolute'><div id="tempholder"></div>
  <script language="JavaScript">
  
  //SET SCROLLER APPEARANCE AND MESSAGES
  var myScroller1 = new Scroller(200, 00, 450, 18, 0, 2); //(xpos, ypos, width, height, border, padding)
  myScroller1.setColors("#000000", "#FFFFFF", "#FFFFFF");
  myScroller1.setFont("Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica", 1);myScroller1.addItem("<a href='vdccmoq2bxq4i.html' class='ticker'>دستگيري پزشک عضو باند رباينده 80 نوزاد</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdca0in496nau.html' class='ticker'>150 معلول در آموزش و پرورش استثنايي استخدام مي‌شوند</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdcefo8jhw8vw.html' class='ticker'>همكاري تيم برتون و جيم كري</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdccmmq2biq4i.html' class='ticker'>آغاز به کار سالن موسیقی فرهنگستان هنر</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdcd9f0ytz0jx.html' class='ticker'>مهاجرت به فرانسه کنترل می شود</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdcfvjdw61dc0.html' class='ticker'>چاقها به سوزنهای سرنگ بلندتری نیاز دارند</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdcjmoeuqheo8.html' class='ticker'>براي جذب ستاره سابق منچستر يونايتد، پول مطرح نيست</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdciqqat1uavr.html' class='ticker'>آمریکا مهاجران غیرقانونی را اخراج می کند</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdcfv0dw6ydc0.html' class='ticker'>تشدید فعالیت جاسوسان خارجی در روسیه</a>");
  myScroller1.addItem("<a href='vdca00n49wnau.html' class='ticker'>تغییر دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران</a>");
  
  myScroller1.setPause(3500);
  myScroller1.setSpeed(200);
  
  function runmikescroll() {
  
   var layer;
   var mikex, mikey;
  
   // Locate placeholder layer so we can use it to position the scrollers.
  
   layer = getLayer("placeholder");
   mikex = getPageLeft(layer);
   mikey = getPageTop(layer);
  
   // Create the first scroller and position it.
  
   myScroller1.create();
   myScroller1.hide();
   myScroller1.moveTo(mikex, mikey);
   myScroller1.setzIndex(100);
   myScroller1.show();
  }
  
  window.onload=runmikescroll
  </script>
  <div id="placeholder" style="position:relative; width:450px; height:22px; top:-2; right: 100"> </div></td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan='2'>
  <table class="table-center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td><td><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='10' height='2'></td>
  <td width='100%'>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0" border='0'>
  <tr>
  <td width='75%'>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td width='23' height='24'>
  <img src='images/layout/fa/fa_doc_section_box.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='23' height='24'></td>
  <td background='images/layout/fa/fa_doc_section_border.gif' style='vertical-align: middle' height='25' nowrap>
  <p style='margin-bottom: 3'><font id='origin'>خارجی</font><img src='images/layout/fa/fa_pointer.gif' border='0' hspace='1' vaspce='0' align='middle' width='10' height='13'><a href='vsncqx5q,byd2.l8b.asq2a2j,02.zy.html' class='section_doc'>آرشيو گزارش</a><img src='images/layout/fa/fa_pointer.gif' border='0' hspace='1' vaspce='0' align='middle' width='10' height='13'><a href='vsnhn-ynu31g2.fd3.tzn2t2.html' class='section_doc'>سياست خارجی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></td>
  <td width='100%' style='vertical-align: bottom'>
  <font id='doc_date'>&nbsp;سه شنبه 8 آذر 1384 ساعت 22:48</font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <p id='doc_title'><img src='images/layout/fa/fa_doc_title_icon.gif' hspace='0' vspace='5' border='0' align='middle' width='6' height='6'>&nbsp;نگرانی اعراب از نزدیکی ایران وآمریکا</p></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table class="table-center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td width='24' height='22'>
  <img src='images/layout/fa/fa_doc_abstract_c1.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='24' height='22'></td>
  <td class="doc_abstract_b3"><img src='images/layout/fa/fa_doc_abstract_cv.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='13' height='22'></td>
  <td>
  <img src='images/layout/fa/fa_doc_abstract_c4.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='17' height='22'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="doc_abstract_b1" style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_doc_abstract_ch.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='24' height='13'></td>
  <td width='100%'>
  <p class="pkashida" id='doc_lead'>
  آفتاب : برخی از جریان های عربی که بر روی بحران زایی روابط ایران وامریکا سرمایه گذاری کرده ووجود این تنش را زمینه ساز ادامه فعالیت های سیاسی واقتصادی خود در منطقه می دانند از نزدیکی صورت گرفته بین آمریکا وایران وفاش شدن درخواست آمریکا از سفیر خود درعراق زلمای خلیل زاد برای سامان دادن به این تماس ها احساس خطر کرده وتحلیل های مختلفی در مطبوعات خود مدعی ضربه خوردن به منافع ملی اعراب از طریق ایران را سر دادند. 
  </p></td>
  <td class="doc_abstract_b4">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <img src='images/layout/fa/fa_doc_abstract_c2.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='24' height='15'></td>
  <td class="doc_abstract_b2">&nbsp;</td>
  <td>
  <img src='images/layout/fa/fa_doc_abstract_c3.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='17' height='15'></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="doc_content_b">
  <img src='images/layout/fa/fa_doc_content_b.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='20' height='1'></td>
  <td class='doc_content'>
  <p>
  روزنامه بحرینی &quot;اخبار الخلیج&quot; در شماره امروز سه شنبه خود مقاله ای را در مورد تقابل وتقارب آمریکا وجمهوری اسلامی ایران منتشر ودر آن به این تعامل از بدو پیروزی وحتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تا این زمان پرداخته وادعاهایی را بدون هیچ دلیل ومدرکی در مورد آنچه آنرا همکاری یا چشم پوشی غرب وآمریکا از برخی از فعالیت های ایران وتلاش هایش اعلام می کند. <br/><br/>نویسنده ی این مقاله ابتدا به پیروزی انقلاب اشاره وسپس پرسش هایی را در مورد علت حضور فرمانده پیمان ناتو ژنرال &quot;هیوزر&quot; در ایران چندی پیش از سقوط شاه مطرح می کند وسپس در بخش دیگری از هجو گویی های خویش مدعی می شود که غرب منافع زیادی را از گسترش نفوذ ایران در کشورهای منطقه وتجزیه آنها وتضعیف آنان دنبال می کند. <br/><br/>سپس با آسمان ریسمان بافی خود این مسئله را به دوره صفویه ربط داده ومسئله همکاری دولت صفویه را با انگلیسی ها برای سرنگونی وفروپاشی دولت عثمانی پیش می کشد. <br/><br/>بر اساس همین مدعی غرب بیمیل نیست وحتی در تلاش است تا در منطقه خلیج فارس همواره چربش ساختار جمعیتی به نفع ایران باشد ، این راهکار منطقی برای غرب می باشد تا ابتدا ضعیف تر را به میدان مبارزه بکشاند وپس از تضعیف قوی او را هم به همین سرنوشت دچار سازد.<br/><br/>به اعتقاد نویسنده آمریکا راهبردهای مختلفی دارد ، راهبردهایی که از طریق نظام های عربی حاکم بر منطقه به اجرا در می ایند.&nbsp;<br/><br/>این در حالی است که ایران خود را در هاله ای مذهبی قرار داده واندیشه های مذهبی سیاسی را برای فعالیت بکار می بندد.&nbsp;<br/><br/>نویسنده این مقاله سپس به اتهام های خود علیه جمهوری اسلامی ادامه داده ومدعی می شود که ساختار مذهبی جمهوری اسلامی ایران کاری جز فتنه انگیزی از طریق پیش کشیدن مسئله خلافت پس از رسول اکرم ندارد. <br/><br/>نویسنده سپس با پرداختن به مسایل عراق مدعی می شود که دولت آمریکا با وجود آنکه نسبت به این اقدامات کاملا هوشیار است ودر بالاترین حد از قدرت وتوان نظامی خویش قرار دارد اما با این وجود به سفیر خود دستور می دهد تا با ایران تماس گرفته وخواهان اجرای طرح های آمریکا در عراق ومنطقه شود .&nbsp;<br/><br/>به ادعای این نویسنده که ظاهرا نزدیکی بین ایران وآمریکا برایش خوش نیامده است امریکا از ایران برای تقسیم عراق وبه تبع آن تمامی کشورهای منطقه مدد می گیرد.&nbsp;<br/><br/>به زعم این نویسنده آمریکا به دنبال اجرای استراتژی خود برای تسلط وقبضه کردن مستقیم اقتصاد کشورهای ثروتمند منطقه از طریق امضای توافقنامه های اقتصادی بین المللی ملزم الاجراط است در حالیکه ایران هم تنها خود را ملزم به حفظ وحمایتاز منافع ملی خویش در منطقه خلیج فارس دانسته وبه درو کردن امتیازاتی می پردازد که از طریق توافق سیاسی با قدرت های بین المللی غربی طی دو قرن گذشته بدست آمده مشغول می شود. <br/></p></td>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align='left' style='padding-top: 15px;'>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;float: left" bordercolor="#111111" dir=''>
  <tr>
  <td>
  <a href='sdcip5ar.t1avv2.attax1zcdcbbnc.t.html' title='ارسال اين مطلب به دوستان'><img src='images/layout/fa/fa_send_doc.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='72' height='44'></a></td>
  <td><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='7' height='2'></td>
  <td>
  <a href='prtip5ar.t1avv2.attax1zcdcbbnc.t.html' target='_blank' title='نسخه قابل چاپ'><img src='images/layout/fa/fa_print_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='49' height='43'></a></td>
  <td><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='10' height='2'></td>
  </tr>
  </table>
  <p id='view_doc_id' align='right'>کد مطلب : 28483</p>
    <br><br><br><br><TABLE border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box1.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='right' width='4' height='18'></td>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box2.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='right' width='12' height='18'></td>
  <td style='vertical-align: middle' align='center' background='images/layout/fa/fa_related_box4.gif' width='100%'>
  <img src='images/layout/fa/fa_comments_ideas.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='90' height='12'></td>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box3.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='left' width='16' height='18'></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='4'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='2'></td></tr>
  <tr>
  <td colspan='4' class='comments-table-border'>
  <SCRIPT>
    function eCheckEMail(sn){
    s= sn.value;
    if (s.indexOf("@") == -1) return false;
    if (s.indexOf(".") == -1) return false;
    at=false;
    dot=false;
    for (var i = 0; i < s.length; i++) {
      ch = s.substring(i, i + 1)
      if ((ch >= "A" && ch <= "Z") || (ch >= "a" && ch <= "z")
          || (ch == "@") || (ch == ".") || (ch == "_")
          || (ch == "-") || (ch >= "0" && ch <= "9")) {
          if (ch == "@"){
           if (at) return false;
           else at=true;
          }
          if ((ch==".") && at)
            dot=true;
      }
      else return false;
    }
    return dot;
    }
  
    function CheckEMail(theForm){
    for(var i=1; i<CheckEMail.arguments.length; i++)
       if (!eCheckEMail(theForm.elements[CheckEMail.arguments[i]])){
        alert("آدرس ايميل وارد شده صحيح نمی باشد");
        theForm.elements[CheckEMail.arguments[i]].focus();
        return false;
      }
    return true;
    }
  
  
    function CheckRequiredFields(theForm)
    {
    for(i=1; i<CheckRequiredFields.arguments.length; i++)
      if(theForm.elements[CheckRequiredFields.arguments[i]].value==""){
        alert("تمامی فيلدها بايد پر شوند");
        theForm.elements[CheckRequiredFields.arguments[i]].focus();
        return false;
      }
    return true;
    }
  
    function CheckForm(theForm){
     if(CheckEMail(theForm, 2))
       return true;
    return false;
    }
    </SCRIPT><form method="POST" action="send_feedback.html" onsubmit="return CheckForm(this)" name="send_feedback_form">
    <INPUT type="hidden" name="current_section" value="6">
    <INPUT type="hidden" name="doc_id" value="28483">
    <table dir="rtl" border="0" width='100%'>
    <tr>
    <td id="form_class" align="left" nowrap>آدرس ايميل</td>
    <td><INPUT type="Text" name="email" dir="rtl" class='comments-form-bg' size="25"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td id="form_class" align="left" nowrap>نظر شما</td>
    <td colspan="2"><textarea rows="10" cols="50" name="idea_content" dir="rtl" class='comments-form-bg' onkeypress='FKeyPress(send_feedback_form);' onkeydown='FKeyDown(send_feedback_form);'></textarea>
    <table border="0" align="" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px" bordercolor="#7F7F7F">
    <tr>
    <td>
    <img src="images/layout/fa/fa_cl_button_fa.gif" width="18" hspace="0" vspace="0" height="16" border="0" style="CURSOR: Hand" onclick="change_fa(send_feedback_form)" alt='تايپ فارسی' align="top">
    </td>
    <td bordercolor="#008000" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px">
    <img src="images/layout/fa/fa_cl_button_en.gif" width="18" hspace="0" vspace="0" height="16" border="0" style="CURSOR: Hand" onclick="change_en(send_feedback_form)" alt='تايپ انگليسی' align="top">
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>
    <input type='checkbox' value='1' name="show_email">نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>
    <input type="submit" value='ارسال' class='comments-form-bg'>&nbsp;&nbsp;
    <input type="reset" value='جديد' name="new" class='comments-form-bg'>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </form></td>
  </tr>
  </TABLE>
  <br></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  <td><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='5' height='1'></td>
  <td width='25%'>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="photo_border">
  <img src='images/layout/fa/fa_photo_border.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='7' height='1'></td>
  <td width='100%'>
  <img src='images/docs/n00028483-b.jpg' hspace='0' vspace='0' border='1' align='top' width='160' height='200' style="border:1px solid #173A7F;" alt='نگرانی اعراب از نزدیکی ایران وآمریکا' title='نگرانی اعراب از نزدیکی ایران وآمریکا'></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><table class="table-right" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td width='29'>
  <img src='images/layout/fa/fa_photo_icon.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='29' height='19'></td>
  <td width='100%'>
  <p class="doc_image_desc">
  </p></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <br><br><table border="0" cellpadding="0" cellspacing= " style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" align="center" dir='rtl'>
  <tr>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box1.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='right' width='4' height='18'></td>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box2.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='right' width='12' height='18'></td>
  <td style='vertical-align: middle' align='center' background='images/layout/fa/fa_related_box4.gif' width='100%'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_doc_title.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='62' height='12'></td>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box3.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='left' width='16' height='18'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan='4' background='images/layout/fa/fa_related_border1.gif'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_border1.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='3'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td background='images/layout/fa/fa_related_border2.gif'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_border2.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='4' height='1'></td>
  <td colspan='3' width='100%'>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing= " style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" align="center" dir='rtl'>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='10'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcbg5brhsbz8.html' class='ticker' title='[13 مهر 1384]
  آفتاب-الریاض:دبیر کل اتحادیه عرب از سفر قریب الوقوع خود به ایران خبر داد. عمرو موسی محورهای گفتگوی خود با مقامات ایران را موضوع عراق، روابط كشورهاي عربي با ايران و مساله راكتورهاي هسته‌اي آن عنوان کرد .'>حمایت اعراب از خلع سلاح ایران و اسراییل</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcamm0n49nm.html' class='ticker' title='[16 خرداد 1384]
  آفتاب– سمیرا کرونی : وقتی آمریکا می گوید "دموکراسی"، عربها در جواب می گویند "فلسطین" شرایطی که شرط رفت و برگشت پاولف دانشمند روسی را به ذهن متبادر می کند.عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب در نشستی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در جواب اليزابت چنی نماینده وزارت امور خارجه آمریکا دیدگاه جرج بوش را در مورد بهار دموکراتیک اعراب بیان کرد وگفت: "بدون حل مشکلات هیچ بهار، پاییزی، تابستانی و یا زمستانی نخواهد بود" ما از دوستانمان در ایالات متحده می خواهیم بدانند که دنیای عرب در این زمینه متفق القول اند.'>لطفاً از کرسی قدرت پایین بیایید</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdccsesq2bqe.html' class='ticker' title='[7 اسفند 1383]
  آفتاب- گلف نيوز: نظرسنجي انجام شده اخير در پنج كشور عربي نشان مي دهد كه افكار عمومي كشورهاي عربي، تنش با غرب را تنها در ابعاد مذهبي يا فرهنگي ارزيابي نمي كنند و در مورد سياست هاي خارجي قدرت هاي بزرگ، به خصوص آمريكا و بريتانيا نيز انتقادات زيادي از رويه غرب اظهار مي شود.'>عرب از غرب انتقاد مي كند</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcdfs50yt0o.html' class='ticker' title='[4 اسفند 1383]
  آفتاب – توماس فريدمن يادداشت‌نويس معروف روزنامه نيويورك تايمز كه به تحولات اخير خاورميانه و كشورهاي عربي اشاره كرده، نوشته است: در خاورميانه، تحولات مثبت و منفي زيادي رخ داده است. اخبار خوب به سقوط «ديوار برلين» در جهان عرب بر مي‌گردد؛ به‌طوري كه نظام‌هاي محدود كشورهاي عربي اكنون به لرزه افتاده‌اند.
  اما اين «ديوار برلين» مثل نمونه مشابهش در اروپاي مركزي نيست. اين ديوار در جهان عرب، سقوط طولاني مدت و خونباري را تجربه مي‌كند.'>شترها هم پرواز مي‌كنند</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcbfzbrh8bf8.html' class='ticker' title='[24 شهريور 1384]
  آفتاب:«عمرو موسى» دبير كل اتحاديه عرب گفت: كشورهاى عرب به شرط پايبندى رژيم صهيونيستى به قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد و كمك به روند صلح و برپايى كشور فلسطين به پايتختى «شرق قدس» آماده بهبود مناسبات خود با اسرائيل هستند.'>احتمال بهبود روابط كشورهاى عربى با اسرائيل</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcb5zzbrhbz.html' class='ticker' title='[2 فروردين 1384]
  آفتاب: اجلاس سران کشورهای عضو اتحاديه عرب برای بررسی مسايل دنيای عرب از امروز در الجزيره، پايتخت الجزاير، آغاز به کار کرد.در این نشست رهبران 12 کشور عربی حضور دارند . دستور کار مذاکرات که قبلا در جلسات مقدماتی وزيران خارجه کشورهای عضو تدوين شده است شامل روابط اعراب و اسرائيل است براساس مصوبات قبلی اتحاديه عرب، کشورهای عضو اتحاديه حاضر به شناسايی و برقراری روابط عادی سياسی با اسرائيل هستند به اين شرط که اين کشور تمامی اراضی اعراب را که در جنگ سال 1967 اشغال کرده است تخليه کند.'>اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب آغاز شد</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <br><br><table border="0" cellpadding="0" cellspacing= " style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" align="center" dir='rtl'>
  <tr>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box1.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='right' width='4' height='18'></td>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box2.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='right' width='12' height='18'></td>
  <td style='vertical-align: middle' align='center' background='images/layout/fa/fa_related_box4.gif' width='100%'>
  <img src='images/layout/fa/fa_original_docs_title.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='middle' width='62' height='12'></td>
  <td style='vertical-align: top'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_box3.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='left' width='16' height='18'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan='4' background='images/layout/fa/fa_related_border1.gif'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_border1.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='3'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td background='images/layout/fa/fa_related_border2.gif'>
  <img src='images/layout/fa/fa_related_border2.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='4' height='1'></td>
  <td colspan='3' width='100%'>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing= " style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" align="center" dir='rtl'>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='10'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcjioeuqyeo8.html' class='ticker' title='آفتاب:سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درواکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود گفت : مذاكره با آمريكا در دستور كار جمهوري اسلامي ايران قرار ندارد.'>مذاکره با آمریکا در دستور کار نیست</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcammn49ynau.html' class='ticker' title='آفتاب: دبير شوراي عالي امنيت ملي ایران درباره مذاکره سفیر آمریکا درعراق با همتای ایرانی خود گفت : ارتباطي در اين رابطه برقرار نشده است.'>مذاكره سفير آمريكا با ايران را در تلكس‌‏هاي خبري شنيده ام</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcbswbrh5bw5.html' class='ticker' title='آفتاب: ایالات متحده با تایید خبر مربوط به دیدار احتمالی زلمای خلیل زاد با مقامات ایرانی اعلام کرد که سفیر این کشور در عراق با مقامات ایرانی در خصوص وضعیت عراق صحبت خواهد کرد و این دیدار هیچ ارتباطی به رابطه ایران با ایالات متحده ندارد.'>خلیلزاد؛ سفیری با ماموریتی محدود</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcgtn9akq97x.html' class='ticker' title='آفتاب ـ سارا معصومی: واشنگتن تایمز در مقاله ای در خصوص روابط دیپلماتیک ایران با عراق و کنش های میان ایران با ایالات متحده می نویسد: رئیس جمهور جدید ایران هیچ اهمیتی به تهدیدهای بین المللی و سخنان خشمناک پرزیدنت بوش در خصوص کشورش ندارد.'>مثلث سرنوشت: ایران، عراق و ترکیه</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  <tr>
  <td><img src='images/layout/fa/fa_related_doc_bullet.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' width='7' height='7' align='middle' style='margin-top:6px'>&nbsp;</td>
  <td style='vertical-align: middle'>
  <p class="box_item">
  <a href='vdcft0dw60dc0.html' class='ticker' title='آفتاب:رئیس جمهور ایران در نخستین سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس براي شركت در اجلاس سران سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي به عربستان سعودي سفر خواهد كرد .'>احمدی نژاد به عربستان می رود</a></p></td>
  </tr>
  <tr><td colspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='1' height='5'></td></tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <br><br></td>
  </tr>
  <tr>
  <td></td>
  <td colspan='2'>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <td><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='10' height='2'></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="footer_page_line"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table class="table-center" cellpadding="0" cellspacing="0" border='0'>
  <tr>
  <td rowspan='2'><img src='images/pixel.gif' hspace='0' vspace='0' border='0' align='top' width='3' height='2'></td>
  <td class="footer_line">
  <img src='images/layout/fa/fa_footer_line.gif' border='0' align='top' width='1' height='10'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width='100%'>
  <p id='footer_sections'><font color='black'> :: </font><a href='vsne.er88hk4jzjb2z9jh8.ib.html' class='footer_sections'>سياست</a><font color='black'> :: </font><a href='vsnc.05qqbyd2o2a,sl2bq.8a.html' class='footer_sections'>ويژه</a><font color='black'> :: </font><a href='vsnhn-ynu31g2.fd3.tzn2t2.html' class='footer_sections'>سياست خارجی</a><font color='black'> :: </font><a href='vsni.pkaa1lntqtcxzbt1a.2c.html' class='footer_sections'>هسته ای</a><font color='black'> :: </font><a href='vsnd.ol00tmcyzy2hfayt0.62.html' class='footer_sections'>بين الملل</a><font color='black'> :: </font><a href='vsncqs5q,byd2.l8b.asq2a2.html' class='footer_sections'>اقتصاد و صنعت</a><font color='black'> :: </font><a href='vsnjeobewq25u.szq.fveufu.html' class='footer_sections'>فرهنگ و انديشه</a><font color='black'> :: </font><a href='vsnf.t,dd673wywipygw6d.ai.html' class='footer_sections'>سينما و موسيقی</a><font color='black'> :: </font><a href='vsng.n199kjoaxarvqpak9.4r.html' class='footer_sections'>حوادث و جامعه</a><font color='black'> :: </font><a href='vsni.wkaa1lnt5tcxzbt1a.2c.html' class='footer_sections'>ورزش</a><font color='black'> :: </font><a href='vsnj.tbeeq25uaufwvsuqe.zf.html' class='footer_sections'>فناوری اطلاعات</a><font color='black'> :: </font><a href='vsnh.mynn31g2x2tuzf23n.dt.html' class='footer_sections'>طنز و کاريکاتور</a><font color='black'> :: </font><a href='vsne.nr88hk4j7jb2z9jh8.ib.html' class='footer_sections'>دانستنيها</a><font color='black'> :: </font></p>
  <p id='copyright_class'>نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری آفتاب آزاد است</p>
  <p id='news_studio'>توليد شده توسط نرم افزار جامع <a href='http://www.news-studio.com' target='_blank' title='Powered by : News Studio' class='news_studio'>”استوديو خبر“</a></p></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  
  <script language='javascript'>postamble();</script>
  </body>
  </head>
  </html>
  این رو به این خاطر میگم که به من توصیه شده برای تسلط و پیشرفت در HTML خودم کد نویسی کنم ولی وقتی این سورس ها رو میبینم دچار وحشت میشم:eek: :blink: :eek: :wacko: ​
   
 2. FireFly

  FireFly کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏27 مارس 2005
  نوشته ها:
  468
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  تهران
  خوب شما مبحث داینامیک رو با استاتیک قاطی کرده ... این موردی که شما فرمودی با HTML طراحی نشده ... فقط خروجیش بصورت HTML است تا Search Engine Friendly باشه.

  اگر فوتر سایت رو نگاه کنی مشخصه که با سیستم مدیریت محتوای "استوديو خبر " این سایت مدیریت میشه . به احتمال زیاد با ASP نوشته شده ( البته حدس میزنم)....
   
 3. alvan

  alvan کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏13 ژوئن 2004
  نوشته ها:
  199
  تشکر شده:
  1
  پشت همه این سایت هایی که می بینی یه سیستم مدیریت محتواست.
  کل صفحه به صورت استاتیک طرای نشده. طراح یه بیس ایجاد می کنه. درست مثل شالوده یه ساختمون
  اینی که محتوا بیاد داخل این پایه قرار بگیره با دست انجام نمی شه. طراح یه تابع کوچیک رو اون وسط می زاره تا اطلاعات رو از پایگاه داده بخونه . اونی که در نهایت دیده می شه یه خروجیه HTML هست.
  -------
  البته طراحی یه همچی چیزی بدون نرم افزار هم شدنیه!
  اگه آدم وقت داشته باشه با یه نوت پد ساده ویندوز همه این هارو تایپ می کنه (البته لازمه این کار دونستن تگ هاست ، که جز در نتیجه تجربه و کار حاصل نمی شه)
   
 4. first saeed

  first saeed Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏25 آگوست 2005
  نوشته ها:
  813
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  PubliC_HtmL
  نترس پسر قوي باش !

  يخورده که تمرين کني برات آسون ميشه
   
 5. mynobar

  mynobar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏27 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  2,556
  تشکر شده:
  2
  ولی یادش به خیر ، چهار سال پیش که ما در دانشگاه اینا رو میخوندیم ، استادمون اصلن نمیذاشت که از برنامه های طراحی ویژوال استفاده کنیم ،
  از ساده ترین جدول ها گرفته تا کار با دیتابیس و ... رو ، همشون رو میگفت که الا و بلا باید با کدنویسی بسازین.
   
 6. شايان

  شايان مدیران قدیمی

  تاریخ عضویت:
  ‏2 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  4,806
  تشکر شده:
  9
  این بعید نیست که کسی این کار رو بکنه ... من خودم برای ساخت تمپلت اولیه از DreamWeaver استفاده میکنم ... ولی برای کار نهایی همه کد هارو دستی مینویسم تویه EmEditor ( که یه چیزی مثل notepad هست ! ) ولی خب برای هر خط یه بار باید IE رو Refresh کنی ...

  حفظ بودن کدهای html و css اونقدرا هم سخت نیست ....
   
 7. خرید بیت کوین
 8. rezadignity

  rezadignity کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  1,583
  تشکر شده:
  6
  محل سکونت:
  Iran
  مگه تو دانشگاه طراحی وب پیج یاد میدن؟:p
   
 9. ErfanOnline

  ErfanOnline فروشنده معتبر [؟]

  تاریخ عضویت:
  ‏4 نوامبر 2005
  نوشته ها:
  4,516
  تشکر شده:
  1,150
  من اينكارو ميكنم ولي براي طراحي صفحات زياد پيشرفته و حرفه اي ممكنه به مشكل بخورم ولي بدون هيچ نرم افزاري فقط با نت پد ميتونم با اچ تي ام ال و جاوا يه سايت زيبا براتون طراحي كنم!!اين تعجب داره؟!!
   
 10. Shahed

  Shahed کاربر قدیمی پرشین تولز

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژوئن 2003
  نوشته ها:
  7,174
  تشکر شده:
  31
  محل سکونت:
  mt.cgi
  درسته ! منم هم از em editor استفاده ميکنم !
  واقعا معرکس ! اگه زبان فارسي و يونيکد رو هم پشتيباني کنه عاليه !
  گاهي هم مجبور ميشم برم تو فرانت پيج!
   
 11. شايان

  شايان مدیران قدیمی

  تاریخ عضویت:
  ‏2 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  4,806
  تشکر شده:
  9
  من خیلی با فارسی نویسی مشکل ندارم ... البته خیلی هم خوب کار نمیکنه با فارسی ولی بد نیست ...

  من فارسی هاش رو رو خود هاست با editor ـه File Manager میزنم ... از همه چی بهتر جواب میده :D
   
 12. ErfanOnline

  ErfanOnline فروشنده معتبر [؟]

  تاریخ عضویت:
  ‏4 نوامبر 2005
  نوشته ها:
  4,516
  تشکر شده:
  1,150
  بچه ها كسي يه اديتور خوب ميشناسه كه فارسي رو هم ساورت كنه
   
 13. rezadignity

  rezadignity کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  1,583
  تشکر شده:
  6
  محل سکونت:
  Iran
 14. rezadignity

  rezadignity کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  1,583
  تشکر شده:
  6
  محل سکونت:
  Iran
 15. ErfanOnline

  ErfanOnline فروشنده معتبر [؟]

  تاریخ عضویت:
  ‏4 نوامبر 2005
  نوشته ها:
  4,516
  تشکر شده:
  1,150
 16. rezadignity

  rezadignity کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  1,583
  تشکر شده:
  6
  محل سکونت:
  Iran
  ولی من باور نمی کنم امکان طراحی وب پیج در این سطح با کد نویسی وجود داشته باشه!
  اصلا یک سوال از شمایی که میگین میتونین وب پیجی با این بزرگی رو دستی کد نویسی کنین:
  برای یادگیری HTML و JavaScript شما از چه راهی رفتین؟
   
 17. m3hrz4d

  m3hrz4d Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏21 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  620
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  اصفهان
  ميشه.من هميشه با نوت پد صفحه رو طراحي ميكنم البته اگه مشكلي پيدا كنم يه سر ميرم توي Visual Studio .NET و مشكل رو حل ميكنم اما آخرش هيچوقت صفحه رو دست اين اديتور ها نميدم...
   
 18. m3hrz4d

  m3hrz4d Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏21 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  620
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  اصفهان
  html رو با يه اديتور شروع كردم فكر كنم اسمش CofeeCup بود.استفاده از يك اديتور فكر كنم بهترين راه باشه.يعني برين توي قسمت Design چيزي رو كه ميخواهيين درست كنين بعد بيايين توي قسمت كد و كد چيزي كه ساختين رو ببينين.با كار زياد ميشه ازين روش اچ تي ام ال رو ياد گرفت.

  اما جاوا اسكريپت يكم فرق داره.بستگي به اين داره كه قبلا با زبان ديگه اي برنامه نويسي ميردين يا نه و ...
  ولي اون رو هم از طريق كتاب يا ديدن كد هاي نمونه و بازم استفاده از يك اديتور (من اديتور Visual Studio.NET يا DreamViewer رو پيشنهاد ميكنم) ميشه ياد گرفت.البته بازم زمان ميخواد....
   
 19. rezadignity

  rezadignity کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  1,583
  تشکر شده:
  6
  محل سکونت:
  Iran
 20. mynobar

  mynobar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏27 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  2,556
  تشکر شده:
  2
  یک محیط جامع یا به قول برنامه نویسها مجتمع است که انواع مختلفی از زبان های برنامه نویسی رو از مجموعه های مایکروسافت پشتیبانی میکند ،
  در واقع یک RDE بزرگ و پیشرفته.
   
 21. rezadignity

  rezadignity کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏30 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  1,583
  تشکر شده:
  6
  محل سکونت:
  Iran
  خوب چه خبر ؟ دوباره اومدم اینجا !

  چند ماه پیش بچه ها گفتن که میشه با دانستن تگهای HTML صفحه وبی با ظرافت و گستردگی مثال صفحه اول بدون نیاز به نرم افزارهایی مانند فرانت پیج نوشت ، مثلا با نوت پد .

  حالا سوالم اینه که برای تسلط به تگهای HTML چه قدر باید وقت گذاشت و چه راهی برای این هدف بهترین راه است ؟

  راستش من توی این جور کارا زیاد پشتکار ندارم ، بدون پشتکار راه به جایی نمی برم نـــــــــــه ؟!

  اصرار من برای یادگیری HTML دستی اینه که معتقدم کار با نرم افزار اصلا نیازهای آدمو برآورده نمی کنه ، اشتباه می کنم ؟ در طراحی وب ظرایفی هست که بدون توانایی کد نویسی دستی نمیشه یک سایت حسابی طراحی کرد !

  جاوا اسکریپت هم که هیچی ، کتابشو خریدم هیچی نفهمیدم !!
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانی