منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

چگونه ميشود تاريخ ميلادي را يه شمسي تبديل كنم ؟؟؟

key1

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
10 اکتبر 2003
نوشته‌ها
7
لایک‌ها
0
1. چطور مي توانم در بلاگ سپات تاريخ ميلادي را به شمسي تبديل كنم ؟ هم در صفحه اصلي و هم در آرشيو ؟؟

2. حالا كه سيستم نظر خواهي yassc عضو جديد قبول نميكند ! كدام سايت را براي نظر سنجي انتخاب كنم كه هم بشود در آن فارسي نوشت و هم قالب آن را بشود تغيير داد ؟؟
 

Mashaheer

مدیر بازنشسته
کاربر فعال
تاریخ عضویت
5 می 2003
نوشته‌ها
1,991
لایک‌ها
17
سن
40
محل سکونت
UAE
سلام
براي تبديل تاريخ از ميلادي به شمسي مي توانيد مقاله نوشته شده در بلغان تولز رو بخونيد: <a href='http://tools.bolghan.com/archives/000074.html' target='_blank'>http://tools.bolghan.com/archives/000074.html</a>
و در همين جا هم چندين بار در همين رابطه بحث شده براي مثال: <a href='http://forum.persiantools.com/viewtopic.php?t=466' target='_blank'>http://forum.persiantools.com/viewtopic.php?t=466</a>

اگر كمكي بيتشري در رابطه با بلاگر خواستي يه سري به بخش لينكدوني بزن:
<a href='http://forum.persiantools.com/viewtopic.php?t=1295' target='_blank'>http://forum.persiantools.com/viewtopic.php?t=1295</a>

در رابطه با سوال دومت زياد اطلاعاتي ندارم ولي فكر كنم enetation از همه بهتر باشه....
موفق باشيد
 

key1

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
10 اکتبر 2003
نوشته‌ها
7
لایک‌ها
0
در حال حاضر صفحه اصلي من تاريخ شمسي دارد و به صورت زير هست
[code:1]

&#60;!DOCTYPE HTML PUBLIC &#34;-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN&#34;&#62;

&#60;html&#62;&#60;head&#62;&#60;script language=&#34;JavaScript&#34;&#62;

&#60;!--

&#60;!--

// --&#62;

var dkSolar = 0;

var dkGregorian = 1;var DaysOfMonths = new Array&#40;&#41;;

var LeapMonth = new Array&#40;&#41;;

var DaysToMonth = new Array&#40;&#41;;DaysOfMonths = &#91;&#91;31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29&#93;, &#91;31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31&#93;&#93;;

LeapMonth = &#91;12, 2&#93;;

DaysToMonth = &#91;&#91;0, 31, 62, 93, 124, 155, 186, 216, 246, 276, 306, 336, 365&#93;, &#91;0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334, 365&#93;&#93;;function Integer&#40;val&#41;

&#123;

this.value = val;

&#125;function IsLeapYear&#40;DateKind, Year&#41;

&#123;

if &#40;DateKind == dkSolar&#41;

return &#40;&#40;&#40;&#40;Year + 3 * 31&#41; % 128&#41; &#60;= 30&#41;;

else

return &#40;&#40;&#40;Year % 4&#41; == 0&#41; && &#40;&#40;&#40;Year % 100&#41; != 0&#41; || &#40;&#40;Year % 400&#41; == 0&#41;&#41;&#41;;

&#125;function DaysOfMonth&#40;DateKind, Year, Month&#41;

&#123;

var Result;

if &#40;&#40;Year != 0&#41; && &#40;&#40;Month &#60;= 12&#41; && &#40;Month &#62;= 1&#41;&#41;&#41;

&#123;

Result = DaysOfMonths&#91;DateKind&#93;&#91;Month - 1&#93;;

if &#40;&#40;Month == LeapMonth&#91;DateKind&#93;&#41; && IsLeapYear&#40;DateKind, Year&#41;&#41; Result++;

&#125;

else

Result = 0;

return Result;

&#125;function IsDateValid&#40;DateKind, Year, Month, Day&#41;

&#123;

return &#40;&#40;Year!= 0&#41; && &#40;Month &#62;= 1&#41; && &#40;Month &#60;= 12&#41; && &#40;Day &#62;= 1&#41; && Day &#60;= &#40;DaysOfMonth&#40;DateKind, Year, Month&#41;&#41;&#41;;

&#125;function DaysToDate&#40;DateKind, Year, Month, Day&#41;

&#123;

var Result;

if &#40;IsDateValid&#40;DateKind, Year, Month, Day&#41;&#41;

&#123;

Result = DaysToMonth&#91;DateKind&#93;&#91;Month - 1&#93; + Day;

if &#40;&#40;Month &#62; LeapMonth&#91;DateKind&#93;&#41; && IsLeapYear&#40;DateKind, Year&#41;&#41; Result++;

&#125;

else

Result = 0;

return Result;

&#125;function DateOfDay&#40;DateKind, Days, Year, Month, Day&#41;

&#123;

var LeapDay = 0;

Month.value = 0;

Day.value = 0;

for &#40;var m = 2; m &#60;= 13; m++&#41;

&#123;

if &#40;&#40;m &#62; LeapMonth&#91;DateKind&#93;&#41; && &#40;IsLeapYear&#40;DateKind, Year&#41;&#41;&#41; LeapDay = 1;

if &#40;Days &#60;= &#40;DaysToMonth&#91;DateKind&#93;&#91;m - 1&#93; + LeapDay&#41;&#41;

&#123;

Month.value = m - 1;

if &#40;Month.value &#60;= LeapMonth&#91;DateKind&#93;&#41; LeapDay = 0;

Day.value = Days - &#40;DaysToMonth&#91;DateKind&#93;&#91;Month.value - 1&#93; + LeapDay&#41;;

break;

&#125;

&#125;

return IsDateValid&#40;DateKind, Year, Month.value, Day.value&#41;;

&#125;function GregorianToSolar&#40;Year, Month, Day&#41;

&#123;

var LeapDay, Days, PrevGregorianLeap, Result;

if &#40;IsDateValid&#40;dkGregorian, Year.value, Month.value, Day.value&#41;&#41;

&#123;

PrevGregorianLeap = IsLeapYear&#40;dkGregorian, Year.value - 1&#41;;

Days = DaysToDate&#40;dkGregorian, Year.value, Month.value, Day.value&#41;;

Year.value -= 622;

if &#40;IsLeapYear&#40;dkSolar, Year.value&#41;&#41; LeapDay = 1

else LeapDay = 0;

if &#40;PrevGregorianLeap && &#40;LeapDay == 1&#41;&#41; Days += 287

else Days += 286;

if &#40;Days &#62; &#40;365 + LeapDay&#41;&#41;

&#123;

Year.value++;

Days -= &#40;365 + LeapDay&#41;;

&#125;

Result = DateOfDay&#40;dkSolar, Days, Year.value, Month, Day&#41;;

&#125;

else Result = false;

return Result;

&#125;function SolarToGregorian&#40;Year, Month, Day&#41;

&#123;

var LeapDay, Days, PrevSolarLeap, Result;

if &#40;IsDateValid&#40;dkSolar, Year.value, Month.value, Day.value&#41;&#41;

&#123;

PrevSolarLeap = IsLeapYear&#40;dkSolar, Year.value - 1&#41;;

Days = DaysToDate&#40;dkSolar, Year.value, Month.value, Day.value&#41;;

Year.value += 621;

if &#40;IsLeapYear&#40;dkGregorian, Year.value&#41;&#41; LeapDay = 1

else LeapDay = 0;

if &#40;PrevSolarLeap && &#40;LeapDay = 1&#41;&#41; Days += 80

else Days += 79;

if &#40;Days &#62; &#40;365 + LeapDay&#41;&#41;

&#123;

Year.value++;

Days -= &#40;365 + LeapDay&#41;;

&#125;

Result = DateOfDay&#40;dkGregorian, Days, Year.value, Month, Day&#41;;

&#125;

else Result = false;

return Result;

&#125;var MonthNames = new Array&#40;&#41;;

var WeekDayNames = new Array&#40;&#41;;

var MonthDayNames = new Array&#40;&#41;;

MonthNames = &#91;&#34;فروردین&#34;, &#34;اردیبهشت&#34;, &#34;خرداد&#34;, &#34;تیر&#34;, &#34;مرداد&#34;, &#34;شهریور&#34;, &#34;مهر&#34;, &#34;آبان&#34;, &#34;آذر&#34;, &#34;دی&#34;, &#34;بهمن&#34;, &#34;اسفند&#34;&#93;;

WeekDayNames = &#91;&#34;یکشنبه&#34;, &#34;دوشنبه&#34;, &#34;سه شنبه&#34;, &#34;چهار شنبه&#34;, &#34;پنج شنبه&#34;, &#34;جمعه&#34;, &#34;شنبه&#34;&#93;;

MonthDayNames = &#91;&#34;اول&#34;, &#34;دوم&#34;, &#34;سوم&#34;, &#34;چهارم&#34;, &#34;پنجم&#34;, &#34;ششم&#34;, &#34;هفتم&#34;, &#34;هشتم&#34;, &#34;نهم&#34;, &#34;دهم&#34;, &#34;یازدهم&#34;, &#34;دوازدهم&#34;, &#34;سیزدهم&#34;, &#34;چهاردهم&#34;, &#34;پانزدهم&#34;, &#34;شانزدهم&#34;, &#34;هفدهم&#34;, &#34;هجدهم&#34;, &#34;نوزدهم&#34;, &#34;بیستم&#34;, &#34;بیست و یکم&#34;, &#34;بیست و دوم&#34;, &#34;بیست و سوم&#34;, &#34;بیست و چهارم&#34;, &#34;بیست و پنجم&#34;, &#34;بیست و ششم&#34;, &#34;بیست و هفتم&#34;, &#34;بیست و هشتم&#34;, &#34;بیست و نهم&#34;, &#34;سی ام&#34;, &#34;سی و یکم&#34;&#93;;function ConvertStr&#40;DateStr, Format&#41;

&#123;

var Result;

var ObjDate = new Date&#40;&#41;;

var SplDate = DateStr.split&#40;&#34;/&#34;&#41;;

var M = new Integer&#40;parseInt&#40;SplDate&#91;0&#93;&#41;&#41;;

var D = new Integer&#40;parseInt&#40;SplDate&#91;1&#93;&#41;&#41;;

var Y = new Integer&#40;parseInt&#40;SplDate&#91;2&#93;&#41;&#41;;

ObjDate.setFullYear&#40;Y.value&#41;;

ObjDate.setMonth&#40;M.value - 1&#41;;

ObjDate.setDate&#40;D.value&#41;;

var W = ObjDate.getDay&#40;&#41;;if &#40;GregorianToSolar&#40;Y, M, D&#41;&#41;

switch &#40;Format&#41;

&#123;

case 0&#58;

Result = D.value + &#34;/&#34; + M.value + &#34;/&#34; + Y.value;

break;

case 1&#58;

Result = D.value + &#34;/&#34; + M.value + &#34;/&#34; + &#40;Y.value - Math.floor&#40;Y.value / 100&#41; * 100&#41;;

break;

case 2&#58;

Result = &#40;D.value + &#34; &#34; + MonthNames&#91;M.value - 1&#93; + &#34; &#34; + Y.value&#41;;

break;

case 3&#58;

Result = &#40;MonthDayNames&#91;D.value - 1&#93; + &#34; &#34; + MonthNames&#91;M.value - 1&#93; + &#34; &#34; + Y.value&#41;;

break;

case 4&#58;

Result = &#40;MonthDayNames&#91;D.value - 1&#93; + &#34; &#34; + MonthNames&#91;M.value - 1&#93; + &#34; ماه &#34; + Y.value&#41;;

break;

case 5&#58;

Result = WeekDayNames&#91;W&#93; + &#34;، &#34; + D.value + &#34;/&#34; + M.value + &#34;/&#34; + Y.value;

break;

case 6&#58;

Result = WeekDayNames&#91;W&#93; + &#34;، &#34; + D.value + &#34;/&#34; + M.value + &#34;/&#34; + &#40;Y.value - Math.floor&#40;Y.value / 100&#41; * 100&#41;;

break;

case 7&#58;

Result = WeekDayNames&#91;W&#93; + &#34;، &#34; + &#40;D.value + &#34; &#34; + MonthNames&#91;M.value - 1&#93; + &#34; &#34; + Y.value&#41;;

break;

case 8&#58;

Result = WeekDayNames&#91;W&#93; + &#34;، &#34; + &#40;MonthDayNames&#91;D.value - 1&#93; + &#34; &#34; + MonthNames&#91;M.value - 1&#93; + &#34; &#34; + Y.value&#41;;

break;

case 9&#58;

Result = WeekDayNames&#91;W&#93; + &#34;، &#34; + &#40;MonthDayNames&#91;D.value - 1&#93; + &#34; &#34; + MonthNames&#91;M.value - 1&#93; + &#34; ماه &#34; + Y.value&#41;;

break;

default&#58;

Result = D.value + &#34;/&#34; + M.value + &#34;/&#34; + Y.value;

break;

&#125;

else

Result = &#34;Error converting date.&#34;;

return Result;

&#125;function ConvertDateTag&#40;DateStr, Format&#41;

&#123;

return &#34;&#60;div align=right dir=rtl&#62;&#34; + ConvertStr&#40;DateStr, Format&#41; + &#34;&#60;/div&#62;&#34;;

&#125;function ConvertArchiveTag&#40;DatesStr, Format&#41;

&#123;

var Dates = new Array&#40;&#41;;

Dates = DatesStr.split&#40;&#34;-&#34;&#41;;

var Result = ConvertStr&#40;Dates&#91;0&#93;, Format&#41; + &#34; - &#34; + ConvertStr&#40;Dates&#91;1&#93;, Format&#41;;

return &#34;&#60;div align=right dir=rtl&#62;&#34; + Result + &#34;&#60;/div&#62;&#34;;

&#125;

// --&#62;

&#60;/script&#62;&#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; CONTENT=&#34;text/html; charset=utf-8&#34;&#62;&#60;title&#62;&#60;$BlogTitle$&#62;&#60;/title&#62;

&#60;STYLE type=text/css&#62;

&#60;!--&#60;/head&#62;&#60;body&#62;--&#62;

body &#123;background&#58;black;margin&#58; 0px;font-family&#58; tahoma, times new roman, sans-serif;color&#58; #ffffff;&#125;

A&#58;link &#123; COLOR&#58; #343399; FONT-WEIGHT&#58; none; TEXT-DECORATION&#58; none &#125;

A&#58;visited &#123; color&#58; #0156e7; font-weight&#58; none; TEXT-DECORATION&#58; none &#125;

A&#58;hover &#123; color&#58; #343399; font-weight&#58; bold; text-decoration&#58; underline &#125;

A.byline &#123;color&#58;#343399;font-size&#58;9px;text-decoration&#58;none;&#125;

.date &#123;font-family&#58; tahoma, Arial, sans-serif; color&#58; #0156e7; font-size&#58;80%; font-weight&#58;bold;&#125;

.posts &#123;font-family&#58; tahoma, times new roman, sans-serif;color&#58; #fffffff; font-size&#58;10pt; line-height&#58;170%&#125;

.byline &#123; &#125;

&#60;/STYLE&#62;

&#60;/HEAD&#62;

&#60;BODY LEFTMARGIN=&#34;0&#34; TOPMARGIN=&#34;0&#34; MARGINWIDTH=&#34;0&#34; MARGINHEIGHT=&#34;0&#34; BGCOLOR=&#34;#000000&#34; text=&#34;#FFFFFF&#34; &#62;

&#60;table cellpadding=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;0&#34; width=&#34;692&#34; height=&#34;616&#34;&#62;

&#60;TR&#62;

&#60;Td width=&#34;807&#34; valign=&#34;top&#34; height=&#34;616&#34;&#62;

&#60;table cellpadding=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;0&#34; width=&#34;745&#34; height=&#34;49&#34;&#62;&#60;td width=&#34;111&#34; height=&#34;46&#34; valign=&#34;top&#34;&#62;&#60;/Td&#62;&#60;td width=&#34;634&#34; height=&#34;46&#34;&#62;

&#60;$BlogTitle$&#62;&#60;/Td&#62;

&#60;/table&#62;&#60;table cellpadding=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;0&#34; width=&#34;769&#34; height=&#34;696&#34;&#62;

&#60;TR&#62;

&#60;Td valign=&#34;top&#34; height=&#34;696&#34; width=&#34;234&#34; align=&#34;center&#34; rowspan=&#34;2&#34;&#62;&#60;br&#62;

&#60;right&#62;

&#60;/right&#62;&#60;/right&#62;

&#60;embed width=&#34;200&#34; height=&#34;200&#34; src=&#34;file&#58;///D&#58;/Kayvan%20Web/kbut.swf&#34; align=&#34;middle&#34;&#62;

&#60;!-- Start Bravenet.com Service Code --&#62;

&#60;script language=&#34;JavaScript&#34; type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;http&#58;//pub20.bravenet.com/counter/code.php?id=370159&usernum=1717008264&cpv=2&#34;&#62;&#60;/script&#62;

&#60;!-- End Bravenet.com Service Code --&#62;&#60;!-- Begin Bravenet.com Button Link --&#62;

&#60;a href=&#34;http&#58;//www.bravenet.com&#34; target=&#34;_top&#34;&#62;&#60;/a&#62;&#60;!-- End Bravenet.com Button Link --&#62;

&nbsp;&#60;/Td&#62;

&#60;td valign=&#34;top&#34; height=&#34;696&#34; width=&#34;4&#34; rowspan=&#34;2&#34;&#62;

&nbsp;

&#60;/Td&#62;

&#60;td valign=&#34;top&#34; height=&#34;1&#34; width=&#34;531&#34;&#62;

&nbsp;--------------------------------------------------------------------------------&#60;/Td&#62;

&#60;/TR&#62;

&#60;tr&#62;

&#60;td valign=&#34;top&#34; height=&#34;798&#34; width=&#34;531&#34;&#62;&nbsp;

&nbsp;

&#60;Blogger&#62;

&#60;BlogDateHeader&#62;

&#60;span class=&#34;date&#34;&#62;&#60;script language=&#34;JavaScript&#34;&#62;

&#60;!--

document.write&#40;ConvertDateTag&#40;&#34;&#60;$BlogDateHeaderDate$&#62;&#34;, 9&#41;&#41;;

// --&#62;

&#60;/script&#62;&#60;/span&#62;

&#60;br&#62;&#60;br&#62;&#60;/BlogDateHeader&#62;

&#60;a name=&#34;&#60;$BlogItemNumber$&#62;&#34;&#62;&#60;/a&#62;

&#60;div class=&#34;posts&#34; dir=&#34;rtl&#34;&#62;

● &#60;$BlogItemBody$&#62;&#60;br&#62;

&#60;a class=&#34;byline&#34; href=&#34;&#60;$BlogItemArchiveFileName$&#62;#&#60;$BlogItemNumber$&#62;&#34;&#62;

□ نوشته شده در ساعت &#60;$BlogItemDateTime$&#62; توسط &#60;$BlogItemAuthor$&#62;

&#60;/a&#62;&#60;br&#62;&#60;br&#62;

&#60;/div&#62;

--------------------------------------------------------------------------------

&nbsp;

&nbsp;&#60;/Blogger&#62;&#60;/Td&#62;

&#60;/tr&#62;

&#60;/table&#62;

&#60;/Td&#62;&#60;/TR&#62;

&#60;/table&#62;&nbsp;&#60;/BODY&#62;

&#60;/HTML&#62; [/code:1]

ولي من در
تبديل تاريخ ميلادي به شمسي در آرشيو مشكل دارم
قالب آرشيو من در صفحه ديگري باز ميشود ( جدا از صفحه اصلي ) و من ميخواهم در اين صفحه تاريخ آرشيو را شمسي كنم و به صورت ماه در بي آورم ( دي 1382 ) ولي هي به مشكل مي خورم

آيا بايد در
seting archiv
هم فرم تاريخ را عوض كنم يا نه ! ؟؟؟قالب آرشيو من به صورت زير هست

[code:1]&#60;!DOCTYPE HTML PUBLIC &#34;-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN&#34;&#62;

&#60;html&#62;

&#60;head&#62;&#60;META http-equiv=&#34;Content-Type&#34; content=&#34;text/html; charset=&#60;$BlogEncoding$&#62;&#34;&#62;

&#60;title&#62;&#60;$BlogTitle$&#62;&#60;/title&#62;

&#60;/head&#62;

&#60;!--&#60;/head&#62;&#60;body&#62;--&#62;

&#60;body bgcolor=&#34;#000000&#34;&#62;

&#60;h1&#62;&#60;span style=&#34;background-color&#58; #000000&#34;&#62;&#60;$BlogTitle$&#62;&#60;/span&#62;&#60;/h1&#62;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&#60;a href=&#34;./&#34;&#62;Home&#60;/a&#62;

&#60;br&#62;&#60;h3&#62;Archives&#60;/h3&#62;

&#60;blockquote&#62;

&#60;Blogger&#62;&#60;a href=&#34;&#60;$BlogArchiveLink$&#62;&#34;&#62;&#60;$BlogArchiveName$&#62;&#60;/a&#62;&#60;br&#62;

&#60;/Blogger&#62;

&#60;/blockquote&#62;&nbsp;&nbsp;

&#60;/body&#62;

&#60;/html&#62; [/code:1]
لطفا من را راهنمايي كنيد چون من سواد زيادي ندارم
 
بالا