آژانس هواپیمایی
tanki

یه تتریس به زبان سی در وجه غیر گرافیکی

شروع موضوع توسط sha19425 ‏10 سپتامبر 2007 در انجمن خانواده C++ , C

 1. sha19425

  sha19425 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏10 ژانویه 2006
  نوشته ها:
  280
  تشکر شده:
  21
  کد:
  #include <time.h>
  #include <dos.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  
  void menu();
  void kadr();
  void left();
  void right();
  void rotate();
  void down();
  void clean();
  void draw();
  void refresh();
  void fix();
  void checkscore();
  void delrow(int );
  void checkend();
  
  int checklimit();
  int checkscreen();
  
  
  int score,LEVEL;
  
  int X = 40 , Y = 8 ,LIMIT_RIGHT=51, LIMIT_LEFT=30 ,LIMIT_DOWN=40;
  int POLY , FORM ;
  
  int x_poly[6][4][6]={
   { {0,1,1,1,88},{-1,0,-1,1,88},{-1,-1,-1,0,88},{1,1,0,-1,88}}
  ,{ {0,1,0,-1,88},{0,1,1,1,88},{0,-1,0,1,88},{0,-1,-1,-1,88} }
  ,{ {1,1,1,1,88},{-2,-1,0,1,88},{1,1,1,1,88},{-2,-1,0,1,88}}
  ,{ {0,0,-1,88},{-1,0,0,88},{-1,0,-1,88},{-1,0,-1,88} }
  ,{ {0,1,0,-1,0,88},{0,1,0,-1,0,88},{0,1,0,-1,0,88}, {0,1,0,-1,0,88}}
  ,{ {0,-1,0,-1,88},{0,-1,-1,-2,88},{0,-1,0,-1,88},{0,-1,-1,-2,88} }
  		   };
  int y_poly[6][4][6]={
   { {-1,0,-1,1,88},{-1,-1,0,-1,88},{-1,0,1,1,88},{0,1,1,1,88} }
  ,{ {0,1,1,1,88},{0,-1,0,1,88},{0,-1,-1,-1,88},{0,-1,0,1,88} }
  ,{ {-1,0,1,2,88},{0,0,0,0,88},{-1,0,1,2,88},{0,0,0,0,88} }
  ,{ {0,-1,0,88},{-1,0,-1,88},{-1,-1,0,88},{-1,0,0,88} }
  ,{ {0,0,1,0,-1,88},{0,0,1,0,-1,88},{0,0,1,0,-1,88},{0,0,1,0,-1,88} }
  ,{ {0,0,-1,1,88},{0,0,-1,-1,88},{0,0,-1,1,88},{0,0,-1,-1,88} }
  		  };
  
  int screen[80][50];
  
  main()
  {
  textmode(C4350);
  clrscr();
  
  menu();
  
  clrscr();
  
  clock_t start=0, end;
  
  
  randomize();
  textcolor(4);
  gotoxy(65,3);cprintf("SCORE : %d",score);
  
  
   POLY = random(6);
   FORM = random(4);
  
   textcolor(10);
   kadr();
   textcolor(9);
   draw();
  
  
  
  while(1){
  
  
  
   if(kbhit()){
     char ch = getch();
     switch(ch){
  	   case 72 : rotate();break;
  	   case 75 : left() ;break;
  	   case 77 : right() ;break;
  	   case 80 : down() ;break;
  	   case 27 : main();
  	    }//switch()
  	   }//if
  
  end = clock();
  
  
  if((end - start)/CLK_TCK >= 0.5/float(LEVEL) ) { refresh(); start = end; }
  
  	}//while()
  
  } // main()
  
  void left(){
  	clean();
  	X--;
  	if( !checklimit() || !checkscreen() )X++;
  	draw();
  	  }
  
  void right(){
  	clean();
  	X++;
  	if( !checklimit() || !checkscreen() )X--;
  	draw();
  	  }
  
  void rotate(){
  	if(POLY==1&&FORM==3&&X==50)return;// halate estesna baray shekle 2 va forme 4
  	clean();
  	FORM = ++FORM%4 ;
  	if( !checklimit() || !checkscreen() )FORM--;
  	draw();
  	  }
  
  void down(){
  
  	clean();
  	Y++;
  	int step=1;
  	while(step<=5){
  	if(!checkscreen()){Y--;break;}
  	else { Y++; step++;continue ;}
  
  		 }//while
  	if(!checkscreen())Y--;
  	draw();
  	  }
  
  int checklimit(){
  
  
  for(int i=0;x_poly[POLY][FORM][i]!=88;i++)
  if( X+x_poly[POLY][FORM][i] <= LIMIT_LEFT || X+x_poly[POLY][FORM][i] >= LIMIT_RIGHT)return 0 ;
  
  
  return 1;
  
  		}
  
  
  void clean(){
  
  	for(int i=0;x_poly[POLY][FORM][i]!=88;i++){
  
  		gotoxy(X+x_poly[POLY][FORM][i],Y+y_poly[POLY][FORM][i]);
  		printf(" ");
  
  						  }//for
  
  	  }
  
  void draw(){
  
  	for(int i=0;x_poly[POLY][FORM][i]!=88;i++){
  		textcolor(9);
  		gotoxy(X+x_poly[POLY][FORM][i],Y+y_poly[POLY][FORM][i]);
  		cprintf("%c",219);
  		gotoxy(79,45);
  						  }//for
  
  	  }
  
  void refresh(){
  
  	clean();
  	Y++;
  	if(!checkscreen()){Y--;draw();fix();}
  	draw();
  
  	   }
  
  int checkscreen(){
  
  for( int i = 0 ; y_poly[POLY][FORM][i] != 88 ; i++ )
  	if( Y + y_poly[POLY][FORM][i] >= LIMIT_DOWN ) return 0;
  
  for( i = 0 ; x_poly[POLY][FORM][i] != 88 ; i++ )
  	if( screen [ X+x_poly[POLY][FORM][i] ] [Y + y_poly[POLY][FORM][i]] == -1)return 0;
  
  return 1;
  
  		 }//checkscreen()
  
  void fix(){
  
      for(int i = 0 ; x_poly[POLY][FORM][i] != 88 ; i++ )
  		screen[X+x_poly[POLY][FORM][i]][Y+y_poly[POLY][FORM][i]] = -1;
  
   X = 40 , Y = 8;
   POLY = random(6);
   FORM = random(4);
  
   checkscore();
   checkend();
  
  	 }//fix()
  
  
  
  
  void kadr(){
  
  	for(int i=8 ; i<=LIMIT_DOWN ; i++){
  gotoxy(LIMIT_LEFT , i);
  cprintf("%c",219);
  gotoxy(LIMIT_RIGHT, i);
  cprintf("%c",219);
  			 }//for
  
  for( i=LIMIT_LEFT ; i<=LIMIT_RIGHT ; i++){
  gotoxy(i , LIMIT_DOWN);
  cprintf("%c" , 219);
  
  			 }//for
  textcolor(7);
  gotoxy(2,45);cprintf("ESC = quite");
  	  }//kadr()
  
  void checkscore(){
  int count=0;
  for( int j=LIMIT_DOWN ; j>=1; j-- ){
  for( int i = LIMIT_LEFT+1 ; i < LIMIT_RIGHT ; i++ ){
  	if(screen[i][j]!=-1) break ;
  	if(i==LIMIT_RIGHT-1) {delrow(j); count++ ; j=LIMIT_DOWN;}
  
  					}//for
  
  
  
  			  }//for
  
  score=score+100*count;
  textcolor(4);
  gotoxy(73,3);cprintf("%d",score);
  }
  
  void delrow(int j){
  
  for(int i=LIMIT_LEFT+1;i<LIMIT_RIGHT;i++){
     screen[i][j]=0;
     gotoxy(i,j);printf(" ");
  
  					 }//for
  delay(200);
  
  for(int k=j-1;k>=1;k--){
  for( i=LIMIT_LEFT+1 ; i<LIMIT_RIGHT ; i++ ){
  
  	if( screen[i][k] == -1 ){ screen[i][k] = 0;screen[i][k+1]=-1;
  				 gotoxy(i,k);printf(" ");
  				 gotoxy(i,k+1);cprintf("%c",219);
  				}//if
  					  }//for
  		}//for
  
  		 }//delrow()
  
  void checkend(){
  
     for(int i = LIMIT_LEFT+1 ; i<LIMIT_RIGHT ; i++ )
  	  if(screen[i][8] == -1) {textcolor(6);gotoxy(60,10);cprintf("GAME OVER");getch();main();}
  
  	    }//checkend()
  
  void menu(){
  
  for(int i=0;i<=79;i++){
  for(int j=0;j<=49;j++){
  screen[i][j]=0;
  		   }}
  score = 0;
  X = 40,Y = 8;
  
  clrscr();
  
  textcolor(14);
  gotoxy(2,45);cprintf("ESC = quite");
  gotoxy(50,45);cprintf("WRITTEN BY HOSSEIN");
  LEVEL = 1;
  
   for( i=1 ; i<=10 ; i++) {
   gotoxy(20,i*2+10);cprintf(" LEVEL %d " ,i);
     //getch();
     }
  
  textcolor(9);
  gotoxy(18,12);cprintf("%c",219);
  
    i = 12;
  
  while(1){
   char ch = getch();
  
  switch(ch){
  
   case 72: if(LEVEL >1) LEVEL-- ; else continue;gotoxy(18,i);cprintf(" "); gotoxy(18,i=i-2);cprintf("%c",219);break;
  
   case 80: if(LEVEL <10) LEVEL++ ; else continue;gotoxy(18,i);cprintf(" ");gotoxy(18,i=i+2);cprintf("%c",219);break;
  
   case 13: return;
  
   case 27: exit(0);
  		   }//switch
  
  		}//while
  
  	  }//menu()
   

  فایل های ضمیمه:

  • TETRIS.rar
   اندازه فایل:
   21.8 KB
   نمایش ها:
   14
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانیتبلیغات در گوگل